Comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001)

Sentinţă civilă 1119/CA din 26.09.2018


Şedinţa publică din data de 26 septembrie 2018

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE-DB - judecător

GREFIER- MM

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra soluţionării cererii formulată de reclamanta SC MI SRL în contradictoriu cu pârâtul MB având ca obiect „comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001)”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică,  la pronunţare se constată lipsa părţilor.

Procedura îndeplinită.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică  din data de 19.09.2018 când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din aceea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa faţă de lipsa de timp pentru deliberare, văzând şi dispoziţiile art.396  Cod procedură civilă  a amânat pronunţarea la data de 26.09.2018.

TRIBUNALUL

Constată ca prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. de mai sus reclamantul MI SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâtul MB sa fie obligat sa comunice in format electronic informaţiile de interes public reprezentate de anexele integrale ale autorizaţiei de construire nr. 7/4.01.2018 eliberată de PMB respectiv: cerere si anexa,CU 3733/29.12.2015, extras CF, adresa stradala,OAR,avizele deţinătorilor:apa-canal,electricitate, gaze naturale,reţele telefonie, ISU, DSP, MAN, Comisia de Circulaţie, APM, contract salubritate, raport de evaluare, documentar fotografic, CA fiscală, documentaţie topografică, documentaţie geotehnică Af, studiu însorire, evaluare energetică, memoriu de arhitectura plus evaluare, memoriu organizare execuţie, memoriu rezistenţă, memoriu instalaţii, memoriu tehnic desfiinţare, memoriu sis. verticală, deviz general, referat verificare B1, Cc, D, E, F, A1, Af, Is, It, B1, D, E, F, Ie, plan coordonator reţele,15 planşe de arhitectură:plan fundaţii plus detalii, 9 planşe de instalaţii în total 235 file precum şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii s-a arătat că în cursul lunii martie 2018 reclamanta a luat cunoştinţă că în imediata vecinătate a sediului social din Brasov, au început lucrări de construcţie. Reclamanta a solicitat pârâtului comunicarea autorizaţiei de construire nr. 7/2018 cu privire la aceste lucrări şi ulterior, la data de 27.03.2018 , prin cererea înregistrată sub nr. 27445/2018, anexele acestei autorizaţii aşa cum erau enumerate in cuprinsul acesteia.

Prin răspunsul nr. AR 27445/2018/VII B emis la data de 5.04.2018 paratul a refuzat sa dea curs cererii motivând ca documentele nu se încadrează în categoria celor cu caracter public conform dispoziţiilor legale aplicabile.

In drept s-a invocat art. 7 alin 21 din legea 50/1991,art 1,6,22 din legea 544/2001.

Paratul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii. S-a arătat că în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 839/2009 privind Normele de aplicare ale legii 50/1991, cu modificările si completările ulterioare, sunt publice doar autorizaţiile de construire/desfiinţare, împreună cu anexele lor,respectiv actele de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu excepţia datelor cu caracter personal, art. 48 alin 4 stipulând ca: „ In situaţia in care formularul tipizat nu permite înscrierea tuturor menţiunilor necesare, acestea se vor putea insera intr-o anexa la autorizaţie ( cu menţiunea expresa ca aceasta face parte integranta din autorizaţia de construire/desfiinţare).”

Reclamanta a formulat răspuns la întâmpinare arătând ca documentaţiile la autorizaţia de construire fac parte integranta din aceasta , legalitatea acesteia neputând fi analizata pe deplin in lipsa lor, iar interpretarea dată de pârât este vădit nelegala.

In probaţiune s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele si lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

La data de 19.01.2018 s-a eliberat reclamantei o copie a autorizaţiei de construire nr. 7/4.01.2018 emisa de PMB.

Ulterior prin adresa din 5.04.2018 PMB a comunicat reclamantei faptul ca nu constituie informaţii de interes public documentaţia care a stat la baza eliberării autorizaţiei de construire nr. 7/2018.

Potrivit art.3 din Legea nr.544/2001, asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, iar în conformitate cu art.5 alin.1 din lege, fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu anumite informaţii de interes public, accesul la aceste informaţii realizându¬-se, astfel cum prevede alin.4 al aceluiaşi articol, prin: a) afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie; b) consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spatii special destinate acestui scop.

Îndeplinirea obligaţiei de a asigura publicitatea informaţiilor din oficiu nu exclude posibilitatea ca aceste informaţii să fie comunicate şi în condiţiile art.6, care statuează că orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice informaţiile de interes public, iar autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

Fără a deroga de la aceste norme generale, art.7 alin.21 din Legea nr.50/1991 prevede că autorizaţia de construire şi anexele acesteia au caracter public şi se pun la dispoziţia publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autorităţii administraţiei publice emitente sau prin afişare la sediul acesteia, după caz.

Asigurarea accesului la aceste informaţii publice în modalitatea arătată nu reprezintă decât componenta de publicitate din oficiu, care nu o exclude pe aceea de comunicare a informaţiilor publice la cerere, astfel că îndeplinirea obligaţiei de publicare pe pagina de internet sau prin afişare la sediu nu justifică un eventual refuz al recurentului pârât de a furniza informaţiile solicitate de reclamantă în condiţiile art.6 din Legea nr.544/2001.

În ceea ce priveşte incidenta art.7 alin.22 din Legea nr.50/1991, se retine că, într-¬adevăr, autorităţile au obligaţia de a respecta restricţiile impuse de legislaţia în vigoare în legătură cu secretul comercial şi industrial, proprietatea intelectuală, protejarea interesului public şi privat, însă aceste restricţii nu pot limita accesul persoanelor la informaţiile publice decât în condiţiile prevăzute de lege, fără a¬-l putea suprima.

În acest sens, alin.23 al art.7 menţionează că autorităţile fac publică emiterea autorizaţiei de construire şi pun la dispoziţia publicului informaţii privind conţinutul autorizaţiei de construire şi al anexelor aferente, care includ toate condiţiile necesare a fi îndeplinite de solicitanţi.

In ceea ce priveşte caracterul de informaţii de interes public, instanţa apreciază astfel acestea se încadrează in categoria vizata de dispoziţiile legale menţionate, fiind informaţii de interes public in sensul art. 2 lit. b din lege, astfel: „prin informaţii de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezulta din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei” si atat timp cat aceste informaţii nu sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor, aşa cum sunt ele menţionate la art. 12 din Legea 544/2001.

Prin urmare, paratul este ţinut să comunice reclamantei conţinutul autorizaţiei de construire (obligaţie deja îndeplinită) şi a anexelor acesteia şi să ia, în acelaşi timp, măsurile ce se impun pentru a respecta secretul comercial şi industrial, proprietatea intelectuală etc., fără a putea paraliza accesul reclamantei la informaţiile solicitate.

Întrucât prin cererea de chemare in judecata s-a solicitat ca comunicarea anexelor autorizaţiei să se facă în format electronic, instanţa remarcă că potrivit art. 7 alin 3 din legea 544/2001 aceasta modalitate de obţinere este agreată dacă „sunt întrunite condiţiile tehnice necesare”. Pârâtul a depus la dosar nota de la fila 30 prin care justifica echipamentul pe care îl deţine pentru multiplicare/scanare documente. Referitor la aceasta chestiune , instanţa remarcă dispoziţiile art. 9 din legea 544/2001:” În cazul in care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii.”

In baza art. 453 Cod de procedură civilă  se va respinge cererea reclamantei de acordare a cheltuielilor de judecată ca nedovedită.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite cererea formulată de reclamanta MI SRL în contradictoriu cu pârâtul MB prin primar şi, în consecinţă:

Obligă pârâtul să comunice reclamantei în format electronic informaţiile de interes public reprezentate de anexele autorizaţiei de construire nr. 7/4.01.2018 eliberată de PMB.

Respinge cererea reclamantei privind cheltuielile de judecată.

Cu recurs in termen de 30 de zile de la comunicare care se va depune la Tribunalul Brasov.

Pronunţată la data de 26.09.2018 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor  prin intermediul grefei.

 PREŞEDINTE,  GREFIER,

DB   MM

Tehnored.D.B./27.09.2018

Dact.M.M./28.09.2018

Ex. – 4