Contestaţie la executare – titlul executoriu reprezentat de o sentinţă civilă; inexistenţa obligaţiei creditorului de a formula o cerere de plată adresată debitoarei anterior demarării executării silite în raport de jurisprudenţa cedo în materie

Hotărâre 264 din 22.01.2019


I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra acţiunii civile, instanţa reţine următoarele :

Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti la data de 16.02.2018, contestatoarea A, în contradictoriu cu intimatul B, a solicitat anularea somaţiei din data de 31.01.2018 emise de BEJ C şi a încheierii din 31.01.2018 privind stabilirea cheltuielilor de executare, restabilirea situației anterioare punerii în executare a titlurilor executorii și întoarcerea executării silite efectuate pentru suma de 1603,3 lei, cu plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, se arată faptul că s-a pornit executarea silită împotriva contestatoarei în dosarul de executare nr. 3/2017 în baza unui titlu executoriu constituit din decizia civilă nr. .../26.09.2016 pronunţată de Tribunalul București în dosarul nr. ..., în acest sens fiind emise somaţia şi încheierea din data de 31.01.2018, comunicată la data de 05.02.2018.

Se arată că s-a aflat în imposibilitatea de a executa de bună voie obligația stabilită în sarcina sa de către instanța de judecată întrucât intimata nu a urmat procedura administrativă, prevăzută și de Decizia nr. 6/10.04.2008 privind adoptarea metodologiei pentru plata acestor obligații stabilite de instanțele judecatorești în sarcina sa și nu  a solicitat aceste cheltuieli, în sensul de a depune o cerere de plată însoțită de hotărârea judecătorească învestită cu formulă executorie și comunicarea codului IBAN al contului în care se solicită plata sumei de 1000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

De asemenea, se menționează că somația a fost emisă cu încălcarea disp. art. 2 din OG nr. 22/2002, care prevede un termende 6 luni în care instituția publică este obligată să dispună toate măsurile ce se impun pentru efectuarea plăților.

Cu privire la cheltuielile de executare, a arătat faptul că acestea sunt exagerate în raport de munca efectivă prestată, acestea constituind o modalitate de rotunjire a veniturilor executorului şi ale avocatului creditorului, în detrimentul debitorului.

În drept au fost invocate disp. art. 660 alin. 1 și 2, art. 700, art. 711 şi urm. Cod procedură civilă.

În probaţiune, s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Intimata a formulat întâmpinare la data de 16.03.2018, prin care a solicitat respingerea contestaţia la executare ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea întâmpinării, s-a arătat faptul că a pretinde creditorului ca pentru realizarea creanței sale, ar trebui să formuleze o nouă cerere adresată A pentru executarea obligațiilor privind cheltuielile de judecată acordate prin hotărâre judecătorească, ar reprezenta o încălcare a legii și o sarcină mult prea onerpasă pentru partea care deja a stabilit dreptul său pe cale judecătorească.

Cu privire la incidența OG nr. 22/2002, intimata a arătat că debitoarea nu a făcut dovada lipsei de fonduri, conform disp. art. 2 din OG nr. 22/2002, iar referitor la cheltuielile de executare, a precizat că onorariul avocatului în cuantum de 500 lei este proporțional cu munca depusă, jusitificat și rezonabil.

În drept, au fost invocate disp. art. 205, art. 451, art. 453 Cod procedură civilă.

În probaţiune, s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cauză, s-a administrat proba cu înscrisuri, la dosarul cauzei fiind depus copie de pe dosarul de executare nr. 3/2017 al BEJ C. Dovada cheltuielilor ocazionate cu fotocopierea dosarului de executare silită în cuantum de 32 lei a fost depusă de contestatoare (f. 72).

Intimata a depus concluzii scrise (f. 78-79).

 Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine  următoarele :

În fapt, intimata creditoare deţine un titlu executoriu constând în decizia civilă nr. .../26.09.2016 pronunţată de Tribunalul București în dosarul nr. ..., irevocabilă.

Conform titlului executoriu, contestatoarea a fost obligată sla plata către intimată a sumei de 1000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată efectuate în cauză.

Prin Încheierea din data de 29.12.2017 pronunţată de Judecătoria sectorului 1 București în dosar nr. .... a fost încuviinţată executarea silită.

Prin Încheierea din data de 31.01.2018 emisă de BEJ C în dosarul de executare silită nr. 3/2017,  s-au stabilit cheltuielile de executare în cuantum total de 603,3 lei, compus din: 20 lei – taxă judiciară de timbru; 500 lei – onorariu avocat în faza de executare; 83,3 lei ( inclusiv TVA ) – onorariu executor, la care s-a adăugat debitul de 1000 lei, în total, suma ce urmează a fi executată fiind de 1603,3 lei.

Cu privire la criticile contestatoarei, în sensul că intimata nu a urmat procedura administrativă, prevăzută și de Decizia nr. 6/10.04.2008 privind adoptarea metodologiei pentru plata acestor obligații stabilite de instanțele judecatorești în sarcina sa și nu  a solicitat aceste cheltuieli, în sensul de a depune o cerere de plată însoțită de hotărârea judecătorească învestită cu formulă executorie și comunicarea codului IBAN al contului în care se solicită plata sumei de 1000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, instanţa trebuie să verifice dacă, prin prisma art. 622 C. pr. civ., în conformitate cu care executarea se face de bună voie, în sens contrar se va trece la executarea silită, şi în raport de dispoziţiile hotărârii judecătoreşti, contestatoarea a pus în executare hotărârea judecătorească.

Din înscrisurile existente la dosarul cauzei rezultă că nu s-a îndeplinit de bună voie dispoziția din titlul executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească irevocabilă (26.09.2016 - plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1000 lei) timp de mai mult de 12 luni - înregistrarea cererii  de executare silită având loc la data de 14.12.2017, motiv pentru care instanța apreciază critica contestatoarei ca fiind nejustificată.

 Se reţine, de asemenea, faptul că România a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Maria Costin c. România pentru încălcarea art. 6, alin. 1 din Convenţie, constatându-se încălcarea drepturilor reclamantei, prin neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive prin care administraţia a fost obligată să o pună în posesia unui apartament.

Potrivit disp. art. 2 din  OG nr. 22 din 30 ianuarie 2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, „dacă executarea creanţei stabilite prin titluri executorii nu începe sau continuă din cauza lipsei de fonduri, instituţia debitoare este obligată ca, în termen de 6 luni, să facă demersurile necesare pentru a-şi îndeplini obligaţia de plată. Acest termen curge de la data la care debitorul a primit somaţia de plată comunicată de organul competent de executare, la cererea creditorului”.

Din actele dosarului de executare nr. 3/2017, nu rezultă că debitoarea a făcut dovada demersurilor necesare  pentru a-și îndeplini obligația de plată, în caz de lipsă de fonduri.

În ceea ce priveşte criticile aduse cheltuielilor de executare (f. 59), instanţa reţine că acestea sunt neîntemeiate, pentru motivele care succed.

În cuprinsul încheierii privind cheltuielile de executare silită, este descris modul de calcul al acestora.

Conform disp. art. 39 alin.1 din Legea nr. 188/2000 și Ordinul Ministrului Justiției nr. 2550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, actualizat cu Ordinul nr. 2561/2012, executorii judecătorești pot percepe onorarii, fiind  stabilite cele minimale și cele maximale. Onorariul executorului judecătoresc a fost stabilit la suma de 83,3 lei, conform dispozițiilor legale incidente.

În ceea ce privește suma de 500 de lei reprezentând onorariul de avocat în faza executării silite, instanța constată că acesta este proporțional față de munca avocatului efectiv depusă.

Referitor la legalitatea Încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare nr. 3/2017 din 31.01.2018, instanţa reţine prevederile art. 669 alin. 2 C .pr. civ., conform cărora debitorul va fi ţinut să suporte cheltuielile de executare stabilite sau, după caz, efectuate după înregistrarea cererii de executare şi până la data realizării obligaţiei stabilite în titlul executoriu.

De asemenea, conform art. 669 alin. 4 C. pr. civ., sumele datorate ce urmează să fie plătite se stabilesc de către executorul judecătoresc, prin încheiere, pe baza dovezilor prezentate de partea interesată în condiţiile legii. Aceste sume pot fi cenzurate de instanţa de executare, pe calea contestaţiei la executare formulate de partea interesată şi ţinând seama de probele administrate de aceasta.

Având în vedere cele expuse mai sus, instanţa va respinge contestaţia la executare, sub acest aspect, nefiind identificate motive de nulitate ale executării silite în raport  de motivele invocate de contestatoare.

În raport de soluția dată contestației la executare, instanța va admite cererea de obligare a contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1000 lei, reprezentând onorariul de avocat, conform înscrisurilor doveditoare (f. 74-75).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatoarea A, cu sediul în .... în contradictoriu cu intimatul B, cu domiciliul în ...., ca neîntemeiată

Obligă contestatoarea la plata către intimat a sumei de 1000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (onorariu avocat).

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată azi, 22.01.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei

PREŞEDINTE,  GREFIER,