Din economia dispoziţiilor art. 1531 c. civ. reiese că, pentru repararea prejudiciului suferit, creditorului i se cuvin daune-interese constând atât în actualizarea sumei executate cu rata inflaţiei damnum emergens (pierderea efectivă), cât şi la dobânda

Hotărâre 1836 din 04.04.2019


INSTANŢA:

Prin cererea formulată la data de 07.01.2019, reclamantul ND a solicitat în contradictoriu cu pârâta ADMINISTRAŢIA SECTORULUI … A FINANŢELOR PUBLICE PRIN DIRECŢIA GENERALE REGIONALE A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI  completarea sentinţei civile nr. 7632/22.11.2018 în sensul obligării pârâtei şi la plata actualizării sumei de 2.000 lei cu dobânda legală reprezentând daune moratorii calculate de la data introducerii cererii de chemare în judecată până la data restituirii efective a acesteia.

A arătat reclamantul că instanţa a omis a se pronunţa asupra cererii de actualizare a sumei de 2.000 lei, solicitată în subsidiar neacordării celei fiscale. A arătat că pentru o deplină reparare a prejudiciului, cel păgubit poate solicita obligarea autorului faptei ilicite la plata dobânzii legale aferente sumei de la data introducerii cererii de chemare în judecată.

A arătat că în acord cu art. 1522 alin 1 şi 1535 alin 1 C.civ. în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii de la scadenţă până la momentul plăţii, în cuantumul stabilit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu, punerea în întârziere a debitorului făcându-se prin cererea de chemare în judecată.

A arătat că este întemeiată cererea de acordare a dobânzii legale cumulat cu actualizarea creanţei, având în vedere că între despăgubirile pentru fluctuaţiile monetare, ca modalitate de reparare a prejudiciului având ca obiect păstrarea valorii reale a obligaţiei evaluabile în bani, prin modificarea valorii normale a acesteia, pe de o parte şi dobânda ca modalitatea de reparare a prejudiciului având ca obiect majorarea valorii reale a obligaţiei evaluabile în bani proporţional cu perioada lipsei de folosinţă a sumei de bani corespunzătoare aceste obligaţii, nu poate fi pus semnul de egalitate.

În drept, a invocat art. 444 alin 1 C.pr.civ.

Analizând cererea de completare a hotărârii, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată formulată şi înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 30.04.2018, reclamantul a solicitat actualizarea sumei de 3.000 lei cu dobânda legală reprezentând daune moratorii calculată de la data introducerii prezentei cereri de chemare în judecată până la data restituirii efective a acesteia şi cu indicele de inflaţia reprezentând daune compensatorii, calculat pentru aceeaşi perioadă de timp.

Prin sentinţa civilă nr. 7632/22.11.2018 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. …/299/2018 instanţa a respins, ca neîntemeiată, excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Admite în parte cererea de chemare în judecată şi a obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în dosarul nr. …/3/2013 primă instanţă şi recurs, sumă ce urmează a se actualiza cu rata de inflaţie de la data 30.04.2018 până la stingerea obligaţiei principale şi a  obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 748 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

În drept, potrivit art. 444 alin 1 C.pr.civ., dacă prin hotărârea dată instanţa a omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea hotărârii în acelaşi termen în care se poate declara, după caz, apel sau recurs împotriva acelei hotărâri, iar în cazul hotărârilor date în căile extraordinare de atac sau în fond după casarea cu reţinere, în termen de 15 zile de la pronunţare; în cazul hotărârilor definitive pronunţate în apel sau în recurs, completarea acestora se poate cere în termen de 15 zile de la comunicare.

Raportat la petitul cererii introductive de instanţă, se reţine existenţa omisiunii de a se pronunţa pe capătul de cerere având ca obiect dobânda legală ca daune moratorii pentru executarea cu întârziere a obligaţiei de a plăti o sumă de bani.

Potrivit art. 1531 alin 1 C.civ., creditorul are dreptul la repararea integrală a prejudiciului pe care l-a suferit din faptul neexecutării, iar potrivit alin. 2, Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferită de creditor şi beneficiul de care acesta este lipsit; la stabilirea întinderii prejudiciului se ţine seama şi de cheltuielile pe care creditorul le-a făcut, într-o limită rezonabilă, pentru evitarea sau limitarea prejudiciului.

Potrivit art. 1535 alin. 1 C.civ., în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu.

Potrivit art. 2 din OG 13/2011, în cazul în care, potrivit dispoziţiilor legale sau prevederilor contractuale, obligaţia este purtătoare de dobânzi remuneratorii şi/sau penalizatoare, după caz, şi în absenţa stipulaţiei exprese a nivelului acestora de către părţi, se va plăti dobânda legală aferentă fiecăreia dintre acestea.

Potrivit art. 3 alin 3 din OG nr. 13/2011, în raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ, în sensul art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, rata dobânzii legale se stabileşte potrivit prevederilor alin. (1), respectiv alin. (2), diminuat cu 20%

Din economia dispoziţiilor art. 1531 C. civ. reiese că, pentru repararea prejudiciului suferit, creditorului i se cuvin daune-interese constând atât în actualizarea sumei executate cu rata inflaţiei damnum emergens (pierderea efectivă), cât şi la dobânda legală, lucrum cessans (beneficiul nerealizat).

Întrucât natura juridică a dobânzii este diferită de natura juridică a actualizării obligaţiei cu rata inflaţiei, prima reprezentând o sancţiune sub forma daunelor moratorii pentru neexecutarea obligaţiei de plată, iar a doua reprezentând valoarea reală a obligaţiei băneşti la data efectuării plăţii, respectiv daune compensatorii, este admisibil cumulul acestora neputându-se, deci, vorbi despre o dublă reparaţie care să reprezinte o îmbogăţire fără justă cauză a creditorului.

Sub aspectul evaluării prejudiciului cauzat reclamantului pin întârzierea în executarea obligaţiei de plată principală, instanţa reţine că obligaţiile de a da o sumă de bani sunt purtătoare de dobândă legală penalizatoare, prezumându-se legal atât prejudiciul creat prin executarea cu întârziere, cât şi cuantumul legal al acestui prejudiciu, egal cu nivelul dobândii legale penalizatoare în funcţie de natura raportului şi calitatea părţilor raportului juridic obligaţional, între părţi fiind aplicabil art. 3 alin 3 din OG nr. 13/2011.

Pentru aceste motive, va admite cererea de completare a hotărârii şi va obliga pârâta să plătească reclamantei dobândă legală penalizatoare în condiţiile art. 3 alin 3 din OG nr. 13/2011 ce urmează a se calcula asupra sumei de 2.000 lei de la data de 30.04.2018 până la stingerea obligaţiei de 2.000 lei stabilită în sarcina pârâtei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea de completare a sentinţei civile nr. 7632/22.11.2018 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. …/299/2018 privind pe reclamantul ND, având CNP …, cu domiciliul în Bucureşti, sectorul 6, str. … şi cu domiciliul procesual ales în sector 6, Bucureşti, str. …, şi pe pârâta ADMINISTRAŢIA SECTORULUI … A FINANŢELOR PUBLICE PRIN DIRECŢIA GENERALE REGIONALE A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI, cu sediul în sector … .

Dispune completarea hotărârii în sensul că: „Obligă pârâta să plătească reclamantei dobândă legală penalizatoare în condiţiile art. 3 alin 3 din OG nr. 13/2011 ce urmează a se calcula asupra sumei de 2.000 lei de la data de 30.04.2018 până la stingerea obligaţiei de 2.000 lei stabilită în sarcina pârâtei. ”

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 04.04.2019.

PREŞEDINTEGREFIER