Contestatie la executare

Sentinţă civilă 5513/2018 din 10.08.2018


Document finalizat

Dosar nr. ..../296/2018

ODCP nr. 3185

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

CIVIL

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 5513/2018

Şedinţa publică din data de ….

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ……

Grefier: …..

Pe rol soluţionarea cauzei civile privind pe contestatoarea DGRFP....., în contradictoriu cu intimatul SC ....., având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, lipsesc părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care:

Mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 06.08.2018, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de mai mult timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru astăzi.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei Satu Mare la data de 04.04.2018, contestatoarea DGRFP....., în contradictoriu cu intimatul SC ..... a solicitat suspendarea provizorie a executării silite până la soluţionarea contestaţiei la poprire, suspendarea executării silite până la soluţionarea definitivă a contestaţiei la poprire, anularea popririi din data de 21.03.2018 şi a tuturor formelor de executare silită emise de BEJ  ..... în dosarul execuţional nr.  ...../2017.

În motivare a arătat că prin decizia civilă nr.  ...../21.02.2018 pronunţată în dosarul ....../296/2017 instanţa a cenzurat onorariul executorului judecătoresc, iar emiterea adresei de poprire are drept scop să atragă sume prejudiciabile pentru debitor. Mai arată că nu poate fi dovedită reaua credinţă a debitorului întrucât din actele şi lucrările dosarului nu rezultă un refuz al contestatoarei de a-şi îndeplini obligaţiile, neexistând un înscris din care să rezulte vreo opoziţie din partea debitorului în îndeplinirea obligaţiilor statuate printr-o hotărâre judecătorească. Or,  instituţia executării silite este menită să intervină doar în ipoteza neexecutării de bună voie a măsurilor dispuse de instanţa de judecată. În speţă sunt incidente disp. art. 1 al. 1 OUG 52/2017 de care intimata nu a uzat.

În drept, s-au invocat: disp. art. 1 al. 1 OUG 52/2017, art. 30 al. 1 OUG 80/2013.

Intimata nu a depus întâmpinare.

În probaţiune, la dosar au fost depuse: decizia civilă nr.  ...../21.02.2018 pronunţată în dosarul ....../296/2017 (f. ….), încheierea nr. 14/15.01.2018 pronunţată în dosarul ....../296/2017 (f. …..), decizia civilă nr. 215/Ap/04.05.2017 pronunţată în dosarul ....../296/2016(f. …..),  acte din dosarul execuţional (f. …..), sentinţa civilă nr. 1765/2016/CA (f. …..), decizia 1426/CA/2017-R (f. …..), încheiere nr. 2141/2017 (f. …..), ds. execuţional (f. …..).

La termenul din data de 07.06.2018 instanţa a admis excepţia e necompetenţă teritorială invocată din oficiu si a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Cluj Napoca.

Cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 04.07.2018.

Instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, în dosarul execuţional  ...../2017 al BEJ  ..... s-a pornit executarea silită în contra contestatoarei în temeiul titlului executoriu sentinţa civilă nr. 1765/2016/CA definitivă prin decizia 1426/CA/2017-R pentru recuperarea sumei de 14855 lei reprezentând timbru de mediu pentru autovehicule, cu dobânda legală prev. de C.p. fisc., de la data plăţii, până la data restituirii.

Prin decizia civilă nr.  ...../21.02.2018 pronunţată în dosarul ....../296/2017 instanţa a admis apelul declarat de contestatoarea din prezenta cauză şi a schimbat în parte sentinţa civilă nr. 3900/28.11.2017, admiţând în parte contestaţia la executare şi anulând în parte Încheierea din 31.07.2017 de stabilire a cheltuielilor de executare precum şi somaţia emisă la data de 31.07.2017 (acte de executare emise în dosarul execuţional  ...../2017 al BEJ  .....), strict în ceea ce priveşte onorariul executorului judecătoresc pe care l-a redus de la 1767,75 lei, la 500 lei fără TVA.

Prin înştiinţarea privind măsura popririi din data de 21.03.2018 emisă de BEJ  ..... în dosarul execuţional nr.  ...../2017 s-a înfiinţat poprire asupra conturilor contestatoarei până la concurenţa sumei totale de  15896,60 lei, sumă compusă din 14855 lei reprezentând debit şi 1041,60 lei reprezentând cheltuieli de executare silită.

În drept, potrivit art. 712 al. 1 Cod procedură civilă, împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.

În speţă, instanţa constată că în dosarul execuţional  ...../2017 al BEJ  ..... sunt stabilite cheltuieli de executare silită după cum urmează: 357+40+4,9+1767,75 lei prin  încheierea din 31.07.2017, respectiv 30+14,70 lei prin  încheierea din 21.03.2018. Luând în considerare faptul că prin decizia civilă nr.  ...../21.02.2018 pronunţată în dosarul ....../296/2017 s-a anulat în parte Încheierea din 31.07.2017 de stabilire a cheltuielilor de executare strict în ceea ce priveşte onorariul executorului judecătoresc care a fost redus de la 1767,75 lei, la 500 lei fără TVA, instanţa constată că în dosarul execuţional  ...../2017 al BEJ  ..... au fost stabilite legal cheltuieli de executare silită în sumă de 946,6 lei.

Prin urmare, cum în înştiinţarea privind măsura popririi din data de 21.03.2018 emisă de BEJ  ..... în dosarul execuţional nr.  ...../2017 s-a înfiinţat poprire asupra conturilor contestatoarei până la concurenţa sumei totale de  15896,60 lei, sumă compusă din 14855 lei reprezentând debit şi 1041,60 lei reprezentând cheltuieli de executare silită, instanţa constată că înştiinţarea privind măsura popririi din data de 21.03.2018 emisă de BEJ  ..... în dosarul execuţional nr.  ...../2017 este nelegală în ceea ce priveşte suma de 95 lei reprezentând cheltuieli de executare silită, prin urmare contestaţia la executare este întemeiată în această limită. 

Nu pot fi reţinute susţinerile contestatoarei în sensul că nu poate fi dovedită reaua credinţă a debitorului câtă vreme din actele şi lucrările dosarului nu rezultă un refuz al contestatoarei de a-şi îndeplini obligaţiile, neexistând un înscris din care să rezulte vreo opoziţie din partea debitorului în îndeplinirea obligaţiilor statuate printr-o hotărâre judecătorească. Printr-o jurisprudenţă constantă CEDO a hotărât că ar fi excesiv să i se ceară unui reclamant care a obţinut o hotărâre judecătorească definitivă împotriva statului să formuleze noi acţiuni împotriva autorităţii pentru a obţine executarea obligaţiei în cauză [Cauza Roman şi Hogea împotriva României (decembrie), nr. 62.959/2000, 31 august 2004, şi Cauza Metaxas împotriva Greciei, nr. 8.415/2002, paragraful 19, 27 mai 2004]. Prin urmare, contestatoarea trebuia să execute din oficiu obligaţiile pe care le are în temeiul sentinţei civile nr. 1765/2016/CA definitivă prin decizia 1426/CA/2017-R pentru recuperarea sumei de 14855 lei reprezentând timbru de mediu pentru autovehicule, cu dobânda legală prev. de C.p. fisc., de la data plăţii, până la data restituirii.

Nici apărările contestatoarei bazate pe disp. art. 1 al. 1 OUG 52/2017 nu pot fi primite câtă vreme prin decizia civilă nr.  ...../21.02.2018 pronunţată în dosarul ....../296/2017 s-a stabilit, cu autoritate de lucru judecat, că executarea silită a început anterior intrării în vigoare a OUG 52/2017.

Din aceste considerente, instanţa va admite în parte contestaţia la executare şi va dispune anularea parţială a înştiinţării privind măsura popririi din data de 21.03.2018 emisă de BEJ  ..... în dosarul execuţional nr.  ...../2017 cu privire la suma de 95 lei reprezentând cheltuieli de executare silită, urmând să respingă, în rest, contestaţia la executare, ca neîntemeiată.

În ceea ce priveşte cererea de suspendare a executării silite până la soluţionarea definitivă a contestaţiei la poprire, având în vedere soluţionarea pe fond a prezentei contestaţii la executare, instanţa urmează a o respinge, ca neîntemeiată.

Având în vedere disp. art. 717 al. 2 C.p.c., precum şi împrejurarea că partea reclamantă are calitatea de parte interesată în soluţionarea prezentei contestaţii la executare, văzând decontul depus la f. …. din dosarul Judecătoriei Satu Mare, instanţa va obliga contestatoarea să achite suma de  58,31 lei în favoarea BEJ  ....., reprezentând costul xerocopierii dosarului execuţional  ...../2017.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatoarea DGRFP.....,  prin AJFP S…., în contradictoriu cu intimatul SC ......

Dispune anularea parţială a înştiinţării privind măsura popririi din data de 21.03.2018 emisă de BEJ  ..... în dosarul execuţional nr.  ...../2017 cu privire la suma de 95 lei reprezentând cheltuieli de executare silită.

Respinge, în rest, contestaţia la executare, ca neîntemeiată.

Respinge, ca neîntemeiată, cererea de suspendare a executării silite până la soluţionarea definitivă a contestaţiei la poprire.

Obligă contestatoarea să achite suma de  58,31 lei în favoarea BEJ  ....., reprezentând costul xerocopierii dosarului execuţional  ...../2017.

Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare.

Apelul se depune la Judecatoria Cluj Napoca.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 10.08.2018.