Reexaminare taxa timbru

Sentinţă civilă 12728/2018 din 09.11.2018


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

Operator de date cu caracter personal nr. 3186

prezentul document conţine date cu caracter personal  aflate  sub incidenţa  Legii nr. 677/2001

Dosar nr. ..../211/2018/a1

ÎNCHEIEREA CIVILA NR.12728/2018

Şedinţa Camerei de consiliu din ….

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE ……

Grefier …..

Pe rol de afla soluţionarea cererii de reexaminare taxa timbru formulata de către petentul AC.....

Cauza se soluţionează fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Instanţa reţine cauza spre soluţionare pe baza înscrisurilor depuse la dosar.

INSTANŢA,

 Asupra cererii de reexaminare, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 06.11.2018 petentul AC.... a solicitat să se constate achitarea taxei judiciare de timbru  de 9157 lei, prin compensaţie de plin drept şi restituirea diferenţei de 960 lei.

În motivare a arătat că în dosarul ...../211/2017 a achitat cu titlu de taxa judiciară de timbru suma de 10117 lei, taxa judiciară de timbru care trebuie restituită în temeiul art. 45 lit. d din OUG 80/2013. În dosarul ..../211/2018 i s-a pus în vedere să achite taxa judiciară de timbru în sumă de 9157 lei, fiind întrunite condiţiile pentru intervenirea compensaţiei legale.

În drept, a invocat OUG 80/2013, art. 1616,1617 C.civ.

În probaţiune a depus înscrisuri (f. 2).

Instanţa a ataşat ds. ..../211/2018.

Analizând cererea formulată, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin rezoluţia din data de 11.10.2018 instanţa a stabilit taxa judiciară de timbru aferentă acţiunii care face obiectul dosarului nr. ..../211/2018 la suma de 9157 lei.

Din cererea de reexaminare rezultă că petentul este nemulţumit de faptul că instanţa de fond l-a obligat la plata acestei taxe, fără să ţină cont de faptul că este îndreptăţit la restituirea taxei judiciare de timbru achitată în dosarul nr. ...../211/2017 , fără a contesta textele de lege în baza cărora s-a calculat taxa judiciară de timbru, prin urmare instanţa de control se va limita la verificarea acestor aspecte.

Petentul a solicitat restituirea sumei de 10117 lei achitată în dosarul ...../211/2017 cu titlu de taxa judiciară de timbru, în dosarul ..../211/2017/a3, cerere pentru judecarea căreia s-a fixat termen la 10.12.2018.

În drept, art. 39 al. 1 din OUG 80/2013 prevede că împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, petentul poate face cerere de reexaminare, la aceeaşi instanţă, în termen de 3 zile de la data comunicării taxei datorate. Cererea de reexaminare este scutită de la plata taxei judiciare de timbru.

Conform art. 45  al. 1 lit. d din OUG 80/2013, sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, după caz, integral, parţial sau proporţional, la cererea petiţionarului, în următoarele situaţii: d) când acţiunea corect timbrată a fost anulată în condiţiile art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă sau când reclamantul a renunţat la judecată până la comunicarea cererii de chemare în judecată către pârât.

Potrivit art. 45 din OUG 80/2013, (…)(3) Dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat în termen de un an de la data naşterii sale. (4) Cererea de restituire se adresează instanţei judecătoreşti la care s-a introdus acţiunea sau cererea. În cazul taxelor plătite pentru cereri formulate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cererea de restituire se adresează acestuia. (5) Cererea de restituire soluţionată de instanţa de judecată va fi depusă în vederea restituirii la unitatea administrativ-teritorială la care a fost achitată taxa. (…)

În lumina art. 1617 al. 1 C.civ., compensaţia operează de plin drept de îndată ce există două datorii certe, lichide şi exigibile, oricare ar fi izvorul lor, şi care au ca obiect o sumă de bani sau o anumită cantitate de bunuri fungibile de aceeaşi natură.

În speţă, instanţa constată că nu sunt întrunite condiţiile prev. de art. 1617 C.civ. pentru intervenirea compensaţiei de drept, întrucât creanţa invocată de petent nu este nici certă, nici exigibilă.

Astfel, din lecturarea art. 45 din OUG 80/2013 redat, în extras, mai sus, rezultă fără dubiu că dreptul la restituirea taxelor judiciare de timbru achitate pentru acţiuni care au fost anulate în temeiul art. 200 C.p.c. nu se naşte de drept, odată cu anularea acţiunii, sau la un moment ulterior, ci numai odată cu soluţionarea cererii de restituire a taxei judiciare de timbru formulată în condiţiile art. 45 din OUG 80/2013.

În speţă, petentul a solicitat restituirea sumei de 10117 lei achitată în dosarul ...../211/2017 cu titlu de taxa judiciară de timbru, în dosarul ..../211/2017/a3, cerere care încă nu a fost soluţionată.

Totodată, această instanţă nu a fost învestită cu lichidarea judiciară a presupusei datorii (nici nu putea fi investită cu o astfel de cerere, care trebuie formulată exclusiv în faţa instanţei prev. la art. 45 al. 4 din OUG 80/2013)—prin urmare nu se poate pronunţa cu privire la acest aspect, petentul solicitând direct constatarea intervenirii compensaţiei.

Prin urmare, la acest moment creanţa invocată de petent nu este nici certă, nici exigibilă şi nu poate justifica invocarea compensaţiei legale.

Din aceste considerente, instanţa va respinge cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru formulata de către petentul AC...., ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

Respinge cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru formulata de către petentul AC...., ca neîntemeiată.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09.11.2018.