Actiune de raspundere delictuala

Sentinţă civilă 597/2018 din 31.01.2018


SENTINŢA CIVILĂ Nr.597 /2019

Şedinţa publică de la ….

Completul format din:

PREŞEDINTE …..

Grefier ……

Pe rol soluţionarea cauzei civile privind pe reclamanta BAAR...(B.A.A.R.), prin reprezentant legal .... – preşedinte, în contradictoriu cu pârâta SC...., având ca obiect răspundere civilă delictuală.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, lipsesc părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care:

Mersul dezbaterilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 31.01.2019, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de mai mult timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru astăzi.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată depusă pe rolul acestei instanţe la data de 05.10.2018, înregistrată sub nr. ..../211/2018, reclamanta BAAR...(B.A.A.R.), în contradictoriu cu pârâta SC...., a solicitat instanţei să dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 3.293,65 lei – compusă din 3.182,65 lei achitaţi către autorităţile din S.... cu comisionul bancar aferent (697,70 euro plată şi 10 euro comision bancar) şi 111,00 lei pentru traducerea de documente, dobânda legală raportată la debitul principal antemenţionat de la data formulării acţiunii şi până la data achitării, respectiv suma de 203,37 lei reprezentând TVA datorată bugetului de stat la încasarea sumelor menţionate mai sus.

În motivare a arătat că, în esenţă, în data 01.12.2015, a fost provocat un accident de circulaţie în S...., de către autovehiculul înmatriculat sub nr. de ....., aflat în proprietatea pârâtului. Având în vedere că autovehiculul ..... nu era asigurat la data producerii accidentului, iar asigurarea era obligatorie, precum şi faptul că acest autovehicul avea la data respectivă sediul obişnuit de staţionare în România, în baza ”Acordului multilateral încheiat între birourile naţionale din statele membre ale Spaţiului Economic European şi ale altor state” şi a prevederilor ”Regulamentului general al consiliului barourilor”, B.A.A.R. şi-a asumat, obligat fiind de aceste prevederi, răspunderea în garanţie faţă de Biroul Naţional din S..... Acest din urmă birou a acordat despăgubirile legate de accident în S...., în sumă de 697,70 euro, iar reclamanta a achitat către Biroul Naţional din S.... această sumă, precum şi un comision bancar de 10,00 euro, ajungându-se la suma totală de 707,70 euro (3182, 65 lei, cf. cursului valutar de la data plăţii).

Pârâtul a fost notificat să achite despăgubirile şi să se prezinte la sediul B.A.A.R. pentru soluţionarea pe cale amiabilă a cauzei, însă nu a dat curs acestei solicitări.

Pârâtul trebuie, de asemenea, obligat la plata sumei de 111,00 lei reprezentând cheltuieli efectuate de reclamantă cu traducerea documentelor necesare soluţionării cauzei, 0,04 lei costuri solicitare D.R.P.C.I.V. şi 16,58 lei costuri poştale.

În drept, s-au invocat: art. 1349 alin. 1 şi 2, art. 1357 C.civ.,  prevederile legislaţiei europene în materia răspunderii civile citate mai sus.

Pârâtul nu a depus la dosar întâmpinare.

În probaţiune, la dosar s-au depus:  Anexa 1- factură fiscală şi decont pentru pretenţiile formulate (f. …..), Anexa 2 – avizarea de accident primită de la Biroul Naţional de Carte Verde S.... (f. ….), Anexa 3 – rezultatul verificării în baza de date CEDAM (f. …..), Anexa 4- răspuns primit de la DRPCIV cu privire la proprietarul autovehiculului ..... (f. ….),  Anexa 5- notificare pârât cu privire la accident (f. ….),  Anexa 6 – acord de gestionare transmis Biroului Naţional din S.... (f. …..), Anexa 7 – notificare pârât, solicitare informaţii şofer (f. …..), Anexa 8- cerere de rambursare primită de la Biroul Naţional Carte Verde S.... şi documente justificative privind plata despăgubirilor (f. ….), anexa 9 –notificare pârât (f. ….), Anexa 10 – documente privind plata despăgubirilor (f. …., Anexa 11 – documente privind cheltuielile pentru traduceri documente (f…..), Anexa 12- Directiva 72/166/CEE (f. ….), Anexa 13 – Extras din Directiva 2005/14/CEE (f. …), Anexa 14 – Directiva 91/323/CEE (f. …..), Anexa 15 – Decizia 2003/564/CE (f. ….), Anexa 16 – Addendum-ul nr. 3 la ”Acordul multilateral între birourile naţionale de asigurări ale statelor membre ale spaţiului economic European şi ale altor state asociate” (f. ….), Anexa 17 – 2007/482/EC (f…..).

Reclamanta a solicitat judecarea în lipsă.

Instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, considerându-le pertinente, utile şi concludente pentru soluţionarea cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului de faţă, instanţa reţine următoarele:

În fapt, în data 01.12.2015, a fost provocat un accident de circulaţie în S...., de către autovehiculul înmatriculat sub nr. de ....., aflat în proprietatea pârâtului. Mai exact, la efectuarea virajului spre stânga, şoferul autovehiculului ..... a acroşat autovehiculul ....., care era parcat regulamentar.

În urma avizării B.A.A.R. din data de 15.01.2016 cu privire la accident de către Biroul Naţional de Carte Verde din S...., B.A.A.R. a deschis dosarul de daună cu referinţă B.A.A.R./ADMGA/...şi a verificat situaţia asigurării autovehiculului ....., constantându-se că nu era asigurat la data producerii accidentului (f. …).

Din informaţiile obţinute de la D.R.P.C.I.V. s-a constat faptul că proprietarul autovehiculului ..... este pârâtul S.C. SC.....

În data de 02.03.2016, prin adresa AD... (f. ….) reclamanta a notificat pârâtul SC SC...., solicitându-i să-i comunice informaţii cu privire la identitatea şoferului care conducea autovehiculul ..... la momentul producerii accidentului. Totodată, i s-a solicitat acestuia să se prezinte la sediul reclamantei pentru a rezolva cauza în mod amiabil. Pârâtul nu a răspuns acestei solicitări.

În data de 27.02.2017, Biroul Naţional de Carte Verde din S.... a comunicat reclamantei pretenţiile de despăgubire legate de accident, împreună cu documentele justificative (f. …..), solicitând rambursarea sumei de 697,70 euro reprezentând: 497,70 euro reprezentând despăgubiri pentru repararea autovehiculului, 200 euro reprezentând taxă de gestiune.

Prin adresa MGA.... din data de 24.06.2016 reclamanta a notificat pârâtul cu privire la plata despăgubirilor solicitate de Biroul de Carte Verde din S...., acordându-i un termen pentru remedierea acestei situaţii pe cale amiabilă (f…..), însă acesta nu a răspuns.

Întrucât pârâtul nu a achitat despăgubirile necesare în urma producerii accidentului plătite de Biroul Naţional de Carte Verde din S...., în data de 20.07.2016, B.A.A.R. a achitat către Biroul Naţional din S.... suma solicitată de 707,70 euro, suportând un comision bancar de 10 euro (f. …..), dat fiind cursul valutar de la data plăţii (1 euro=4,4737 RON). Reclamanta a înregistrat în acest caz o cheltuială de  3.182,65 lei (2.226,56 lei despăgubiri pentru repararea prejudiciului, 894,74 lei reprezentând taxa de gestiune şi 44,73 comision bancar). De asemenea, reclamanta a solicitat cheltuielile efectuate de ea în  scopul traducerii documentului, 0,04 lei costuri solicitare DRPCIV, respectiv 16,58 lei costuri poştale—în total în cuantum de 111, 00 lei.

Potrivit art. 2 din Directiva 72/166/CEE, fiecare birou naţional garantează, în concordanţă cu legislaţia sa, soluţionarea cererilor de despăgubire rezultate în urma accidentelor provocate pe teritoriul său de vehicule care provin în mod obişnuit de pe teritoriul altui stat membru (adică teritoriul statului în care este înmatriculat vehiculul), indiferent dacă aceste vehicule sunt asigurate sau nu. După soluţionarea cererilor de despăgubire şi plata efectivă către persoanele prejudiciate de către biroul naţional din statul în care s-a produs accidentul, biroul emitent, adică biroul pe teritoriul căruia are locul obişnuit de staţionare autovehiculul implicat în accident, asigură rambursarea sumelor plătite cu titlu de despăgubiri, a costurilor pentru serviciile necesare gestionării cazului de dauna ( constatări, expertize, cheltuieli de judecată, etc), precum şi plata unui onorariu de gestionare ( sau taxă de gestiune) calculat la nivelul de 15% din sumele plătite cu titlu de despăgubiri (art. 3 şi art. 5 lit. a şi h din Convenţia multilaterală de garantare). Cuantumul taxei de gestiune este limitat intre un nivel minim şi maxim, la ora actuală nivelul minim fiind 200 de euro, iar cel maxim 3.500 de euro.

Astfel, prin transpunerea acestor dispoziţii la speţă, se concluzionează că B.A.A.R., în calitate de Birou emitent, anume Birou naţional în România,  a fost obligat să garanteze despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin intermediul autovehiculului ..... în urma accidentului. Biroul naţional din S...., în calitate de birou gestionar, a soluţionat pretenţiile de despăgubire formulate în legătură cu accidentul şi a transmis către reclamanta B.A.A.R. cererea de rambursare. Aceasta din urmă a onorat cererea de rambursare formulată, în condiţiile prevăzute de Regulamentul General al Consiliului Birourilor.

În drept, conform art. 1357 alin. (1) C. civ. cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare, iar potrivit art. 1349 alin. 1-3 C.civ. (1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. (2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral. (3) În cazurile anume prevăzute de lege, o persoană este obligată să repare prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele aflate sub paza sa, precum şi de ruina edificiului.

Astfel, pentru a se antrena răspunderea delictuală a  pârâtului  trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: existenţa unui prejudiciu, o faptă ilicită cauzatoare de prejudicii,  un raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu , precum şi vinovăţia autorului prejudiciului.

În speţă, fapta ilicită a pârâtului constă într-o inacţiune, anume în omisiunea de a-şi îndeplini obligaţia de a încheia o asigurare RCA/Carte Verde pentru autovehiculul înmatriculat sub nr. ..... pe care-l deţinea în proprietate, astfel cum obligă art. 48 alin. 1 din legea nr. 136/1995. Prin această faptă ilicită, pârâtul a cauzat reclamantei un prejudiciu constând în diminuarea patrimoniului acesteia cu sumele de bani plătite către Biroul naţional din S.... pentru plata despăgubirilor achitate de către acest din urmă birou persoanei prejudiciate prin accidentul provocat de autoturismul pârâtului, precum şi sumele achitate în legătură directă cu această plată. Între fapta ilicită a pârâtului şi prejudiciul suferit de reclamantă există un raport de cauzalitate, întrucât din cauza omisiunii pârâtului de a-şi asigura autovehiculul ..... aflat în proprietatea sa, deşi era obligat să facă acest lucru, reclamanta B.A.A.R. a fost legal obligată să ramburseze despăgubirile plătite în S.... de către Biroul naţional din S..... Dacă pârâtul şi-ar fi  îndeplinit această obligaţie, asigurătorul ar fi fost cel care trebuia să ramburseze aceste despăgubiri, iar reclamanta nu ar fi trebuit să plătească ea aceste despăgubiri, astfel încât se evidenţiază cu claritate legătura de cauzalitate. În ceea ce priveşte vinovăţia pârâtului, instanţa reţine că  în cazul răspunderii civile delictuale forma vinovăţiei nu prezintă importanţă în atragerea răspunderii autorului faptei ilicite, acesta fiind obligat să repare prejudiciul cauzat chiar şi din cea mai uşoară culpă.

În consecinţă, instanţa apreciază că sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale în persoana pârâtului, acesta urmând a fi obligat în temeiul art. 1349 alin. 1 şi 2 şi art. 1357 C.civ. la plata sumei de 3293,65 lei – sumă compusă din 3.182,65 lei achitaţi către autorităţile din S.... cu comisionul bancar aferent şi din suma de 111,00 lei reprezentând costurile aferente traducerii de documente, cost solicitare DRPCIV şi costuri poştale.

Raportat la plata penalităţilor de întârziere, instanţa reţine că potrivit art. 1535 alin. 1 C.civ, în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii plăţii ar fi mai mic. Art. 1521 alin. 1 C.civ. arată că punerea în întârziere a debitorului poate opera de drept sau la cererea creditorului, iar art. 1523 alin. (2) pct. e) prevede: în cazul săvârşirii unei fapte ilicite extracontractuale debitorul este de drept în întârziere, astfel că acesta datorează penalităţi de întârziere de la data la care această faptă a avut loc.

Pentru aceste motive, în temeiul principiului disponibilităţii care guvernează dreptul civil, instanţa urmează să admită acest capăt de cerere şi să oblige pârâtul la plata către reclamanta a dobânzii legale aferente sumei de 3.293,65 lei (debit principal) de la data cererii introductive de instanţă, anume 05.10.2018 şi până la data achitării integrale a debitului.

În ceea ce priveşte capătul de cerere referitor la T.V.A.-ul datorat bugetului de stat la încasarea sumelor anterior menţionate, în cuantum de 203,37 lei, instanţa reţine că în baza dispoziţiilor art. 127 rap. la art. 137 alin. 3 lit. b) din Codul Fiscal, această sumă este datorată bugetului de stat în urma operaţiunii de recuperare a despăgubirilor restituite Biroului naţional din S.... de către reclamantă, constituind aşadar un prejudiciu viitor cert, care poate fi reparat, conform art. 1385 alin. 2 C.civ. Pe cale de consecinţă, instanţa urmează a admite şi acest capăt de cerere.

Instanţa va acorda cheltuieli de judecată în cuantum de 249.73  lei, reprezentând taxă de timbru, în conformitate cu art. 453 alin. 1 rap la art. 451 alin. 1 C.proc.civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta BAAR...(B.A.A.R.), ….. împotriva pârâtului SC.....

Obligă pârâtul SC.... să achite reclamantei suma de 3.293,65 lei reprezentând debit principal.

Obligă pârâtul SC.... să achite reclamantei dobânda legală asupra sumei de 3.293,65 lei (debit principal) de la data cererii introductive de instanţă, anume 05.10.2018 şi până la data achitării integrale a debitului.

Obligă pârâtul SC.... să achite reclamantei suma de 203,37 lei reprezentând T.V.A.

Obliga pârâta să plătească reclamantei suma de 249,73 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel, în termen de 30 zile de la comunicare.

Apelul se depune la Judecătoria Cluj Napoca.

Pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 31.01.2019