Evacuare

Sentinţă civilă 1370 din 25.04.2018


Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 2219/204/2018 la data de 20.03.2018  reclamanta E.G.C a chemat in judecata civila pe pârâtul E.G pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa sa se dispuna evacuarea paratului din locuinţa proprietatea sa, situata in mun ....., str......, nr......, jud.Prahova.Cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii reclamanta a susţinut ca este proprietara imobilului casa de locuit din mun....., str....., nr....., jud.Prahova conform actului de partaj voluntar, autentificat sub nr..... de SPN Savulescu Vasile-Ivan Mihaela.

In prezent, paratul ocupa o parte din acest imobil, fara sa detina un titlu locativ, fiind tolerat de aceasta Paratul este o fire violenta, atat verbal cat si fizic, consumând zilnic alcool in mod excesiv, fara sa contribuie intr-un fel la întreţinerea locuinţei, provocând in permanenta scandal cu alti ocupanţi ai imobilului (persoane in vârsta, bolnavi, cu grad de handicap).

Paratul a fost internat la Spitalul Voila, pentru dezalcolizare, la sfârşitul anului 2017 si imediat ce s-a intors in imobil a continuat sa consume alcool in exces.

 Conform notificării nr...., înregistrata la SCPEJ Trifina, Tanase, Galea din Ploieşti, in temeiul art. 1034 C.pr.civ, l-a notificat pe parat sa evacueze imobilul casa de locuit pe care il ocupa fara nici un drept, in termen de 5(cinci) zile de la comunicarea notificării, dar nu s-a conformat pana la aceasta data.

Fata de aceasta situaţie, a solicitat admiterea acţiunii.

In drept a invocat disp art. 1034 si urm.C.pr.civ.

In dovedirea acţiunii a solicitat proba cu înscrisuri , sens in care a anexat chitanţa nr 14497/ 20.03.2018 in valoare de 100 lei reprezentând contravaloare taxa de timbru  ,împuternicirea avocaţiala  seria PH nr 0131946/20.03.2018, factura  seria TTG nr 05535/14.02.2018 in valoare de 75 ron, duplicat act partaj voluntar autentificat  sub nr..... de  SPN Savulescu Vasile-Ivan Mihaela, carti de identitate privind pe parat, pe S.I, S.V, certificate de încadrare in grad de handicap nr ..... şi nr ... privind pe S.I, S.V, f.7-24.

Prin rezoluţia din 22.03.2018  instanţa a dispus citarea părţilor pentru termenul de judecată din 25.04.2018, Camera de Consiliu  şi comunicarea cererii de chemare în judecată şi a înscrisurilor ataşate către pârât cu menţiunea că întâmpinarea nu este obligatorie conform art. 1042 alin. 3 din codul de procedură civilă precum şi cu menţiunea ca are obligaţia de a-şi pregăti apărarea pentru primul termen de judecată propunând probele de care înţelege să se folosească sub sancţiunea prevăzută de lege, respectiv sancţiunea decăderii potrivit art. 254 alin. 1 şi art. 157 alin. 2 din codul de procedură. f 24

Deşi legal citat paratul nu s-a prezentat in instanţa,nu a formulat întâmpinare şi nu a propus probe in apărare.

 In cauza a fost încuviinţata şi administrata , la solicitarea  reclamantei proba cu înscrisuri.

 Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa constată în fapt următoarele:

 Prin actul partaj voluntar autentificat  sub nr..... de  SPN Savulescu Vasile-Ivan Mihaela (f.11-16)  reclamanta a dobandit imobilul situat in mun....., str.... , nr.....,  jud.Prahova.

 Astfel se constată că reclamanta este proprietara imobilului mai sus mentionat in care in prezent locuieste paratul  care însă nu are un titlu locativ.

 Potrivit disp. art. 1034 N.C.P.C., dispoziţiile Titlului XI se aplică în litigiile privind  evacuarea din imobilele folosite sau, după caz, ocupate fără drept de către foştii locatari sau alte persoane, iar conform disp. art. 1034 alin. 2 lit. d din acelaşi act normativ, prin imobil se înţelege construcţia, terenul cu sau fără construcţii, împreună cu accesoriile acestora.

Potrivit art. 1039 C. pr. civ. reclamanta avea obligaţia de a proceda  la notificarea pârâtului, în scris, în vederea eliberării şi predării imobilului în termen de 5 zile de la comunicarea notificării.

Astfel se constată că reclamanta a notificat pe pârât, prin intermediul  SCPEJ Trifina, Tanase si Galea să evacueze imobilului în termen de 5 zile de la primirea notificării , notificare comunicată la 19.02.2018 (f.9 ,28),  .

În lipsa răspunsului pârâtului la această notificare şi continuarea folosirii imobilului, rezultă refuzul acestuia de evacuare a imobilului, proprietatea reclamantei.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept mai sus expuse, din care rezultă că reclamanta a făcut dovada dreptului de proprietate asupra imobilului în litigiu şi că pârâtul  nu deţine niciun titlu valabil asupra imobilului care să-i confere prerogativele folosinţei acestuia, în temeiul disp. art. 1042 N.C.P.C., art. 555 N.C.C, instanţa constată că prezenta cerere este întemeiată, urmând a o admite şi a dispune evacuarea paratului din imobilul situat in mun....., str..... , nr....,  jud.......

In baza disp.art.453 C.p.c va obliga paratul sa plătească reclamantei suma de 2.175 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentand taxa judiciara de timbru, onorariu avocat si onorariu executor transmitere notificare justificate cu chitantele depuse la dosar f.7,10,29.

Văzând şi disp. art. 1042 alin. 5 N.C.P.C.,