Contestatie la executare

Sentinţă civilă 5419/2018 din 27.07.2018


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. ..../211/2017

Operator de date cu caracter personal 3185

SENTINŢA CIVILĂ nr. 5419/2018

Şedinţa publică din data de …..

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: …..

GREFIER: …..

Pe rol se afla judecarea cauzei civile privind pe contestatoarea OP...SRL şi pe intimata AD...SA, având ca obiect contestaţie la executare.

Dezbaterile în prezenta cauză au avut loc la termenul din data de 26.06.2018, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când, având nevoie de timp pentru a delibera, instanţa a amânat succesiv pronunţarea pentru 09.07.2018, 24.07.2018 şi apoi pentru termenul de astăzi.

INSTANŢA

Asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin contestaţia la executare înregistrată la data de 28.08.2017 pe rolul Judecatoriei Cluj-Napoca sub dosarul nr. ..../211/2017, asa cum a fost completata in data de 13.09.2017 (fl. ….), contestatoarea OP...SRL, în contradictoriu cu intimatele AD...SA si S.C.P.E.J. ......, a solicitat:

-anularea tuturor actelor si formelor de executare din dosarul executional nr. ...../2017 al SCPEJ ......, incepand cu incheierea de incuviintare a executarii silite, incheierea de cheltuieli nr. ...../2017, somatia mobiliara, orice alte acte de executare, precum si incetarea executarii silite;

-suspendarea executarii silite in dosarul executional si incetarea indisponibilizarii sumelor de catre tertii popriti pana la solutionarea definitiva a contestatiei la executare;

-cheltuieli de judecata. 

Motivele contestatiei la executare, in fapt si in drept, sunt expuse pe larg in cuprinsul filelor 4-9 vol. I., 6-10 vol. III.

In probatiune, a depus inscrisuri.

Intimata AD...SA a formulat intampinare in data de 03.10.2017, prin care a invocat exceptia tardivitatii contestatiei la executare si a completarii contestatiei la executare, exceptia insuficientei timbrari, exceptia inadmisibilitatii cererii de suspendare, iar pe fond a solicitat respingerea contestatiei la executare ca fiind neintemeiata pentru motivele de fapt si de drept expuse pe larg in cuprinsul filelor …. vol. III.

In probatiune, a depus inscrisuri.

Contestatoarea a depus la dosar raspuns la intampinare in data de 25.10.2017 (fl. …..).

Intimata S.C.P.E.J. ...... nu a formulat intampinare.

In data de 08.01.2018 S.C.P.E.J. ...... a comunicat dosarul de executare nr. ...../2017 in copie certificata pentru conformitate cu originalul (fl. ….).

S-a acvirat dosarul nr. ..../211/2017/a2 al Judecatoriei Cluj-Napoca.

La termenul de judecata din data de 26.06.2018 s-a respins, ca fiind neintemeiata, exceptia insuficientei timbrari, invocata de intimata; s-a luat act de faptul ca nu se mai sustine exceptia tardivitatii contestatiei la executare si a completarii contestatiei la executare; in privinta exceptiei inadmisibilitatii cererii de suspendare a executarii silite s-a apreciat ca fiind o aparare pe fond. La acelasi termen de judecata instanta a pus in discutie si a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatei SCPEJ ...... si a respins contestatia la executare formulata impotriva acesteia ca atare. S-a incuviintat si administrat proba cu inscrisurile depuse la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

In fapt, intre BCISR... SA. si O... SA(fosta OI... SRL), s-au incheiat urmatoarele contracte de credit:  nr. …/10.11.2006 si actele aditionale (fl….), nr. …./10.11.2006 si actele aditionale (fl. …..), nr. …./04.04.2007 si actele aditionale (fl. …..), nr. …../04.04.2007 si actele aditionale (fl. …..I), nr. …./21.02.2008 si actele aditionale (fl. …..), respectiv nr. …../03.03.2011 (fl. …..).

Pentru garantarea rambursarii imprumuturilor contractate de catre societatea O... SA intre BCISR... SA. si OP...SRL s-au incheiat urmatoarele contracte de fidejusiune: nr. ..../30.11.2011 pentru garantarea restituirii sumei de 42.941,21 euro, precum si a dobanzilor, comisionelor si tuturor spezelor aferente, datorate in temeiul contractului de credit nr. ..../21.02.2008 (fl. ….), nr. ...../17.01.2011 pentru garantarea restituirii sumei de 108.598,04 euro, precum si a dobanzilor, comisionelor si tuturor spezelor aferente, datorate in temeiul contractului de credit nr. ..../10.11.2006 si actele aditionale aferente (fl. ….), nr. ..../17.01.2011 pentru garantarea restituirii sumei de 1.976.000 euro, precum si a dobanzilor, comisionelor si tuturor spezelor aferente, datorate in temeiul contractului de credit nr. ..../04.04.2007 si actele aditionale aferente (fl. ….), nr. ..../30.11.2011 pentru garantarea restituirii sumei de 380.982,69 euro, precum si a dobanzilor, comisionelor si tuturor spezelor aferente, datorate in temeiul contractului de credit nr. …./04.04.2007 si actele aditionale aferente (fl. …..), nr. …../17.01.2011 pentru garantarea restituirii sumei de 310.581,06 euro, precum si a dobanzilor, comisionelor si tuturor spezelor aferente, datorate in temeiul contractului de credit nr. …./10.11.2006 si actele aditionale aferente (fl. …..).

La art. III, pct. 2 din contractele de fidejusiune s-a prevazut ca fidejusorul se obliga in solidar cu debitorul si renunta la beneficiul de discutiune si diviziune prevazut de art. 2294 si urm. din Codul Civil (Legea nr. 287/2009) / art. 1662 din Codul Civil 1864.

Potrivit mentiunilor din sistemul ecris, prin incheierea nr. 1018/03.04.2014 pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj in dosarul nr. ..../1285/2014 s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei SC O.... SA. Prin sentinta civila nr. 1581/28.05.2015, pronuntata in acelasi dosar, s-a confirmat planul de reorganizare a debitoarei SC O.... SA, având o durată de 3 ani de la data confirmării, s-a dispus continuarea activităţii debitoarei si s-a stabilit în sarcina debitoarei prin administratorului special obligaţia de a prezenta trimestrial rapoarte comitetului creditorilor asupra situaţiei financiare a averii debitoarei. Conform tabelului definitiv creanta creditoarei BCISR....SA este de 14.380.479 lei, care se achita in plati esalonate potrivit programului de plati aflat la fila …...

Prin contractul de cesiune creante incheiat in data de 24.06.2016 intre BCISR....SA si AD ...SA, in calitate de cesionar, s-au cesionat creantele nascute din contractele de credit nr. …./10.11.2006, nr. ..../10.11.2006, nr. …./04.04.2007, nr. ..../04.04.2007, nr. ..../21.02.2008 si nr. …./03.03.2011 (fl. …..).

La filele …… din dosar, vol. II, se afla ordine de plata din perioada 26.12.2015 – 04.08.2017, prin care debitoarea O....  S.A. a achitat sume de bani din debitul datorat conform planului de reorganizare catre BCISR... SA., iar ulterior catre intimata AD ...SA prin APSR ...SRL SRL.

Prin cererea de executare silita inregistrata pe rolul SCPEJ ...... sub nr. …../21.07.2017 (fl. ….) creditoarea AD...SA a solicitat executarea silita a debitoarei OP...SRL pentru achitarea creantei in valoare de 2.751.696,69 euro in temeiul titlurilor executorii, constand in contractele de credit nr. …../10.11.2006 si actele aditionale, nr. …./10.11.2016 si actele aditionale, nr. …../04.04.2007 si actele aditionale, nr. ..../04.04.2007 si actele aditionale, nr. ..../21.02.2008 si actele aditionale, nr. …./03.03.2011, precum si contractele de fidejusiune nr. ...../17.01.2011, nr. …../17.01.2011, nr. ..../17.01.2011, nr. ..../30.11.2011, nr. ..../30.11.2011.

Executorul judecatoresc a intocmit incheierea privind inregistrarea cererii si deschiderea procedurii de executare silita (fl. …..).

Prin incheierea civila nr. 9782/CC/10.08.2017 pronuntata in dosarul nr. ..../211/2017 al Judecatoriei Cluj-Napoca (fl. …..) s-a incuviinţat executarea silită, prin toate formele de executare, a titlurilor executorii Contract de credit ipotecar nr. …./10.11.2006 şi actele adiţionale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Contract de credit nr. ..../10.11.2006 şi acte adiţionale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Contract de credit ipotecar nr. …/04.04.2007 şi acte adiţionale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Contract de credit ..../04.04.2007 şi acte adiţionale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; Contract de credit ipotecar nr. ..../21.02.2008 şi acte adiţionale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Contract de credit nr. …../03.03.2011; Contract de fidejusiune nr. ...../17.01.2011; Contract de fidejusiune nr. …./17.01.2011; Contract de fidejusiune ..../17.01.2011; Contract de fidejusiune ..../30.11.2011; Contract de fidejusiune ..../30.11.2011, pentru recuperarea creanţei în sumă 2.751.696,69 euro, la cursul BNR din ziua plăţii, reprezentând debit principal, dobânzi, penalităţi de întârziere, la care se adaugă şi cheltuielile de executare împotriva debitoarei OP.... SRL la cererea creditoarei AD ...SA.

Executorul judecatoresc a emis in data de 28.08.2017 incheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare silita, in valoare de 156.773,68 lei, din care: 156.073,68 lei – onorariul executorului judecatoresc si 700 lei – contravaloare TP pentru indeplinirea procedurilor prevazute de codul de procedura civila (fl. ….). A emis debitoarei OP...SRL somatia mobiliara din 28.08.2017 (fl. …..), respectiv adresa catre Primaria Mun. …. (fl. …). Somatia mobiliara a fost comunicata contestatoarei in data de 30.08.2017 (fl. ….), la care s-au anexat, in copie, incheierea de incuviintare a executarii silite, titlurile executorii, incheierea de stabilire a chetuielilor de executare silita (fl. ….). 

Prin incheierea civila nr. 6100/13.09.2017 pronuntata de Judecatoria Cluj-Napoca in dosarul nr. ..../211/2017/a2 s-a dispus suspendarea provizorie a executării silite pornite în dosarul execuţional nr. ...../2017 instrumentat de S.C.P.E.J. ...... până la soluţionarea cererii de suspendare a executării silite formulată în cadrul contestaţiei la executare care face obiectul dosarului nr. ..../211/2017 al Judecătoriei Cluj-Napoca. In cuprinsul incheierii civile s-a retinut consemnarea la dispozitia instantei a cautiunii in valoare de 26.315,3 lei conform recipiselor de consemnare nr. …../1/28.08.2017 (fl. …..) si …./1/12.09.2017 (fl. 22 dos. acv.) ambele emise de CEC Bank SA – Sucursala C.....

In privinta actelor de executare intocmite in dosarul nr. ...../2017 instrumentat de S.C.P.E.J. ...... contestatoarea a formulat mai multe critici, intemeiate in parte.

Astfel, consacrarea prin art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, a caracterului executoriu al contractelor de credit, inclusiv a contractelor de garanţie reală sau personală, încheiate de o instituţie de credit, este impusă pentru a permite executarea silită a unei obligaţii (creanţe), iar nu a unui înscris, acesta fiind doar materializarea izvorului obligaţiei respective. Asadar, caracterul executoriu este asociat cu creanţa, iar nu cu înscrisul ca atare şi, atât timp cât legiuitorul a acordat contractelor de credit, respectiv contractelor de garanţie reală sau personală, caracterul de titluri executorii, creanţa însăşi a devenit una executorie, astfel încât atributul executorialităţii nu se constituie într-un aspect de drept procesual, ci a devenit o calitate a creanţei, care se transmite prin cesiune. Modificarea părţilor originare ale actului juridic care constituie titlu executoriu nu afectează substanţa titlului executoriu, poziţia cesionarului fiind aceea a unui veritabil succesor cu titlu particular, care preia, astfel, toate drepturile pe care cedentul le avea în legătură cu creanţa. In consecinta, sustinerea contestatoarei privind demararea executarii silite in lipsa detinerii unor titluri executorii este neintemeiata.

La fel, neintemeiata este si afirmatia ca suspendarea din procedura insolventiei opereaza de drept si cu privire la fidejusori, nefiind asadar permisa executarea silita impotriva contestatoarei. Nu s-a indicat un temei de drept cu privire la acesta sustinere. Oricum, art. 36 din Legea nr. 85/2006, care prevede ca de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, se refera numai la executarile silite demarate impotriva debitorului, fara a impiedica executarea silita a fidejusorilor, asa cum rezulta cu evidenta din cuprinsul textului legal. In acest sens sunt si dispozitiile art. 71 si 72 din acelasi act normativ, care prevad atat dreptul de urmarire al creditorului impotriva unui fidejusor, cat si pe cel corelativ al fidejusorului de a fi inscris in tabelul de creante drept creditor al debitorului daca urmare a executarii de catre creditor efectueaza o plata acestuia, precum si ale art. 1684 C.civ. 1864 / art. 2301 C.Civ. 2009, potrivit carora fideiusorul nu este liberat prin simpla prelungire a termenului acordat de creditor debitorului principal.

Neintemeiata este si sustinerea privind lipsa caracterului exigibil al creantei intimatei AD...SA pentru care s-a demarat executarea silita in dosarul nr. ...../2017, intrucat plata acesteia este esalonata in baza planului de reorganizare a debitoarei O... SA confirmat prin sentinta civila nr. …../28.05.2015 pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj in dosarul nr. ..../1285/2014. Nu s-a indicat un temei de drept nici cu privire la aceasta afirmatie. Dincolo de acest fapt, art. 102 din Legea nr. 85/2006, care stabileste modalitatea de plata a creantelor inscrise in tabelul creantelor, in cazul admiterii planului de reorganizare in procedura de reorganizare, reprezinta norme speciale de care beneficiaza numai debitorul care se afla in procedura insolventei, fara a se putea extinde la fidejusori ori alti garanti. De altfel, potrivit alin. 2 al art. 102 creditorii conservă acţiunile lor, pentru întreaga valoare a creanţelor, împotriva codebitorilor şi a fidejusorilor debitorului, chiar dacă au votat pentru acceptarea planului. In acelasi sens este si disp. art. 137, alin. 3 din Legea nr. 85/2006, potrivit careia descărcarea de obligaţii a debitorului nu atrage descărcarea de obligaţii a fidejusorului sau a codebitorului principal, precum si art. III, pct. 2 din contractele de fidejusiune prin care s-a prevazut ca fidejusorul se obliga in solidar cu debitorul si renunta la beneficiul de discutiune si diviziune prevazut de art. 2294 si urm. din Codul Civil (Legea nr. 287/2009) / art. 1662 din Codul Civil. Prin urmare, scadenta creantei conform planului de reorganizare nu profita fidejusoarei OP...SRL, care este un tert raportat la procedura insolventei.

In considerarea disp. art. 1578, alin. 1, lit. b, art. 1580 C.civ. 2009 cesiunea de creanta realizata prin conventia din data de 24.06.2016 este opozabila contestatoarei incepand cu data de 30.08.2017, data la care a primit somatia mobiliara, incheierea de incuviintare a executarii silite, fiind instiintata cu privire la identitatea cesionarei si creanta pe care aceasta o solicita la plata. In plus, la data de 08.01.2018 s-a depus la dosarul cauzei contractul de cesiune creante, aflandu-se in cuprinsul dosarului de executare silita pentru a putea fi studiat. Asadar, nu se poate retine inopozabilitatea cesiunii de creanta fata de contestatoare. Oricum, raportat la prev. art. 1578 C.civ. inopozabilitatea cesiunii de creanta la data demararii executarii silite nu poate determina nelegalitatea acesteia cata vreme contestatoarea nu a invocat efectuarea unor plati in calitate de garant in favoarea cedentei BCISR... SA., sens in care si aceasta sustinere este neintemeiata.

Desi, s-a contestat si caracterul cert, respectiv lichid al creantei care face obiectul executarii silite, contestatoarea nu a formulat critici cu privire la aceste aspecte, nici nu a solicitat efectuarea unei expertize tehnice judiciare, contabilitate, in temeiul prev. art. 249 C.pr.civ., potrivi careia cel care face o susţinere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege.

Din cuprinsul raportului de activitate intocmit pentru debitoarea O.... SA in perioada septembrie – noiembrie 2017, publicat in …../08.01.2018, rezulta ca la data emiterii acestuia creanta AD ...SA impotriva debitoarei este de 12.211.366 lei (fl. ….) (echivalent 2.634.712,61 euro, raportat la cursul euro al bnr din 08.01.2018 de 4,6348 lei), fiind avute in vedere platile invocate de catre creditoare prin ordinele de plata din perioada 26.12.2015 – 04.08.2017.

Prin cererea adresata catre SCPEJ ...... (fl. …..), intimata AD...SA a solicitat sa se ia act de renuntarea la executarea silita impotriva debitoarei in temeiul titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. …/03.03.2011, precum si de precizarea creantei ramasa de plata de catre debitoare, avand in vedere sumele achitate ulterior formularii cererii de executare silita de catre debitorul principal, la suma de 2.625.447,19 euro, din care: 30.242,09 euro in temeiul contractului nr. ..../21.02.2008, 105.340,86 euro in temeiul contractului de credit nr. ..../10.11.2006, 348.636 euro in temeiul contractului de credit nr. …../04.04.2007, 243.859,67 euro in temeiul contractului de credit nr. …./10.11.2006 si 1.897.368,57 euro in temeiul contractului de credit nr. ..../04.04.2007. 

Aceste inscrisuri au fost comunicate contestatoarei prin reprezentant conventional la termenul de judecata din data de 20.03.2018, insa nu a formulat critici concrete relativ la creanta precizata si modalitatea de calcul, nu a indicat in opinia sa care este valoarea creantei restante datorata in temeiul contractelor de credit nr. ..../21.02.2008, nr. ..../10.11.2006, nr. …./04.04.2007, nr. 1/10.11.2006 si 1.897.368,57 si nr. ..../04.04.2007, nu a invocat plata unor sume de bani pentru debitoarea O.... S.A., care ar fi diminuat creanta de 12.211.366 lei (echivalent 2.634.712,61 euro) constatata prin raportul de activitate al debitoarei publicat in …../08.01.2018, nici nu a solicitat efectuarea unei expertize tehnice judiciare, contabiliate, desi obligatia probei era in sarcina acesteia conform prev, art. 249 C.pr.civ. raportat la inscrisurile depuse la dosar de catre intimata. In plus, suma solicita de catre intimata, in valoare de 2.625.447,19 euro, este inferioara creantei datorata de catre debitoarea O.... SA potrivit raportului de activitate publicat in …../08.01.2018, care este o creanta certa, lichida si exigibila, fiind inscrisa in tabelul creantelor. Totodata, cum debitoarea O.... SA, aflandu-se in procedura reorganizarii judiciare, nu poate fi obligata la plata de accesorii, avand din vedere prev. art. 41, alin. 1 din Legea nr. 85/2006, potrivit careia nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala, numita generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii, rezulta ca nici suma de  2.625.447,19 euro nu cuprinde dobanzi sau penalitati (accesorii).

In ceea ce priveste contractul de credit nr. …./03.03.2011 referitor la care s-a demarat executarea silita pentru suma de 10.154,21 euro conform mentiunilor din cuprinsul intampinarii (fl. …..), se constata ca s-a incheiat intre BCISR... SA. si O.... S.A.. Cata vreme contestatoarea nu are calitatea de parte in acest contract si nu s-a facut dovada constituirii unei garantii cu privire la creanta nascuta din acest contract, in mod nelegal s-a demarat executarea silita in temeiul contractul de credit nr…../03.03.2011, pentru suma de 10.154,21 euro, impotriva contestatoarei in lipsa existentei unui titlu de executare. De altfel, intimata AD...SA a solicitat sa se ia act de renuntarea la executarea silita impotriva debitoarei in temeiul titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr…../03.03.2011.

In consecinta, in temeiul prev. art. 622, alin. 1 si alin. 2, art. 632, alin. 1, art. 712, alin. 1, art. 720, alin. 1 C.pr.civ., instanta va anula in parte incheierea civila nr. 9782/CC/10.08.2017 pronuntata de Judecatoria Clu-Napoca in dosarul nr. ..../211/2017 in privinta incuviintarii executarii silite impotriva debitoarei O.... Prod SRL in baza contractului de credit nr. …./03.03.2011 pentru suma de 10.154,21 euro.

Cât priveşte cuantumul onorariului executorului judecatoresc, potrivit Ordinului nr. 2550/2006 emis de MJ pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, pct. 3 din anexa la ordin, pentru executari indirecte, raportat la creanta de 2.751.696,69 euro, echivalent 12.646.247,6 lei (raportat la cursul euro al BNR din 28.08.2017 de 4,5958 lei) onorariul maxim este de 131.762,48 lei, inclusiv tva.

Potrivit prev. art. 670 C.pr.civ. cheltuielile de executare silita se stabilesc de către executorul judecătoresc, prin încheiere, pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, în condiţiile legii; aceste sume pot fi cenzurate de instanţa de executare, pe calea contestaţiei la executare formulate de partea interesată şi ţinând seama de probele administrate de aceasta; dispoziţiile art. 451 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător. Art. 451, alin. 2 C.pr.civ. prevede ca instanţa poate, chiar şi din oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaţilor, atunci când acesta este vădit disproporţionat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfăşurată de avocat, ţinând seama şi de circumstanţele cauzei.

Onorariul executorului judecatorsc in suma de 156.073,68 lei a fost stabilit cu incalcarea dispozitiilor Ordinului MJ nr. 2550/2006. Dincolo de aceasta imprejurare activitatea desfasurata de executorul judecatoresc, asa cum rezulta din cuprinsul dosarului de executare, relevata anterior, prezinta o complexitate redusa, motiv pentru care nu se justifica orientarea onorariului spre limita maxima. Totodata, onorariul executorului judecatoresc trebuie sa reprezinte echivalentul muncii prestate de executor in vederea satisfacerii drepturilor creditoarei si nu sa constituie un mijloc de rotunjire a veniturilor in detrimentul debitoarei. Fata de aceste aspecte, in temeiul art. 60, alin. 1 din Legea nr. 188/2000, art. 670 si art. 451 C.pr.civ., art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, instanţa va reduce onorariul executorului judecătoresc pentru faza de executare silită din dosarul execuţional nr. ...../2017 instrumentat de SCPEJ ......, de la suma 156.073,68 lei la suma de 17.699,59 lei, aferenta creantei de 2.741.542,48 euro (creanta initiala diminuata cu 10.154,21 euro), avand in vedere un procent de 0,1%, fiind orientat spre minimul legal.

Fata de considerentele retinute, în temeiul prev. art. 720, alin. 1 C.pr.civ., instanta va anula în parte toate actele executare silită efectuate in dosarul execuţional nr. ...../2017 instrumentat de S.C.P.E.J. ...... prin diminuarea debitului pentru care s-a demarat executarea silita cu suma de 10.154,21 euro si a cheltuielilor de executare silita la valoarea de 18.399,59 lei (17.699,59 lei onorariu executor judecatoresc + 700 lei alte cheltuieli), executarea silita urmand a se continua pentru debitul de 2.625.447,19 euro conform cererii de precizare a creantei restante, formulata de catre intimata. In consecinta, solicitarea de incetare a executarii silite este neintemeiata, urmand a fi respinsa.

Cât priveşte cererea de suspendare a executării silite in dosarul executional pana la solutionarea definitiva a contestatiei la executare se va respinge ca fiind neintemeiata, intrucat in temeiul prev. art. 719, alin. 1 coroborat cu art. 651, alin. 4 C.pr.civ. suspendarea executării silite se poate dispune până la soluţionarea contestaţiei la executare in prima instanta.

Referitor la solicitarea incetarii indisponibilizarii sumelor de catre tertii popriti va fi respinsa ca neintemeiata cata vreme nu s-a facut dovada acestor indisponibilizari.

Contestatoarea a achitat onorariul de avocat in suma de 6.700 lei (fl. …..), iar intimata prin reprezentant conventional a precizat solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale saparata la termenul de judecata din 26.06.2018.

In temeiul prev. art. 452 si art. 453 C.pr.civ. instanta va obliga intimata sa achite contestatoarei suma de 1.914,29 lei, reprezentand onorariu avocatial in limita pretentiilor apreciate ca fiind intemeiate.

In privinta taxei judiciare de timbru achitata de catre contestatoare, se respinge solicitarea de obligare a intimatei la plata acesteia cata vreme potrivit art. 45, alin. 1, lit. f si alin. 2 din OUG nr. 80/2013 se restituie la solicitarea petentului in cazul admiterii contestatiei la executare, proporţional cu admiterea acesteia, la data ramanerii definitive a hotararii.

Raportat la solicitarea intimatei, in temeiul prev. art. 720, alin. 6 C.pr.civ., in limita respingerii contestatiei la executare, instanta va indisponibiliza suma de 26.122,76 lei, parte din suma de 26.315,3 lei consemnata cu titlu de cautiune la dispozitia Judecatoriei Cluj-Napoca conform recipiselor de consemnare nr. …../28.08.2017 si …/12.09.2017 emise de CEC Bank SA – Sucursala C.... (fl. …..) si va dispune comunicarea catre SCPEJ ...... copia acestor recipise de consemnare pentru a servi la acoperirea creantei de 2.625.447,19 euro.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite in parte contestaţia la executare formulată de contestatoarea OP...SRL, cu sediul procesual ….. în contradictoriu cu intimata AD...SA cu sediul procesual ales in …. si, in consecinta:

Anuleaza in parte incheierea civila nr. 9782/CC/10.08.2017 pronuntata de Judecatoria Cluj-Napoca in dosarul nr. ..../211/2017 in privinta incuviintarii executarii silite impotriva debitoarei OP...SRL in temeiul contractului de credit nr. …./03.03.2011 pentru suma de 10.154,21 euro.

Reduce onorariul executorului judecătoresc pentru faza de executare silită în dosarul execuţional nr. ...../2017 instrumentat de S.C.P.E.J. ...... de la suma 156.073,68 lei la suma de 17.699,59 lei.

Anulează in parte toate actele de executare silită efectuate in dosarul execuţional nr. ...../2017 instrumentat de S.C.P.E.J. ...... prin diminuarea debitului pentru care s-a demarat executarea silita cu suma de 10.154,21 euro si a cheltuielilor de executare silita la valoarea de 18.399,59 lei (17.699,59 lei - onorariu executor judecatoresc + 700 lei - alte cheltuieli), executarea silita urmand a se continua pentru recuperarea creantei de 2.625.447,19 euro.

Obliga intimata sa achite contestatoarei suma de 1.914,29 lei, reprezentand onorariu avocatial in limita pretentiilor apreciate ca fiind intemeiate.

Respinge in rest contestatia la executare ca fiind neintemeiata.

In temeiul art. 720, alin. 6 C.pr.civ. indisponibilizeaza suma de 26.122,76 lei, parte din suma de 26.315,3 lei consemnata cu titlu de cautiune la dispozitia Judecatoriei Cluj-Napoca conform recipiselor de consemnare nr. …../28.08.2017 si …./12.09.2017 emise de CEC Bank SA – Sucursala C.... si comunica catre S.C.P.E.J. ...... copia acestor recipise de consemnare.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Apelul şi motivele de apel se depun la Judecătoria Cluj-Napoca, sub sancţiunea nulităţii.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27 iulie 2018,