Validare poprire

Decizie 541 din 09.10.2014


R O M Â N I A

TRIBUNALUL MUREŞ

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. 2063/308/2013

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

DECIZIA CIVILĂ Nr. 541/2014

Şedinţa publică de la 09 Octombrie 2014

Completul constituit din:

Preşedinte  M.L.

Judecător E. O.

Judecător C. M.

Grefier C. M. P.

Pe rol judecarea recursul formulat de reclamanta G.A,  cu domiciliul în .., str. .., nr..., judeţul Mureş împotriva sentinţei civile nr.. pronunţată în dosarul nr. .., al Judecătoriei Sighişoara.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor

Procedura este  legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Mersul dezbaterilor şi susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din 25 septembrie 2014, dată la care s-a dispus amânarea pronunţării asupra cauzei pentru data de 2 octombrie 2014, respectiv 9 octombrie 2014, încheierile amintite făcând parte integrantă din prezenta hotărâre.

Faţă de actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine cauza în pronunţare.

T R I B U N A L U L,

Deliberând asupra cauzei, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. .. a Judecătoriei Sighişoara s-a dispus respingerea excepţiile de litispendenţă şi de prescripţie a executării silite invocate de către debitorul G.D.T; s-a admis excepţia perimării executării silite pornite împotriva debitorului G.D.T; în Dosarul execuţional nr.. al BEJ ..şi .... al BEJ ...), invocată de către debitor; s-a constatat perimată executarea silită pornită împotriva aceluiaşi debitor la cererea creditoarei, în acelaşi dosar execuţional, pe care a desfiinţat-o; s-a respins cererea formulată de creditoarea G.A,  domiciliată în .. str. .. nr... jud... identificată prin CNP ... în contradictoriu cu debitorul G.D.T.domiciliat .., str. .., nr... jud..., identificat prin ..  şi terţul poprit SC .. SRL, cu sediul în .. str... nr...... pentru validarea popririi înfiinţată în dosarul execuţional .. al BEJ .. la data de 11.06.2013, pe care a desfiinţat-o.

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că prin Încheierea nr.... pronunţată în Dosarul nr... Judecătoriei Sighişoara îndreptată prin încheierea din...s-a încuviinţat executarea silită a creditoarei G.A,  prin executor judecătoresc .. cu privire la dispoziţiile civile din Sentinţa penală nr.. a Judecătoriei Sighişoara, pronunţată în Dosarul nr.. definitivă prin Decizia penală nr... a Tribunalului Mureş şi Decizia penală nr... . a Curţii de Apel Tg.-Mureş, investită cu formulă executorie pentru debite de 413,30 lei daune materiale, 10.000 lei daune morale şi 1600 lei cheltuieli de judecată, ca şi pentru cheltuieli de executare, în contradictoriu cu debitorii G.M.O. şi G.D.T (f.111-112 din dosar).

La data de 11.06.2009 executorul judecătoresc a emis Somaţia în Dosarul execuţional ... împotriva debitorilor G.M.O şi G.D.T pentru suma de 13480,70 lei compusă din 413,30 lei daune materiale, 10.000 lei daune morale, 1600 lei cheltuieli de judecată şi 1467,40 lei cheltuieli de executare (f.113 din dosar).

La aceeaşi dată s-a întocmit şi procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare (f.114 din dosar).

Somaţia a fost afişată la domiciliul debitorului G.D.T la 17.06.2006 (f.118-verso din dosar).

La 7 iulie 2009 s-a încheiat procesul verbal de sechestru în car5e s-a consemnat că debitorul G.D.T nu lucrează şi nu realizează nici un venit (f.124 din dosar), iar la 18.XII.2009 s-a încheiat un nou proces verbal în care s-a constatat lipsa debitorilor (f.129 din dosar).

La 27 aprilie 2010 creditoarea a formulat o cerere de continuare a executării silite în Dosarul execuţional ... (f.130 din dosar) şi urmare a acestei cereri executorul judecătoresc s-a deplasat la 12 mai 2010 la domiciliul debitorului în ...tr.. nr. nu erau prezenţi, întocmindu-se un nou proces verbal (f.131 din dosar).

La data de 27 mai 2011 s-a întocmit un proces verbal de situaţie cu privire la imobilul din str.... nr... S.., înscris în ... top... .. natură casă de locuit şi suprafaţa de 1029 mp teren, proprietatea numitului G.D.T (f.135 din dosar), iar la 7 iunie 2011 executorul judecătoresc a încheiat proces verbal prin care a constatat că imobilul menţionat, înscris în CF ..., ... este înscris pe numele defunctului G.O.A.şi nu poate fi executat decât după dezbaterea masei succesorale (f.137 din dosar).

La data de 9 noiembrie 2011 creditoarea G.A a solicitat continuarea executării silite, fără ca executorul judecătoresc să întocmească vreun act de executare, creditoarea revenind cu o cerere de executare la 16.05.2012 (după mai mult de 6 luni), executorul judecătoresc emiţând la 17 mai 2012 o nouă somaţie pe numele debitorilor G.M.O.şi G.D.T f.196, 197 din dosar), iar la 27 mai 2012 executorul judecătoresc întocmind un nou proces verbal prin care constată imposibilitatea urmăririi imobilului din str.... (f.165 din dosar).

Prin hotărârea nr.... a Colegiului Director al Camerei Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Tg.-Mureş s-a dispus emiterea unei adrese către creditoarea G.A, care a solicitat la 11.12.2012 prin cererea înregistrată sub nr.553 transferarea dosarului execuţional la un alt executor judecătoresc, prin care i se aduce la cunoştinţă posibilitatea de a alege un alt executor judecătoresc (f.167 din dosar).

La data de 15.01.2013 executorul judecătoresc ... a primit dosarul execuţional nr... al executorului judecătoresc ...169 din dosar) pe care l-a înregistrat sub nr.8...şi în care la 5.02.2013 emite o nouă somaţie împotriva celor doi debitori G.M.O şi G.D.T pentru suma de 13.562,54 lei (f.173 din dosar), ulterior întocmindu-se procesul verbal din 5.03.2013 (f.175 din dosar), iar la 11.06.2013 s-a înfiinţat poprirea asupra 1/3 din veniturile nete ale debitorului G.D.T realizate la terţul poprit SC .. SRL (f.180 din dosar).

Instanţa a trebuit să se pronunţe mai întâi conform art.137 c.pr.civ. asupra excepţiilor invocate de către debitor.

În ce priveşte excepţia de litispendenţă, aceasta nu a putut fi primită, din verificările efectuate nerezultând că pe rolul instanţei ar fi fost două dosare având aceleaşi părţi şi acelaşi obiect.

În privinţa prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, instanţa de fond a apreciat că excepţia nu este fondată câtă vreme creditoarea G.A nu a formulat o nouă cerere de executare silită, dosarul execuţional înregistrat sub nr.... către BEJ Roga Sorin neconstituind în realitate un nou dosar, neavând ca obiect o nouă cerere de executare silită, executorul judecătoresc ... continuând executarea silită începută de executorul judecătoresc ...

Pentru verificarea termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită, instanţa de fond a avut în vedere data rămânerii definitive a sentinţei penale care constituie titlu executoriu şi care este 27.06.2007 – data Deciziei penale .. Curţii de Apel Tg.-Mureş şi data formulării cererii de executare silită – 18 mai 2009, termenul de prescripţie a dreptului de a cere executare silită fiind termenul general de 3 ani prev. de art.6 din D.167/1958 raportat la art.405 C.pr.civ., astfel că, creditoarea a formulat cererea de executare înlăuntrul termenului de prescripţie.

Cu referire la excepţia perimării de drept a executării silite instanţa de fond a reţinut că, potrivit art.389 al.1 c.pr.civ., lăsarea în nelucrare a cererii de executare mai mult de 6 luni are ca urmare perimarea cererii de executare, respectiv actele de executare efectuate în acea executare, nu mai pot produce vreun efect juridic.

Astfel, perimarea fiind o sancţiune procesuală care constă în stingerea procesului, în faza în care s-a găsit, considerându-se că partea, prin lipsă de stăruinţă, a pierdut interesul în soluţionarea cererii, care, urmare a perimării a fost considerată că nu a fost formulată.

Din succesiunea actelor de executare a rezultat că între ultimul act de executare silită efectuat în Dosarul nr...de BEJ ... 27 mai 2012 – procesul verbal (f.165 din dosar) şi somaţia emisă la 5.02.2013 de către executorul judecătoresc ... nu s-a mai efectuat nici un act de executare şi nici nu s-a formulat vreo cerere de contestare a executării silite, intervalul de timp fiind mai mare de 6 luni, nici nu s-a făcut dovada că ar fi intervenit vreun  act de întrerupere sau suspendare a perimării.

Aşa fiind, instanţa de fond a apreciat că actele de executare efectuate ulterior termenului de perimare de 6 luni, sunt nule, nemaiavând nici un efect juridic. Înfiinţarea popririi la 11 iunie 2013 (f.180 din dosar) s-a făcut în continuarea unei executări perimate, astfel că şi cererea de validare a popririi a fost formulată tot peste termenul de perimare a executării silite.

Creditoarea în cauza dedusă judecăţii solicită validarea popririi dispusă de executorul judecătoresc după ce executarea silită s-a perimat, astfel că poprirea a fost desfiinţată ca urmare a constatării perimării executării silite.

În subsidiar, instanţa de fond a constatat că şi sub aspectul fondului, poprirea nu ar fi putut să fie validată, la data formulării cererii terţul poprit nu mai datora nicio sumă de bani debitorului G.D.T, contractul de muncă al debitorului fiind desfăcut la data de 15 iulie 2013, iar cererea a fost formulată la 22 august 2013.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta creditoare GA. solicitând modificarea sentinţei civile atacate în sensul admiterii cererii de validare a popririi.

În motivare recurenta a arătat că instanţa de fond a reţinut în mod greşit perimarea executării silite din dosarul execuţional nr.113/2009 al ..... recurenta invocând adresa nr..... emisă de BEJ ... a citat prevederile art. 389 al.1 din C.pr.civ. şi a arătat că faţă de actele invocate de către instanţă executarea din dosar a fost urmată de cererea de transfer a dosarului execuţional din data de 11.12.2012, urmată de somaţia din 05.02.2013, procesul verbal de sechestru din data de 05.03.2013 şi dispoziţia de poprire din data de 11.06.2013 în dosarul execuţional ... al BEJ ..., că în adresa nr.113/1076/308/2009 din 10.12.2012 executorul judecătoresc ... precizează că dosarul execuţional ... este pe rol, nefiind perimat, această adresă nefiind contestată de către nici unul din debitori, că instanţa de fond s-a pronunţat cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii iar motivele invocate sunt contradictorii şi străine de natura pricinii, că poprirea dispusă la data de 11.06.2013 de către BEJ.... a fost înfiinţată în dosarul execuţional nr... înainte de data desfacerii contractului de muncă al debitorului G.D.T de către terţul poprit SC .... SRL, 15.07.2013, cererea de poprire fiind formulată numai asupra sumei datorate de terţul poprit angajator pe perioada în care debitorul a fost încă angajat al societăţii, că prima instanţă a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii, schimbând înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia.

În drept au mai fost invocate prevederile art. 304 pct.7, 8 şi 9 din C.pr.civ.

Intimatul G.D.T a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei atacate.

În motivare a arătat că executarea silită este perimată de drept, că în Codul de procedură civilă de la 1865 nu este legiferată posibilitatea de a se înlocui executorul judecătoresc aşa cum a hotărât Camera executorilor judecătoreşti Mureş în Hotărârea nr.... având în vedere acestea solicită desfiinţarea Hotărârii nr..., faţă de nelegalitatea acestei hotărâri solicită anularea executării însăşi şi a tuturor actelor de executare întocmite în dosarul execuţional nr... al BEJ ... că actele de executare au fost întocmite de un executor judecătoresc investit cu încălcarea normelor de drept procesual şi fără să existe încuviinţarea instanţei de executare, că dosarele execuţionale nr.... al BEJ ..şi .. al BEJ --- nu pot fi conexate aşa cum a dispus CEJ Mureş, fiind vorba despre două dosare de executare silită distincte şi întocmite de doi executori diferiţi, că în hotărârea nr.84 a CEJ Mureş se face vorbire despre posibile aspecte de nelegalitate, ridicându-se întrebarea care sunt actele de nelegalitate, CEJ Mureş nu are competenţa legală de a dispune înlocuirea executorului judecătoresc, că la data la care dosarul execuţional nr... a fost înregistrat la BEJ ... era intervenită prescripţia dreptului de a cere executarea silită, că actele la care face referire recurenta în motivele de recurs nu sunt acte de executare silită şi mai mult decât atât nu i-au fost comunicate intimatului, fiind de natură să-i producă o vătămare, văzându-se astfel lipsit de posibilitatea de a formula o apărare corespunzătoare, legală şi temeinică, în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la toate elementele cauzei.

Intimata SC .... SRL nu a depus la dosar întâmpinare.

Examinând recursul declarat prin prisma motivelor invocate şi a prevederilor art. 304 indice 1 C.pr.civ. tribunalul îl constată fondat, astfel cum se va arăta în continuare.

Prima instanţă a reţinut greşit că a intervenit perimarea de drept a executării silite deoarece din succesiunea actelor de executare rezultă că între ultimul act de executare silită efectuat în Dosarul nr... de BEJ ... din 27 mai 2012 – procesul verbal şi somaţia emisă la 5.02.2013 de către executorul judecătoresc ..., nu s-a mai efectuat nici un act de executare şi nici nu s-a formulat vreo cerere de contestare a executării silite, intervalul de timp fiind mai mare de 6 luni, nici nu s-a făcut dovada că ar fi intervenit vreun  act de întrerupere sau suspendare a perimării.

Potrivit art.389 al.1 C.pr.civ. „Dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de urmărire, executarea se perimă de drept şi orice parte interesată poate cere desfiinţarea ei.”

Aşa cum a reţinut şi prima instanţă perimarea executării silite este o sancţiune procedurală care intervine pentru inactivitatea manifestată de creditor, contribuind la creşterea diligenţei acestuia.

Ori în speţă din dosarul execuţional depus în copie la dosarul primei instanţe rezultă că în permanenţă creditoarea recurentă a stăruit în desfăşurarea executării silite pentru realizarea creanţei stabilite în favoarea sa prin sentinţa penală nr.... a Judecătoriei Sighişoara.

Stăruinţa creditoarei recurente pentru desfăşurarea executării silite s-a manifestat inclusiv în intervalul cuprins între emiterea procesului verbal de sechestru din 27 mai 2012 în dosarul execuţional . al BEJ ...(f.163 dosar primă instanţă) şi emiterea somaţiei din 05.02.2013 în dosarul execuţional nr. .... al BEJ ....(f.173 dosar primă instanţă).

Dovada demersurilor efectuate de către creditoare pentru desfăşurarea executării silite în această perioadă o constituie adresa emisă către creditoare de executorul judecătoresc ... în data de 10.12.2012 în care acesta o informa pe creditoare despre desfăşurarea executării silite până în acel moment şi motivele care au împiedicat realizarea creanţei, precizând că dosarul execuţional este pe rol, nefiind perimat(f.171 dosar primă instanţă). Dacă recurenta creditoare nu ar fi stăruit pe lângă executorul judecătoresc în desfăşurarea executării silite nu ar fi existat nici un motiv pentru ca acesta să emită adresa menţionată în care să o informeze despre stadiul executării şi despre faptul că dosarul nu este perimat. De asemenea se reţine că la data de 11.12.2012 creditoarea a solicitat Camerei executorilor judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Tg.Mureş transferarea dosarului execuţional la un alt executor judecătoresc(f.167 dosar primă instanţă), ca urmare a solicitării reclamantei şi Hotărârii nr.. a Camerei executorilor judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Tg.Mureş dosarul execuţional nr.. preluat la 15.01.2013 de către BEJ ...(f.168-169 dosar primă instanţă).

Simplul fapt că între emiterea procesului verbal de sechestru din 27 mai 2012 şi emiterea somaţiei din 05.02.2013 au trecut mai mult de 6 luni nu este de natură să atragă perimarea executării silite, în condiţiile în care această situaţie nu se datorează culpei creditoarei recurente. Condiţia culpei creditorului pentru intervenirea perimării executării silite reiese cu claritate din prevederile art. 389 al.1 C.pr.civ. „Dacă creditorul a lăsat să treacă...”. Ori nu se datorează vinei creditoarei faptul că executorul judecătoresc nu a cerut informaţii privind veniturile debitorilor conform art. 373 ind.2 al.3 din C.pr.civ. şi nu a urmărit astfel de sume.

Tribunalul mai constată şi că prima instanţă a reţinut greşit că poprirea nu ar fi putut să fie validată deoarece la data formulării cererii terţul poprit nu mai datora nicio sumă de bani debitorului G.D.T contractul de muncă al debitorului fiind desfăcut la data de 15 iulie 2013, iar cererea a fost formulată la 22 august 2013.

În speţă terţul poprit SC ... SRL datora la momentul înfiinţării popririi sume de bani debitorului poprit G.D.T în temeiul contractului individual de muncă încheiat între aceştia, astfel cum rezultă din informaţiile comunicate de ITM Mureş către BEJ ...(f.179 dosar primă instanţă).

Faptul că a încetat contractul individual de muncă încheiat între terţul poprit şi debitorul poprit G.D.T, la data de 15 iulie 2013 în baza art. 65 al.1 din C.muncii, nu are vreo influenţă asupra obligaţiei terţului poprit angajator de a plăti  debitorului poprit angajat drepturile salariale datorate pentru perioada cuprinsă între înfiinţarea popririi, 11 iunie 2013 şi data încetării contractului individual de muncă, încetarea contractului individual de muncă neavând efecte retroactive.

Tribunalul nu poate reţine susţinerile intimatului G.D.T din întâmpinare referitoare la faptul că la data la care dosarul execuţional .... a fost înregistrat la BEJ ... era intervenită prescripţia dreptului de a cere executarea silită.

Se constată că prima instanţă a respins excepţia prescripţiei executării silite invocate de către debitorul G.D.T, reţinând că pentru calculul termenului de prescripţie a dreptului de a cere executare silită trebuie avute în vedere data rămânerii definitive a sentinţei penale care constituie titlu executoriu şi care este 27.06.2007 – data pronunţării deciziei penale nr.... a Curţii de Apel Tg.Mureş şi data formulării cererii de executare silită – 18 mai 2009, termenul de prescripţie a dreptului de a cere executare silită nefiind împlinit la momentul formulării de către creditoare a cererii de executare.

Cum împotriva sentinţei primei instanţe debitorul G.D.T. nu a formulat recurs, ci doar creditoarea recurentă care nu a criticat hotărârea atacată sub acest aspect, dispoziţiile primei instanţe privind prescripţia dreptului de a cere executare silită au intrat în puterea lucrului judecat, nemaiputând fi repuse în discuţie.

În privinţa cererilor intimatului G.D.T din întâmpinare, de desfiinţare a Hotărârii nr... a Camerei executorilor judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Tg.Mureş, ca urmare a lipsei competenţei Camerei executorilor judecătoreşti de a dispune înlocuirea executorului judecătoresc, precum şi de anulare a executării însăşi şi a tuturor actelor de executare întocmite în dosarul execuţional .. al BEJ ....tribunalul constată că aceste cereri sunt inadmisibile în recurs.

Astfel în primul rând se reţine că debitorul intimat nu a formulat recurs împotriva sentinţei primei instanţe iar în al doilea rând că acesta nici nu a investit judecătoria cu o cerere reconvenţională în condiţiile art.119 din C.pr.civ. care să aibă ca obiect desfiinţarea Hotărârii nr.... a Camerei executorilor judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Tg.Mureş, anularea executării însăşi şi a tuturor actelor de executare întocmite în dosarul execuţional nr... al BEJ ...aceste cereri de anulare a unor acte procedurale fiind formulate direct în recurs şi deci sunt inadmisibile, conform art.316 raportat la art.294 din C.pr.civ.

În faţa primei instanţe debitorul intimat a formulat doar apărări cu privire la nelegalitatea actelor de executare silită prin notele de şedinţă depuse(f.76-78, 219-225, 232-235 dosar primă instanţă). Ori pentru a obţine anularea executării însăşi sau a vreunui act de executare debitorul intimat trebuia să formuleze o contestaţie la executare în condiţiile art.399 – 401 din C.pr.civ.

În privinţa faptului că executorul judecătoresc a comunicat adresa de înfiinţare a popririi terţului poprit la o altă adresă decât sediul social al acestuia, astfel cum s-a invocat în faţa primei instanţe de către terţul poprit, tribunalul constată din extrasul de la ORC de pe lângă Tribunalul Dolj că terţul poprit şi-a stabilit sediul invocat, în .., str... nr... în anul 2012, data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu fiind 01.11.2012(f.25 dosar primă instanţă).

În condiţiile în care terţul poprit angajator nu a făcut dovada că a comunicat sediul său menţionat Inspecţiei Muncii, din baza de date a acesteia fiind comunicate conform art. 373 ind.2 al.3 din C.pr.civ. executorului judecătoresc datele necesare înfiinţării popririi, pentru ca acesta să poată lua cunoştinţă de acest sediu odată cu comunicarea ITM Mureş, tribunalul constată că nu s-a dovedit vreo nelegalitate a comunicării popririi.

Faţă de cele reţinute anterior urmează ca în baza art. 304 pct.9, 304 ind.1, 312 al.3, 409 al.1, 460 din C.pr.civ. să se admită recursul declarat de recurenta creditoare, să se modifice în parte hotărârea atacată, în sensul că va fi validată poprirea înfiinţată până la concurenţa sumei de 13572,34 lei prin dispoziţia BEJ ....emisă la data de 11.06.2013 în dosarul execuţional nr. .., asupra a 1/3 din drepturile salariale datorate de către terţul poprit SC ... SRL debitorului poprit G.D.T. pentru perioada 17.06.2013 – 15.07.2013.

Vor fi înlăturate astfel cum s-a arătat dispoziţiile primei instanţe de admitere a excepţiei perimării executării silite, de constatare a perimării executării silite şi de respingere a cererii de validare a popririi formulată de creditoare

Va fi menţinută dispoziţia primei instanţe de respingere a excepţiilor litispendenţei şi prescripţiei executării silite, aceasta nefăcând obiectul criticii în recurs.

În baza art. 277 din C.pr.civ. vor fi obligaţi terţul poprit SC ... SRL şi debitorul poprit G.D.T. plătească recurentei creditoare suma de 10,15 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite recursul formulat de intimata G.A. împotriva sentinţei civile nr. .. pronunţată în dosarul nr. 2063/308/2013, al Judecătoriei Sighişoara şi în consecinţă:

Modifică în parte hotărârea atacată în sensul că validează poprirea înfiinţată prin dispoziţia BEJ ... emisă la data de 11.06.2013 în dosarul execuţional nr. .. asupra a 1/3 din drepturile salariale datorate de către terţul poprit S.C. ... S.R.L. .. debitorului poprit G.D.T pentru perioada 17.06.2013 – 15.07.2013.

Înlătură dispoziţiile primei instanţe de admitere a excepţiei perimării executării silite, de constatare a perimării executării silite şi de respingere a cererii de validare a popririi formulată de creditoarea G.A.

Menţine dispoziţia primei instanţe de respingere a excepţiilor litispendenţei şi prescripţie a executării silite.

Obligă pe terţul poprit S.C. ... S.R.L. CRAIOVA şi pe debitorul poprit G.D.T. să plătească recurentei suma de 10,15 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 9 octombrie 2014.

 Preşedinte  M.L.

Judecător E. O.

Judecător C. M.

Grefier C. M. P.

Redactat/tehnoredactat/C.M./18.12.2014

Listat C.M.P./2 exemplare

Judecator fond CP

Domenii speta