Cerere de deschiderea a procedurii insolvenţei

Sentinţă comercială 83 din 30.01.2018


JUDECATOR –

Nicolae Petre Trache

Cod ECLI

Dosar nr. 6577/105/2017

R O M Â N I A

TRIBUNALUL PRAHOVA

SECTIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

SENTINTA Nr. 83/2018

Şedinţa publică de la 30 Ianuarie 2018

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

Pe rol  fiind soluţionarea cererii de deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei ///////, formulată de creditorii: /////,  /////////, ///// şi  /////// şi soluţionarea contestaţiei formulată de debitoare la deschiderea procedurii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  au răspuns  XXXX  Pentru creditoarea //// şi av.  XXXX  pentru //////, lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care.

Apărătorul debitoarei depune la dosar chitanţa de plată a taxei de timbru de 200 lei, în original, achitată pentru contestaţia formulată la cererea de deschiderea procedurii creditoarei //////.

Tribunalul ia act că s-a depus la dosar de către debitoare chitanţa de plată a taxei de timbru de 200 lei, în original, achitată pentru contestaţia formulată la cererea de deschiderea procedurii creditoarei //////.

Apărătorul creditoarei ///// arată că au primit confirmarea debitului de la ANAF , dar arată că mai există debite neachitate de către debitoare.

Tribunalul, pune în discuţie dacă mai sunt cereri de formulat.

Apărătorul debitoarei solicită proba cu  înscrisuri, prin care fac dovada situaţiei actuale a  debitoarei, că societatea este solvabilă,  există contracte în derulare încheiate pentru perioada 2018 – 2022 cu societăţi solvabile, există lista clienţilor, societatea are angajaţi, o baza materiala, compusa din staţie de produs mixtura asfaltica, utilaje performante specifice activităţii, au achiziţionat un utilaj cu fonduri europene şi contribuţia societăţii, debitoare mai are bani de încasat de la mai multe societăţi,

Tribunalul în baza disp. art. 255 rap. la art. 258 c.pc. încuviinţează proba cu înscrisurile depuse la dosar, pune în discuţia părţilor dacă mai sunt alte cereri de formulat.

Părţile prezente, prin apărători, pe rând fiecare arată că nu mai au cereri de formulat.

Tribunalul, având în vedere că nu mai sunt cereri de formulat, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în fond.

Apărătorul creditoarei //////, solicită admiterea cererii şi deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei, debitoarea  se află în stare vădită de insolvenţă nu a reuşit să-şi achite debitele, în ceea ce priveşte contestaţia arată că este tardiv formulată, aceasta nu a fost formulată în termen legal.

Apărătorul debitoarei având cuvântul solicită respingerea cererii de deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei, au făcut dovada cu înscrisuri că societatea nu se află în stare de insolvenţă, are forţă de muncă un număr de 51 de angajaţi în prezent, angajând şi sezonieri la nevoie, solicită admiterea contestaţiei, respingerea cererii de  deschiderea procedurii insolvenţei, depune concluzii scrise.

Tribunalul rămâne în deliberare asupra cererilor formulate.

TRIBUNALUL

Prin cererea formulată la Tribunalul Prahova creditorii ////////////  au formulat cereri, prin care au solicitat deschiderea procedurii generale  a insolvenţei faţă de debitoarea  ///////

În motivare se arată că debitoarea datorează creditoarei ////// suma totală de  100.754.1 lei, reprezentând  contravaloare facturi, conform contract. A depus facturi în copie, contract  si taxa de timbru de 200 lei. La termenul din 12 decembrie 2017 creditoarea formulează cerere de renunţare la judecată, întrucât va soluţiona pe cale amiabilă litigiu.

/////// arată că debitoarea îi datorează suma totală de  86648,65 lei, reprezentând  contravaloare facturi, conform contractului 347/18.05.2017. A depus facturi în copie, contract  si taxa de timbru de 200 lei. Debitoarea la termenul din 12.12.2017 arată că a plătit acestei creditoare sumele  de 32.755 lei  şi 10.000 lei şi va face eforturi pentru achitarea acestei sume.

///////  arată că debitoarea îi datorează suma totală de  97650,68 lei, reprezentând  contravaloare facturi, conform contractului 335/02.05.2017. A depus facturi în copie, contract  si taxa de timbru de 200 lei .

În drept cererea a fost întemeiată pe prevederile: Legea nr. 85/2014,  privind procedura insolvenţei;

În dovedirea cererii au fost depuse la dosar  înscrisuri, în copie certificată.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisurile de la dosar.

Debitoarea  a formulat contestaţie, prin care a solicitat  respingerea cererii formulate de /////////  şi a arătat că nu se afla in stare de insolvenţă, fiind o societate solvabilă  şi a achitat sume importante din debit către ////////////, iar prin concluziile scrise arată că facturile neachitate fiind in cuantum de 10.344 + 29.988 lei + 22748,65 lei şi este de acord cu plata penalităţilor de întârziere. În ceea ce priveşte cererea formulată de ////////// contravaloare facturi, conform contractului 335/02.05.2017 din suma totală de 153,204, 10 lei a achitat 44.428,83 lei, rămânând un debit de 108.775,27 lei. Pe de altă parte arată că societatea nu este în stare de insolvenţă că are mai multe contracte în derulare, aproape 60 de salariaţi şi investiţii făcute în diverse utilaje şi staţii de asfaltare. Mai arată că are de încasat de la mai multe societăţi comerciale şi unităţi administrativ teritoriale suma de 6.198.290.55 lei.

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului judecătorul-sindic reţine următoarele, în fapt şi în drept:

Potrivit disp. art. 5 alin. 20 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei şi art. 5 alin. 72, orice creditor cu o creanţă certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile, cu un cuantum minim de 40.000 lei poate introduce o cerere împotriva unui debitor prezumat în insolvenţă.

Din textul legal rezultă condiţiile care trebuie îndeplinite în mod cumulativ pentru declanşarea procedurii insolvenţei, prima condiţie referindu-se la titularul cererii şi natura creanţei, iar cea de a doua la debitor, care trebuie să se afle în stare de insolvenţă prezumată.

Conform art. 5 alin. 20 din lege, insolvenţa este starea patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile, fiind prezumată ca vădită atunci când debitorul, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor.

Aşadar, starea de insolvenţă presupune încetarea plăţilor timp de mai bine de  60 de zile, ca urmare a lipsei fondurilor băneşti din averea debitorului, debitorului revenindu-i sarcina probei pentru răsturnarea prezumţiei de insolvenţă.

Verificând înscrisurile depuse de părţi, respectiv facturi fiscale eliberate de către cele două creditoare, dovada plătii făcute de debitoare rezultă că între părţi au existat relaţii comerciale şi există un debit neachitat

Analizând contestaţia debitoarei instanţa constată că nu se contestă situaţia de fapt,  ci arată că debitul real este  de 63080,65 lei plus penalităţi de întârziere către //////////////// şi de  108.775,27 lei către  /////////////////////////, deci un total de 171.855,92 lei.

Creanţa este aşadar creanţă certă, lichidă şi exigibilă, recunoscută de debitoare, în sensul art. 5 alin. 20 din Legea 85/2014, depăşind pragul prevăzut de art. 5 alin. 72 din legea insolvenţei.

Potrivit art.5 pct.20 din Legea 85/2014 insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile. Din analiza probatoriului analizat rezultă că debitoarea se află într-o asemenea situaţie dificilă, a acumulat datorii în cuantum de 171.855,92 lei şi nu a făcut dovada că are disponibil bănesc pentru a le achita. Chiar dacă are de recuperat sume importante de la alţi parteneri debitoarea nu a reuşit într-un termen rezonabil, respectiv din luna noiembrie şi până în prezent să achite aceste datorii, instanţa dându-i această posibilitate.

Potrivit art.70 alin 3 din Legea 85/2014 judecătorul-sindic  va stabili îndeplinirea condiţiilor referitoare la cuantumul minim al creanţelor , în raport de valoarea însumată a tuturor creditorilor care au formulat cereri, ori în cazul de faţă valoarea recunoscută ca datorată de către debitoare în cuantum de 171.855,92 lei este peste valoarea de prag de 40.000 lei.

Constatând că debitorul se află în încetare de plăţi, stare de fapt reieşind din neefectuarea de plăţi de mai mult de 60 de zile faţă de creditoare, pentru considerentele arătate, în temeiul art. 71 din aceeaşi lege judecătorul sindic va admite cererea creditorului, iar în temeiul art. 72 alin. 1 din Legea  privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, va dispune deschiderea procedurii generale împotriva debitorului.

 Dintre  ofertele de servicii depuse  de practicieni  la dosarul cauzei, ţinând seama de pregătirea  profesională şi experienţa în soluţionarea cazurilor în care au fost desemnaţi, disponibilitatea de timp şi resursele umane deţinute, în temeiul art. 73 din Legea 85/2014, în condiţiile art. 45 alin. 1 lit. d din lege, judecătorul sindic va desemna provizoriu, până la prima adunare a creditorilor, administrator judiciar pe ///////////////////// propus de creditoarea //////////////////////////////, care va îndeplinii atribuţiile prevăzute de art. 58  din lege.

În temeiul art. 99 din Legea privind  procedurile de  prevenire a  insolvenţei  şi de  insolvenţă va dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, tuturor creditorilor indicaţi de acesta şi Oficiului Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunii şi prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi într-un ziar de largă circulaţie.

Va fixa termenul pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală, conform art.92 alin.1 din lege, la 19.02.2018 şi pentru depunerea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au duc la apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, conform art.97 alin.1 din lege, la 13.03.2018.

In temeiul disp.art.71 alin.2 va dispune ca administratorul judiciar sa efectueze notificările  prevăzute de disp. art. 100, urmând a fixa următoarele  termene:

In temeiul disp.art.71 alin.2 va dispune ca administratorul judiciar sa efectueze notificările  prevăzute de disp. art. 100, urmând a fixa următoarele  termene:

a) termenul-limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii, pronunţată ca urmare a cererii formulate de debitor, în condiţiile art.71 alin.1, la 10 zile de la primirea notificării şi termen de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora;

b) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, la 19.03.2018;

c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, la 09.04.2018;

d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor, la 30.04.2018.

e) 16.04.2018 data primei şedinţe a adunării creditorilor, ora şi locul urmând a fi stabilită de administratorul judiciar desemnat.

În temeiul dispoziţiilor art.74 din lege, va obliga debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art.67 alin.1 din lege, până la data de 09.02.2018.

În temeiul dispoziţiilor art.39 alin.3 din lege, va dispune deschiderea de către administratorul judiciar a unui cont bancar la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii.

Va pune în vedere administratorului judiciar să comunice prezenta sentinţă tuturor instanţelor în a căror circumscripţie îşi are sediul debitorul, precum şi băncilor la care acesta are deschise conturi bancare, în vederea suspendării tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor împotriva debitorului sau a bunurilor acestuia.

Va fixa termen de judecată la 13.04.2018  şi  va pune  în vedere administratorului  judiciar  să întocmească  raport lunar  cuprinzând  descrierea  modului  în care  şi-a  îndeplinit  atribuţiile,  conform  art.59 alin  din lege.

PENTRU  ACESTE  MOTIVE

IN  NUMELE  LEGII

DISPUNE

Admite cererea creditorilor //////////////////////,  prin administrator judiciar /////////////. Respinge contestaţia debitoarei ///////////////, ca neîntemeiată.

Ia act de renunțarea cererii formulate de creditoarea ///////////////////, cu sediul în  localitatea Telega, nr. 26, jud. Prahova.

În temeiul art. 71 din Legea privind  procedurile de  prevenire a  insolvenţei  şi de  insolvenţă.

 Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea  /////////////

Desemnează administrator judiciar provizoriu pe ////////////////,  care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu o remuneraţie provizorie de 2.000 lei.

Dispune administratorului judiciar să efectueze notificarea deschiderii procedurii tuturor creditorilor, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului pentru efectuarea menţiunii şi prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi într-un ziar de largă circulaţie, conform art.99 din lege.

Fixează termenul pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală, conform art.92 alin.1 din lege, la 19.02.2018 şi pentru depunerea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au duc la apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă la 13.03.2018, conform art.97 alin.1 din lege.

În temeiul dispoziţiilor art.100 din lege fixează următoarele termene:

In temeiul disp.art.71 alin.2 va dispune ca administratorul judiciar sa efectueze notificările  prevăzute de disp. art. 100, urmând a fixa următoarele  termene:

prevăzute de disp. art. 100, urmând a fixa următoarele  termene:

a) termenul-limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii, pronunţată ca urmare a cererii formulate de debitor, în condiţiile art.71 alin.1, la 10 zile de la primirea notificării şi termen de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora;

b) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, la 19.03.2018;

c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, la 09.04.2018;

d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor, la 30.04.2018.

e) 16.04.2018 data primei şedinţe a adunării creditorilor, ora şi locul urmând a fi stabilită de administratorul judiciar desemnat.

În temeiul dispoziţiilor art.74 din lege, obligă debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art.67 alin.1 din lege, până la data de 09.02.2018.

În temeiul dispoziţiilor art.39 alin.3 din lege, dispune deschiderea de către administratorul judiciar a unui cont bancar la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii.

Pune în vedere administratorului judiciar să comunice prezenta sentinţă tuturor instanţelor în a căror circumscripţie îşi are sediul debitorul, precum şi băncilor la care acesta are deschise conturi bancare, în vederea suspendării tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor împotriva debitorului sau a bunurilor acestuia.

Fixează termen de judecată la 13.04.2018  şi  pune  în vedere administratorului  judiciar  să întocmească  raport lunar  cuprinzând  descrierea  modului  în care  şi-a  îndeplinit  atribuţiile,  conform  art.59 alin 2 din lege.

Cu apel în  7  zile  de la  comunicare  care se va depune la Tribunalul Prahova.

Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Ianuarie 2018.

Presedinte,Grefier,

Red.TNP/M.S. 31 Ianuarie 2018

Operator date caracter personal 5595