Plângere împotriva încheierii de carte funciară – lipsa calității procesuale active în raport de faptul că solicitarea de notare a litigiului a fost formulată de către intervenientul c, care a achiziționat de la petentul a bunul imobil ce face obiectul ca

Hotărâre 2610 din 25.04.2019


Prin plângerea de carte funciară înregistrată pe rolul acestei instanţe, petentul A a solicitat în contradictoriu cu intimaţii OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BIROUL DE CARTE FUNCIARĂ SECTOR 1 şi B şi intervenienţii forţaţi C, D, E ca prin hotărârea ce e va pronunţa de instanţa de judecată să fie admisă plângerea, să se dispună notarea certificatului de grefă emis de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul civil nr. ....

În motivarea plângerii, petentul a arătat că există în cererea de chemare în judecată ce face obiectul dosarului nr. ... trei capete de cerere ce au legătură cu dreptul real de proprietate sau cu dezmembrămintele sau atributele dreptului de proprietate, că în cererea ce face obiectul dosarului nr. ... există capătul de cerere prin care se solicită înscrierea în temeiul art. 876 slin 2 C.civ. în cartea funciară n r. ...-C1-U5 a UAT Sector 1 Bucureşti a litigiului (act sau fapt juridic), că din această perspectivă notarea apare ca fiind admisibilă şi temeinică şi legală, că cererea de chemare în judecată ca fapt are legătură cu raportul juridic dintre părţi, dreptul izvorât din coproprietatea imobilului. A arătat că certificatul de grefă şi acţiunea judiciară în sine face dovada existenţei unui raport juridic procesual care sub aspectul dreptului material pozitiv dă expresie valorificării unui drept real (coproprietatea forţată sau în devălmăşie) sau al dezmembrămintelor şi atributelor sale.

A arătat că cererea se circumscrie art. 563 alin 1 teza 2 C.civ. în sensul că prin acţiunea civilă este apărat dreptul real de proprietate/dezmembrământul sau atributul dreptului real de proprietate, prin intermediul acţiunii în pretenţii/acţiunii în despăgubire.

În drept, a invocat art. 31 alin. 4 din Legea nr 7/1996 rep, art. 902 alin 1, alin 2 pct. 19, 876 alin 2 C.civ., art. 904 alin. 1 pct. 3, art. 563 alin 1 teza 2 C.civ.

În susţinerea plângerii de carte funciară a depus înscrisuri (f. 9-17).

S-au ataşat copia plângerii nr. 13176/18.05.2018 împotriva încheierii nr. 21521/13.03.2018 şi copia dosarelor (f. 33-61).

Intimata OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BIROUL DE CARTE FUNCIARĂ SECTOR 1 a formulat întâmpinare prin care a invocat lipsa sa de calitate procesuală pasivă faţă de Decizia nr. 72 a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi faptul că procedura de soluţionarea a plângerii de carte funciară nu este o procedură contencioasă, singurele persoane susceptibil de a avea calitatea de parte în proces fiind cele prev. de art. 50 alin 1 din Legea nr. 7/1996, respectiv persoanele interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară.

Intimatul B B a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia lipsei de calitate procesuală activă a petentului A, excepţia lipsei de interes, iar pe fond a solicitat respingerea plângerii de carte funciară ca neîntemeiată, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea întâmpinării, intimatul a arătat că cererea de notare a litigiului în cartea funciară a fost formulată de C, prin notar public, astfel că petentul A nu are calitate procesuală activă, pe excepţia lipsei de interes a arătat petentul A a transferat că intervenientul forţat D şi C dreptul deţinut asupra imobilului prin actul notarial nr 560/12.03.2018 emis de BNP ..., astfel că acesta nu mai prezintă nici un interes în promovarea prezentei plângeri, în condiţiile în care nu mai are niciun drept care să-i fie, eventual, încălcat. Pe fond, a arătat că plângerea este neîntemeiată, că intimatul B este împreună cu sora sa E coproprietarul apartamentului nr 1 situat la parterul imobilului Corp A din Bucureşti, ..., sector 1. A arătat că litigiul a cărui notare se solicită are ca obiect obligaţie de a face ce vizează lucrări la părţile comune ale imobilului.

A arătat că singura persoană care putea formula cerere de reexaminare era C, faţă de persoanele cărora li s-a comunicat încheierea, cu atât mai mult cu cât drepturile petentului deţinute în imobil s-au transferat către D şi C de la data de 12.03.2018.

A mai arătat că s-au avut în vedere la soluţionarea notării toate capetele de cerere, că solicitarea de notare în cartea funciară ca şi capăt de cerere care investeşte instanţa în dosarul nr. ... nu poate face obiectul notării, iar cu privire la acest capăt de cerere petentul a renunţat la judecata acestuia.

A mai arătat că petentul nu înlătură motivarea din încheierea de respingere referitoare la prev. de art. 902 pct. 19 NCC şi art. 196 alin 1 din Regulamentul de avizare,iar dispoziţiile art. 902 alin 1 NCC raportat la art. 876 alin 2 NCC nu pot fi invocate cu succes, deoarece solicitările din cererea de chemare în judecată dovedite cu certificatul de grefă nu se înscriu în acţiuni care să  conducă la apărarea dreptului de proprietate, acţiunea în pretenţii neavând acest caracter.

A mai arătat că obiectul cererii nu are legătură cu imobilul înscris în cartea funciară, deoarece litigiul priveşte părţile aflate în coproprietate, or, potrivit art. 876 alin 3 NCC prin imobil se înţelege una sau mai multe parcele de teren cu sau fără construcţii, aparţinând aceluiaşi proprietar şi care sunt identificate printr-un număr cadastral unic. A arătat că părţile comune ale imobilului nu fac obiectul unei înscrieri pentru opozabilitate, asupra căreia să poarte notarea unor litigii, ci sunt menţionate doar cu titlu informativ, ele nefăcând obiectul unui număr cadastral unic.

A mai arătat că cererea este inadmisibilă, deoarece nu se poate nota certificatul de grefă, ci litigiul în cauză.

În drept, a invocat art. 201 C.pr.civ.

În susţinerea întâmpinării a depus înscrisuri (f. 142-147).

Deliberând cu prioritate asupra excepţiei lipsei de calitate procesuală activă a petentului A, excepţie de fond, absolută şi peremptorie, instanţa reţine următoarele:

La data de 27.02.2018 petentul A în calitate de reclamant a chemat în judecată pe pârâţii B şi E prin care a solicitat obligarea pârâţilor la plata sumei de 10.000 euro cu titlu de despăgubiri ce îşi au izvorul din valorificarea dreptului real de proprietate asupra bunului imobil situat în Bucureşti, sector 1, ..., corp A, obligarea pârâţilor să permită accesul în spaţiile (părţile)comune ale bunului imobil situat în Bucureşti, sector 1, ..., corp A, parter, subsol, casa scărilor, luminator, acoperiş, în vederea efectuării lucrărilor de reparaţie la instalaţiile de alimentare şi evacuare (canalizare)apă, structurii de rezistenţă, faţadei, acoperisului, obligarea la efectuarea lucrărilor de consolidare a structurii de rezistenţă, a lucrărilor de reabilitare termică şi arhitecturală a faţadei, acoperisului şi a lucrărilor de igienizare şi izolaţie a subsolului sau obligaea la achitarea contravalorii acestor lucrări sau în subsidiar dacă nu vor efectua aceste lucrări şi să suporte contravaloarea cheltuielilor aferente lucrărilor, înscrierea în temeiul art. 876 alin 2 C.civ. în cartea funciară nr. .../C1-U5 a UAT sector 1 şi în cartea funciară nr. .../C3-U1 a UAT sector 1, conform certificatului de grefă (f 9).

La data de 01.03.2018, numitul A, prin mandatar F, a formulat cerere de notare în cartea funciară nr. ...-C1-U5 a litigiului ce face obiectul dosarului nr. ... conform certificatului de grefă (f. 57).

Prin încheierea de respingere nr. 17417 din 06.03.2018 emisă de OCPI BPI Sector 1 (f. 54) s-a respins cererea de notare a litigiului în cartea funciară nr. ...-C1-U5.

La data de 12.03.2018 petentul A în calitate de vânzător a transferat cu titlu oneros către cumpărătorii C şi D dreptul de proprietate asupra imobilului apartament nr 2 situat în Bucureşti, ..., bl Corp B, et. 1, sector 1, identificat cu număr cadastral ...-C1-U1 compus din Corp B etaj 1 în exclusivitate, Corp A subsol în exclusivitate boxă în suprafaţă de 6,65 mp şi boxă în suprafaţă de 4.97 mp şi în comun suprafaţa indiviză de 0,29mp din culoarul în suprafaţă de 3,99 mp, suprafaţa indiviză de 0,35 mp din casa scării în suprafaţă de 4,91 mp, precum şi cota parte aferentă de 5% din părţile şi dependinţele comune ale imobilului, care prin natură şi destinaţia lor sunt în coproprietate comună, forţată şi perpetuă împreună cu dreptul de proprietate asupra cotei de teren aferentă, respectiv suprafaţa indiviză de 6,18 mp situat sub construcţie, din terenul în suprafaţă totală de 471 mp identificat cu nr cadastral ..., conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 560/12.03.2018 de BIN …. (f. 142-147).

La o dată neprecizară petentul A a formulat cerere de reexaminare împotriva încheierii de respingere nr. 17417 din 06.03.2018 (f 43).

Prin încheierea de reexaminare nr. 21521 din 23.04.2018 emisă de OCPI BPI Sector 1 (f. 38) s-a respins cererea de reexaminare.

Potrivit art. 31 alin 1 din Legea nr. 7/1996, încheierea (prin care se soluţionează cererea de înscriere în cartea funciară) se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum şi celorlalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15 zile de la pronunţarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii. Potrivit aliniatului 2, persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluţionează în termen de 20 de zile prin încheiere de către registratorul-şef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul. În vederea soluţionării cererii de reexaminare, persoana interesată va putea completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea registratorului-şef. Potrivit aliniatului 3, împotriva încheierii registratorului-şef emise potrivit alin. (2) cei interesaţi sau notarul public pot formula plângere, în termen de 15 zile de la comunicare; cererea de reexaminare şi plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial şi se înscriu din oficiu în cartea funciară: oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, însoţită de dosarul încheierii şi copia cărţii funciare.

Calitatea procesuală activă în cadrul plângerii de carte funciară presupune identitatea între persoana care exercită forma acţiunii civile şi persoana care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic sau celelalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară.

În cauză, cererea de notare în cartea funciară nr. ...-C1-U5 a fost făcută de intervenientul forţat C prin mandatar, lipsind de la dosarul încheierii de carte funciară dovada mandatului dat de numitul C  către mandatar Biroul Individual Notarial ..., iar potrivit menţiunilor din cartea funciară nr. ...-C1-U5 persoane interesate în accepţiunea art. 31 alin 1, 2 şi 3 din Legea nr. 7/1996 fiind titularii cărţii funciare nr. ...-C1-U5, respectiv intimatul B şi E conform extrasului de carte funciară pentru informare (f. 58).

Calitatea de persoane interesate în accepţiunea art. 31 alin 3 din Legea nr. 7/1996 se analizează din interpretarea teleologică a întreg art. 31 din actul normativ, respectiv sfera persoanelor interesate este restrânsă la petentul care a formulat cererea de notare şi la persoanele înscrise în cartea funciară în care se solicită a se efectua notarea. Nu orice persoană interesată în sensul art. 33 C.pr.civ. poate formula plângere împotriva încheierii de respingere a cererii de notare în cartea funciară, ci numai persoanele interesate în accepţiunea art. 31 din Legea nr. 7/1996, respectiv cel care a cerut înscrierea şi celelalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară.

Pentru aceste motive, va admite excepţia lipsei de calitate procesuală activă a petentul A şi va respinge plângerea de carte funciară ca fiind formulată de o persoană fără calitatea procesuală activă, urmare a dezinvestirii instanţei nu vor mai fi analizate excepţiile lipsei de calitate procesuală pasivă a OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ BUCUREŞTI, BIROUL DE CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ SECTOR 1 BUCUREŞTI, excepţia lipsei de interes şi nici motivele ce ţin de fondul cererii introductive de instanţă.

În temeiul art. 453 C.pr.civ., reţinând soluţia pronunţată de instanţă asupra plângerii de carte funciară, faptul că petentul este partea căzută în pretenţii şi care, în temeiul răspunderii civile delictuale, este ţinut a despăgubi partea ce a avut câştig de cauză de prejudiciul creat acesteia de natura cheltuielilor de judecată, faţă de înscrisurile depuse de intimatul B la filele 20-23 vol 2, respectiv factura nr. 58/13.02.2019 şi nr. 18/10.01.2019 şi chitanţele nr. 10/04.02.2019 şi nr. 15/20.02.2019, va obligă petentul să plătească intimatului B suma de 1.634,42 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Instanţa nu reţine caracterul disproporţionat al onorariului de avocat plătit de intimatul B, astfel că nu apreciază oportun a cenzura onorariul pus în sarcina petentului din perspectiva art. 451 alin 2 C.pr.civ., faţă de obiectul cererii, complexitatea cauzei şi activitatea desfăşurată de avocatul intimatului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 

Admite excepţia lipsei de calitate procesuală activă a petentului A.

Respinge plângerea de carte funciară formulată de petentul A, având CNP …., cu domiciliul procesual ales ….., în contradictoriu cu intimaţii OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ BUCUREŞTI, BIROUL DE CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ SECTOR 1 BUCUREŞTI, , şi cu intervenienţii C, cu domiciliul în …., D, cu domiciliul în ….., şi E, cu domiciliul în ……, împotriva încheierii de respingere de reexaminare nr. 21521/23.04.2018, ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă.

Obligă petentul să plătească intimatului B suma de 1634,42 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

În tem. art. 31 alin 6 din Legea nr. 7/1996, prezenta hotărâre se va comunica din oficiu Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 Bucureşti, la rămânerea definitivă.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 25.04.2019.