Plangere impotriva inchierii de carte funciara

Sentinţă civilă 2954/2018 din 20.04.2018


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. ..../211/2017

Operator de date cu caracter personal 3185

SENTINŢA CIVILĂ nr. 2954/2018

Şedinţa publică din data de …..

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: …..

GREFIER: …..

Pe rol se afla judecarea cauzei civile privind pe reclamanţii MVD...., şi CCM.... şi pe pârâta FLA...., având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996).

Dezbaterile în prezenta cauză au avut loc la termenul din data de 03.04.2018, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când, având nevoie de timp pentru a delibera, instanţa a amânat pronunţarea pentru data de 18.04.2018 şi apoi pentru termenul de astăzi.

INSTANŢA

Asupra cauzei civile de fata, retine urmatoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 30.10.2017 pe rolul Judecatoriei Cluj-Napoca, sub dosarul nr. ..../211/2017, reclamantii MVD.... si CCM...., in contradictoriu cu parata FLA...., au solicitat:

-anularea incheierii registratorului-sef din cadrul OCPI C…, de respingere a cererii de reexaminare nr. .... si pe cale de consecinta sa se dispuna radierea antecontractului de vanzare - cumparare din CF nr. ....Cluj-Napoca;

-cheltuieli de judecata.

Motivele cererii de chemare in judecata, in fapt si in drept, sunt expuse pe larg in cuprinsul filelor 3-10 din dosar.

In probatiune, au depus inscrisuri.

Parata a formulat intampinare in data de 21.12.2017, prin care a solicitat respingerea cererii ca fiind neintemeiata, cu cheltuieli de judecata, pentru motivele de fapt si de drept expuse pe larg in cuprinsul filelor …. din dosar.

S-a incuviintat si administrat proba cu inscrisurile depuse la dosar.

Analizând actele şi materialul probator existent la dosarul cauzei, instanţa reţine următoarele:

Potrivit extrasului Cartii Funciare nr. ....Cluj-Napoca (CF vechi nr. ....), imobilul inscris sub A1, avand nr. top. ...., este detinut de MV...., inscrisa sub B1 (fl. ….).

Prin incheierea nr. ..../18.08.2017 s-a dispus notarea sub B2 a antecontractului de vanzare - cumparare nr. …./29.09.2011 incheiat intre proprietarul tabular MV...., in calitate de promitent vanzator si parata FLA...., avand calitatea de promitent cumparator, privind imobilulul de sub A1 si cota de teren aferenta, urmare a cererii din 18.08.2017 (fl. ….).

Impotriva incheierii nr. ..../18.08.2017 reclamantii au formulat cerere de reexaminare (fl. …..), prin care au aratat ca notarea in cartea funciara a antecontractului de vanzare cumparare s-a realizat dupa implinirea termenului de prescriptie, care a avut loc la data de 29.09.2014. Cererea de reexaminare a fost respinsa prin incheierea nr. ..../06.10.2017 (fl. …..).

Antecontractul de vanzare - cumparare nr…../29.09.2011 se afla la filele 91-92 din dosar.

Potrivit art. 24 din Legea nr. 7/1996 (forma in vigoare din 18.08.2017):

  ”(1) Înscrierile în cartea funciară sunt: intabularea, înscrierea provizorie şi notarea.

  (2) Cazurile, condiţiile şi regimul juridic al acestor înscrieri sunt stabilite de Codul civil, iar procedura de înscriere în cartea funciară, de prezenta lege şi de regulamentul aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale”.

Conform art. 190, alin. 1 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară (forma in vigoare din 18.08.2017) notarea unui antecontract în cartea funciară conform art. 906 Codul civil se poate efectua oricând în termenul stipulat pentru încheierea contractului dar nu mai târziu de 6 luni de la data expirării acestui termen. Menţionarea în antecontract a termenului în care urmează a fi încheiat contractul este obligatorie sub sancţiunea respingerii cererii de notare.

Regulamentul a fost elaborat în aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil (art. 2, alin. 1).

La data intrării în vigoare a Ordinului nr. 700/2014 s-a abrogat Ordinul nr. 633/2006 (art. 2, lit. a).

Conform art. 42, alin. 1 din Ordinul nr. 633/2006 notarea poate avea ca obiect consemnarea unor fapte şi drepturi personale, a litigiilor referitoare la drepturile reale asupra imobilelor şi alte înscrieri cu caracter temporar în legãturã cu imobilul. Alin. 2 prevede ca in aceastã categorie pot fi enumerate: (...) k) promisiunea de a încheia un contract cu privire la bunul imobil şi termenul stabilit pentru încheierea contractului, cu condiţia sã nu fi trecut mai mult de 3 ani de la împlinirea acestuia.

Art. 76 din Legea nr. 71/2011 prevede ca dispoziţiile art. 876-915 din Codul civil privitoare la cazurile, condiţiile, efectele şi regimul înscrierilor în cartea funciară se aplică numai actelor şi faptelor juridice încheiate sau, după caz, săvârşite ori produse după intrarea în vigoare a Codului civil (01.10.2011).

Art. 77 din acelasi act normativ stabileste ca inscrierile în cartea funciară efectuate în temeiul unor acte ori fapte juridice încheiate sau, după caz, săvârşite ori produse anterior intrării în vigoare a Codului civil vor produce efectele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii acestor acte ori, după caz, la data săvârşirii sau producerii acestor fapte, chiar dacă aceste înscrieri sunt efectuate după data intrării în vigoare a Codului civil.

In considerarea prev. art. 76 si art. 77 din Legea nr. 71/2011 in privinta notarii antecontractului de vanzare - cumparare nr…../29.09.2011 in cartea funciara este aplicabila disp. art. 42, alin. 1 din Ordinul nr. 633/2006.

In cuprinsul antecontractului de vanzare - cumparare nr. …./29.09.2011 nu s-a prevazut un termen pentru indeplinirea obligatiei de incheiere a contractului in forma autentica, motiv pentru care in temeiul disp. art. 3 si art. 7, alin. 2 din Decretul Lege nr. 167/1958 termenul de prescriptie de 3 ani pentru a se pretinde indeplinirea acestei obligatii curge de la data incheierii antecontractului, 29.09.2011.

Asadar notarea antecontractului de vanzare cumparare in cartea funciara se putea face pana la data de 29.09.2014, insa in speta s-a realizat ulterior acestei date, respectiv in 18.08.2017.

Imprejurarea ca dreptul la exercitarea actiunii in prestatie tabulara este imprescriptibil nu are relevanta in privinta solutionarii prezentei cauze, intrucat in timp ce actiunea in prestatie tabulara are drept consecinta inscrierea in cartea funciara a dreptului dobandit in temeiul unui titlu valabil incheiat, actiunea avand ca obiect executarea promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare tinde la constituirea unui titlu de proprietate. Asadar, sunt actiuni diferite, iar actiunea in prestatie tabulara nu se poate intemeia pe un antecontract de vanzare - cumparare, acest act nefiind translativ de proprietate.

Fata de aceste considerente, instanţa apreciind întemeiată plângerea, o va admite şi va anula încheierea de respingere a cererii de reexaminare nr. ..../06.10.2017 emisa de BCPI C….. in dosarul nr. ..../08.09.2017, urmand a dispune radierea notarii antecontractului de vanzare - cumparare nr. …./29.09.2011 inscris sub B2 in Cartea Funciara nr. ....C.., nr. top. .....

In temeiul prev. art. 452 si art. 453 C.pr.civ., retinand culpa procesuala in sarcina paratei, instanta va obliga parata sa achite reclamantului MVD.... suma de 1.050 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, din care: 50 lei – taxa judiciara de timbru (fl. ….) si onorariu de avocat (fl. …) si va respinge, ca neintemeiata, cererea paratei privind obligarea reclamantilor la plata cheltuielilor de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamantii MVD...., si CCM...., ambii cu domiciliul procesual ales la …. in contradictoriu cu parata FLA....,  cu domiciliul …. și în consecință:

Anulează încheierea de respingere a cererii de reexaminare nr. ..../06.10.2017 emisa de BCPI C….. in dosarul nr. ..../08.09.2017.

Dispune radierea notarii antecontractului de vanzare - cumparare nr. …./29.09.2011 inscris sub B2 in Cartea Funciara nr. ....Cl…., nr. top. .....

Obliga parata sa achite reclamantului MVD.... suma de 1.050 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Respinge, ca neintemeiata, cererea paratei privind obligarea reclamantilor la plata cheltuielilor de judecata.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Cluj-Napoca.

Pronunţată în şedinţa publică din 20 aprilie 2018,