Suspendare executare act administrativ

Sentinţă civilă 1940 din 27.11.2018


SENTINȚA CIVILĂ NR. 1940/27 noiembrie 2018

DOMENIU ASOCIAT: CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

CONȚINUT SPEȚĂ: suspendare executare act administrativ

AUTOR: TUDOR NICU

Prin sentința 1940/27 noiembrie 2018, instanța a admis excepția necompetenței teritoriale exclusive a Tribunalului Prahova - Secția a II - a de Contencios Administrativ și Fiscal și a declinat competența de soluționare a cererii formulată de reclamantul In contradictoriu cu pârâtul - în favoarea Tribunalului Tulcea - Secția a II - a de Contencios Administrativ și Fiscal.

Pentru a pronunța această soluție, instanța a reținut că Pprin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova, sub nr. - - reclamantul  în contradictoriu cu pârâtul --------------, a solicitat suspendarea executării Dispoziției  - nr. 147508 din 12.10.2018 emisă de până la soluționarea irevocabilă a cauzei ce vizează anularea actului administrativ întrucât este nelegal și doar prin suspendarea executării sale se va evita o pagubă iminentă.

În motivare a arătat reclamantul că este stabilit pe teritoriul României, unde organizează activități de vânătoare pentru cetățenii străini care doresc sa vâneze pe teritoriul acestei tari. La data de -----------, în jurul orei --------, se afla pe fondul de vânătoare  împreuna cu doi cetățeni care participau la o vânătoare, când i-au fost solicitate documentele referitoare la armele pe care le deține. A prezentat documentele si armele pe care le deține si i-a explicat agentului de politie ca la verificarea făcuta în acea dimineața, la momentul la care am ajuns pe fondul de vânătoare, a observat ca una din puștile pe care le deține are țeava crăpata urmând ca in momentul in care pleacă de pe fondul de vânătoare sa se deplaseze la un armurier autorizat pentru a o preda. Agentul de politie a luat act de cele susținute de reclamant și a încheiat controlul fără a constata vreo contravenție si fără sa îi aducă la cunoștința ca ar fi vreo problema în legătura cu armele deținute legal de acesta.

În drept cererea a fost întemeiată pe prevederile art. 14 din Legea nr. 554/2004, art. 451 și următoarele din Noul cod de procedură civilă.

În dovedire, reclamanta a depus la dosarul cauzei o serie de înscrisuri care interesează speța.

Pârâta a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acțiunii reclamantei ca neîntemeiată. Să se aibă în vedere faptul că petentul nu administrează nicio dovadă și nu face nici măcar vorbire despre vreo împrejurare de fapt sau de drept care ar putea contura imaginea unei pagube iminente care ar putea fi prevenită prin neexecutarea actului administrativ sau o îndoială serioasă privind legalitatea actului administrativ în discuție, astfel încât să ne aflăm în prezența unui caz bine justificat

Analizând cu precădere excepția necompetenței teritoriale a Tribunalului Prahova  Secția a II a Civilă de Contencios Administrativ Fiscal se rețin următoarele:

Potrivit art. 10 alin.3 din Legea nr.554/2004 modificată, în forma în vigoare la data sesizării instanței respectiv 02.11.2018 „(3) Reclamantul persoana fizica sau juridica de drept privat se adresează exclusiv instanței de la domiciliul sau sediul sau".

Astfel, prin voința legiuitorului, competența teritorială a devenit exclusivă, de la domiciliul reclamantului.

1

Reclamantul cu domiciliul în are reședința în ----------------, astfel că, pentru soluționarea cauzei, este competent Tribunalului Tulcea - Secția a II - a de Contencios Administrativ și Fiscal

Întocmit,

Tudor Nicu

2