Suspendare a executării

Hotărâre 85 din 18.06.2019


Prin încheierea nr.85/18.06.2019 instanţa a respinge cererea  de suspendare  provizorie  a executării silite  pornită  în dosarul de  executare  nr. /2019 al Societăţii Civile Profesionale a Executorilor Judecătoreşti T.,T.şiG. formulată de contestatorul G.R.O., CNP…, cu domiciliul în …, în contradictoriu cu intimata I.LTD, prin reprezentant convenţional A.C., cu sediul în…, ca neîntemeiată. Cauţiunea achitată de contestator în cuantum de 2734,03 lei conform recipisei de consemnare nr… / din data de ….., rămâne la dispoziţia instanţei şi este deductibilă din cauţiunea stabilită în cadrul contestaţiei la executare.

Pentru a pronunţa aceasta hotărâre, instanţa a avut în vedere următoarele:

Analizând cererea de suspendare provizorie a executării silite până la soluţionarea cererii de suspendare din cadrul contestaţiei la executare, prin prisma motivelor invocate şi a probelor administrate, instanţa reţine următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 712 alin. 1 C.p.c., „(1) Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare”, iar potrivit prevederilor art. 719 alin. 7 din acelaşi act normativ, “Daca exista urgenta si daca, in cazurile prevazute la alin. (2), respectiv alin. (3), s-a platit cautiunea, instanta poate dispune, prin incheiere si fara citarea partilor, suspendarea provizorie a executarii pana la solutionarea cererii de suspendare. Incheierea nu este supusa niciunei cai de atac. Cautiunea depusa potrivit prezentului alineat ramane indisponibilizata chiar daca cererea de suspendare provizorie este respinsa si este deductibila din cautiunea finala stabilita de instanta, daca este cazul.”

Din analiza acestor dispoziţii legale incidente în cauză, rezultă că, pentru a se dispune suspendarea provizorie a executării silite pană la soluţionarea cererii de suspendare a executării silite formulată în cadrul contestaţiei la executare, este necesară îndeplinirea cumulativă a mai multor condiţii legale: (1) să se justifice existenţa unor cazuri urgente care impun luarea acestei măsuri; (2) să se facă dovada consemnării unei cauţiuni; (3) să se facă dovada formulării unei contestaţii la executare, în cadrul căreia să se fi cerut şi suspendarea executării silite.

Analizând prezenta cerere de suspendare provizorie prin raportare la aceste condiţii de admisibilitate, instanţa constată că nu este îndeplinită prima condiţie invocată mai sus, respectiv existenţa unor cazuri urgente.

Măsura suspendării provizorii a executării silite este una excepţională, dată fiind necesitatea ca titlurile executorii să fie aduse la îndeplinire într-un termen cât mai scurt, putând fi acordată numai în cazuri temeinic justificate, respectiv în acele situaţii în care debitorul face dovada că, prin continuarea acesteia, i s-ar crea grave prejudicii imposibil de reparat în viitor.

În speţă, se observă că petentul nu a făcut în nici un fel dovada existenţei unei situaţii urgente generatoare de grave prejudicii.

Astfel, legiuitorul a avut în vedere o situaţie de excepţie pentru a se dispune suspendarea provizorie respectiv cazuri urgente, ori în cazul de faţă simpla afirmaţie că ar avea dificultăţi foarte mari, în ipoteza întoarcerii executării silite, întrucât societatea creditoare are sediul in străinătate, nu justifică urgenţa. De asemenea, nici argumentul că are doi copii minori în întreţinere, iar în situaţia în care i s-ar reţine din venitul salarial pe care-1 încasează se vede în imposibilitatea să le asigure traiul decent copiilor săi, nu reprezintă un caz urgent şi nu s-a făcut nici o dovada în ceea ce priveşte iminenta prejudicierea a contestatorului.

Cu privire la restul argumentelor aduse, instanţa reţine că acestea se pot analiza doar pe fondul cauzei, în procedură contencioasă, respectiv în soluţionarea contestaţiei la executare propriu-zise, când se va soluţiona şi capătul de cerere privind suspendarea executării silite.

În plus, actele de executare silită efectuate în cauză, prin ele însele, nu pot constitui motiv care să justifice admiterea cererii de suspendare provizorie a executării silite, întrucât analizarea legalităţii acestora se poate face numai pe calea contestaţiei la executare, creditorii având dreptul legal de a-şi realiza creanţa într-un termen cât mai scurt.

Prin urmare, pentru cele ce preced, instanţa constată ca nu sunt îndeplinite condiţiile pentru admiterea cererii de suspendare provizorie a executării silite, motiv pentru care, în temeiul art. 719 alin.7 C.pr.civ., va respinge cererea ca neîntemeiată.

În temeiul art. art. 719 alin. 7 C.pr.civ. cauţiunea achitată de contestatori în cuantum de 2734,03 lei conform recipisei de consemnare nr… / din data de ….., rămâne la dispoziţia instanţei şi este deductibilă din cauţiunea stabilită în cadrul contestaţiei la executare.