Acţiune având ca obiect contestaţie la executare

Sentinţă civilă 448 din 13.05.2019


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mizil la data de 27.01.2017 sub nr..../259/2017, contestatorii G.M. şi G.N.M., au formulat contestaţie la executare împotriva somaţiei emise în data de 05.01.2017, a înştiinţării privind declanşarea urmăririi silite emisă în data de 05.01.2017, a încheierii nr..../05.01.2017 emise de executorul judecătoresc, precum şi împotriva tuturor actelor şi formelor de executare emise şi dispuse în dosarul de executare nr. .../2016 şi aflate în lucru la B.E.J. M.S., cu sediul ...., solicitând admiterea contestaţiei la executare silită şi în consecinţă anularea somaţie, a încheierii de încuviinţare silită şi a tuturor actelor de executare întocmite de către BEJ ... ; admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată, în sensul de a dispune desfiinţarea titlului executoriu, anularea executării silite şi a tuturor actelor de executare efectuate în dosarul execuţional nr. .../2016, cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată şi suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei.

Instanţa va reţine faptul că la data de 28 februarie 2017, intimatul G.N. a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare.

În susţinerea întâmpinării, intimatul a arătat că, se solicită, netemeinic şi nelegal, anularea titlului executoriu care, în speţă, este constituit, legal, din sentinţa civila nr. .../......2016 a Judecătoriei Mizil şi încuviinţată legal spre executare silită de Judecătoria Mizil prin încheierea din ......2016.

De asemenea, se va reţine faptul că, la data de 13.03.2017, contestatorii au depus la dosarul cauzei răspuns la întâmpinarea formulată de intimatul G.N., prin care au solicitat respingerea apărărilor din întâmpinare şi admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată.

În motivarea susţinerilor lor, contestatorii au arătat că Sentinţa civila nr. .../09.02.2016 a fost pronunţată pe baza unor înscrisuri falsificate de creditor. Înscrisurile falsificate de creditor pe baza cărora a fost pronunţata hotărârea sunt desfiinţate de procuror prin Ordonanţa din ......2016. Creditorul G.N. a săvârşit o acţiune de contrafacere a scrierii, iar înscrisul falsificat a produs consecinţe juridice, fiind avut in vedere la pronunţarea sentinţei civile nr. .../....2016.

Au mai arătat contestatorii că, procurorul a dispus ca dosarul sa fie înaintat către Judecătoria Mizil în vederea desfiinţării chitanţei întocmită la data de ... aflată la dosarul cauzei.

Contestatorii au solicitat să se constate că înscrisurile au fost desfiinţate de procuror ulterior pronunţării sentinţei şi că, împotriva sentinţei civile nr. .../...2016 a formulat cerere de revizuire conform art 509 alin.l pct.3, iar în dosarul nr. .../../2017 a solicitat anularea şi încetarea executării silite, însă şi SUSPENDAREA EXECUTĂRII SILITE.

Conform prevederilor legale in materie, contestatorii au arătat că, dacă se doreşte ca hotărârea supusa revizuirii să nu fie pusă în executare trebuie să fie formulată şi cerere de suspendare a executării.

Totodată, au invocat nulitatea întâmpinării depuse faţă de lipsa semnăturii.

Contestatorii au susţinut că, prin întâmpinarea depusă, intimatul solicita respingerea contestaţiei la executare, invocând faptul ca prin sentinţa civila nr. .../2016 s-a dispus grăniţuirea proprietăţilor pe aliniamentul stabilit de expertiza topo ing. I.G., iar el nu solicită decât executarea hotărniciei conform sentinţei.

Au mai arătat contestatorii că, aspectele considerate „irelevante” de către intimat constau în faptul că acesta a săvârşit o acţiune de contrafacere a scrierii, iar înscrisul falsificat a produs consecinţe juridice, fiind avut în vedere la pronunţarea sentinţei civile nr. .../..2016.

Procurorul a dispus ca dosarul sa fie înaintat către Judecătoria Mizil în vederea desfiinţării chitanţei întocmite la data de ... , aflată la dosarul cauzei.

Contestatorii au solicitat să se constate că înscrisurile au fost desfiinţate de procuror ulterior pronunţării sentinţei, iar împotriva sentinţei civile nr. ../....2016 a formulat cerere de revizuire conform art.509 alin.l pct.3. Nu se poate pune in executare o hotărâre judecătoreasca ce se bazează pe un înscris falsificat.

În urma analizei coroborate a datelor care rezultă din ansamblul probator, cu susţinerile părţilor, precum şi cu dispoziţiile legale incidente în materie, instanţa a  apreciat că acţiunea ce face obiectul prezentei cauze este neîntemeiată, pentru următoarele  considerente :

Astfel, instanţa a luat act de aceea că titlul executoriu ce face obiectul executării silite este reprezentat de Sentinţa civilă nr.../2016, pronunţată de Judecătoria Mizil în dosarul nr.../.../2015, sentinţă rămasă definitivă urmare a respingerii apelului, prin Decizia civilă nr.../..2016 pronunţată de Tribunalul Prahova.

Prin această sentinţă s-a dispus în sensul admiterii în parte a acţiunii formulate de către intimatul G.N. împotriva contestatorilor G.M. şi G.N.M. şi ca urmare în sensul stabilirii liniei de hotar dintre proprietăţile părţilor, pe aliniamentul ...... din schiţa de plan aferentă Raportului de expertiză topografie efectuat de către expert I.G. efectuat în dosarul nr.../../2012.

Instanţa a apreciat că din eroare, contestatorii G.M. şi G.N.M. nu au formulat o cerere de revizuire a Sentinţei civile nr..../...2016 pentru motivul prevăzut de art.509 pct.3 C.pr.civ., în sensul că această sentinţă ar fi fost pronunţată în temeiul unui înscris declarat ca fiind fals în cursul sau  în urma acelei judecăţi şi numai atunci când acest fals a influienţat soluţia pronunţată în cauză.

Instanţa a luat act că în loc de a solicita cenzurarea Sentinţei civile nr..../...2016, pronunţată de Judecătoria Mizil în dosarul nr.../../2015, care reprezintă titlul executoriu ce face obiectul executării silite al Dosarului de executare .../2016 al BEJ M.S., apărătorul contestatorilor a solicitat revizuirea Deciziei civile nr..../2016 a Tribunalului Prahova, decizie prin care se respingea apelul declarat împotriva sentinţei de fiind şi anume Sentinţa civilă nr.../...2016, pronunţată de Judecătoria Mizil în dosarul nr..../.../2015, deci a solicitat revizuirea unei hotărâri judecătoreşti care nu numai că nu evocă fondul (motiv pentru care, în urma admiterii excepţiei inadmisibilităţii cererii de revizuire, s-a respins cererea de revizuire ca fiind inadmisibilă), dar în prezenta cauză având ca obiect „contestaţie la executare” prin care se tinde să se solicite cenzurarea pe fond a sentinţei civile în discuţie, care reprezintă titlul executoriu pus deja în executare, nu s-a dovedit deci revizuirea în fapt şi în drept a Sentinţei civile nr..../......2016, pronunţată de Judecătoria Mizil în dosarul nr.../.../2015.

Având în vedere faptul că Sentinţa civilă nr..../..2016, pronunţată de Judecătoria Mizil în dosarul nr.../../2015, reprezintă până la data deliberării un titlu executoriu valabil, care se bucură în continuare de puterea unui astfel de act juridic, de care nu se poate face abstracţie în absenţa admiterii unei eventuale cereri de revizuire prealabile, instanţa a respindcontestaţia la executare formulată de către contestatorii G.M. şi G.N.M., ca fiind neîntemeiată.

Instanţa a luat act de aceea că, contestatorii au declarat că vor solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.