Uzucapiune

Sentinţă civilă 548 din 29.05.2019


Rezumat: se impune reexaminarea încheierii de anulare a cererii petentului, deoarece se constată că, deşi petentul a folosit formulări deficitare şi nu a respectat ordinea firească pentru o cerere de chemare în judecată, obiectul şi capetele de cerere aferente se pot deduce din conţinutul cererii, pentru eventualele dubii, instanţa având posibilitatea să solicite explicaţii petentului conform art. 22 alin. 2 Cod procedură civilă, fiind evident că petentul intenţionează să îşi constituie dreptul de proprietate asupra terenului în litigiu.

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA LIPOVA  OPERATOR…

DOSAR NR. …

ÎNCHEIERE NR. 548

Şedinţa camerei de consiliu din 29 mai 2019

Preşedinte: ..

Grefier: …

Se procedează la soluţionarea cererii de reexaminare împotriva Încheierii nr. … din data de … 2019, pronunţată de Judecătoria .. în Dosarul nr. …, formulată de petentul …n, în cauza având ca obiect uzucapiune.

La apelul nominal se constată lipsa petentului.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Grefierul de şedinţă efectuează referatul oral asupra stadiului cauzei, după care, nemaifiind alte probe de administrat, instanţa procedează la soluţionarea cererii de reexaminare.

INSTANŢA:

Constată că, la data de .. 2019, petentul .. a formulat cerere de reexaminare împotriva Încheierii nr. .. din data de … 2019, pronunţată de Judecătoria . în Dosarul nr. …, prin care a fost anulată cererea cu obiect uzucapiune, solicitând admiterea cererii de reexaminare.

Prin cererea de reexaminare, petentul a precizat că imobilul înscris în CF nr. …, în cotă de 1/6, dobândit prin cumpărare, conform Încheierii nr. 794/1928, a fost proprietatea bunicului său, Crişovan Ioan, iar după 30 de ani de folosinţă, petentul a constatat că imobilul în litigiu nu îi mai aparţine.

În cuprinsul cererii de reexaminare, petentul a indicat martorii, ca fiind:  …., domiciliată în localitatea .. nr. .., jud. .., .., domiciliat în localitatea .., nr. .., jud. …, …, domiciliat în localitatea .., nr. .., jud. …, Primarul Comunei .., …, Secretarul Comunei … … şi Viceprimarul …, care cunosc că imobilul în litigiu este proprietatea petentului şi că imobilul figurează în evidenţele Primăriei Conop.

Din actele dosarului, instanţa reţine că petentul a formulat cerere de reexaminare împotriva Încheierii nr. .. din data de .. 2019, pronunţată de Judecătoria .. în Dosarul nr. …, prin care a fost anulată cererea cu obiect uzucapiune.

În considerentele încheierii s-a reţinut că, în parcurgerea procedurii de regularizare a cererii, premergătoare stabilirii primului termen de judecată, prin Rezoluţia din data de 29 martie 2019, în conformitate cu art. 200 alin. 3 Cod procedură civilă, i s-a solicitat petentului ca, în termen de 10 zile, sub sancţiunea anulării cererii, să completeze cererea de chemare în judecată, respectiv de a indica: numele şi prenumele sau denumirea pârâtului; domiciliul sau reşedinţa ori sediul părţilor; obiectul cererii, să indice în mod clar ce solicită, valoarea obiectului cererii şi modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare. Instanţa a constatat că petentului i-a fost comunicată adresa cu lipsurile cererii sale, ataşându-i-se Rezoluţia din data de … şi acordându-i-se termenul legal de 10 zile pentru a le complini (dovada de comunicare filele 10, 11).

La data de 18.04.2019, petentul a depus prin Serviciul Registratură note scrise prin care a arătat că obiectul cererii sale este anularea uzucapiunii, că nu înţelege să se judece în contradictoriu cu nicio persoană, ci cu uzucapiunea şi nu a indicat valoarea obiectului cererii.

 Instanţa de fond a constatat că lipsurile cererii nu au fost înlăturate, nefiind indicate numele şi prenumele sau denumirea pârâtului; domiciliul sau reşedinţa ori sediul părţilor şi nici valoarea obiectului cererii împreună cu modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare.

 Pentru soluţionarea cererii de reexaminare, se reţin următoarele:

 În procedura prevăzută de art. 200 din Noul Cod de procedură civilă, termenul de exercitare a căii de atac a reexaminării este de 15 zile  de la comunicare, cererea sa este depusă în termen şi se va soluţiona ca atare.

 Se reţine astfel că, în cadrul procedurii prevăzute de art. 200 alin. 3 Cod procedură civilă, prin Rezoluţia din data de 29 martie 2019, în conformitate cu art. 200 alin. 3 Cod procedură civilă, i s-a solicitat petentului ca, în termen de 10 zile, sub sancţiunea anulării cererii, să completeze cererea de chemare în judecată, respectiv de a indica: numele şi prenumele sau denumirea pârâtului; domiciliul sau reşedinţa ori sediul părţilor; obiectul cererii, să indice în mod clar ce solicită, valoarea obiectului cererii şi modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare.

În reexaminarea încheierii de anulare a cererii petentului, se constată că, deşi petentul a folosit formulări deficitare şi nu a respectat ordinea firească pentru o cerere de chemare în judecată, obiectul şi capetele de cerere aferente se pot deduce din conţinutul cererii. Astfel, se poate deduce că petentul solicită radierea dreptului de proprietate înscris cu titlu de uzucapiune în favoarea titularei .., înscris în CF nr. .. (conversia CF .., la care se referă petentul în cerere) în temeiul Sentinţei civile din data de .. pronunţată în Dosarul nr. .. al Judecătoriei …, invocând  fie, la rândul său, uzucapiunea, fie calitatea de moştenitor al bunicului său după restabilirea situaţiei anterioare uzucapiunii înscrise în cartea funciară. Ca atare, cererea poate fi recalificată ca acţiune în rectificare de carte funciară şi uzucapiune, după caz constatarea calităţii de moştenitor, respectiv dezbaterea judiciară a succesiunii antecesorului său, instanţa având posibilitatea să solicite explicaţii petentului conform art. 22 alin. 2 Cod procedură civilă, după timbrarea la valoare a cererii, fiind evident că petentul intenţionează să îşi constituie dreptul de proprietate asupra terenului în litigiu. Dacă cererea petentului este admisibilă sau nu, aceasta este o chestiune de fond, însă, în acest stadiu al procedurii, cererea sa trebuie apreciată în limitele art. 36 Cod procedură civilă; ,,Calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii. Existenţa sau inexistenţa drepturilor şi a obligaţiilor afirmate constituie o chestiune de fond”. Or, raportul juridic litigios este dedus judecăţii conform descrierii sale în cererea introductivă, el putând fi verificat doar în condiţiile tezei a II-a a textului legal, cu ocazia examinării fondului cauzei.

Pentru aceste considerente de fapt şi de drept, instanţa, raportat la art. 200 Cod procedură civilă, va admite cererea de reexaminare formulată de petentul …….., în cauza având ca obiect uzucapiune.

Va reexamina Încheierea nr. .. din data de .. 2019, pronunţată de Judecătoria .. în Dosarul nr. ….. şi va reveni asupra măsurii anulării cererii.

În aceste condiţii, conform art. 201 Noul Cod de procedură civilă, se va derula întreaga procedură reglementată prin art. 192 – 210 Cod procedură civilă, potrivit dispoziţiilor legale în materie, de către Completul C…. - Judecător ….., iniţial investit cu soluţionarea cauzei.

 PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

Admite cererea de reexaminare formulată de petentul …. în cauza având ca obiect uzucapiune.

Reexaminează Încheierea nr. ..in data de .. 2019, pronunţată de Judecătoria… în Dosarul nr. … şi revine asupra măsurii anulării cererii.

Dispune, în consecinţă, continuarea procedurii reglementată prin art. 192 – 210 Cod procedură civilă, potrivit dispoziţiilor legale în materie, de către Completul C.... - Judecător …, iniţial investit cu soluţionarea cauzei.

Fără cale de atac.

Pronunţată la data de 29 mai 2019.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red./tehnored

…/..

3 ex./1 com./ 29 mai 2019

Se comunică cu petentul:

1. …..