Contestaţie la executare – contract de credit bancar

Decizie 1647 din 03.07.2019


Pe rol se află soluţionarea acţiunii civile având ca obiect ,,contestaţie la executare,, formulată de  contestatorii A în contradictoriu cu intimatul B.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 18.06.2018, fiind consemnate în încheierea ce face parte integrantă din prezenta. La acel termen, instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a pronunţa hotărârea, a amânat pronunţarea pentru data de 03.07.2018, când a dispus următoarele:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Ploieşti sub numărul___ la data de ____, contestatorii A în contradictoriu cu intimatul B au solicitat instanţei pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună anularea în totalitate a actelor de executare silită ce fac obiectul dosarului execuţional nr. X aflat pe rolul Biroul Executorului Judecătoresc T.

Relatează contestatorii, a intervenit prescripţia dreptului de a solicita executarea silită demarată la cererea creditorului, în ceea ce priveşte titlurile executorii reprezentate de convenţia de credit nr. ___, convenţia de credit nr. _____, convenţia de credit nr. ____, contractul de garanţie reală imobiliară autentificat sub numărul ______ şi contractul de garanţie reală imobiliară autentificat sub numărul _______

Totodată, să se dispună radierea din cartea funciară a imobilelor asupra cărora a fost constituită garanţia, a inscripţiilor ipotecare existente în favoarea creditoarei, ca fiind rămase fără obiect. 

În fapt, prin convenţia de credit nr. ___, contestatorii A, au contractat de la VOLKSBANK ROMÂNIA S.A., un credit in cuantum de l60.900 CHF.

Urmare a acordării împrumutului bancar, pentru garantarea rambursării acestuia, a fost semnat contractul de garanţie reala imobiliara, accesoriu, contract autentificat sub nr. _____la BNP Carmen Dumitriu, prin care se instituia ipoteca de rang II ( ce ulterior a devenit ipoteca de rang I), in favoarea creditoarei Volksbank Romania S.A., asupra imobilului apartament nr. ____

Prin convenţia de credit nr. ____, contestatorii A, au contractat de la VOLKSBANK ROMANIA S.A., un credit in cuantum de 630.000 CHF, in vederea achiziţionării unui imobil.

Urmare a acordării împrumutului bancar, pentru garantarea rambursării acestuia, a fost semnat contractul de vânzare cumpărare cu garanţie reala imobiliara autentificat sub nr._____la BNP Andreea Dana Radulescu, prin care se instituia ipoteca de rang I in favoarea creditoarei Volksbank Romania S.A., asupra imobilului teren intravilan in suprafaţa de 9928 mp, situat in ____, imobil proprietate a debitorilor/garanti ipotecari.

Prin convenţia de credit nr. ____, contestatori, au contractat de la VOLKSBANK ROMANIA S.A., un credit in cuantum de 568.600 CHF, in vederea efectuării de investiţii asupra terenului achiziţionat.

Urmare a acordării împrumutului bancar, pentru garantarea rambursării acestuia, a fost semnat contractul de garanţie reala imobiliara autentificat sub nr. ___ la BNP Monica Pop si Asociaţii ,prin care se instituia ipoteca de rang II in favoarea creditoarei Volksbank Romania S.A., asupra imobilului teren intravilan in suprafaţa de 9928 mp , situat in comuna ______, imobil proprietate a debitorilor/garanti ipotecari.

In condiţiile cotextului economic nefavorabil, al crizei financiare acute, ce a surprins mediul economic, cu precadere segmentul investiţiilor imobiliare, la jumătatea anului 2009 contestatorii împrumutaţi, nu au mai avut posibilitatea efectuării plaţilor lunare pentru convenţiile de credit menţionate.

Toate eforturile în sensul de a obţine restructurări, perioade de gratie sau chiar expunerea posibilităţilor de rambursare anticipata totala prin mecanisme legale, prezentate si solicitate a fi autorizate de banca creditoare, s-au lovit de un refuz categoric, contestatorii fiind poziţionaţi in stuatia de a nu mai achita sumele ce deveneau scadente la plata.

Aplicând prevederile contractuale cu privire la declararea scadentei anticipate, similare in toate trei convenţiile semnate, creditoarea Volksbank, la data de 15.07.2009, emite către împrumutat dar si către garantii ipotecari , notificările de declarare a scadentei anticipate a soldului creditelor astfel :

-notificările emise sub nr. 14205/15.07.2009 si nr. 14206 către garantii ipotecari;

-notificările emise sub nr. 14199/15.07.2009; 14200/15.07.2009; 14201/15.07.2009; 14202/15.07.2009; 14203/15.07.2009 si nr 14204/15.07.2009 către împrumutaţii/garanti ipotecari ______.

Prin aceste notificări se comunica faptul ca debitele contractate prin convenţia de credit nr. ___; convenţia de credit nr. ____ ; convenţia de credit nr. ___-, in cuantumurile specificate au devenit exigibile si vor fi puse in executare silita.

In aceste condiţii, creditoarea intelege sa formuleze cerere de executare silita si in temeiul titlurilor executorii menţionate.

Astfel, la data de 09.04.2012, creditoarea adreseza Biroului Executorului ___, cererea de executare silita nr____.

Se solicita demararea procedurii de executare silita in temeiul titlurilor executorii reprezentate de convenţia de credit nr. ___ ; convenţia de credit nr. ____; convenţia de credit nr. ___-; contractul de garanţie reala imobiliara autentificat sub nr. ___; contractul de vânzare cumpărare cu garanţie reala imobiliara autentificat sub nr.____ la BNP Andreea Dana Radulescu si contractul de garanţie reala imobiliara autentificat sub nr. 2244/05.08.2008 la BNP Monica Pop si Asociaţii, impotriva debitorilor ___

In urma Înregistrării cererii creditoarei Volksbank România SA, pe rolul BEJ ___--, se constituie, doua dosare de executare,

-unul constituit sub nr. 30/2012, in care executorul judecătoresc intelege sa faca acte de executare in direcţia incasarii creanţei prin vânzarea in cadrul procedurii a imobilului apartament nr. ____.

-unul constituit sub nr. 158/2012, in care executorul judecătoresc intelege sa faca acte de executare in direcţia incasarii creanţei prin vânzarea in cadrul procedurii a imobilului teren intravilan in suprafaţa de 9928 mp , situat in ____

Considerând nelegale si netemeinice actele de executare emise de BEJ Tanase Dragos Iulian, imprumutatii/ garanţi ipotecari, au formulat contestaţia la executare.

Împotriva executării silite contestatorii au introdus pe rolul instanţei competente, Judecătoria Ploieşti, contestaţia la executare, prin care au solicitat - anularea in totalitate a actelor de executare efectuate in dosarul executional nr. 158/2012 aflat pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc Tanase Dragos-Iulian, si anularea in totalitate a actelor de executare efectuate in dosarul executional nr. 30/2012 aflat pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc Tanase Dragos-Iulian,

Contestaţia la executare a făcut obiectul dosarului ___-, dosar soluţionat irevocabil prin decizia civila nr. 150 din data de 06.07.2017 pronunţata de Tribunalul Prahova Secţia I Civila, in recurs, (dosar ____) decizie prin care se admite contestaţia la executare promovata si se anulează actele de executare efectuate in dosarele menţionate.

Cu privire la capătul I de cerere:

Sa constate prescris dreptul creditoarei cesionare ___- de a pune in executare silita titlurile executorii reprezentat de convenţia de credit nr. _____ învederează:

Odată constatata de instanţa, perimarea are ca efect desfiinţarea tuturor actelor de urmărire îndeplinite in cauza. Sancţiunea se răsfrânge atat asupra actelor anterioare indeplinirii termenului, cat si a celor intocmite ulterior, respectiv pana in momentul constatării perimării prin hotărâre.

Cu privire la suspendarea si întreruperea termnului de prescripţie al dreptului de a iniţia executarea silita, legislaţia aplicabila, stabileşte in mod clar :

„ - Dreptul de a cere executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel. In cazul titlurilor emise in materia acţiunilor reale imobiliare, termenul de prescripţie este de 10 ani.

Termenul de prescripţie incepe sa curgă de la data cand se naşte dreptul de a cere executarea silita.

Prin împlinirea termenului de prescripţie orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie

2 - Cursul prescripţiei se intrerupe:

a)pe data indeplinirii de către debitor, inainte de începerea executării silite sau in cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligaţiei prevăzute in titlul executoriu ori a recunoaşterii, in orice alt mod, a datoriei;

b)pe data depunerii cererii de executare, insotita de titlul executoriu, chiar daca a fost adresata unui organ de executare necompetent;

c)pe data trimiterii spre executare a titlului executoriu, in condiţiile Art. 453 alin. 2;

d)pe data indeplinirii in cursul executării silite a unui act de executare;

e)pe data depunerii cererii de reluare a executării, in condiţiile Art. 371A6 alin. 1;

f)in alte cazuri prevăzute de lege.

Dupa întrerupere incepe sa curgă un nou termen de prescripţie.

Prescripţia nu este întrerupta daca cererea de executare a fost respinsa, anulata sau daca s-a perimat ori daca cel care afacut-o a renunţat la ea."

In atare condiţii, ştiut fiind ca perimarea ca sancţiunea procedurala lipseşte de efecte actele de executare efectuate anterior intervenirii ei, in cauza sunt incidente dispoziţiile) Cod proc. civ. aplicabil, potrivit cu care dreptul de a cere executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel.

Instanţa, raportat la data naşterii dreptului de a cere executarea silita data de 15.07.2009, data la care a devenit scadenta, conform voinţei creditorului si a aplicării clauzelor contractuale, suma ce reprezenta sold restant, pentru toate contractele de credit si data formulării noii cereri de iniţiere a executării silite noiembrie 2017, (la mai mult de 8 ani de la data exigibilităţii) va constata ca a intervenit prescripţia dreptului de a obţine executarea silita in temeiul titlurilor menţionate, sens in care prin implinirea termenului de prescripţie orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie. In cazul de fata termenul de prescripţie al dreptului de a cere executarea silita fost implinit la data de 14.07.2012.

B. Cu privire la capătul de cerere prin care solicită:

-Anularea in totalitate a actelor de executare efectuate in dosarul executional nr. _____ aflat pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc Tanase Dragos-Iulian, executare silita demarata la solicitarea creditorului cesionar ____

1.Iniţierea procedurii executionale a fost demarata dupa curgerea termenului de prescripţie extictiva a dreptului de a pune in executare titlurile menţionate.

2.Solicită instanţei sa observe faptul ca, cererea depusa pe rolul Biroului executorului judecătoresc este formulata de creditorul cesionar, ____

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a decis, în şedinţa din 4 aprilie 2016, că admite sesizarea formulată de Tribunalul Braşov - Secţia I civilă, în dosarul nr. 21531/197/2015, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte prin emiterea deciziei nr. 9/ 2016, că:

"In interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se poate face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă".

In interpetarea considerentelor deciziei amintite, instanţele de judecata in cascada, formând practica judiciara in aceasta direcţie , asimilând executarea silita ultimei parti a procesului civil, au considerat nelegale cererile adresate executorului judecătoresc de către creditorii persoane juridice prin reprezentanţi persoane juridic, asa cum este cazul subsemnatiilor.

C. Cu privire la capătul de cerere privind:

-Sa dispună radierea din cartea funciara a imobilelor asupra cărora a fost constituita garanţia _____

Prin decizia nr. 1 din 17 februarie 2014, în Dosarul nr. 20/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie admite recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa, privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5,art. 201 şi art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi ale art. 6 alin. (4), art. 2.512 şi art. 2.513 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, si stabileşte in mod deosebit de clar faptul ca, „în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5,art. 201 şi art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi ale art. 6 alin. (4), art. 2.512 şi art. 2.513 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, stabileşte că prescripţiile extinctive începute anterior datei de 1 octombrie 2011, împlinite ori neîmplinite la aceeaşi dată, rămân supuse dispoziţiilor art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat, astfel încât atât instanţele de judecată, din oficiu, cât şi părţile interesate pot invoca excepţia prescripţiei extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar în litigii începute după 1 octombrie 2011."

Potrivit art. 1800 alin. (1) C. civ., privilegiile şi ipotecile se sting: 1) prin stingerea obligaţiei principale; 2) prin renunţarea creditorului la ipotecă; 3) prin îndeplinirea formalităţilor si condiţiilor prescrise detentorilor pentru purgarea bunurilor dobândite de ei si 4) prin prescripţie.

Cererea de radiere a ipotecii poate fi întemeiată pe orice cauză de stingere a creanţei garantate prin inscripţiune, de nulitate a mscripţiunii, sau de încetare a efectelor actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea art. 36 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare.

Din definiţia dată ipotecii prin art. 1746 C. civ. („ipoteca este un drept real asupra imobilelor afectate la plata unei obligaţiuni") rezultă că unul din caracterele sale este şi acela de a fi un drept accesoriu: tradiţional ipoteca este o simplă garanţie a unei obligaţiuni. De aceea şi stingerea sa poate fi mai întâi pe cale accesorie (adică să rezulte din stingerea pe orice cale a raportului de obligaţiune garantat prin ipotecă) sau principală (când dispare numai garanţia, iar creanţa rămâne neatinsă, art. 1800 C. civ., dar şi în alte situaţii).

Efectul prescripţiei extinctive, stingerea dreptului material la acţiune, este circumscris şi de principiul consacrat în art. 1 alin. (2) şi în Decretul nr. 167/1958: „odată cu ştergerea dreptului la acţiune privind un drept principal se stinge şi dreptul la acţiune privind drepturile accesorii" (aplicaţie a principiului mai larg de drept accesorium sequitur principale).

In raport cu cele expuse, şi având în vedere constatarea cu autoritate de lucru judecat în temeiul art. 405 alin. (1) C. proc. civ. a prescripţiei dreptul de a cere executarea silită a obligaţiei principale din convenţia de credit nr. ____), admiterea cererii de radiere este justificată.

In consecinţa, in prezenta cauza, solicită sa se raporteze la principiul de drept general accesorium sequitur principale, având aplicaţie şi prin art. 1 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958 iar prin dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 7/1996, sediul legal al instituţiei amintite, si sa dispună radierea din Cartea Funciara a imobilului grevate de garanţie, inscripţiile ipotecare si celelate interdicţii notate.

In drept, invocă dispoziţiile art. 711 si urm. Noul Cod Procedura Civila, art.706 si urm NCPC ;art. 723 si urm.Noul Cod Procedura Civila, legea 193/2000, O.G. nr.50/2010, dispoziţiile Decretul nr. 167/1958 si dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 7/1996.

 În apărare, intimata ____ S.R.L., societate cu răspundere limitată înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în ____, a formulat întâmpinare.

In fapt, in anul 2008 intre VOLKSBANK ROMÂNIA S.A. si contestatori au fost semnate 4 convenţii de credit credit garantate de către aceastia conform contractului de garanţie reala imobiliara depuse in dosarul de executare.

Datorita intarzierii repetate a plaţilor din partea debitorilor imprumutati, banca - in drepturile căreia se subrogă, a inteles sa isi respecte obligaţiile si a trimis o notificare debitorilor sai.

Având in vedere ca aceştia nu s-au conformat si nu au achitat, societatea intimată în mod legal a demarat procedura de executare silita, executorul judecătoresc a notificat debitorii cu privire la intervenţia scadentarii creditului.

În ceea ce priveşte calitatea -.... SRL, precizează instanţei de judecata următoarele aspecte:

La data de 25 iulie 2014, Volksbank România SA transmite către _____ creanţa deţinuta asupra debitorilor, conform contractului de cesiune de creanţa autentificat sub nr. 346 din data de 25 iulie 2014, cesionând toate drepturile si garanţiile accesorii ale acesteia.

Ca urmare a acestei cesiuni, dreptul de proprietate al Volksbank România SA asupra creanţei impreuna cu toate drepturile si obligaţiile ce decurg din calitatea de creditor al Debitoarului, care are si calitatea de Garant, se vor transmite către ______, la data plaţii integrale a preţului, aceasta devenind creditorul Debitorilor.

Aşadar, solicită sa se ia act de subrogarea în drepturi intervenita între ____.( cesionarul) si ____ ( cedentul) la data de 25 iulie 2014 conform contractului de cesiune creanţa autentificat sub nr. 346 de către BNP Daniel Avram, anexat prezentei.

Ca urmare a acestei cesiuni, dreptul de proprietate al societăţii VOLKSBANK asupra creanţei impreuna cu toate drepturile si obligaţiile ce decurg din calitatea de creditor al debitorilor, terţilor garanţi si avalistilor se vor transmite către _____ , aceasta devenind creditorul debitorilor, al terţilor garanţi si al avalistilor.

____ dobândeşte creanţa plătită cu toate drepturile si accesoriile ei, astfel are nu numai acţiunea pe care creditorul plătit ar fi putut s-o intenteze, in caz de neplata, impotriva debitorilor, dar si toate garanţiile creanţei.

Pe cale de excepţie au fost invocate:

Excepţia netimbrarii sau a insuficientei timbrări a cererii de chemare in judecata, excepţie respinsă de instanţă,ca neîntemeiată.

Excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare, excepţie pusă în discuţia părţilor şi respinsă de instanţă, ca neîntemeiată.

Din succesiunea faptelor, este lesne de observat faptul ca termenul de prescripţie a dreptului intimatei de acces la ipoteca si implicit la executarea silita a acesteia in vederea recuperării debitului neachitat ce face obiectul prezentului litigiu, nu s-a implinit.

Aşadar, prin contractul de imprumut cat si prin contractul de garanţie, s-a stipulat in mod clar faptul ca, restituirea sumei imprumutate - a asa zisei creanţe prescrise - s-a garantat prin constituirea unui drept de ipoteca cu interdicţie la înstrainare si grevare, in favaoarea creditorului, asupra imobilului proprietatea contestatorilor.

îÎntrucât plata debitului imprumutat, nu s-a făcut la termenul stipulat in contract, creditoarea a demarat procedura de exceutare silita formulând cererea de executare silita.

In opinia intimatei, creanţa pe care o deţine nu este prescrisa, dispoziţiile art. 6 sin 7 din decretul 167/1958.

Conform art. 706 C.pr.civ. dreptul de a obţine executare silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel iar termenul de prescripţie incepe sa curgă la data cand se naşte dreptul de a obţine executarea silita, in speţa dedusa judecaţii termenul implinindu-se dupa intrarea in vigoare a legii noi in 2011.

Aşadar, prin contractul de imprumut cat si prin contractul de garanţie, s-a  stipulat in mod clar faptul ca, restituirea sumei imprumutate — a asa zisei creanţe prescrise, s-a garantat prin constituirea unui drept de ipoteca cu interdicţie la instrainare si grevare, in favaoarea creditorului, asupra imobilului proprietatea contestatorilor. Întrucât plata debitului imprumutat, nu s-a făcut la termenul stipulat in contract, creditoarea a demarat procedura de exceutare silita formulând cererea de executare silita.

Astfel, potrivit prevederilor art. 1746 C.civ. ipoteca este un drept real asupra imobilelor afectate de plata unei obligaţii, ceea ce acorda titluarului sau un drept de urmărire asupra bunului in mana oricui s-ar gasi si un drept de preferinţa.

Or, contestatorii din prezenta cauza au conchis sa garanteze obligaţia de a executa întocmai obligaţia debitorului principal, aceştia având la indemana dreptul exercitării acţiunii in regres. Aşadar, opinim ca in speţa sunt incidente prevederile art. 1786 C.civ. conform cărora inscripţiile conferă dreptul de ipoteca în curs de 15 ani din ziua in care s-au făcut.

In atare situaţia, ceeace este de reţinut este faptul ca obligaţiilor celor doi contestatori in calitate de garanţi ipotecari nu s-au stins prin prescripţie ci s-au transformat din obligaţii perfecte in obligaţii imperfecte, naturale, suscceptibile de executare silita . Aceste obligaţii, prin incheierea in forma autentica a contractului de garanţie reala imobiliara, părţile au consfinţit prin invoiala, executarea obligaţiilor naturale care au supravieţuit termenului general de 3 ani si pe care părţile au inteles sa le respecte. Prin contractul de garanţie, garanţii ipotecari au confirmat ca sunt de acord sa execute voluntar obligaţia debitorului, dar la un alt termen, termen cu care toate părţile au fost de acord, iar acesta nu are ca efect naşterea unei noi obligaţii, ci doar stabilirea unei noi scadente si implicit a unui alt termen ca ipoteca sa fie executata - aceasta pastrandu-si valabilitatea.

Pentru aceste considerente, intimata apreciază ca sunt incidente in cauza prevederile art. . 1786 C.civ. conform cărora inscripţiile conferă dreptul de ipoteca in curs de 15 ani din ziua in care s-au făcut. Pe cale de consecinţa, solicită instanţei de judecata sa observe faptul ca punerea în executare a obligaţiei de valorificare a garanţiei constituita în favoarea contractului de credit, este o acţiune reala care se prescrie in termenul general de 10 ani.

Pe fondul cauzei,

Pana la data promovării prezentei contestaţii, contestatoarea debitoare a formulat notificare de dare in plata, sens in care ataşează certificarea de fapte, situaţia dosarului de executare fiind binecunoscuta si asumata de către debitoarea contestatoare.

Intimata, deţine fata de contestatoarea debitoare o creanţa certa, lichida si exigibila, născuta din Titlul executoriu menţionat mai sus impreuna cu accesoriile acesteia menţionate in mod expres in titlul executoriu, suma acceptata prin semnarea contractului.

Potrivit prevederilor art. 662 N.c.civ. creanţa este certa, lichida si exigibila atunci cand existenta ei neîndoielnica rezulta din insusi titlul executoriu, obiectul acesteia este determinat deoarece titlul executoriu conţine elementele care permit stabilirea lui, creanţa pe are o deţinem fata de contestatoare fiind ajunsa la scadenta.

De asemenea, suma ce reprezintă obligaţia principala a debitoarei precum si dobânzile, majorările sau penalităţile datorate, potrivit legislaţiei in vigoare la acest moment se actualizează in raport cu rata inflaţiei, aplicabile la data plaţii efective.

Pentru motivele arătate mai sus, solicită săse observe faptul ca intimata deţine împotriva contestatoarei debitoare o creanţa certa, lichida si exigibila, cu atat mai mult cu cat creditul a fost scadentat anticipat.

Aşadar , la momentul neachitarii sumelor scadente, debitoarea recurenta a fost decăzuta din beneficiul termenului suspensiv, suma fiind exigibila.

Pe fondul cauzei, solicită să se respingă contestaţia la executare ca neintemeiata si nefondata având in vedere si următoarele aspecte:

Asa cum reiese din prevederile art. Art. 120. din Ordonanţă de urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit si adecvarea capitalului:

"Contractele de credit, inclusiv contractele de garanţie reală sau personală, încheiate de o instituţie de credit constituie titluri executorii" .

In acest sens s-a pronunţat si Curtea Constituţionala in Decizia 1024/2012, prin care a statuat ca art. 120 din ordonanţa menţionata , reprezintă o aplicare a pricipiului consacrat la art. 372 din Codul de procedura civila , potrivit căruia :" executarea silita se va efectua se va efectua numai in temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori al unui alt inscris care , potrivit legii, contituie titlu executoriu.

Or, intimata solicită instanţei de judecata sa observe ca, atat contractul de credit cat si contractul de garanţie- au fost semnate de către contestatori care si-au asumat astfel, potrivit principiului pacta sunt servanda si al irevocabilitatii actului juridic, obligaţia de a executa toate obligaţiile prevăzute in sarcina sa in conformitate cu contractul incheiat de parti si in acord cu prevederile art. 2.280 si următoare din Codul civil.

Astfel, în virtutea principiului libertăţii de voinţa a pârtilor si al forţei obligatorii a contractului prevăzut de art. 969 C.civ. în vigoare la data incheierii contractului, părţile au convenit incheierea Contractului de imprumut si a celui de ipoteca, atat imprumatorul cat si codebitorii garanţi manifestandu-si in mod expres consimţământul la incheierea acestora, acceptând si semnând Contractul de credit si contractul de garanţie reala imobiliara.

Or, promovarea demersurilor de executare silita presupune neexecutarea culpabila a obligaţiei de plata a ratelor de către împrumutaţi in condiţiile in care banca, in calitate de imprumutator, si-a executat obligaţia de a avansa valoarea împrumutata iar debitorii au folosit in interese proprii aceste sume iar promovarea demersurilor de acoperire a creanţei pe care o deţinem este consecinţa directa a neachitarii ratelor scadente si neachitate.

Procedura executării silite reprezintă procedura prin care titularul unui drept recunoscut printr-un titlu executoriu, constrânge pe debitorul sau, care nu si-a executat sau refuza sa isi execute voluntar obligaţia, sa o indeplineasca in mod silit, prin intermediul organelor competente ale statului, asigurandu-se in felul acesta respectarea dreptului si restabilirea ordinii de drept incalcate.

Astfel, contestatoarea cu rea-credinta a interpretat greşit efectul obligării acesteia la rambursarea creditului, iar in prezent facand uz de aceasta eronata interpretare, cu scopul de ducere in eroare a onoratei instanţe; cand in realitate avem de a face cu o nerespectare a unei obligaţii de plata asumata de către contestatoare.

Acţiunea legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în valoare de 1000 de lei conform originalului chitanţei depus la file nr. 61 din dosarul cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului constată următoarele:

Prin cererea înregistrată în evidenţele Biroului Executorului Judecătoresc ____ sub numărul 1393 din 10.10.2017, intimata ____ a solicitat executarea silită a titlurilor executorii reprezentate de _____

prin convenţia de credit nr. ___, contestatorii A, au contractat de la VOLKSBANK ROMÂNIA S.A., un credit in cuantum de l60.900 CHF.

Urmare a acordării împrumutului bancar, pentru garantarea rambursării acestuia, a fost semnat contractul de garanţie reala imobiliara, accesoriu, contract autentificat sub nr. _____ la BNP Carmen Dumitriu, prin care se instituia ipoteca de rang II ( ce ulterior a devenit ipoteca de rang I), in favoarea creditoarei _____., asupra imobilului apartament nr. 37, situat in municipiul Ploieşti, ____.

Prin convenţia de credit nr. _____, contestatorii A, au contractat de la VOLKSBANK ROMANIA S.A., un credit in cuantum de 630.000 CHF, in vederea achiziţionării unui imobil.

Urmare a acordării împrumutului bancar, pentru garantarea rambursării acestuia, a fost semnat contractul de vânzare cumpărare cu garanţie reala imobiliara autentificat sub nr._____ la BNP Andreea Dana Radulescu, prin care se instituia ipoteca de rang I in favoarea creditoarei Volksbank Romania S.A., asupra imobilului teren intravilan _____

Prin convenţia de credit nr. ___, contestatorii A, au contractat de la VOLKSBANK ROMANIA S.A., un credit in cuantum de 568.600 CHF, in vederea efectuării de investiţii asupra terenului achiziţionat.

Urmare a acordării împrumutului bancar, pentru garantarea rambursării acestuia, a fost semnat contractul de garanţie reala imobiliara autentificat sub nr. ____ la BNP Monica Pop si Asociaţii ,prin care se instituia ipoteca de rang II in favoarea creditoarei Volksbank Romania S.A., asupra imobilului teren intravilan in suprafaţa de 9928 mp , situat in ____

Aplicând prevederile contractuale cu privire la declararea scadentei anticipate, similare in toate trei convenţiile semnate, creditoarea Volksbank, la data de 15.07.2009, emite către împrumutat dar si către garantii ipotecari , notificările de declarare a scadentei anticipate a soldului creditelor astfel :

-notificările emise sub nr. 14205/15.07.2009 si nr. 14206 către garantii ipotecari ___

-notificările emise sub nr. 14199/15.07.2009; 14200/15.07.2009; 14201/15.07.2009; 14202/15.07.2009; 14203/15.07.2009 si nr 14204/15.07.2009 către împrumutaţii/garanti ipotecari ____

Prin aceste notificări se comunica faptul ca debitele contractate prin convenţia de credit nr. __, în cuantumurile specificate au devenit exigibile si vor fi puse in executare silita (filele 55-68, inclusiv dovezi de comunicare).

La data de 25 iulie 2014, Volksbank România SA transmite către ____ creanţa deţinuta asupra debitorilor, conform contractului de cesiune de creanţa autentificat sub nr. ___, cesionând toate drepturile si garanţiile accesorii ale acesteia.

Ca urmare a acestei cesiuni, dreptul de proprietate al ___- asupra creanţei impreuna cu toate drepturile si obligaţiile ce decurg din calitatea de creditor al Debitoarului, care are si calitatea de Garant, se vor transmite către _____, la data plaţii integrale a preţului, aceasta devenind creditorul Debitorilor.

Instanţa reţine prevederile art. Art. 706 Cpc ,, Dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani. (2) Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită. În cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, termenul de prescripţie începe să curgă de la data rămânerii lor definitive”.

Faţă de data declarării scadenţei anticipate a creanţelor izvorâte din convenţiile de credit, data de 15.07.2009, de la acel moment a început să curgă împotriva creditorului prescriţia dreptului de a mai solicita executarea silită.

Relevantă în această cauză este şi puterea de lucru judecat. Puterea de lucru judecat prezintă un aspect pozitiv pentru partea care a câştigat procesul, in sensul ca aceasta se poate prevala de dreptul recunoscut prin hotărârea rămasa definitiva intr-o noua judecata.

Între excepţia autorităţii de lucru judecat şi puterea de lucru judecat, există o distincţie clară. Astfel, condiţia de aplicare a autorităţii de lucru judecat presupune identitatea de acţiuni (părţi, obiect şi cauză juridică) ce opreşte repetarea judecăţii, iar puterea, prezumţia de lucru judecat, impune consecvenţa în judecată, astfel că ceea ce s-a constatat şi statuat printr-o hotărâre nu trebuie să fie contrazis printr-o altă hotărâre.

În continuare, prin Decizia Civilă nr. 150 pronunţată de Tribunalul Prahova la data de 06.07.2017 în cauza nr. ______________*, instanţa a admis recursul declarat de contestatorii recurenţi A, în contradictoriu cu intimata B (ce a preluat patrimoniul creditorului iniţial – Wolksbank SA – şi care ulterior a cesionat creanţa către intimata din prezenta cauză Rabon Credit Soluţions), a admis în parte contestaţia la executare şi a anulat actele de executare efectuate în dosarele de executare silită nr. ___ şi _____.

A reţinut instanţa, în motivare (fila 43 dosar), că, în ceea ce priveşte cele două dosare execuţionale, a intervenit perimarea executării silite, ultimul act de executare efectuat a fost la data de 05.12.2012, motiv pentru care, la data de 06.06.2013 s-a împlinit termenul de perimare a executării silite, până la acestă dată acest termen nefiind întrerupt sau suspendat.

Chestiunile pronunţate de instanţa de control au intrat sub puterea lucrului judecat, acestă chestiune fiind, aşadar, defintitiv tranşată.

Principalul efect al perimării judecăţii constă în stingerea procesului în faza în care se află la momentul îndeplinirii condiţiilor perimării.

Ca urmare, actele de procedură întocmite până la data perimării judecăţii se consideră lipsite de orice efect, iar părţile din proces sunt repuse în situaţia juridică anterioară introducerii cererii (de chemare în judecată, de apel, recurs, revizuire etc.) în baza căreia activitatea judiciară a fost pornită. I)

Dacă prin perimarea judecăţii a fost stins procesul în timp ce se afla în faţa primei instanţe, perimarea şterge şi efectul întreruptiv al prescripţiei extinctive obţinut prin introducerea cererii de chemare în judecată. Partea interesată (reclamantul) va putea introduce o nouă acţiune, însă numai dacă între timp dreptul la acţiune nu s-a prescris ori era imprescriptibil; în caz contrar, există riscul ca acţiunea să-i fie respinsă ca prescrisă. În noul proces, probele legal administrate în judecata perimată îşi păstrează forţa probantă şi pot fi folosite ca atare. 2) Dacă prin perimarea judecăţii a fost stins procesul în faza apelului sau a recursului, odată cu declararea perimării, hotărârea atacată dobândeşte deplină putere de lucru judecat, ca efect al imposibilităţii exercitării din nou a căii de atac

Conchizând, odată anulate actele de executare silită ce au făcut obiectul dosarelor execuţionale nr. ____ şi ___, părţile sunt repuse în situaţia anterioară ca urmare a efectului retroactiv pe care îl produce nulitatea, ca si cum nu s-ar fi formulat contestaţie la executare, implicit, dispărând şi efectul întreruptiv al cursului prescripţiei dreptului de a solicita executarea silită ce curge împotriva creditorului.

În continuare, instanţa reţine că, deşi în prezenta contestaţie la executare, ce se rapotează la dosarul execuţional nr. ___, calitatea de creditor o are intimatul cesionar ____, titlurile executorii pentru care s-a început executarea silită sunt aceleaşi ca în dosarele execuţionale nr. ___ şi ___, respectiv _____

Cum actele efectuate în dosarele de executare nr. ____ şi ___ au fost anulate şi a dispărut efectul de întrerupere a cursului prescrpţiei dreptului de a solicita executarea silită (ca efect al perimării), de la data declarării scadenţei anticipate a convenţiilor de credit 15.07.2009 (notificările emise sub nr. 14205/15.07.2009 si nr. 14206 către garantii ipotecari A ; notificările emise sub nr. 14199/15.07.2009; 14200/15.07.2009; 14201/15.07.2009; 14202/15.07.2009; 14203/15.07.2009 si nr 14204/15.07.2009 către împrumutaţii/garanti ipotecari) se va calcula termenul de 3 ani aferent prescripţiei dreptului de a solicita executarea silită.

Implicit, la data de 10.10.2017 când a fost înregistrată pe rolul BEJ Tănase Dragoş Iulian cererea de executare silită formulată de creditorul intimat ___, creanţa ce izvora din titlurile executorii era deja prescrisă.

Faţă de considerentele ce preced, instanţa va admite acţiunea şi va anula actele de executare silită ce fac obiectul dosarului execuţional nr. ____7 al BEJ Tănase Dragoş Iulian.

În temeiul art. 45 alin 1 litera f) va dispune ca suma de 1000 de lei achitată de contestatori cu titlu de taxă judiciară de timbru să fie restituită către aceştia sub rezerva şi la momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

 

DISPUNE

 

Admite contestaţia la executare formulată de  contestatorii A în contradictoriu cu intimatul B

Anulează actele de executare silită ce fac obiectul dosarului execuţional nr. _____ al BEJ Tănase Dragoş Iulian.

Dispune restituirea taxei judiciare de timbru în valoare de 1000 de lei către contestator la momentul rămânerii definitive a hotărârii.

Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare ce se va depune la Judecătoria Ploieşti.

Pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi 03.07.2018.

PREȘEDINTE, GREFIER,