Înlocuire tutore

Hotărâre 117 din 13.08.2019


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 5192/204/2019, petenta DGASPC SECTOR 4, în contradictoriu cu intimatul SAT DIN SUBORDINEA SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, a solicitat să se dispună îndepărtarea din sarcina tutelei a Directorului Executiv Adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială Sector 4 (urmare reorganizării, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. , funcţia de director executiv adjunct a fost transformată în director general adjunct Protecţia Drepturilor Adulţilor) şi numirea în calitate de tutore pentru interzisul judecătoresc D M, născut la data de  , CNP , a Comisiei de Tutelă, constituita la nivelul DGASPCSector 4, constituită în baza Dispoziţiei nr., cu modificările şi completările ulterioare.

În motivare, petenta a arătat că, prin sentinţa civilă nr. , pronunţată de Judecătoria Sector 4 în dosarul nr., s-a admis acţiunea formulată de DGASPC SECTOR 4 şi s-a dispus punerea sub interdicţie a intimatului DM; numirea în calitate de tutore a Directorului Executiv Adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială Sector 4, Bucureşti; atribuţiile decurgând din art. 171 referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile interzisului revin Serviciului Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Sector 4 Bucureşti.

A mai învederat petenta că având în vedere faptul că, prin sentinţa civilă susmenţionată, calitatea de tutore o are funcţia de Director Executiv Adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială Sector 4 şi nu persoana care ocupa această funcţie, s-a constituit, la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, „Comisia de tutelă”, în baza Dispoziţiei nr. . Urmare a acestei dispoziţii, Serviciul Rezidenţial şi Îngrijire Persoane Vârstnice a solicitat prin Adresa nr. , preluarea tutelei, de către Comisia de tutelă, pentru toţi interzişii judecătoreşti, inclusiv pentru D M.

În drept, a invocat prevederile art. 25 alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap coroborat cu art. 14 din Anexa 1 la H.G. nr.268/2007 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art. 122 alin. (2) şi art. 170-174 Cod civil.

Sub aspectul probatoriului, instanţa a administrat proba cu înscrisuri.

La termenul de judecată din data de 13.08.2019 instanţa, în temeiul disp. art. 532 C.p.c., a dispus introducerea în cauză în calitate de intimat a interzisului judecătoresc  D M citat prin curatorul special.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr. pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în dosarul nr. s-a dispus punerea sub interdicţie a intimatului din prezenta cauză, DM, precum şi numirea, în calitate de tutore al acestuia, a Directorului Executiv Adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială Sector 4 Bucureşti.

Intimatul D M este încadrat în grad de handicap grav, permanent, nerevizuibil, fiind diagnosticat cu  , conform certificatului nr. emis de Consiliul Local Sector 4 (f. 15).

Conform dispoziţiei de internare nr. (f. 12) intimatul e internat din 01.10.2012 în centrul C ST, situat în oraşul Breaza.

Intimatul nu a fost vizitat niciodată de familie sau de o alta persoana aşa cum rezultă ancheta socială întocmită de autoritatea tutelară din cadrul Primăriei oraşului Breaza (f. 9).

Prin Dispoziţia nr. 4693/1.10.2018 (f. 27-28) Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, luând în considerare disp. art. 25 alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, rep., precum şi prevederile art. 14 din H.G. nr. 268/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a stabilit componenţa Comisiei de Tutelă de la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 şi a dispus ca această comisie să ducă la îndeplinire hotărârile instanţelor judecătoreşti de punere sub interdicţie.

Potrivit art. 25 alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în cazul în care persoana cu handicap nu are rude ori persoane care să accepte tutela, instanţa judecătorească va putea numi ca tutore autoritatea administraţiei publice locale sau, după caz, persoana juridică privată care asigură protecţia şi îngrijirea persoanei cu handicap, iar conform ar. 14 din H.G. nr. 268/2008 pentru aprobarea Normelor metodologie de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în sensul prevederilor art. 25 alin. 4 din lege, în cazul în care instanţa judecătorească numeşte ca tutore autoritatea administraţiei publice locale, aceasta are obligaţia de a desemna o persoană sau o comisie din aparatul de specialitate al primarului, respectiv din cadrul compartimentului cu atribuţii în domeniu, care să ducă la îndeplinire hotărârea instanţei judecătoreşti.

Aşa cum rezultă din disp. art. 173 Cod civil, pentru motive temeinice se poate dispune înlocuirea tutorelui, iar art. 174 alin. 1 Cod civil prevede că tutorele este dator să îngrijească de cel pus sub interdicţie judecătorească, spre a-i grăbi vindecarea şi a-i îmbunătăţi condiţiile de viaţă. În acest scop, se vor întrebuinţa veniturile şi, la nevoie, toate bunurile celui pus sub interdicţie judecătorească.

 Faţă de înscrisurile aflate la dosarul cauzei, cât şi raportat la dispoziţiile legale mai sus reţinute, instanţa apreciază prezenta cerere ca fiind întemeiată, urmând a o admite.

 În consecinţă, va dispune înlocuirea tutorelui Directorul Executiv Adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială Sector 4 Bucureşti, numit prin Sentinţa civilă nr. din data de pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în dosarul nr. şi numirea Comisiei de Tutelă constituită la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 în calitate de tutore al intimatului D M, CNP .

 Drepturile şi îndatoririle tutorelui încep de la data comunicării prezentei încheieri de numire, conform disp. art. 119 alin. 5 rap. la cele ale art. 170 Cod civil.