Liberare condiţionată( art. 587 Cod procedură penală)

Sentinţă penală 2424 din 13.08.2019


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

La data de 30 iulie 2019, a fost înregistrată pe rolul instanţei sub nr. .../215/2019  cererea de liberare condiţionată formulată de persoana privată de libertate BH , din executarea pedepsei de 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat,  aplicată prin sentinţa penală nr. ../2018 pronunţată de Judecătoria Craiova.

În motivarea cererii formulate, petentul condamnat a arătat că a executat 7 luni din cele 10 luni la care a fost condamnat, iar comisia penitenciarului i-a dat două luni amânare, deşi el merge la muncă în exteriorul penitenciarului la o firmă care îl va angaja după liberare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Din procesul verbal nr. V2 ... din 25.07.2019 întocmit de Penitenciarul Craiova – Pelendava care însoţeşte cererea de liberare condiţionată, se retine că persoana privată de libertate BH se află în executarea pedepsei de 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat,  aplicată prin sentinţa penală nr. ../2018 pronunţată de Judecătoria Craiova în baza căreia a fost emis MEPI nr. .../2019.

Executarea pedepsei a început la data de 14.02.2019 şi urmează să expire în termen la data de 30.10.2019.

Transformate în zile, pedeapsa este egală cu 303 zile. Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate trebuie să execute fracţia de 2/3, respectiv 202 zile şi a executat până la data de 25.07.2019 un număr de 207 zile, în care au fost incluse 20 zile arest preventiv, 24 zile i se consideră executate  suplimentar conform art. 55 ind. 1 din Legea 169/2017, 1 zi i se consideră executată urmare a muncii prestate şi 207 zile efectiv executate.

Condamnatul se află la prima analiză în Comisia de propuneri pentru punerea in libertate conditionată, execută pedeasa în regim deschis şi este recidivist.

Din caracterizarea depusă la dosar rezultă că petentul-condamnat, pe parcursul executării pedepsei privative de libertate, a relaţionat optim; în prezent participă la activităţile lucrative desfăşurate în exteriorul penitenciarului, nu a participat la activităţile educative şi nu a fost recompensat. A fost sancţionat disciplinar la data de 09.05.2019 cu avertisment; nu a beneficiat însă de ridicarea sancţiunii disciplinare.

Comisia pentru liberări condiţionate din cadrul Penitenciarului Craiova –Pelendava a dispus rediscutarea acestuia după două luni, respectiv după data de 24.09.2019, având în vedere starea de recidivă şi situaţia disciplinară.

Din adeverinţa de venit pe anul 2019 emisă de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova rezultă că petentul condamnat BH nu figurează în evidenţa fiscală cu venituri.

În drept, analizând actele cauzei prin prisma dispoziţiilor legale în materia liberării condiţionate, conform art. 100 C.p. -  legea penală aplicabilă condamnatului având în vedere  data săvârşirii faptelor - instanţa reţine că liberarea condiţionată reprezintă un mijloc de individualizare administrativă a executării pedepsei, constând în punerea în liberate a persoanei condamnate, înainte de executarea în întregime a pedepsei închisorii, dacă sunt îndeplinite condiţiile strict şi limitativ prevăzute de lege.

Potrivit normei penale în vigoare,  art. 100 alin.1 şi 3 din C.pen. – „Liberarea condiţionată în cazul închisorii poate fi dispusă, dacă:

a) cel condamnat a executat cel puţin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani, sau cel puţin trei pătrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani;

b) cel condamnat se află în executarea pedepsei în regim semideschis sau deschis;

c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească;

d) instanţa are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi poate reintegra în societate.

În calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (1) se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiţionată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puţin jumătate din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a cel puţin două treimi, când pedeapsa este mai mare de 10 ani.”

Cerinţe menţionate anterior pentru a opera liberarea condiţionată, trebuie îndeplinite în mod cumulativ.

Referitor la primele două condiţii impuse, se constată că acestea sunt îndeplinite, deoarece condamnatul a executat mai mult de două treimi  din pedeapsă şi execută pedeapsa în regim deschis.

Îndeplinirea acestor criterii de către condamnat nu creează pentru acesta un drept, ci doar o vocaţie, singura în măsura sa aprecieze oportunitatea liberării condiţionate fiind instanţa de judecată.

Instanţa apreciază că, în cauză, nu este întrunită ultima cerinţă impusă de lege, respectiv instanţa nu are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi poate reintegra în societate, pentru următoarele considerente:

Dovezile temeinice de îndreptare se referă la o conduită deosebită a persoanei private de libertate, de natură să conducă la ideea că s-a reuşit reeducarea condamnatului, fiind atins scopul pedepsei. Însă, în cauza, instanţa apreciază ca persoana condamnată nu a făcut dovada unei astfel de conduite.

Deşi legea nu prevede expres drept criteriu pentru aprecierea oportunităţii liberării condiţionate prezenţa antecedentelor, instanţa poate aprecia, în concret, dacă acestea pot constitui sau nu un criteriu pentru a stabili dacă perioada executata dintr-o pedeapsa este suficientă sau nu  pentru reeducarea condamnatului.

Instanţa constată că petentul figurează cu antecedente penale, fiind recidivist, astfel încât nu este la primul contact cu legea penală. Deşi petentul condamnat a suferit în trecut alte condamnări şi a beneficiat de măsuri mai blânde din partea judecătorului, se poate remarca că aceasta nu a fost de natură să conducă la  atingerea scopului educativ-preventiv în privinţa petentului. Astfel, acesta a ales să săvârşească din nou fapte de natură penală.

De asemenea, pe durata executării pedepsei, condamnatul nu a fost recompensat şi a fost sancţionat disciplinar o dată, nu a participat la activităţile educative şi a câştigat doar o zi urmare a muncii prestate.

Instanţa reaminteşte că toţi condamnaţii au obligaţia de a respecta legea, de a se supune rigorilor legii tocmai prin faptul că anterior au eşuat în a o respecta, iar prin faptul că aceştia se comportă cuviincios în executarea pedepsei nu se deduce în mod automat ca instanţa este obligată să îi libereze pentru că de ce nu, au îndeplinit condiţiile de la art. 100 lit. a-c Cod penal. Tocmai de aceea legiuitorul a lăsat în sarcina judecătorului posibilitatea de a analiza persoana condamnatului şi de a-şi forma convingerea cu privire la reintegrarea condamnatului în societate.

Totodată, prin suprimarea acestei posibilităţi, s-ar ajunge în situaţia ca pedepsele aplicate cu autoritate de lucru judecat ar fi reduse automat, pentru că deţinutul a avut o comportare corespunzătoare în timpul executării pedepsei, or acest lucru nu este posibil în niciun sistem de drept democratic. 

Faţă de durata executată în penitenciar, instanţa reţine că pedeapsa închisorii aplicată condamnatului şi executată până la acest moment nu şi-a atins scopul, astfel încât subzistă necesitatea executării în continuare a pedepsei, pentru ca persoana în cauză sa se redreseze, să dobândească un ansamblu de valori morale şi sociale necesare pentru evitarea în momentul părăsirii locului de deţinere a săvârşirii altor infracţiuni.

Pentru considerentele expuse anterior, în temeiul art. 587 Cod procedură penală, instanţa va respinge cererea de liberare condiţionată formulată de petentul condamnat BH .

În temeiul prevederilor art. 587 alin. (2) C.proc.pen., față de împrejurarea că a constatat că nu sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea liberării condiționate, urmează a stabili un termen pentru reînnoirea cererii, ce nu poate depăși un an. Faţă de comportamentul persoanei condamnate pe durata executării pedepsei şi în raport de perioada existentă până la expirarea pedepsei, instanţa va fixa ca termen pentru reiterarea propunerii după data de 24.09.2019

În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă petentul condamnat la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 313 lei rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 

În temeiul art. 587 Cod procedură penală, respinge cererea de liberare condiţionată formulată de petentul condamnat BH , fiul ...

În baza art. 587 alin. 2 Cod procedură penală, fixează termen de reînnoire a propunerii după data de 24.09.2019.

În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă petentul condamnat la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 313 lei rămâne în sarcina statului.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 13 august 2019.

Preşedinte Grefier