Acţiune în anularea încheierii pronunţate de Curtea de Arbitraj Comercial şi Maritim de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură prin care a fost stabilit definitiv onorariul expertului, în sensul reducerii acestuia. Inadmisibilitate

Sentinţă civilă 3 din 24.10.2019


Toate hotărârile arbitrale (finale) pot fi atacate pentru motivele expres şi limitativ enumerate la art. 608 Cod procedură civilă.

Încheierile premergătoare care pot fi atacate separat cu acţiune în anulare sunt enumerate expres şi limitativ la art. 594 alin. 1 Cod procedură civilă, iar încheierea prin care a fost redus onorariul expertului nu se numără printre acestea.

În cererea de anulare a încheierilor  prevăzute de art. 594 alin. 1 Cod procedură civilă se pot invoca oricare din cauzele identificate de art. 608 Cod procedură civilă şi suplimentar, potrivit art. 594 alin. 3 Cod procedură civilă, lipsa condiţiilor prevăzute de lege pentru luarea măsurii.

Art. 594, art. 608 Cod procedură civilă

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 02.08.2019 sub nr. …/36/2019, reclamanta [...], în contradictoriu cu pârâţii [...], prin [...] şi [...], a formulat acţiune în anulare împotriva Încheierii din data de 25.07.2019 pronunţată în dosarul nr. …/2017 al Curţii de Arbitraj Comercial şi Maritim de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, solicitând să se dispună:

- desfiinţarea încheierii atacate şi acordarea în integralitate a onorariului de expert, nediminuat, în cuantum de 30.000 euro, stabilit prin Încheierea din data de 12.04.2019 de către Tribunalul Arbitral, către reclamanta [...]. 

În motivarea cererii s-a arătat că în dosarul arbitral nr. …/2017, fiind necesară părerea unui expert, a fost desemnat în vederea efectuării expertizei domnul [...]. Prin încheierea din 04.02.2019, Tribunalul Arbitral a dispus anularea raportului de expertiză efectuată de domnul [...] şi efectuarea unei noi expertize de către un nou expert, onorariul stabilit urmând a fi repartizat către acesta. În aceste împrejurări a fost numită expertă în cauză petenta, prin încheierea din 12.04.2019 fiind încuviinţată suma de 30.000 EURO onorariu maximal.

Prin încheierea din 25.07.2019 s-a stabilit onorariul definitiv la suma de 20.000 EURO, Tribunalul arbitral considerând că se impune scăderea sumei întrucât a fost depăşit cu o săptămână termenul de depunere a lucrării, iar volumul de muncă a fost mai mic decât cel anticipat.

Petenta consideră reducerea onorariului ca fiind o măsură punitivă ce încalcă prevederile art. 589 alin. 3 Cod procedură civilă.

De asemenea, întârzierea depunerii raportului s-a datorat unor cauze obiective, neimputabile, iar legat de volumul de muncă nu şi-a exprimat niciodată opinia în sensul că a fost mai mic decât cel anticipat.

Prin întâmpinare, pârâta [...], a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii în anulare (raportat la dispoziţiile art. 594 alin. 1 Cod procedură civilă), excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei şi excepţia prematurităţii formulării acţiunii în anulare.

Prin întâmpinare, pârâta [...], prin [...], a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii în anulare (din dublă perspectivă, raportat la dispoziţiile art. 594 alin. 1 Cod procedură civilă, respectiv la dispoziţiile art. 339 alin. 2 Cod procedură civilă).

Deliberând cu prioritate asupra excepţiei inadmisibilităţii acţiunii din perspectiva art. 594 Cod procedură civilă, în acord cu dispoziţiile art. 248 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa reţine următoarele:

Intimaţii motivează excepţia inadmisibilităţii din perspectiva neîncadrării cererii în situaţiile expres enumerate în art. 594 alin. 1 Cod procedură civilă

Potrivit art. 594 Cod procedură civilă:

(1) „Pot fi atacate separat cu acţiunea în anulare prevăzută la art. 608 încheierile tribunalului arbitral prin care s-au luat următoarele măsuri:

a) a fost suspendat cursul arbitrajului, potrivit art. 412 şi 413;

b) au fost luate măsuri asigurătorii sau provizorii, potrivit art. 585;

c) a fost respinsă, ca inadmisibilă, cererea de sesizare a Curţii Constituţionale privind constituţionalitatea unei dispoziţii legale.

(2) Dispoziţiile art. 608 - 613 se aplică în mod corespunzător, în măsura în care prezentul articol nu prevede altfel.

(3) În afara motivelor prevăzute la art. 608, în acţiunea în anulare se poate invoca şi lipsa condiţiilor prevăzute de lege pentru luarea măsurilor dispuse prin încheiere.

(4) Acţiunea în anulare poate fi introdusă în termen de 5 zile de la comunicare, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (1) lit. a), când poate fi formulată cât timp durează suspendarea.

(5) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), acţiunea în anulare nu suspendă cursul arbitrajului.

(6) Soluţionând acţiunea în anulare, curtea de apel poate, după caz, să menţină, să modifice sau să desfiinţeze măsurile dispuse de tribunalul arbitral prin încheiere. Hotărârea curţii de apel este definitivă”.

În speţă, Curtea de apel a fost sesizată cu o acţiune în anularea unei încheieri premergătoare a tribunalului arbitral prin care a fost stabilit definitiv onorariul expertului, în sensul reducerii acestuia de la suma de 30.000 EURO la suma de 20.000 EURO.

Relevante în speţă sunt şi prevederile art. 608 Cod procedură civilă, potrivit cu care:

(1) „Hotărârea arbitrală poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare pentru unul dintre următoarele motive:

a) litigiul nu era susceptibil de soluţionare pe calea arbitrajului;

b) tribunalul arbitral a soluţionat litigiul fără să existe o convenţie arbitrală sau în temeiul unei convenţii nule ori inoperante;

c) tribunalul arbitral nu a fost constituit în conformitate cu convenţia arbitrală;

d) partea a lipsit la termenul la care au avut loc dezbaterile şi procedura de citare nu a fost legal îndeplinită;

e) hotărârea a fost pronunţată după expirarea termenului arbitrajului prevăzut la art. 567, deşi cel puţin una dintre părţi a declarat că înţelege să invoce caducitatea, iar părţile nu au fost de acord cu continuarea judecăţii, potrivit art. 568 alin. (1) şi (2);

f) tribunalul arbitral s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut ori a dat mai mult decât s-a cerut;

g) hotărârea arbitrală nu cuprinde dispozitivul şi motivele, nu arată data şi locul pronunţării ori nu este semnată de arbitri;

h) hotărârea arbitrală încalcă ordinea publică, bunele moravuri ori dispoziţii imperative ale legii;

i) dacă, după pronunţarea hotărârii arbitrale, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând neconstituţională legea, ordonanţa ori o dispoziţie dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă care a făcut obiectul acelei excepţii ori alte dispoziţii din actul atacat, care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate de prevederile menţionate în sesizare.

(2) Nu mai pot fi invocate ca motive pentru anularea hotărârii arbitrale neregularităţile care nu au fost ridicate potrivit art. 592 alin. (1) şi (3) sau care pot fi remediate pe calea prevăzută la art. 604.

(3) Pentru dovedirea motivelor de anulare nu pot fi aduse ca probe noi decât înscrisuri”.

Din coroborarea art. 594 cu prevederile art. 608 Cod procedură civilă se desprind următoarele concluzii:

Toate hotărârile arbitrale  (finale) pot fi atacate pentru motivele expres şi limitativ enumerate la art. 608 Cod procedură civilă.

Anumite încheieri premergătoare expres şi limitativ enumerate la art. 594 alin. 1 pot fi atacate separat, însă numai pentru motivele enumerate la art. 608 (spre exemplu, o încheiere prin care a fost suspendat cursul arbitrajului poate fi atacată întrucât litigiul nu este susceptibil de soluţionare pe calea arbitrajului sau procedura nu a fost legal îndeplinită etc.), fapt ce rezultă din prevederile art. 594 alin. 2 Cod procedură civilă.

Art. 594 alin. 3 Cod procedură civilă nu introduce încheieri premergătoare ale Tribunalului arbitral, altele decât cele enumerate limitativ în art. 594 alin. 1 Cod procedură civilă, care pot fi atacate separat cu acţiune în anulare, ci introduce alte cauze pentru care pot fi atacate încheierile enumerate la art. 594 alin. 1 Cod procedură civilă – în afara celor de la art. 608 Cod procedură civilă, şi anume lipsa condiţiilor prevăzute de lege pentru luarea măsurilor dispuse (spre exemplu, se poate ataca o încheiere prin care a fost suspendat cursul arbitrajului invocându-se lipsa condiţiilor prevăzute de lege pentru luarea acestei măsuri sau luarea unor măsuri asiguratorii sau provizorii deşi nu erau îndeplinite condiţiile impuse de lege sau a fost respinsă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale, deşi nu erau îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru constatarea unei inadmisibilităţi).

Petenta recunoaşte că acţiunea sa nu este una din cele expres enumerate de art. 594 alin. 1 Cod procedură civilă şi susţine, în mod eronat, că prin art. 594 alin. 3 legiuitorul a prevăzut posibilitatea de atacare a oricărei încheieri premergătoare atunci când aceasta este pronunţată în lipsa condiţiilor prevăzute de lege.

Aşa cum a arătat instanţa, încheierile premergătoare care pot fi atacate separat cu acţiune în anulare sunt enumerate expres şi limitativ la art. 594 alin. 1 Cod procedură civilă, iar încheierea prin care a fost redus onorariul expertului nu se numără printre acestea.

În cererea de anulare a încheierilor  prevăzute de art. 594 alin. 1 Cod procedură civilă se pot invoca oricare din cauzele  identificate de art. 608 Cod procedură civilă şi suplimentar, potrivit art. 594 alin. 3 Cod procedură civilă, lipsa condiţiilor prevăzute de lege pentru luarea măsurii.

Pentru toate aceste considerente s-a apreciat că acţiunea petentei, ce are ca obiect o încheiere de reducere a onorariului de expert, este inadmisibilă.