Obligaţia practicianului în insolvenţă de a face dovada calităţii şi de a depune poliţa de asigurare. Verificare poliţei de asigurare la desemnarea practicianului.

Decizie 881 din 26.11.2019


Dispoziţiile art. 36 din OUG nr. 86/2006 stabilesc necesitatea prezentării poliţei de asigurare valabile, atât la înscrierea în tabloul UNPIR, cât şi pe toată durata exercitării profesiei, iar în cazul nerespectării acestei obligaţii sunt prevăzute consecinţe (abatere disciplinară, suspendare, radiere din tabloul practicienilor).

Legea nr. 85/2014 prevede obligaţia practicianului în insolvenţă de a face dovada calităţii de practician şi de a depune poliţa de asigurare, judecătorul sindic verifică îndeplinirea acestor condiţii, atât în cazul desemnării practicianului pe baza ofertelor depuse la dosar, cât şi în cazul în care practicianul este propus de debitor/creditor.

Prin încheierea din data de 18.09.2019, Tribunalul Dolj – Secţia a II-a Civilă a admis cererea formulată de debitoarea SCGSITSRL pentru deschiderea procedurii  simplificate  de insolvenţă.

În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitoarei  SCGSITSRL.

Cererea creditoarei SCSI&CSSRL a fost calificată ca declaraţie de creanţă, conform art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014 a fost numit lichidator judiciar provizoriu  CI GMCSPRL, cu atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014,  cu o retribuţie lunară provizorie de 1000 lei.

A dispus dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare.

În temeiul art. 99 şi urm. din  Legea nr. 85/2014 a dispus notificarea deschiderii procedurii debitoarei, asociaţilor, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării din oficiu a menţiunilor, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.

A fixat termenul de depunere a opoziţiilor la încheierea de deschidere în termen de 10 zile de la publicarea notificării şi de soluţionare a opoziţiilor la data de 22.10.2019, termenul limită pentru depunerea creanţelor la 22.10.2019, termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 11.11.2019, termenul pentru  soluţionarea eventualelor contestaţii şi întocmirea tabelului definitiv al creanţelor la 25.11.2019.

A dispus trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitoarei de către lichidatorul judiciar,  publicarea într-un ziar de largă circulaţie, precum şi în B.P.I.

A pus în vedere lichidatorului judiciar să depună în termen de 40 de zile de la desemnarea sa raportul prevăzut de art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.

În temeiul art. 53 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 a dispus convocarea adunării generale a asociaţilor de către lichidatorul judiciar, în termen de 10 de zile de la deschiderea procedurii, pentru desemnarea administratorului special. În temeiul art. 151 din Legea nr. 85/2014 a dispus sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare.

În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 a dispus deschiderea de către debitoare a unui cont la o unitate bancară la care aceasta are deschis cont, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.

A dispus comunicarea sentinţei către instanţele judecătoreşti în a căror  jurisdicţie se află sediul debitorului şi tuturor băncilor unde acesta are deschise conturi.

Pentru a hotărî astfel,  judecătorul sindic a reţinut  următoarele:

Potrivit listei creditorilor, depusă la dosarul cauzei, pasivul debitorului este în cuantum de peste 250.000,00  lei.

Coroborând probele administrate în cauză instanţa a constatat că sunt îndeplinite condiţiile art. 38 alin. 2 şi art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, astfel încât  a admis cererea debitorului şi, în temeiul art. 71 alin. 1 din Legea privind procedura de insolvenţă, a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă. În consecinţă, s-au dispus şi măsurile imediate prevăzute de lege.

Cererea creditoarei  SCSI&CSSRL a devenit declaraţie de creanţă, conform art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Având în vedere ofertele depuse la dosarul cauzei, privind preluarea poziției de administrator/lichidator în dosarele de faliment, experiența în domeniul insolvenței, suportul logistic şi organizatoric,  dispozițiile art. 45 alin. 1 lit. d coroborate cu cele ale art. 57 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, cât şi cererea creditorului a numit lichidator judiciar provizoriu pe CIGMCSPRL.

Împotriva acestei încheieri a formulat apel debitoarea GSITGIESSRL prin CD, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie şi solicitând desemnarea în calitate de lichidator judiciar a CIIDSD şi respingerea cererii de numire în această calitate a CIGMC SPRL.

În motivele de apel, apelanta debitoare a arătat că, în opinia sa, articolul 45 alin.1 lit. d din Legea nr. 85/2014 prevede desemnarea practicianului solicitat de debitor când cererea îi aparţine acestuia, nefiind posibilă numirea provizorie a practicianului solicitat de creditorul a cărui cerere a devenit declaraţie de creanţă.

Tot în motivele de apel, după expunerea ofertelor depuse de practicieni în dosarul având ca obiect cererea creditoarei şi în dosarul având ca obiect cererea debitoarei, apelanta a arătat că practicienii indicaţi de creditoare nu îndeplinesc condiţiile impuse de Legea nr. 85/2014 şi OUG nr. 86/2006 privind deţinerea unei poliţe de asigurare pentru răspundere profesională valabilă.

În drept şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 466, 468, 470, 471, 476, 480 Cod procedură civilă, art. 45 alin. 1 lit. d şi art. 57 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.

La data de 04.11.2019 intimatul lichidator judiciar provizoriu CIGMCSPRL a formulat întâmpinare, solicitând respingerea apelului.

În cuprinsul întâmpinării lichidatorul judiciar desemnat provizoriu a susţinut că judecătorul sindic a dat eficienţă dispoziţiilor art. 45 alin. 1 lit. d, potrivit cărora în cazul în care atât debitorul, cât şi creditorul au solicitat desemnarea câte unui administrator/lichidator judiciar va avea prevalenţă cererea creditorului.

Cât priveşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru desemnarea în calitate de practician în insolvenţă, a susţinut că oferta depusă în cadrul dosarului conexat a devenit act în dosarul de insolvenţă şi că poliţa de asigurare valabilă a fost transmisă prin mail la data de 16.09.2019, acoperind perioada de la data expirării politei depuse anterior până la 11.05.2020.

La data de 11.11.2019, intimata creditoare SCSI&CSSRL a depus întâmpinare, solicitând respingerea apelului ca nefondat, întrucât dispoziţiile art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 prevăd numirea practicianului solicitat de creditor atunci când atât debitorul, cât şi creditorul solicită numirea unui practician, iar poliţa de asigurare a lichidatorului CIGMC SPRL este valabilă până la data de 11.05.2020.

La data de 26.11.2019 apelanta debitoare GSITSRL prin CD a formulat răspuns la întâmpinare, reiterând susţinerile din motivele de apel.

Analizând apelul prin prisma motivelor de apel, a apărărilor invocate şi a dispoziţiilor legale incidente în cauză, Curtea a constatat că acesta este nefondat.

Articolul 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 prevede un principiu al procedurii pentru numirea practicianului în insolvenţă, stabilind prevalenţa cererii creditorului în cazul în care atât debitorul, cât şi creditorul au solicitat desemnarea câte unui administrator/lichidator judiciar.

Principiul arătat este prevăzut şi în art. 73, potrivit căruia prin sentinţa de deschidere a procedurii generale judecătorul sindic desemnează un administrator judiciar provizoriu, iar în cazul deschiderii procedurii simplificate desemnează un lichidator judiciar provizoriu, desemnarea făcându-se în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 lit. d coroborate cu cele ale art. 57 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.

Soluţionarea deschiderii procedurii la cererea debitorului în procedură necontencioasă şi transformarea cererii creditorului în declaraţie de creanţă, prevăzute de textele art. 66 alin. 6 şi 7 din Legea nr. 85/2014, nu au efecte sub aspectul desemnării practicianului în insolvenţă.

Textele art. 66 alin. 6 şi 7 reglementează modalitatea procedurală de constituire şi judecată a dosarului în cazul în care s-au formulat cereri multiple, atât  de debitor, cât şi de unul sau mai mulţi creditori, şi nu pot fi interpretate în sensul lipsirii de efecte a unor dispoziţii exprese ce reglementează tocmai concursul între cererea creditorului şi cererea debitorului la desemnarea practicianului.

O interpretare contrară ar conduce la inaplicabilitatea art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 şi la încălcarea principiului potrivit căruia o normă se interpretează în sensul în care produce efecte.

În reglementarea prevalenţei cererii creditorului legiuitorul a avut în vedere scopul procedurii insolvenţei şi principiile generale ale acesteia prevăzute de art. 2 şi, respectiv, art. 4 din Legea nr. 85/2014, dând eficienţă principiului general al prevalenţei intereselor colective ale creditorilor pentru acoperirea creanţelor cărora se desfăşoară întreaga procedură.

În concluzie, desemnarea practicianului provizoriu prin hotărârea de deschidere a procedurii este atribuţia exclusivă a judecătorului sindic, care, cu respectarea regulii prevăzute de art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014, în situaţia în care soluţionează în procedura necontencioasă cererea debitorului având cereri de deschidere formulate atât de debitoare, cât şi de creditor/creditori va da eficienţă principiului prevalenţei cererii creditorului numind provizoriu practicianul solicitat de creditor în situaţia în care există cererea de deschidere a unui singur creditor sau alegând dintre practicienii propuşi de creditori în cazul în care există cereri formulate de mai mulţi creditori.

Ca urmare, Curtea a reţinut că motivele de apel privind greşita desemnarea provizorie a practicianului solicitat de creditorul care a promovat cerere de deschidere a procedurii insolvenţei, devenită declaraţie de creanţă, sunt neîntemeiate.

Cât priveşte motivele de apel referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 85/2014 şi OUG nr. 86/2006 de către practicianul numit provizoriu, Curtea a apreciat că şi acestea sunt neîntemeiate.

Din interpretarea coroborată a prevederilor art. 45 alin. 1 lit. d şi art. 57 alin. 1 din Legea  nr. 85/2014 rezultă că un practician în insolvenţă va fi desemnat de judecătorul sindic în calitatea de administrator/lichidator judiciar, în măsura în care prezintă dovada calităţii şi poliţa de asigurare profesională.

Dispoziţiile art. 36 din OUG nr. 86/2006 stabilesc necesitatea prezentării poliţei de asigurare valabile, atât la înscrierea în tabloul UNPIR, cât şi pe toată durata exercitării profesiei, iar în cazul nerespectării acestei obligaţii prevăd consecinţe (abatere disciplinară, suspendare, radiere din tabloul practicienilor).

În contextul în care Legea nr. 85/2014 prevede obligaţia practicianului în insolvenţă de a face dovada calităţii de practician şi de a depune poliţa de asigurare, judecătorul sindic verifică îndeplinirea acestor condiţii, atât în cazul desemnării practicianului pe baza ofertelor depuse la dosar, cât şi în cazul în care practicianul este propus de debitor/creditor.

În speţă, la verificarea practicianului desemnat, CIGMCSPRL, judecătorul sindic a concluzionat corect că practicianul a depus la dosar poliţa de asigurare valabilă până la data de 11.05.2020.

Pentru considerentele expuse, având în vedere dispoziţiile art. 480 alin. 1 Cod procedură civilă, Curtea a respins apelul ca nefondat

Domenii speta