Recalculare pensie de serviciu, fost grefier

Decizie 110 din 28.02.2020


ASIGURĂRI SOCIALE

Recalculare pensie de serviciu, fost grefier

- art. 68 indice 5 aliniat 5 din Legea nr. 567/2004

- art. 107 din Legea nr. 263/2010

La data la care au fost stabilite drepturile la pensie de serviciu ale intimatei contestatoare, aceasta avea vârsta de 60 de ani și o vechime în specialitate de 22 de ani, fiindu-i astfel diminuate drepturile cu un procent de 5% pentru cei 5 ani vechime în specialitate lipsă, din cei 25 de ani necesari.

 Câtă vreme însă, a mai desfășurat activitate ca și grefier ulterior încă un an de zile, în mod corect instanța de fond a dispus recalcularea pensiei cu valorificarea întregii vechimi în specialitate, a veniturilor realizate, raportat la prevederile art. 68 indice 5 aliniat 15 din Legea nr. 567/2004 potrivit cărora dispozițiile acesteia se completează cu cele ale legislației privind pensiile din sistemul public de pensii, referitor la modalitatea se stabilire, de plată, cele privitoare la modificarea, suspendarea, reluarea, recuperarea sumelor încasate necuvenit, în mod corect instanța de fond a făcut aplicarea dispozițiilor art. 107, criticile fiind nefondate apelul a fost respins ca atare.

Curtea de Apel Oradea – Secția I-a civilă

Decizia civilă nr. 110 din 28 februarie 2020

Prin Sentința nr. (...)/LM din data de 1 octombrie 2019, Tribunalul (...) a admis contestația formulată și precizată de contestatoarea (C), în contradictoriu cu intimatele Casa Județeană de Pensii (...) și Casa Națională de Pensii Publice.

A dispus anularea hotărârii nr. (...)/08.04.2019 emisă de intimata Casa Națională de Pensii Publice și deciziile de pensie nr. (...)/03.05.2018 și nr. (...)/17.05.2018 emise de intimata Casa Județeană de Pensii (...).

A fost obligată intimata Casa Județeană de Pensii (...) să emită o nouă decizie de pensie pentru contestatoare cu valorificarea întregii vechimi în specialitate de 23 ani și două luni conform adeverinței nr. (...)/A/20.03.2018 emisă de Tribunalul (...) prin raportare la baza de calcul menționată în acest document de 8785 lei, cu acordarea drepturilor de pensie aferente, începând cu data de 03.05.2018, drepturi de pensie ce vor fi actualizate cu indicele de inflație de la data de 03.05.2018 și până la data plății efective.

A fost respinsă cererea contestatoarei de obligare a intimatelor la plata cheltuielilor de judecată.

Pentru a pronunța această sentință, tribunalul a reținut următoarele:

Prin decizia nr. (...)/19.10.2017 au fost stabilite contestatoarei drepturile de pensie de serviciu începând cu data de 01.09.2017 în temeiul Legii nr. 567/2004. Cu această ocazie s-a avut în vedere vechimea în funcția de grefier de 22 de ani și 8 luni și o bază de calcul de 7348 lei menționate în adeverința nr. (...)/(...)/A/04.08.2017 eliberată de Tribunalul (...), rezultând astfel o pensie în cuantum de 5658 lei.

Începând cu data de 01.03.2018, respectiv cu data eliberării din funcție a contestatoarei conform deciziei nr. (...)/BRU/26.02.2018 a Curții de Apel (...), drepturile de pensie de serviciu stabilite prin decizia inițială de pensie, au fost puse în plată.

Prin cererea nr. (...)/3617/20.03.2018, contestatoarea a solicitat recalcularea pensiei de serviciu prin adăugarea vechimii în specialitate realizată după data stabilirii pensiei de serviciu și până la data eliberării din funcție, și a cuantumului pensiei, avându-se în vedere baza de calcul din ultima lună de activitate - februarie 2018, elemente înscrise în adeverința nr. (...)/A/20.03.2018, respectiv vechimea în specialitate de 23 ani și două luni și baza de calcul de 8785 lei.

Urmare a cererii contestatoarei, intimata Casa Județeană de Pensii (...) a emis decizia nr. (...)/03.05.2018 potrivit căreia pensia de serviciu a fost revizuită sub aspectul utilizării bazei de calcul înscrise în adeverința nr. (...)/A/20.03.2018 rezultând un cuantum al pensiei de 6765 lei.

Intimata, ulterior, a revenit asupra acestei operațiuni de revizuire, emițând o nouă decizie de pensie nr. (...)/17.05.2018 prin care s-a revizuit decizia emisă în 03.05.2018, în sensul respingerii cererii de recalculare a pensiei contestatoarei cu consecința revenirii la cuantumul pensiei inițial stabilite și a vechimii în specialitate de 22 de ani și 8 luni, stabilită inițial.

Împotriva acestor două decizii de pensie, contestatoarea, în temeiul art. 149 și următoarele din Legea nr. 263/2010, a formulat și depus contestația nr. (...)/11.05.2018, față de care Comisia Centrală de Contestații din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice s-a pronunțat prin hotărârea nr. (...)/08.04.2019 (filele 71-74) în sensul respingerii ca neîntemeiată a contestației petentei.

S-a reținut că nemulțumirea contestatoarei se referea la refuzul intimatelor de valorificare la calculul pensiei sale de serviciu a perioadei lucrate după data stabilirii pensiei de serviciu și până la data eliberării din funcția de grefier, respectiv octombrie 2017 – martie 2018, precum și refuzul acestora de utilizare a bazei de calcul a pensiei sale de serviciu în noul cuantum de 8785 lei confirmată de Tribunalul (...) prin adeverința nr. (...)/A/20.03.2018.

Potrivit dispozițiilor art. 68 ind. 5 alin. 2 din Legea nr. 567/2004 „Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea prevăzut la art. 3 alin. (2), personalul de specialitate criminalistică și personalul care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică prevăzut la art. 3, precum și tehnicienii criminaliști din cadrul parchetelor, cu o vechime de cel puțin 25 de ani în specialitate, pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare realizate, inclusiv sporurile, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare” iar alin. 3 prevede că „pentru fiecare an care depășește vechimea în specialitate prevăzută la alin. (1), la cuantumul pensiei se adaugă 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), fără a o putea depăși”.

Totodată, potrivit art. 68 ind. 5 alin. 15 din Legea nr. 567/2004 „(15) Prevederile prezentei legi, referitoare la pensii, se completează cu cele ale legislației privind pensiile din sistemul public de pensii cu privire la modalitățile de stabilire și plată, precum și cele referitoare la modificarea, suspendarea, reluarea, încetarea, recuperarea sumelor încasate necuvenit și jurisdicția”.

Refuzul intimatelor de soluționare favorabilă a cererii contestatoarei s-a reținut a fi motivat de faptul că legea specială – Legea nr. 567/2004 nu reglementează procedura de recalculare a pensiilor de serviciu stabilite în temeiul acestui act normativ.

S-a constatat a fi adevărat că expressis verbis această noțiune nu apare menționată, însă s-a apreciat că nu pot fi ignorate dispozițiile alin. 15 a aceluiași art. 68 ind. 5 din Legea nr. 567/2004 care dispun în mod expres că „Prevederile prezentei legi, referitoare la pensii, se completează cu cele ale legislației privind pensiile din sistemul public de pensii cu privire la modalitățile de stabilire și plată, precum și cele referitoare la modificarea, suspendarea, reluarea, încetarea, recuperarea sumelor încasate necuvenit și jurisdicția”.

Ca urmare s-a apreciat că devine incident principiul de drept conform căruia unde legea specială nu dispune, se aplică legea generală, în speță legea specială Legea nr. 567/2004 nu prevede o astfel de modalitate de recalculare a pensiei de serviciu, motiv pentru care, sunt incidente dispozițiile legii generale, adică ale Legii nr. 263/2010, care în art. 107 se prevede în mod expres că „(1) În situația în care, ulterior stabilirii și/sau plății drepturilor de pensie, se constată diferențe între sumele stabilite și/sau plătite și cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire”.

Din analiza teleologică a acestui text de lege, s-a reținut în mod vădit existența cadrului legal în baza căruia intimatele aveau posibilitatea legală de emitere a deciziei de revizuire în cazul contestatoarei cu consecința modificării vechimii totale în specialitate precum și a bazei de calcul.

În același context, instanța a apreciat că noțiunea de „modificări” prevăzută atât de legea specială cât și de legea generală, cuprinde și situația adăugării stagiilor de cotizare și a veniturilor care nu au fost incluse în baza de calcul a pensiei stabilite inițial.

S-a mai reținut că în ipoteza acceptării interpretării intimatelor, s-ar fi ajuns în situația în care contestatoarea să nu își mai poată valorifica stagiul de cotizare lucrat după data deschiderii drepturilor de pensie și până la eliberarea din funcție, a bazei de calcul modificată dar și a sporului de 1% pentru fiecare an ce depășește vechimea în specialitate prevăzută de lege. S-a apreciat că această situație ar fi posibilă, întrucât singura modalitate prevăzută de legea specială cu privire la modificarea pensiei de serviciu ar fi procedura anuală de actualizare a pensiei, operațiune care presupune un alt algoritm de calcul și nu implică modificarea stagiului de cotizare sau a bazei de calcul a pensiei de serviciu, astfel că s-ar ajunge în situația absurdă ca aceste elemente să nu poată fi niciodată valorificate de contestatoare la calculului drepturilor sale de pensie de serviciu.

S-a concluzionat că intenția legiuitorului a fost cea contrară acestei interpretări, dovadă fiind în acest sens dispozițiile alin. 3 și 4 ale art. 107 din Legea nr. 263/2010 care dispun în mod expres că „(3) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia. (4) Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, în condițiile legii”. Or, potrivit dispozițiilor art. 68 ind. 5 alin. 12 din Legea nr. 567/2004 “(12) Pensia prevăzută de prezentul articol, cu excepția pensiei prevăzute la alin. (9), are regimul juridic al unei pensii pentru limită de vârstă”.

Hotărârea Comisiei Centrale de Contestații s-a apreciat a fi neîntemeiată, sens în care s-a impus anularea acesteia.

Față de considerentele expuse, instanța a apreciat ca fiind întemeiată contestația, sens în care a admis-o, a dispus anularea hotărârii nr. (...)/08.04.2019 emisă de intimata Casa Națională de Pensii Publice și deciziile de pensie nr. (...)/03.05.2018 și nr. (...)/17.05.2018 emise de intimata Casa Județeană de Pensii (...) și a obligat intimata Casa Județeană de Pensii (...) să emită o nouă decizie de pensie pentru contestatoare cu valorificarea întregii vechimi în specialitate de 23 ani și două luni conform adeverinței nr. (...)/A/20.03.2018 emisă de Tribunalul (...) prin raportare la baza de calcul menționată în acest document de 8785 lei, cu acordarea drepturilor de pensie aferente, începând cu data de 03.05.2018, drepturi de pensie ce s-a dispus a fi actualizate cu indicele de inflație de la data de 03.05.2018 și până la data plății efective.

Cât privesc cheltuielile de judecată, instanța a constatat că deși au fost solicitate de contestatoare prin acțiunea introductivă, acestea nu au fost dovedite în condițiile art. 452 noul Cod de procedură civilă, la dosarul cauzei nefiind depus nici un înscris doveditor în acest sens, motiv pentru care a respins cererea formulată în acest sens.

Asistenții judiciari – participând la constituirea completului de judecată în condițiile art. 55 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 cu vot consultativ - au exprimat aceeași opinie.

Împotriva acestei sentințe, în termen legal, scutit de la plata taxelor de timbru, a declarat apel intimata Casa Județeană de Pensii (...), în nume propriu și în reprezentarea intimatei Casa Națională de Pensii Publice, solicitând admiterea acestuia, anularea sentinței, respingerea acțiunii în totalitate.

Prin motivele de apel s-a invocat că greșit s-a dispus recalcularea pensiei de serviciu a intimatei, potrivit adeverinței nr. (...)/A/20.03.2018, au fost interpretate eronat dispozițiile art. 68 indice 5, aliniat 15 din Legea nr. 574/2004 în sensul că noțiunea de modificări prevăzute de legea specială, de cea generală, cuprinde și situația adăugării stagiilor de cotizare și a veniturilor ce nu au fost incluse în baza de calcul a pensiei stabilite inițial.

Astfel cum a arătat și prin întâmpinarea depusă la instanța de fond, reiese din dispozițiile Legii nr. 574/2004 că legiuitorul a prevăzut clar modul de stabilire și actualizare a pensiei de serviciu, modificarea în sensul revizuirii, în cazul modificării elementelor ce au stat la baza stabilirii inițiale a pensiei de serviciu, se operează modificările legale care se impun prin revizuirea drepturilor stabilite.

Legea nr. 567/2004 nu reglementează recalcularea pensiei de serviciu și nu face trimitere la aplicarea instituției recalculării privind pensiile din sistemul public de pensii.

În drept s-a invocat Legea nr. 567/2004 și Legea nr. 263/2010.

Prin întâmpinarea depusă la dosar intimata (C) a solicitat respingerea apelului, i-au fost stabilite drepturile de pensie de serviciu cu începere din data de 01.09.2017, în baza Legii nr. 567/2004, s-a avut în vedere o vechime de 22 ani și 8 luni în funcția de grefier, o bază de calcul de 7348 lei, potrivit adeverinței nr. (...)/(...)/A/04.08.2017 eliberată de Tribunalul (...), pusă în plată decizia la data eliberării din funcție ce a avut loc la data de 01.03.2018.

A solicitat recalcularea pensiei cu luarea în considerare a vechimii în specialitate realizată după data stabilirii acesteia, raportat la baza de calcul din luna februarie 2018, respectiv a vechimii de 23 ani și 2 luni și baza de 8785 lei, or, inițial s-au avut în vedere aceste aspecte dar apoi s-a revenit, deși cererea era fondată pe prevederile art. 68 indice 5 alin. 2, aliniat 15 din Legea nr. 567/2004. În lipsa unor dispoziții privitoare la recalcularea pensiei în legea specială se aplică dispozițiile legii generale, nr. 263/2010, art. 107, astfel că aveau posibilitatea apelantele intimate de a emite decizia de revizuire a pensiei cu consecința modificării vechimii totale în specialitate, a bazei de calcul.

Dacă s-ar accepta punctul de vedere al apelantelor s-ar ajunge în situația în care ea să nu își poată valorifica stagiul de cotizare lucrat după data deschiderii drepturilor la pensie și până la eliberarea din funcție, a bazei de calcul, a sporului de 1% pentru fiecare an ce depășește vechimea în specialitate prevăzută de lege.

Corect instanța de fond a reținut intenția legiuitorului prin raportare la art. 107 alin. 3, 4 din Legea nr. 263/2010 câtă vreme, potrivit art. 68 indice 5 alin. 12 din Legea nr. 567/2004 pensia, cu excepția celei prevăzute la alin. 9, are regimul juridic al unei pensii pentru limită de vârstă.

Examinând sentința apelată, prin prisma motivelor de apel, cât și din oficiu, Curtea a reținut următoarele:

Intimata contestatoare a avut funcția de grefier la Judecătoria (...), personal auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești, la data de 19.10.2017 i-a fost emisă decizia nr. (...) privind acordarea pensiei de serviciu în baza Legii nr. 574/2004, cu începere din data de 01.09.2017, pentru o vechime în specialitate de 22 de ani, vârsta de 60 de ani, 2 luni și 16 zile, fila 7 dosar de fond.

Potrivit adeverinței nr. (...)/A/20.03.2018, eliberată de Tribunalul (...), fila 6 verso dosar de fond, intimata a realizat o vechime în specialitate, funcția de grefier, la data de 01.03.2018 de 23 de ani și 2 luni, deci cu 1 an și 2 luni mai mult decât cea inițială avută în vedere la stabilirea drepturilor sale de pensie de serviciu.

Din analiza dispozițiilor art. 68^5 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, aliniat 1, se reține faptul că, personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea prevăzut la art. 3 alin. (2), personalul de specialitate criminalistică și personalul care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică prevăzut la art. 3^1, precum și tehnicienii criminaliști din cadrul parchetelor, cu o vechime de cel puțin 25 de ani în specialitate, pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare realizate, inclusiv sporurile, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare.

Conform aliniatului 2, al aceluiași articol, de pensia de serviciu prevăzută la alin. (1) beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, și personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, personalul de specialitate criminalistică și personalul care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică, precum și tehnicienii criminaliști din cadrul parchetelor, cu o vechime în specialitate între 20 și 25 de ani, în acest caz cuantumul pensiei fiind micșorat cu 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1) pentru fiecare an care lipsește din vechimea în specialitate integrală.

Raportat la faptul că la data împlinirii vârstei de 60 de ani intimata realizase doar o vechime în specialitate de 20 de ani, implicit drepturile acesteia la pensie au fost astfel diminuate cu 1% pentru fiecare din cei 5 ani lipsă, deci cu 5%.

Din analiza aliniatului 15 al articolului susmenționat, Curtea a reținut faptul că legiuitorul a stabilit că, prevederile acestei legi, referitoare la pensii, se completează cu cele ale legislației privind pensiile din sistemul public de pensii cu privire la modalitățile de stabilire și plată, precum și cele referitoare la modificarea, suspendarea, reluarea, încetarea, recuperarea sumelor încasate necuvenit și jurisdicția.

Ca urmare, în mod corect instanța de fond a făcut aplicarea dispozițiilor cuprinse în Legea nr. 263/2010, a art. 107 ce stabilește în mod expres că, în situația în care ulterior stabilirii sau plății drepturilor la pensie, se constată diferențe între sumele stabilite sau plătite și cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii sau cea sectorială, operează din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările care se impun, prin decizie de revizuire.

În speță, raportat la vechimea realizată în specialitate de către intimată, după emiterea deciziei inițiale de pensie, se impunea adăugarea unui procent de 1% pentru anul de vechime realizat în plus și implicit recalcularea prin raportare la veniturile realizate, la baza de calcul menționată în cuprinsul actului emis de fostul angajator, raportat la dispozițiile cuprinse în aliniatul 3, potrivit căruia, pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare, a perioadelor asimilate stagiilor de cotizare prevăzute de lege și prin valorificarea altor documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie, nevalorificate la stabilirea acesteia, criticile în sensul că Legea nr. 567/2004 nu reglementează recalcularea pensiei de serviciu, că nu face trimitere la aplicarea instituției recalculării privind pensiile din sistemul public de pensii, sunt neavenite.

Având în vedere toate considerentele expuse, Curtea în baza art. 480 aliniat 1 Cod procedură civilă, a respins ca nefondat apelul și a păstrat în întregime sentința apelată, ca fiind legală și temeinică.

Raportat la cele dispuse, la solicitarea intimatei, având în vedere culpa procesuală a apelantelor, Curtea în baza art. 451, 452, 453 aliniat 1 Cod procedură civilă le-a obligat să-i plătească 500 lei cheltuieli de judecată ocazionate în apel, reprezentând onorariu avocațial, achitat cu chitanța nr. (...)/28.02.2020.