Uzucapiune

Sentinţă civilă 1918 din 26.07.2019


Acesta este document finalizat

Cod ECLIECLI:RO:JDBRLD:2019:001.001918

Dosar nr. X

R O M Â N I A

JUDECATORIA BÂRLAD

JUDB

SENTINTA CIVILA Nr. 1918/2019

Sedinta publica de la 26 Iulie 2019

INSTANTA

Deliberând asupra cererii formulate, instanta constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Bârlad la data de 16.02.2018 sub nr. de dosar X, reclamantii X si X au chemat în judecata pe pârâtaUnitatea Administrativ Teritoriala a comunei Zorleni, prin Primar solicitând instantei caprin hotarârea ce va fi pronuntata sa se constate ca au devenit titularii dreptului de proprietate prin împlinirea termenului de prescriptie achizitiva (uzucapiune) pentru suprafata de aproximativ 877 m.p. teren situat în satul Simila, comuna Zorleni, judesul Vaslui, ca urmare a prescrptiei achizitive de 30 de ani (uzucapiune).

În motivarea în fapt, arata reclamantii ca imobilul situat in sat Simila, com. Zorleni, jud. Vaslui, in suprafata de 877 mp, il stapanesc inca din anul 1963, fara a detine insa titlu legal de proprietate. De la data dobandirii acestui teren si pana in prezent nu s-au modificat hotarele, stapanindu-l in aceeasi configuratie si aceleasi dimensiuni, avand urmatoarele vecinatati: la est-X, la vest-X,la nord-drum comunal, la sud-X.

In anul 1963 au facut demersuri pentru a obtine autorizatia de constructie, autorizatie eliberata sub nr. 1241 din 14 aug. 1963.In anul 1972 au obtinut o alta autorizatie pentru o noua constructie, respectiv un chiler anexa la casa de locuit, autorizatie eliberata sub nr. 41 din 7 iunie 1972. Intrucat au stapanit acest teren in aceleasi dimensiuni si aceeasi configuratie timp de peste 30 de ani, exercitand asupra sa o posesie neintrerupta, continua, utila, publica si sub numele de proprietari, in temeiul art. 1846-1847, 1890 Cod Civil considera indeplinit termenul de prescriptie achizitiva de lunga durata si in consecinta dobandit dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 877 mp identificat in actiune. Potrivit art. 1890 Codul Civil, pentru a se putea dobandi proprietatea bunului prin uzucapiune, cel care invoca acest mod de dobandire a proprietatii trebuie sa indeplinesca doua conditii: sa posede bunul in tot timpul prevazut de lege, anume 30 de ani si posesia sa fie utila, in sensul ca posesia nu trebuie afectata de vreunul din viciile discontinuitatii, violentei, clandestinitatii si echivocului. Prin prezenta actiune reclamantii solicita sa se constate ca au dobandit dreptul de proprietate. Uzucapiunea este unul dintre modurile de dobândire a dreptului de proprietate, reprezentând prescriptia prin care se dobândeste dreptul real, prin efectul posedarii lucrului un timp determinat, astfel încât starea de fapt se transforma în stare de drept. Au platit de-a lungul timpului impozitele si taxele prevazute de lege si s-au comportat ca adevarati proprietari. Valoarea imobilului pentru care solicita constituirea dreptului de proprietate este de 22.850 lei calculata conform certificatului fiscal nr. X/07.03.2017 emis de Primaria Zorleni.

În drept cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 1890 Vechiul Codul Civil, art. 35 Cod de Procedura Civila, in baza art. 6 alin. (4) din Codul civil.

În probatiune a solicitat: înscrisuri, expertiza topometrica si proba testimoniala.

Pârâta Unitatea Administrativ Teritoriala a comunei Zorleni nua formulat întâmpinare.

În cauza a fost administrata proba cu înscrisuri, proba testimoniala în cadrul careia a fost audiat martorul X si proba cu expertiza tehnica în specialitatea topografie – geodezie – cadastru.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

În cauza instanta  retine ca  terenul situat in sat Simila, comuna Zorleni, judrtul Vaslui apartine reclamantilor si a fost stapanit fara întrerupere de catre acestia, avand toate taxele si impozitele platite la zi, începand cu anul 1963.

Pe aceasta suprafata de teren au edificat o casa de locuit si un chiler, anexa la casa de locuit.

Reclamantii au locuit din 1963 în acest imobil, au exercitat o posesie continua, neîntrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar.

Conform certificatului de atestare fiscala nr. X/07.03.2017 rezulta ca reclamanta este înscrisa cu acest teren în evidentele fiscale.

În ceea ce priveste legea aplicabila, art. 82 teza a II-a si ultima din Legea 71 /2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil stabileste ca, pentru cazurile în care posesia a început înainte de intrarea în vigoare a codului civil, sunt aplicabile dispozitiile referitoare la uzucapiune în vigoare la data începerii posesiei.

În cazul imobilelor pentru care, la data începerii posesiei, nu erau deschise carti funciare, ramân aplicabile dispozitiile din materie de uzucapiune din Codul civil din 1864.

Articolul 644 din Codul civil decreteaza ca proprietatea se mai dobândeste prin accesiune sau incorporatiune, prin prescriptie, prin lege si prin ocupatiune.

Articolul 1837 C.civ. prevede ca prescriptia este un mijloc de e dobândi proprietatea sau de a se libera de o obligatie, sub conditiile determinate prin aceasta lege.

Articolul 1846 C.civ. statueaza ca orice prescriptie este fondata pe faptul posesiunii. Posesiunea este detinerea unui lucru sau folosirea de un drept, exercitata, una sau alta, de noi însine sau de altul în numele nostru.

În continuare, art. 1847 dispune: ca sa se poata prescrie, se cere o posesiune netulburata, publica si sub nume de proprietar, dupa cum se explica în urmatoarele articole.

Articolul 1890 C.civ. prevede ca toate actiunile atât reale cât si personale, pe care legea nu le-a declarat neprescriptibile si pentru care n-a definit un termen de prescriptie, se vor prescrie prin 30 de ani, fara ca cel ce invoca aceasta prescriptie sa fie obligat a produce vreun titlu, si fara sa i se poata opune reaua-credinta.

Referitor la cererea pentru constatarea dobândirii dreptului de proprietate, prin uzucapiune, instanta apreciaza ca fiind întemeiata actiunea cu carea fost învestita.

Instanta retine ca uzucapiunea apare în sistemul Codului civil din 1864, aplicabil în speta, ca o sanctiune pentru proprietarul imobilului care nu a manifestat un timp îndelungat diligenta, lasând posibilitatea altor persoane sa intre în posesia bunului. Asadar, prin efectul uzucapiunii, cel care a exercitat o posesie utila asupra terenului pe o perioada de timp prevazuta de lege dobândeste dreptul de proprietate asupra imobilului, corelativ stingându-se dreptul fostului proprietar.

Pentru a putea dobândi proprietatea bunului prin uzucapiunea prelungita, posesorul trebuie sa îndeplineasca doua conditii,si anume sa posede bunul în tot timpul prevazut de lege si posesia sa fie utila, adica neafectata de vreun viciu. Posesia trebuie sa fie, asadar, continua, neîntrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar (art. 1847 C.civ.).

Potrivit dispozitiilor art. 1847 Cod civil 1865, posesia este utila daca este continua, neîntrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar.

Pentru a fi întrunite conditiile pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra unui imobil prin uzucapiunea de 30 de ani, trebuie dovedita de catre reclamantaposesia exercitata de catre ea, aceasta fiind mai lunga de 30 de ani.

Din probele administrate în prezenta cauza, instanta constata ca a facut pe deplin dovada posesiei continua, neîntrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietara imobilului situat în sat Simila, comuna Zorleni, judetul Vaslui.

Posesia rezulta din întreg materialul probatoriu administrat, respectiv declaratia martorului audiat în cauza coroborat cu înscrisurile depuse la dosar si concluziile raportului de expertiza tehnica topografica.

Reclamantii au exercitat în nume propriu, posesia,fiind exercitata în mod continuu, conform naturii bunului, în mod pasnic si linistit, fara acte de tulburare si în mod public, astfel cum ar trebui exercitata de un bun si adevarat proprietar.

În ceea ce priveste viciile posesiei, este evident ca, reclamantii au detinut o posesie neviciata, ca s-au comportat ca un adevarati proprietari, aspect dovedit cu martorul audiat.

Instanta retine ca si cea de a doua conditie a uzucapiunii este îndeplinita, respectiv împlinirea unui termen de 30 de ani, în carereclamantii au exercitatposesia.

A precizat martorul ca reclamantii locuiesc în imobil de aproximativ 15 ani, imobilul este îngradit pe acelasi hat de când martorul cunoaste. Reclamantii sunt cunoscuti ca proprietari si nu au avut litigii cu vecinii.

S-a precizat de catre martor ca aliniamentul gardului nu s-a schimbat niciodata în decursul timpului.

Din declaratia martorului a rezultat ca niciodata între reclamanti si vecini nu s-au purtat discutii cu privire la întinderea terenului aferent casei de locuit.

Instanta retine de asemenea, faptul ca din cuprinsul lucrarii de expertiza tehnica efectuata de expert tehnic X in realitate, suprafata masurata este de 913 m.p.

Reclamantii si-au marit câtimea obiectului cererii dupa întocmirea acestei expertize, de la suprafata de 877 m.p.,la suprafata de 913 m.p., asa cum a reiesit din masuratori.

Fata de considerentele mai sus aratate, instanta constata ca reclamantii au facut dovada îndeplinirii conditiilor prevazute de lege referitoare la prescriptia achizitiva de 30 de ani si ca imobilul nu este obiect al dreptului de proprietate publica astfel încât va admite actiunea si va constata ca reclamantii au dobândit dreptul de proprietate, prinefectul prescriptiei achizitive de 30 de ani asupra suprafetei de teren de 913 m.p. intravilan, situat în sat Simila, comuna Zorleni, jud. Vaslui, din care 737 m.p. categoria curti – constructii pe care se afla o constructie – C1 locuinta, în suprafata construita de97 m.p. si C2 Anexa, în suprafata construita de 51 m.p. si 176 m.p. categoria teren arabil, delimitat în anexa nr. 1 a raportului de expertiza întocmit de expert X, pe punctele de contur 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1, cu vecinatatile: Nord- drum satesc, Est – X, Sud – X, Vest – X.

Valua act ca nu au fost solicitate cheltuieli de judecata.

Prezentahotarâre se va comunica partilor, în copie, iar la ramânerea definitiva, Biroului de Carte Funciara,de îndata, precum si organului fiscal competent, în termen de30 de zile.

2