Prescriptia

Sentinţă civilă 3273 din 30.12.2019


Acesta este document finalizat

Cod ECLIECLI:RO:JDBRLD:2019:001.003273

Dosar nr. 6901/189/2018

R O M A N I A

JUDECATORIA X

JUDB

SENTINTA CIVILA Nr. 3273/2019

Sedinta publica de la 30 Decembrie 2019

Instanta constituita din:

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei X sub nr. x reclamanta X X X (fosta X) a solicitat in contradictoriu cu parata X X X, sa se constate ca dreptul paratei de a solicita de la reclamanta plata sumei de 4082,30 lei, reprezentand sulta stabilita prin Sentinta Civila nr X din X a Judecatoriei X,s-a prescris,in temeiul art 6 si 7 din Decretul 167/1958 si art 35/c pr civila.

In fapt, prin Sentinta Civila nr X din X pronuntata in Dosarul nr X al Judecatoriei X, a fost dezbatuta succesiunea defunctului X X ce a fost primul sau sot si s-a dispus iesirea din indiviziune asupra masei succesorale ramasa de pe urma acestuia.

In urma partajului i s-a atribuit partea din imobilul situat in X, str X Xjud Vaslui, ce compunea masa succesorala si a fost obligata a plati catre descendentii defunctului ,intre care si X X X (actuala X),cate o sulta de 4082,30 lei pentru fiecare.

Sentinta Civila nr X din X a ramas definitiva la 10 martie 1988 prin respingerea recursului.

Din anul 1988, reclamanta a luat imobilul in stapanire, iar parata X X X, nu i-a solicitat niciodata de atunci si pana in prezent plata sultei pe care i-o datora, stand in pasivitate fata de acest aspect peste 30 de ani.

Cum plata unei sulte reprezinta un drept de creanta, aceasta trebuia solicitat a fi platit in termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune.

In perioada 1988-1991 parata nu a formulat forme de executare silita impotriva reclamantei si nici nu i-a solicitat plata sultei datorate.

Avand in vedere perioada mare de timp scursa de la momentul ramanerii definitive a hotararii-martie 1988 - pana in prezent, considera ca in temeiul art 6 si 7 din Decretul 167/1958 dreptul paratei de a solicita plata sultei in valoare de 4082,30 lei Rol s-a stins prin prescriptie.

In drept,a invocat art 6 si 7 din Decret 167/1958,

Probe:-inscrisuri, interogator parata, martori:-X, Xjud.Vaslui.

Parata nua formulat intampinare si nici nu s-a prezentat la interogatoriu, desia fost citata cu aceasta mentiune.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin Sentinta Civila nr X din X pronuntata in Dosarul nr X al Judecatoriei X, a fost dezbatuta succesiunea defunctului XXsi s-a dispus iesirea din indiviziune asupra masei succesorale ramasa de pe urma acestuia. In urma partajului i s-a atribuit reclamantei partea din imobilul situat in X, str X Xjud Vaslui, ce compunea masa succesorala si a fost obligata a plati catre descendentii defunctului, intre care si X X X (actuala X),cate o sulta de 4082,30 lei pentru fiecare. Sentinta Civila nr X din X a ramas definitiva la 10 martie 1988 prin respingerea recursului.

In conformitate cu art.680 C.civ. raportat la art.995 C.pr.civ., odata, ramasa definitiva, hotararea de partaj constituie titlul executoriu si poate fi pusa in executare.

Astfel, in temeiul efectului constitutiv al partajului dispus prin sentinta civila nr. nr X din X pronuntata in Dosarul nr X al Judecatoriei X a incetat dreptul de proprietate comuna si a luat nastere un drept de proprietate exclusiva al partii careia i s-au atribuit bunurile, si un drept de creanta al celeilalte particonstand in echivalentul corespunzator cotei sale din dreptul de proprietate.

Conform art. 6 din Decretul nr. 157 /1958, in vigoare la nasterea dreptului de a obtine executarea silita, dreptul de a cere executarea silita in temeiul oricarui titlu executor se prescrie prin implinirea unui termen de 3 ani iar, potrivit art. 7 din acelasi decret, prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de actiune sau dreptul de a cere executarea silita.

Potrivit disp. art. 405 din vechiul C.pr.civ., dreptul de a cere executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel.

In cazul titlurilor emise in materia actiunilor reale imobiliare, termenul de prescriptie este de 10 ani. Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul  de a cere executarea silita.

De asemenea, conform art. 706 Codul de procedura civila adoptat pr in Legea nr. 134/2010, dreptul de a cere executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel. In cazul titlurilor emise in materia actiunilor reale imobiliare, termenul de prescriptie este de 10 ani, termenul de prescriptie incepand sa curga de la data cand se naste dreptul de a cere executarea silita. Conform alin. 2, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita. In cazul hotararilor judecatoresti si arbitrale, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data ramanerii lor definitive.

Cum prin hotararea judecatoreasca nu a fost stabilit un termen final de achitare a sultei, momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie de 3 ani este data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii primei instante, cand paratii aveau posibilitatea de a cere executarea silita a reclamantului in temeiul sentintei civile, respectiv de la data ramanerii definitive a sentintei, respectiv 10.03.1988, astfel cum prevad disp. art.377 din vechiul Cod pr . civ.

Nu s-a invocat si nici nu s-a probat intervenirea vreunui caz de suspendare sau intrerupere a prescriptiei extinctive, astfel cum sunt enumerate in art. 405 ind. 1, 405 ind. 2  din vechiul C. proc. civ. sau in art. 708, 709 din Codul de Procedura Civila adoptat prin Legea nr. 134/2010.

Potrivit art. 405 alin 3 din vechiul C.p.civ prin implinirea termenului de prescriptie orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie.

De asemenea, potrivit art. 707 din Codul de Procedura Civila adoptat prin Legea nr. 134/2010 prescriptia nu opereaza de plin drept, ci numai la cererea persoanei interesate.

Prescriptia stinge dreptul de a obtine executarea silita si orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie.

Conform art. 35 C .p.civ cel care are interes poate sa ceara constatarea existentei sau inexistentei unui drept daca nu are calea realizarii dreptului.

Fata de cele expuse instanta urmeaza sa admita cererea formulata de reclamanta X X X, impotriva paratei X X X, avand ca obiect „constatare prescriptie sulta ”.

Va constata stins prin prescriptie extinctiva dreptul de creanta  in suma de 4082,30 lei, reprezentand sulta stabilita in favoarea paratei prin sentinta civila nr.X/25.12.1987, pronuntata de Judecatoria X in dosarul nr. 3502/1987.

Va obliga parata la plata sumei de 20 lei catre reclamanta, reprezentand cheltuieli de judecata (taxa de timbru).

2