Partaj

Sentinţă civilă 1005 din 19.09.2019


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Caransebeş la data de 2187/208 din 12.06.2018, reclamanta M. A.a chemat în judecată pârâţii  P. M. ( în calitate de soţ supravieţuitor al defunctei P. E. născută M.) şi P.A. ( în calitate de fiu al defunctei P. E.născută M.),  solicitând  a se dispune ieşirea din indiviziune a dreptului de proprietate asupra imobilului înscris în CF  33472 O. R., nr. top. 358, teren în suprafaţă totală de 358 mp şi casa cu nr. ... din str. ..., prin atribuirea în cotă de 1/1  reclamantei cu acordarea de sultă către pârâţi.  Cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că  potrivit extrasului de CF ... ..., nr. top ...deţine în proprietate o cotă de 101/128, iar sora sa, defuncta P. E. figurează cu o cotă de 27/128 din imobil (casa cu nr. ... din str. ... şi teren de 358 m.p.). Sora reclamantei a decedat (la data de 13.11.2004), iar pârâţii sunt singurii moştenitori ai defuntei, respectiv soţul supravieţuitor şi fiul acesteia. Mai arată reclamanta că  folosinţa imobilului înscris în CF ..., nr.top.... o are ea, că a încercat o rezolvare a acestei situaţii, dar pârâţii nu au dat curs solicitării ei de a partaja pe cale amiabilă imobilul, întrucât această situaţie durează de mai mulţi ani.

La data de  05.07.2018 reclamanta a depus precizare de acţiune prin care a solicitat atribuirea imobilului în cotă de 1/1 către ea cu sultă către pârâţi şi intabularea în CF.

 În drept, cererea a fost motivată pe disp. art. 980, 981, 984, 985, 988, 990 CPC.

Acţiunea a fost comunicată pârâţilor la data de 20.08.2019, aceştia nu au depus întâmpinare, însă la termenul de judecată din  07.11.2018 s-au prezentat în instanţă, au arătat că nu au avut cunoştinţă de acţiunea succesorală, că nu doresc partajul şi nu au nici un fel de pretenţii,  că sunt de acord cu încheierea unei tranzacţii prin care reclamanta să dea pârâtului P. A. partea ce i se cuvine în calitate de moştenitor al defunctei sale mame.

Prin rezoluţia din 05.10.2018 s-a fixat prim termen de judecată a data de 07.11.2018.

La dosar au fost administrate probe cu înscrisuri,  s-au efectuat expertize topografică de către expert R.T. D. şi expertiză în construcţii de către expert S. L.,  probe din analiza cărora instanţa reţine următoarele:

Din extrasul de CF de la fila 61 dosar instanţa constată că asupra imobilului evidenţiat în  CF ....( fostă CF ...) A1- nr. top./cad. 358 în suprafaţă de 593 mp şi A1.1 cad. C1 top. 358 casă situată în oraş ...., sunt coproprietari reclamanta M.A.cu cota de  101/128 părţi şi P.E. ( născ. M.) – în prezent decedată cu cota de  27/128 părţi.

Imobilul din litigiu a fost identificat de experţii R. T. D. ( specialitatea topografie) şi S. L. ( specialitatea construcţii şi evaluări imobiliare),  care au întocmit raport de expertiză fila  99 şi 106 dosar.

Expert R. T. D. arată în raportul de expertiză că imobilul are suprafaţa măsurată de 593 mp, identică cu cea din CF şi că este folosit de reclamantă.

Acesta propune atribuirea imobilului către reclamantă şi achitarea de către aceasta a unei sulte către masa succesorală a defunctei P. E.,  raportat la cota acesteia de 27/128 părţi din imobil.

În raportul de expertiză de la fila 106 dosar expert S. L. identifică cele 4 construcţii de pe teren,  din care C2-C4 sunt anexe, iar C1 clădire casă de locuit şi valoarea acestora ca fiind de 25.000 euro.

Expert S. L. a evaluat şi terenul ca fiind în sumă de 5.300 euro.

Astfel,  valoarea totală a imobilului este de  30.300 euro, iar sulta pentru cota de 27/ 128 părţi este de 6.391 euro.

Ţinând seama de aspectul că reclamanta deţine cota cea mai mare din imobil şi că aceasta foloseşte efectiv casa şi terenul, pentru care achită taxe şi impozite, instanţa apreciază că se impune atribuirea imobilului în cotă de 1/1 parte acesteia.

Având în vedere considerentele de mai sus, instanţa va constata întemeiată acţiunea reclamantei, o va admite şi va constata că asupra imobilului evidenţiat în CF .... ( fostă CF ...) A1- nr. top./cad. 358 în suprafaţă de 593 mp şi A1.1 cad. C1 top. 358 casă situată în oraş ...., sunt coproprietari reclamanta M. A. cu cota de  101/128 părţi şi P.E. ( născ. M.) – în prezent decedată cu cota de  27/128 părţi.

Va dispune partajarea imobilului conform raportului de expertiză topografică întocmit de expert R. T. D. şi raportului de expertiză specialitatea construcţii şi evaluări întocmit de  expert S. L..

Va atribui, în cotă de 1/1 parte, imobilul reclamantei M. A..

Va obliga reclamanta la plata sumei de 6.391 Euro sau contravaloarea în lei la data plăţii, cu titlu de sultă, către masa succesorală a defunctei P. E., având în vedere că în CF nu a fost încă intabulat certificatul de moştenitor nr.  208/2007 emis în dosarul succesoral nr. 363/2007 al BIN R. L. A..

La data rămânerii definitive a hotărârii, va dispune intabularea în CF a  dreptului de proprietate a reclamantei asupra imobilului.

Prin compensarea parţială a cheltuielilor de judecată, va obliga  pârâţii la plata sumei de 2324,53 lei cheltuieli de judecată către reclamantă, raportat la disp. art. 453-455 CPC,la cotele părţi din CF şi la faptul că  reclamanta a achitat taxa de timbru şi onorarii experţi, iar partajul  judiciar profită tuturor coproprietarilor.