Ordonanță președințială

Hotărâre 2555 din 25.06.2019


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 05.06.2019, sub nr. 4861/204/2019, reclamanta E M L a chemat în judecată pe pârâta A DE F A E E PLOIEŞTI, solicitând  pe calea ordonanţei preşedinţiale, obligarea pârâtei să furnizeze în continuare energie electrică la imobilul care reprezintă domiciliul reclamantei, până la soluţionarea definitivă a litigiului ce formează obiectul dosarului de ieşire din indiviziune nr.8581/204/ 2018 al Judecătoriei Câmpina, cu menţinerea valabilă a contractului de furnizare a energiei electrice nr. 1237829-03-30/11.03. 2019.

În motivarea cererii reclamanta a arătat că domiciliază la adresa menţionată împreună cu concubinul său, cu fiul minor rezultat din această relaţie (M Ş A născut la 30.05.2012), precum şi cu minorul rezultat din căsătoria anterioară (G R-M născut la 30.04.2006). După decesul părinţilor reclamantei a încheiat cu pârâta un nou contract de furnizare de energie electrică nr. 1237829-03-30/11.03.2019, în calitate de moştenitoare legală şi testamentară a autorilor săi.

Urmare demersurilor răuvoitoare ale unui alt moştenitor, pârâta a notificat-o cu documentul înregistrat sub nr.3333/16.05.2019, că în termen de 15 zile de la comunicare i se va rezilia contractul de furnizare energie electrică concomitent cu încetarea furnizării energiei electrice la imobil.

A precizat că a formulat acţiune judecătorească de ieşire din indiviziune asupra averii părinţilor săi în contradictoriu cu toţi moştenitorii, printre bunurile imobile aflându-se şi construcţia unde se preconizează a se sista furnizarea energiei electrice (dosar nr.88581/204/2018 al Judecătoriei Câmpina cu termen la 07.08.2019).

A apreciat că acţiunea de faţă este justificată prin faptul că soluţia de încetarea furnizării energiei electrice la casa în care locuieşte cu familia, în componenţa căreia se află şi doi copii minori ar avea un impact foarte grav asupra vieţii de familie. Totodată s-ar produce un grav prejudiciu ce ar consta în debranşarea de la această utilitate, cu posibilitatea ulterioară de rebranşare cu costuri foarte mari. In aceste condiţii, arătat că este în imposibilitatea de a mai folosi imobilul, de a se putea bucura cu familia sa de atributele unui drept de proprietate.

Reclamanta a susţinut că nu are alte posibilităţi de locui în altă parte, aceasta este unica sa locuinţă şi este în pericol cu toată familia de a rămâne fără o sursă de energie indispensabilă. Demersul judecătoresc este justificat de urgenţa de a se soluţiona favorabil această cerere. Pe de altă parte, pârâta nu este cu nimic prejudiciată din momentul în care reclamanta achită lunar consumul energiei electrice.

A solicitat luarea acestei măsuri până în momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti ce se va pronunţa în dosarul menţionat în precedent ce are ca obiect ieşire din indiviziune.

In drept, a invocat disp. art.997 şi urm.C.pr.civ.

În dovedire a solicitat proba cu înscrisuri, anexând în acest sens copii de pe notificarea pârâtei, certificate de naştere minori, citaţia privind dosarul de fond, chitanţa privind taxa judiciară de timbru.

Prin rezoluţia din data de 06.06.219, s-a fixat primul termen de judecată la data de 24.06.2019, cu citarea părţilor, parata cu copie cerere şi înscrisuri, cu menţiunile că întâmpinarea nu este obligatorie, are obligaţia de a-şi pregăti apărarea pentru primul termen de judecată propunând probe de care înţelege să se folosească, sub sancţiunea decăderii din probă.

Deşi legal citată, pârâta nu s-a prezentat in instanţa şi nici nu a formulat întâmpinare în cauză.

În baza disp. art.  258 rap. la art. 255 şi art. 237 alin.2 pct.7 din codul de procedură civilă, s-a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele :

Așa cum rezultă din adresa nr.3333/16.05.2019 (fila 10), reclamanta din prezenta cauză a încheiat cu A de F a E E Ploiești contractul de furnizare nr.1237829-03-30/11.03.2019, ca urmare a decesului titularului de contract. Prin adresa menționată pârâta a somat reclamanta în sensul de a face dovada unui drept de proprietate exclusiv asupra imobilului situat în Câmpina, str.Alunului, nr.16, în caz contrar urmând a fi reziliat contractul cu consecința întreruperii furnizării energiei electrice. Această măsură este justificată de societatea pârâtă prin existența unei contestații din partea unui terț.

Așa cum rezultă din copia cărții de identitate aflată la fila 9 reclamanta are domiciliu în imobilul din str.Alunului, nr.16, împreună cu cei doi minori ai săi.

Totodată instanța reține că pe rolul Judecătoriei Câmpina se află dosarul nr.8581/204/2018 având ca obiect ieșirea din indiviziune și asupra imobilului ce face obiectul prezentei cauze, imobil ce face parte din patrimoniul defuncților E D O și E P.

Potrivit testamentului autentificat sub nr.871/21.04.2016, E P a testat în favoarea reclamantei din prezenta cauză întregul său drept asupra imobilului situat în Câmpina, str.Alunului, nr.16.

Reglementând prin dispoziţiile art. 996–1001 C.pr.civ. procedura sumară a ordonanţei preşedinţiale, legiuitorul a stabilit condiţiile de admisibilitate care constituie in aceeaşi măsura si motive de netemeinicie a cererii, ce trebuie întrunite cumulativ pentru a justifica recurgerea la această cale rapidă. Un alt aspect care trebuie verificat de către instanţa îl constituie aparenţa de drept.

Astfel, stabilind că „instanţa va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice”, art. 996 C.pr.civ. fixează condiţiile de admisibilitate ale ordonanţei: urgenţa, caracterul vremelnic, provizoriu, al măsurii care se cere a se lua pe această cale iar prin măsura luată să nu se prejudece fondul dreptului (alin.(5)).

Referitor la aparenţa de drept instanţa reţine faptul că reclamanta locuiește la adresa menționată împreună cu minorii, justifică un drept de moștenire asupra acestui imobil așa cum a rezultat mai sus și a promovat o acțiune de ieșire din indiviziune.Instanța apreciază totodată că alimentarea în continuare a imobilului cu energie electrică este o măsura care tinde la conservarea acestuia, fiind astfel în beneficiul tuturor moștenitorilor.

În privinţa urgenţei, legiuitorul nu defineşte acest concept, ci doar indică situaţiile ce pot face necesară o intervenţie a justiţiei şi anume, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente ce nu s-ar putea repara sau pentru înlăturarea piedicilor care s-ar ivi cu prilejul executării.

Prin urmare, se poate desprinde ideea că în primele două situaţii există urgenţă ori de câte ori păstrarea dreptului sau prevenirea pagubei nu s-ar putea realiza adecvat pe calea unei acţiuni pe drept comun. Ca urmare, instanţa apreciază că rezilierea contractului  de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum din Câmpina, str.Alunului, nr.16 şi ca atare încetarea furnizării energiei electrice, notificată de pârâtă reclamantei ar provoca acesteiar o pagubă iminentă ce nu s-ar putea repara întrucât aceasta nu ar putea folosi în condiții normale imobilul deși are domiciliul în acesta și nu s-a definitivat acțiunea de partaj care ar putea eventual atrage lipsirea acesteia de posesia imobilului.

Referitor la caracterul vremelnic, provizoriu, al măsurii care se cere a se lua pe această cale, instanţa are în vedere faptul că această condiţie este îndeplinită atât timp cât măsura  se solicită a fi luată până la soluţionarea definitivă a dosarului 8581/204/2018 al Judecătoriei Câmpina având ca obiect partaj judiciar..

În ceea ce priveşte neprejudecarea fondului, instanţa reţine că şi această ,condiţie este îndeplinită, măsura dispusă prin prezenta neavând ca efect crearea unei situații diferite de cea existentă în prezent, ci menținerea acesteia până la lămurirea situației juridice a imobilului.  .

Pentru aceste considerente instanța va admite cererea și va obliga pârâta să furnizeze reclamantei energie electrică pentru imobilul situat în Câmpina, Aleea Alunului, nr.16, jud. Prahova până la soluţionarea definitivă a dosarului 8581/204/2018 al Judecătoriei Câmpina.