Ordonanţă de plată

Sentinţă civilă 1475 din 13.03.2019


Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE –

GREFIER –

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele.

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 15.06.2018, sub nr. 9210/271/2018, reclamanta A.P. „T.” a solicitat instanţei obligarea pârâtului G.I.M. la plata sumei 1838,78 lei reprezentând debit restant la cheltuielile de întreţinere în perioada martie 2017-mai 2018, precum şi la plata penalităţilor de întârziere în sumă totală de 501,34 lei calculate de la scadenţa cheltuielilor de întreţinere şi până la data de 15.06.2018, în procent de 0,2%/zi de întârziere.

În motivarea cererii, reclamanta a învederat că pârâtul este membru al asociaţiei de proprietari, că are datoriile anterior menţionate la asociaţia de proprietari, că a fost somat în scris şi lunar avertizat cu înscris cu roşu pe lista de plăţi afişată la scara blocului despre datoriile sale.

Cererea de chemare în judecată nu a fost întemeiată în drept, iar în probaţiune reclamanta a anexat cererii înscrisuri (f. 6-28)

Acţiunea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. 2 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

Pârâtul, fiind legal citat nu a depus întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în faţa instanţei pe parcursul procesului pentru a-şi prezenta poziţia procesuală sau pentru a exprima un punct de vedere cu privire la împrejurările de fapt şi de drept relevante în cauză.

La data de 17.10.2018, faţă de lipsa părţilor legal citate la termenul de judecată, precum şi motivat de aspectul că niciuna din părţi nu a solicitate judecata în lipsă, în baza art. 411 alin.1 pct.2 C. pr. civ. instanţa a dispus suspendarea cauzei.

Reclamanta a formulat cerere de repunere pe rol a cauzei, înregistrată prin Registratura Instanţei de reclamantă la data de 14.11.2018 (f.34-35). Odată cu cererea de repunere pe rol, reclamanta a formulat şi o cerere precizatoare învederând că proprietarul pârât nu a achitat nicio sumă din debitul pretins şi că a mai acumulat datorii la asociaţia de proprietari pentru perioada iunie 2018-octombrie 2018 în sumă de 515,84 lei, precum şi penalităţi de întârziere aferente acestor sume în cuantum de 25,11 lei, solicitând obligarea pârâtului şi la plata acestor din urme sume.

Reclamanta a ataşat cererii precizatoare înscrisuri în dovedire (f. 36-47)

Urmare a cererii de repunere pe rol formulată de reclamantă, în conformitate cu prevederile art. 415 pct.1 C. pr. civ., instanţa a repus cauza pe rol.

Pârâtul nu a formulat niciun răspuns faţă de cererea precizatoare ce i-a fost comunicată de către instanţă.

Sub aspect probatoriu, instanţa a încuviinţat şi administrat pentru reclamantă proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, ca fiind admisibilă potrivit legii şi de natură să ducă la soluţionarea cauzei.

 Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, pârâtul G.I.M. este proprietarul imobilului situat în Oradea  conform înscrierilor din Cartea Funciară nr. …..

Imobilul anterior menţionat face parte din Asociaţia de Proprietari „T”, formă de asociere ce asigură administrarea şi gestionarea proprietăţii comune a blocului nr. 1 situat în.

În perioada martie 2017 – octombrie 2018 pârâtul a înregistrat la Asociaţia de Proprietari „T” cheltuieli de întreţinere în cuantum total de 2354,62 lei, astfel cum rezultă din listele de plată existente la dosarul cauzei (f.14-28, f. 43-47).

Pentru plata cu întârziere a sumelor datorate de membrii asociaţiei, Asociaţia de Proprietari „T” a decis în adunare generală stabilirea unor penalităţi în procent de 0,2% pe zi întârziere, conform Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, după cum rezultă din cuprinsul procesului-verbal din data de 25.02.2015 ataşat la dosarul cauzei (f. 13-16).

În drept, conform prevederilor art. 46 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea şi funcționarea asociațiilor de proprietari (text legal în vigoare la data nașterii obligaţiei de plată a debitelor pretinse de reclamantă), toţi proprietarii au obligaţia să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari.

În conformitate cu prevederile art. 50 alin. 1 Legea nr.230/2007 asociaţia de proprietari are dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.

Potrivit art. 49 alin. 1 Asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat, iar potrivit alin. 2 Termenul de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată, este de maximum 20 de zile calendaristice.

Potrivit art. 249 C.pr.civ., cel ce face o susţinere în cursul judecăţii trebuie să o dovedească, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. Cu toate acestea, conform unui principiu aplicabil în privinţa probaţiunii, nu se poate face dovada unui fapt negativ, în această situaţie fiind admisibilă numai proba faptului pozitiv contrar. Prin urmare, neputându-se face dovada neplăţii, creditorul unei obligaţii este ţinut doar să facă dovada existenţei şi întinderea obligaţiei, iar debitorul, care pretinde stingerea acesteia va trebui să dovedească tocmai faptul pozitiv contrar, constând în efectuării plăţii sau stingerea ei în altă modalitate convenită de părţi şi/sau prevăzută de lege.

În speţă, se constată că, în timp ce reclamanta a dovedit existenţa debitului principal pretins, respectiv suma totală de 2354,62 lei, astfel cum rezultă din extrasul de rol şi listele lunare de plată (f. 6, f. 14-28, f. 43-47), pârâtul în calitate de proprietar al imobilului situat în Oradea, ....., nu au făcut dovada achitării cheltuielilor de întreţinere datorate

Totodată, pârâtul nu a contestat susținerile reclamantei şi nu s-a prezentat în instanţă pentru a demonta aceste susţineri, iar prin omisiunea sa de a îşi îndeplini obligaţia de plată a cheltuielilor de întreţinere gestionate de către reclamantă, pentru perioada martie 2017 – octombrie 2018, legitimează pretenţiile civile formulate de către Asociaţia de Proprietari „T”.

Având în vedere aceste consideraţii, instanţa constată că reclamantei i se cuvine contravaloarea cheltuielilor de întreţinere aferente lunilor martie 2017 – octombrie 2018, în cuantum total de 2354,62  lei.

Referitor debitul privind plata penalităţilor de întârziere, în cuantum de 501,34 lei aferente cheltuielilor din perioada martie 2017-mai 2018, calculate de la scadenţa debitelor şi până la data de 15.06.2018 (f. 6), respectiv în cuantum de 25,11 lei aferente cheltuielilor din perioada iunie-octombrie 2018 calculate de la scadenţa acestor debite şi până la data de 14.11.2018 (f.34-35), instanţa reţine că în concordanţă cu prevederile art. 49 alin. 1 şi 2 din Legea nr.230/2007, Asociaţia de Proprietari „T” a stabilit că pentru plata cu întârziere a sumelor datorate de membrii Asociaţiei, se percep penalităţi în procent de 0,2 % pe zi de întârziere, conform procesului-verbal încheiat la data de 25.02.2015  şi ataşat la dosarul cauzei (f. 13-16).

Având în vedere că pârâtul nu a procedat în termen de 30 de zile calculat de la data stabilită pentru efectuarea plăţii cheltuielilor lunare de întreţinere la plata acestor cheltuieli, că termenul de 30 de zile s-a împlinit, la data soluționării prezentei, pentru fiecare cheltuială lunară datorată, cel mai recent debit pretins fiind aferent lunii octombrie 2018, instanţa constată că este întemeiată pretenţia accesorie a reclamantei, sens în care va admite capătul accesoriu al cererii şi va obliga pârâtul plata către reclamantă a penalităţilor de întârziere în sumă totală de 526,45 lei calculate de la scadenţa cheltuielilor de întreţinere şi până la data de 15.06.2018 pentru cheltuielile aferente lunilor martie 2017-mai 2018, respectiv până la data de 14.11.2018 pentru cheltuielile aferente lunilor iunie-octombrie 2018.

Faţă de cele arătate, în temeiul art. 50 alin. 1 din Legea nr. 230/2007 instanţa va admite cererea, astfel cum a fost precizată, conform dispozitivului prezentei hotărâri.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea, astfel cum a fost precizată, formulată de reclamanta A. P. „T.” în contradictoriu cu pârâtul G.I.M.

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 2354,62 lei reprezentând cheltuieli de întreținere restante aferente perioadei martie 2017 - octombrie 2018.

Obligă pârâtul plata către reclamantă a penalităţilor de întârziere în sumă de 526,45 lei calculate de la scadenţa cheltuielilor de întreţinere şi până la data de 15.06.2018 pentru cheltuielile aferente lunilor martie 2017-mai 2018, respectiv până la data de 14.11.2018 pentru cheltuielile aferente lunilor iunie-octombrie 2018.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Judecătoria Oradea

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 13.03.2019.