Întoarcere executare silită – autoritate de lucru judecat – identitate de părți, obiect și cauză în raport de dosarul având ca obiect contestație la executare și întoarcere executare, în cadrul căruia cererea de întoarcere a executării silite a fost respi

Hotărâre 5455 din 02.09.2019


I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul  acestei instanţe la data de 09.04.2019 sub nr. …/299/2019, reclamanta A a solicitat, în contradictoriu cu pârâtele B şi C, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea acestora la plata sumei de 5.809 lei, ce a fost poprită în mod nelegal, ca urmare a anulării somaţiei nr. 4080100444490683/09.08.2017, a titlului executoriu nr. 408010034018044/09.08.2017 şi a adresei de înfiinţare a popririi nr. 3167340/06.11.2017, emise în dosarul de executare nr. ..., precum şi a tuturor actelor de executare efectuate în virtutea titlului executoriu respectiv, conform sentinţei civile nr. ... pronunţate de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. .../299/2017, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, la data de 21.11.2017, a fost anunţată că B a înfiinţat poprirea asupra contului deschis la Banca ... pentru suma de 5.809 lei. Astfel, având în vedere că nu avea obligaţii fiscale restante, a formulat contestaţie la executare pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, cauza fiind înregistrată sub nr. .../299/2017.

Reclamanta a menţionat că, prin sentinţa civilă nr. ..., definitivă, instanţa a dispus anularea somaţiei nr. 4080100444490683/09.08.2017, a titlului executoriu nr. 408010034018044/09.08.2017 şi a adresei de înfiinţare a popririi nr. 3167340/06.11.2017, emise în dosarul de executare nr. ..., precum şi a tuturor actelor de executare efectuate în virtutea titlului executoriu respectiv.

Cu toate acestea, pentru restituirea sumei de 5.809 lei, care a fost poprită în baza actelor de executare anulate de către instanţa de judecată, a trebuit să formuleze prezenta acţiune, deoarece pârâtele i-au solicitat acest lucru în momentul în care a întreprins demersuri în vederea restituirii sumei în mod voluntar.

În drept, au fost invocate prevederile art. 712-720, art. 723-726, art. 781 şi următoarele C.pr.civ.

În susţinerea cererii, reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi a depus, în copie certificată pentru conformitate cu originalul: sentinţa civilă nr. ... pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. .../299/2017 (filele 4-5).

Cererea a fost legal timbrată, conform chitanţei depuse la dosar (fila 12).

La data de 27.06.2019, prin serviciul registratură, reclamanta a depus, în copie certificată pentru conformitate cu originalul: adresa nr. 2723669/14.02.2017 (fila 28), situaţia analitică debite plăţi solduri (filele 29-36).

La data de 02.07.2019, prin serviciul registratură, reclamanta a depus cerere precizatoare prin care a învederat că suma a cărei întoarcere o solicită a fost încasată de către C, sens în care a depus, în copie certificată pentru conformitate cu originalul: adeverinţa nr. 539/08.03.2019 (fila 39).

La data de 02.07.2019, prin serviciul registratură, pârâta C a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei formulate împotriva executării silite, ca rămasă fără obiect.

În motivarea întâmpinării, pârâta a arătat că sentinţa civilă nr. 2262/13.03.2019 a fost pusă în executare prin anularea somaţiei nr. 408010044490683/09.08.2017 şi a titlului executoriu nr. 408010034018044/09.08.2017, iar decizia de ridicare a măsurilor de executare silită se află în proces de comunicare.

În drept, au fost invocate prevederile Codului de procedură civile şi ale Legii nr. 207/2015.

În susţinerea întâmpinării, pârâta a depus, în copie: decizie de ridicare a măsurilor de executare silită ca urmare a încetării executării silite nr. 390232/22.05.2019 (fila 43), adresa nr. 390242/27.05.2019 (fila 44).

La data de 19.07.2019, prin serviciul registratură, reclamanta a depus răspuns la întâmpinare prin care a solicitat respingerea apărărilor formulate de către pârâtă prin întâmpinare.

La data de 31.07.2019, prin serviciul registratură, D a depus precizările şi înscrisurile solicitate de instanţă (filele 55-56).

La data de 27.08.2019, prin serviciul registratură, pârâta C a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei formulate împotriva executării silite, ca neîntemeiată.

În motivarea întâmpinării, pârâta a arătat că, în urma analizării situaţiei fiscale a reclamantei pentru anul 2017, s-a constatat faptul că au fost reţinute prin poprire cu ordinul de plată nr. 409/03.02.2017 suma de 69.475 lei, respectiv cu nota contabilă nr. 21200/14.12.2017 suma de 1.607 lei. Astfel, întrucât reclamanta figura cu debite de plată, acestea au fost distribuite automat în contul de impozit pe venit din activităţi independente (21.078 lei + 1.607 lei), în contul diferenţe de impozit anual de regularizat (30.157 lei), în contul CASS (6.725 lei), în contul CAS (11.515 lei).

De asemenea, în urma analizării situaţiei fiscale a reclamantei pentru anul 2018, s-a constatat faptul că au fost reţinute prin poprire cu nota contabilă nr. 21200/18.01.2018 suma de 1.566 lei, respectiv cu nota contabilă nr. 21200/21.02.2018 suma de 1.540 lei şi 1.096 lei. Pârâta a menţionat că, întrucât reclamanta figura cu debite de plată, sumele anterior menţionate au fost distribuite în contul de impozit pe venit din activităţi independente (234 lei + 1.607 lei), în contul diferenţe de impozit anual de regularizat (1.332 lei şi 1.156 lei), în contul CASS (384 lei şi 205 lei), în contul CAS (891 lei).

Prin urmare, se poate observa că solicitarea reclamantei de restituire a sumei de 5.809 lei este neîntemeiată, deoarece aceasta figura cu debite de plată pe anul 2017 şi anul 2018, iar suma solicitată a fost distribuită automat (informatic).

În drept, au fost invocate prevederile Codului de procedură civile, ale Legii nr. 85/2014 şi ale Legii nr. 207/2015.

În susţinerea întâmpinării, pârâta a depus, în copie: adresa nr. 57733/20.08.2019 (filele 61), situaţie analitică debite plăţi solduri (filele 63-73).

Analizând cu prioritate, în temeiul art. 248 alin. 1 C.pr.civ., excepţia autorităţii de lucru judecat, faţă de fondul cererii de chemare în judecată, o constată întemeiată pentru următoarele motive:

Aşa cum rezultă din art. 431 C.pr.civ., nimeni nu poate fi chemat în judecată de două ori în aceeaşi calitate, în temeiul aceleiaşi cauze şi pentru acelaşi obiect, iar excepţia autorităţii de lucru judecat poate fi invocată de instanţă sau de părţi în orice stare a procesului, chiar înaintea instanţei de recurs (art. 432 C.pr.civ.).

Astfel, instanţa reţine că excepţia autorităţii de lucru judecat este o excepţie procesuală de fond, absolută, de ordine publică şi peremptorie, reglementată prin dispoziţii cu caracter imperativ şi menită să asigure securitatea raporturilor juridice. Fiind o excepţie peremptorie, aceasta tinde la respingerea cererii în care se constată că a operat, astfel încât reexaminarea de către o altă instanţă a aspectelor care au format obiectul unei judecăţi anterioare este inadmisibilă.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 04.12.2017 sub nr. .../299/2017, reclamanta A a solicitat, în contradictoriu cu pârâtele B şi C, anularea adresei de înfiinţare a popririi nr. 3167340/16.11.2017 şi a tuturor actelor subsecvente, efectuate în dosarul de executare nr. 277102211250, respectiv întoarcerea executării silite pentru suma care se va executa până la soluţionarea definitivă a contestaţiei.

Prin sentinţa civilă nr. ... pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti – Secţia I Civilă în dosarul nr. .../299/2017, definitivă prin neapelare la data de 25.02.2019 (filele 4-5), instanţa a admis contestaţia la executare formulată de reclamanta A, sens în care a dispus anularea somaţiei nr. 408010044490683/09.08.2017, a titlul executoriu nr.  408010034018044/09.08.2017 şi a adresei de înştiinţare privind înfiinţarea popririi nr. 3167340/06.11.2017, emise în dosarul de executare nr. ..., precum şi a tuturor actele de executare efectuate în virtutea titlului executoriu respectiv, ca fiind nelegale, respectiv a respins cererea de întoarcere a executării silite, ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această din urmă soluţie, instanţa a reţinut următoarele:

„În ceea ce priveşte întoarcerea executării, conform art. 723 alin. 1 C.pr.civ., în toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăşi executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia.

Potrivit art. 723 Cod de procedură civilă, în toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăşi executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia.

Pentru a se dispune întoarcerea executării silite pe cale incidentală este necesar să fie îndeplinite două condiții: să se desființeze titlul executoriu sau executarea silită, iar în timpul executării silite să fi avut loc trecerea unor sume de bani sau a altor bunuri din patrimoniul debitorului în cel al creditorului, condiții care în speță nu apar ca fiind îndeplinite, având în vedere că intimata nu a obţinut echivalentul măsurilor reparatorii ce trebuiau luate de către contestatoare.

Astfel, în speţă, observând că s-a anulat executarea silită, însă în cadrul executării silite intimata nu a realizat şi sume care nu i se cuvin, conform celor stabilite mai sus, instanţa va respinge cererea contestatoarei de întoarcerea executării silite, ca neîntemeiată.”

Raportând circumstanţele dosarului prezentat anterior la cele ale dosarului de faţă, instanţa constată tripla identitate de obiect, cauză şi părţi.

Astfel, obiectul dosarului de faţă este reprezentat de întoarcerea executării sumei de 5.809 lei, poprite în baza actelor de executare silită emise în dosarul de executare nr. ..., cererea fiind formulată de reclamanta A în contradictoriu cu pârâtele B şi C, iar cauza cererii de chemare în judecată o constituie nelegalitatea actelor de executare în baza cărora a fost efectuată poprirea, cauză ce corespunde cu cea a cererii care a făcut obiectul dosarului nr. .../299/2017.

Analizând înscrisurile depuse la dosar (filele 55-56), instanţa reţine că suma de 5.809 lei a fost poprită în perioada decembrie 2017 – martie 2018, şi anume anterior pronunţării sentinţei civile nr. .... Or, în măsura în care reclamanta, ale cărei sume de bani erau deja poprite în momentul respingerii cererii de întoarcere a executării silite, ar fi apreciat că soluţia este nelegală şi netemeinică prin raportare la considerentele reţinute de către instanţă, avea posibilitatea de a formula apel cu privire la respingerea cererii sale, însă aceasta a ales, în mod neîntemeiat, să introducă o nouă acţiune având acelaşi obiect şi aceeaşi cauză.

În consecinţă, instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile autorităţii de lucru judecat, ceea ce împiedică o nouă judecată a cererii care a fost soluţionată deja prin sentinţa civilă nr. ... pronunţată de Judecătoria Sectorului 1Bucureşti – Secţia I Civilă în dosarul nr. .../299/2017.

Pentru toate aceste considerente, instanţa va admite excepţia autorităţii de lucru judecat, invocată din oficiu şi, pe cale de consecinţă, va respinge cererea formulată, ca având autoritate de lucru judecat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia autorităţii de lucru judecat, invocată din oficiu.

Respinge cererea formulată de reclamanta A, cu domiciliul în ….., CNP ..., în contradictoriu cu pârâtele B, cu sediul în ……, şi C, cu sediul în ….., ca având autoritate de lucru judecat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării, cerere care se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 02.09.2019.

PREŞEDINTE, GREFIER,