Întoarcere executare

Sentinţă civilă 41 din 03.02.2020


Dosar nr. xxxxxx

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ……

Şedinţa publică de la xxxxxx

Completul compus din:

PREŞEDINTE ……

Grefier ……

SENTINŢA CIVILĂ NR. xxxxxx/xxxxxx

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea cauzei civile privind pe contestator ...... şi pe intimat ......, intimat ...... S.A., intimat ...... LTD PRIN REPREZ.LEGAL ......, având ca obiect contestaţie la executare ÎNTOARCERE EXECUTARE.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din xxxxxx, notele scrise fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat iniţial pronunţarea pentru data de xxxxxx şi ulterior la data de xxxxxx, când a hotărât următoarele:

INSTANŢA

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei ……, la data de xxxxxx, sub nr. xxxxxx contestatoarea ...... a formulat în contradictoriu cu ……, …… şi ......, contestaţie la executare împotriva executării silite însăşi începută în dosarul nr. xxxxxx al BEJ ......, solicitând constatarea nulităţii tuturor actelor de executare efectuate fără respectarea dispoziţiilor legale în materie, precum şi întoarcerea executării, cu cheltuieli de judecată.

În motivare contestatoarea a arătat că în data de 04.05.2018  a aflat despre existenţa dosarului de executare, când i-a fost înfiinţată poprirea pe salariu. A susţinut că în cursul anului 2005 a încheiat un contract de credit pentru achiziţionarea unor electrocasnice cu ...... România, a plătit o singură rată, ulterior nu a mai achitat nicio sumă de bani. În aceste condiţii a invocat excepţia prescripţiei dreptului de a cerere executarea silită, considerând că, în speţă, cursul prescripţiei a început să curgă cel mai târziu la data de 13.09.2007, data cesionării creanţei.

În dovedirea contestaţiei a învederat că înţelege să se folosească de proba cu înscrisuri şi expertiză.

În drept contestaţia a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 711 şi urm. Cpc, art. 722 şi urm Cpc.

La data de 20.06.2018 intimatele ...... şi ...... au formulat întâmpinare în cadrul căreia, pe cale de excepţii, au invocat netimbrarea contestaţiei, tardivitatea formulării acesteia, lipsa calităţii de reprezentant, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea ca neîntemeiată. Au fost invocate prevederile art. 205, art. 248 alin. 1, art. 715 Cod procedură civilă şi art. 10 din OUG nr. 80/20013, art. 6 şi 7 din decretul nr. 168/1957 s.

La termenul de judecată din data de xxxxxx instanţa, din oficiu, a invocat excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei ……, competenţa teritorială prevăzută de art. 714 Cpc rap. la art. 651 NCPCIV, fiind exclusivă.

Totodată, instanţa a dispus efectuarea de verificări în baza de date a Direcţiei pentru evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date cu privire la istoricul de domiciliu al contestatoarei.

Prin Sentinţa civilă cu nr. xxxxxx/xxxxxx a Judecătoriei ….., s-a admis excepţia necompetenţei teritoriale, invocată de instanţă, din oficiu şi s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei …….

La termenul de judecată din data de xxxxxx, instanţa a respins excepţia lipsei  dovezii de reprezentant a contestatorului, la termenul din xxxxx, instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei ...... S.A., iar la termenul de judecată din data de xxxxx a unit excepţia tardivităţii formulării contestaţiei, invocată de intimat prin întâmpinare şi a reţinut cauza în pronunţare.

 Analizând actele și lucrările dosarului instanța reține următoarele:

Potrivit art. 248 alin. 1 C.p.c., „instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei”.

Prin întâmpinare, intimatele ...... şi ...... au invocat excepția tardivității formulării contestației la executare.

Cu privire la această excepție instanța reține următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 715 alin. 1 Cod procedură penală „… contestaţia la executarea silită propriu-zisă  se poate face în termen de 15 zile de la data când: 1. contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care îl contestă; 2. cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi. Dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit”.

Din analiza înscrisurilor aflate în copia dosarului de executare nr. xxxxxx al BEJ ......, rezultă că copia titlului executoriu, a încheierii de încuviințare a executării silite, a încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare, somația și înștiinșarea privind înființarea popririi, au fost comunicate debitoarei ......, la data de 02.12.2015, la adresa din mun. ……, județul ……, procedura fiind îndeplinită prin depunerea corespondenței la cutia poștală.

 Din fișa de consultare a bazei de date DEPABD aflată la fila 56 dos. Judec. ……, rezultă că de la data de 06.05.2014, debitoarea nu mai locuia la respectiva adresă, domiciliul său stabil fiind în sat ......, comuna ......, județul .......

Față de această împrejurare, instanța apreciază că nu a existat posibilitatea ca debitoarea, contestatoarea din prezenta cauză să ia cunoștință de începerea executării și înființarea popririi.

Contestatoarea a susținut că a luat cunoștință pentru prima dată de existența unei executări silite pornite împotriva sa la data de 04.05.2018, când angajatorul său a primit adresa de poprire pe veniturile contestatoarei și i-a adus la cunoștință despre acest lucru.

În urma verificărilor efectuate de către instanță în copia dosarului de executare a rezultat că adresa de înființare a popririi a fost comunicată către Intreprinderea Individuală ...... la data de 17.04.2018, când corespondența a fost predată mamei numitei ......, care însă, nu avea nicio calitate în cadrul întreprinderii individuale căreia îi era adresată corespondența.

În vederea verificării aspectului susținut de către contestatoare în sensul că a luat cunoștință de existența popririi la data de 04.05.2018, instanța a dispus emiterea unei adrese către I.I. ...... cu solicitarea de a comunica instanței data la care a adus la cunoștință debitoarei existența popririi, de a comunica dovada aducerii la cunoștință sau, în lipsa comunicării acestor date, să comunice instanței data la care s-a făcut prima reținere din veniturile debitoarei.

Cu adresa înregistrată la Judecătoria ...... la data de 07.06.2019 (fila 21 dos Judec. ......) I.I. ...... a comunicat instanței că adresa de înființare a popririi emisă de executorul judecătoresc, privind pe debitoarea ......, a fost primită de mama sa, care i-a înmânat-o la data de 03.05.2018, iar la data de 04.05.2018 a adus-o la cunoștința debitoarei, în adresă precizându-se că reprezentantul legal al întreprinderii individuale poate preciza cu exactitate data aducerii la cunoștința debitoarei a adresei de poprire deoarece și-a notat-o, fiind pentru prima dată când primea o astfel de solicitare. S-a mai precizat în adresă că, motivat de împrejurarea că debitoarea a promis că va achita debitul, nu s-a operat nicio reținere din veniturile obținute de aceasta de la angajator.

 Față de aspectele expuse anterior, instanța apreciază că nu există nicio dovadă că debitoarea a cunoscut despre existența executării silite pornite împotriva sa anterior datei de 04.05.2018, astfel că se apreciază că aceasta este data de la care a început să curgă termenul pentru formularea contestației la executare care, potrivit ștampilei poștei a fost expediată către Judecătoria ...... la data de 09.05.2018.

Pentru toate aceste considerente, instanța va respinge excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare invocată de către intimatele ….. şi  ...... LTD și, pe cale de consecință,  va constata formularea în termenul legal a contestației la executare.

Analizând motivele contestației la executare, instanța reține următoarele:

Prin contestația la executare formulată contestatoarea ...... a solicitat constatarea nulităţii tuturor actelor de executare emise în dosarul nr. xxxxxx al BEJ ......,  ce au fost efectuate fără respectarea dispoziţiilor legale în materie, precum şi întoarcerea executării, invocând prescripţia dreptului de a cerere executarea silită. A susținut  contestatoarea că  în cursul anului 2005 a încheiat un contract de credit pentru achiziţionarea unor electrocasnice cu ...... România, a plătit o singură rată, după care nu a mai achitat nicio sumă de bani dar, având în vedere că la data de 13.09.2007 creditorul inițial a cesionat creanța, apreciază  că termenul prescripţiei a început să curgă cel mai târziu la data cesionării creanţei și s-a împlinit după 3 ani de la această dată, nemaiexistând posibilitatea de a se solicita executarea silită.

În fapt, astfel cum rezultă din copia dosarului de executare silită, între debitoarea ...... și ...... România, s-a încheiat contractul de credit nr. xxxxxx din xxxxxx.

Din relațiile comunicate de către ...... SA la solicitarea instanței, cu adresa nr. xxxxxx (fila 48 dos. Judec. ......) rezultă că, urmare a neachitării a trei sume minime de plată consecutive, creditul contractat de contestatoare a fost declarat exigibil și închis prin dosar de daună de la ...... Asigurări la data de 03.07.2006, iar la data de 13.09.2007 s-a procedat la cesionarea creanței de 2717,07 lei către ……și …… SA.

Prin încheierea din xxxxxx, pronunțată în dosarul nr. xxxxxx al Judecătoriei ......, a fost învestit cu formulă executorie contractul de credit nr. xxxxxx din xxxxxx005, încheiat între ...... și ......, la cererea creditorilor …… şi  ...... LTD.

Creditoarea cesionară …… SRL s-a adresat cu cerere de executare silită către BEJ …… la data de 04.11.2015, fiind înregistrată sub nr. xxxxxx, conform încheierii din 06.11.2015 (fila 72 din copia dos . de executare).

În drept, potrivit dispoziţiilor art. 712 alin. 1 Cod pr. civilă împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.

 Analizand cu prioritate motivul contestatiei la executare vizand prescriptia dreptului de a obtine executarea silita  invocat de contestatoare, instanta retine ca acest motiv este întemeiat.

Astfel, instanţa constată faptul că,  potrivit clauzelor contractuale menţionate la pct. 5.4 din contractul de credit, banca și-a rezervat dreptul de a dispune declararea creditului exigibil , fără îndeplinirea unei formalități juridice, urmând să înceapă procedura legală de recuperare a obligațiilor de plată în situația în care deținătorul cardului de credit nu efectuează nici o alimentare a contului de card pentru achitarea totalului de plată datorat băncii, pe perioada de patru luni consecutive.

 Potrivit art. 6 din Decretul nr. 167/1958 (în vigoare la data încheierii contractului de credit ce reprezintă titlu executoriu) privitor la prescripţia extinctivă, dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani, iar în conformitate cu art. 7 din acelaşi decret, prescripţia începe să curgă de la data la care s-a născut dreptul la acţiune sau dreptul de a cere executarea silită.

În cauză, faţă de prevederile contractuale sus menţionate, creditul contractat de contestatoare a fost declarat exigibil și închis prin dosar de daună de la ...... Asigurări la data de 03.07.2006.

Ulterior, la data de 13.09.2007, între cedentul ...... Asigurări și cesionarii …… SRL ……SA. S-a încheiat un contract de cesiune a creanțelor, iar creanța de 2717,07 lei datorată de debitoarea ...... a făcut obiectul acestui contract. 

Prin urmare, cum creditul contractat de debitoare era deja exigibil la data cesiunii de creanță, rezultă că dreptul creditoarelor cesionare de a solicita executarea silită s-a născut cel mai târziu odată cu încheierea contractului de cesiune, adică la data de 13.09.2007, acesta fiind momentul de la care creditoarele cesionare puteau să înceapă recuperarea sumei restante.  Aşadar, momentul de la care a început să curgă termenul de  prescripţie a dreptului de a cere executarea silită este 13.09.2007, acest termen împlinindu-se  la data de 13.09.2010, cu mult înainte de depunerea cererii de executare silită de catre creditorul cesionar al creanţei.

In cauză nu s-a facut dovada că termenul de prescriptie a fost suspendat sau întrerupt.

Apărarea intimatei cesionare în sensul că, cererea contestatorului de constatare a intervenirii prescriptiei dreptului de a cere executarea silită este neîntemeiată, deoarece, ultima plată sau ultima tragere din credit trebuia dovedită de către contestatoare, apreciind că în condițiile în care aceasta nu a uzat de prerogativa denunțării contractului, acesta s-a reînnoit succesiv fără ca vreuna dintre părți să manifeste interes pentru încetarea convenției și că desistarea de la rambursarea ratelor nu este un motiv suficient pentru a se considera născut dreptul creditorului la executarea silită, nu poate fi primită de instanță, având în vedere că, așa cum s-a arătat mai sus, creditoarea inițială ...... România a declarat exigibil creditul și a recuperat suma restantă de la ...... Asigurări, contractul de credit nemaifiind în ființă, doar creanța fiind cedată de ...... Asigurări la data de 13.09.2007.

Astfel, în temeiul art. 6 din Decretul nr. 167/1958 (în vigoare la data încheierii contractului de credit ce reprezintă titlu executoriu), instanţa constată că titlul executoriu reprezentat de contractul de credit nr. xxxxxx din 06.10.2005, încheiat între ...... și ......,  şi-a pierdut puterea executorie, iar dreptul intimatelor …… şi  ...... LTD , în calitate de creditoare cesionare ale creantei rezultate din acest contract, de a obţine executarea silită s-a stins şi, pe cale de consecinţă, instanţa va dispune anularea tuturor actelor de executare emise în dosarul de executare nr. xxxxxx al BEJ ......, ce au fost întocmite în temeiul unui înscris care nu mai avea putere de titlu executoriu.

 Executarea silita ce face obiectul dosarului de executare nr. xxxxxx al BEJ ...... s-a realizat prin poprire fiind posibil ca până la această dată să se fi reținut anumite sume de bani din veniturile contestatoarei, iar cum executarea silită va fi anulată prin prezenta hotărâre, se va dispune întoarcerea executării în dosarul de executare nr. nr. xxxxxx al BEJ ......, in sensul obligării intimatelor sa  restituie contestatoarei evantualele  sume de bani  reţinute acesteia in urma executării silite.

 Cum intimatele au căzut în pretentii, în temeiul dispoziţiilor art.453 Cod procedură civilă instanta le va obliga pe aceasta să plătească contestatorului suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată  reprezentând onorariul avocatului și va respinge cererea privind obligarea intimatelor la plata cheltuielilor de judecată reprezentând taxa de timbru, deoarece, în ce priveşte taxa de timbru aferentă contestatiei la executare există dispozitii legale exprese de restituire a acesteia către contestator şi, chiar dacă contestatoarea nu a formulat o astfel de cerere în cadrul cauzei de faţă, pentru ca instanţa să se pronunţe în acest sens, o poate formula în mod separat.

De asemenea, având în vedere că nu s-a făcut de către contestatoare dovada achitării sumei de 166 de lei reprezentând contravaloarea copierii dosarului de executare (pentru a putea fi inclusă această sumă în cheltuielile de judecată), va obliga pe intimate să achite  această sumă către BEJ .......

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare învocată de către intimatele …… şi  ...... LTD.

Admite contestaţia la executare formulata de contestatoarea ......, CNP xxxxxx, domiciliată în mun. ……, str. ……, judeţul ……, cu domiciliul  procesual ales la Cabinet Avocat ……, cu sediul în …., judeţul ……, în contradictoriu cu  intimatele …… şi  ...... LTD, cu sediul procesual ales  la …… , mun. ……, ……, judeţul …….

Constată prescris dreptul de a cere executarea silita  a contractului de credit nr. xxxxxx din 06.10.2005, încheiat între contestatoarea ...... şi ...... SA.

 Anulează toate actele de executare întocmite în dosarul de executare nr. xxxxxx al BEJ ...... .

Dispune întoarcerea executării pentru eventualele sume executate după începerea executării.

Obligă intimatele să plătească contestatoarei suma de 1000 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariul avocatului.

Obligă intimatele să plătească BEJ  ...... suma de 166 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor de copiere a dosarului de executare.

Respinge cererea contestatoarei de acordare a cheltuielilor de judecata constând în taxa de timbru.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, eventuala cerere de apel urmând a se depune la Judecătoria .......

Pronunţată azi, xxxxxx, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor  de către  grefa instanţei.

PREŞEDINTE, GREFIER,