Evacuare - reclamanta a făcut dovada calităţii de proprietar în temeiul contractului de donaţie cu rezerva abitaţiei viagere; pârâta nu a făcut dovada existenţei a unui titlu valabil pentru ocuparea imobilului

Hotărâre 5118 din 19.07.2019


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile, instanţa constată:

La data de 24.06.2019 pe rolul instanţei a fost înregistrată sub nr. de dosar …/299/2019 cererea formulată de reclamanta A în contradictoriu cu pârâta B, prin care s-a solicitat instanţei pronunţarea unei hotărâri de evacuare a pârâtei din imobilul situat în Bucureşti, ..., Sector 1.

În motivare, reclamanta a învederat că este proprietarea imobilului situat în Bucureşti, ..., Sector 1 în temeiul contractului de donaţie cu rezerva abitaţiei viagere autentificat sub nr. 781 de către BNP …, prin care unchiul său i-a donat nuda proprietate, iar prin decesul unchiului său, C, are dreptul să dispună liber de întregul bun, în care pârâta locuieşte fără drept.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 1041 Cod de procedură civilă, art. 555 Cod civil.

În dovedire, reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Deşi legal citată pârâta nu a formulat întâmpinare.

Instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile regăsite la dosar.

Analizând cererea şi înscrisurile regăsite la dosar, instanţa reţine:

Potrivit art. 1034 C.pr.civ., „dispoziţiile prezentului titlu se aplică în litigiile privind evacuarea din imobilele folosite sau, după caz, ocupate fără drept de către foştii locatari sau alte persoane.” De asemenea, art. 1041 C.pr.civ. prevede că „dacă locatarul sau ocupantul notificat în condiţiile prezentului titlu refuză să evacueze imobilul ori dacă locatarul a renunţat la dreptul său de a fi notificat şi a pierdut, din orice motive, dreptul de a folosi imobilul, locatorul sau proprietarul va solicita instanţei să dispună, prin hotărâre executorie, evacuarea imediată a locatarului sau ocupantului din imobil, pentru lipsă de titlu.”

Din analiza acestor dispoziţii legale rezultă că pentru admiterea unei acţiuni în evacuare formulate în temeiul procedurii speciale prevăzute de Titlul XI din Cartea a VI-a a Codului de procedură civilă trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii: reclamantul să aibă, cu privire la imobilul din care se solicită evacuarea, calitatea de locator sau proprietar, în sensul dispoziţiilor art. 1034 alin. 2 lit. c sau lit. f C.pr.civ., iar pârâtul să fie locatar sau ocupant fără titlu al acestui imobil (art. 1034 alin. 2 lit. b sau lit. f C.pr.civ.).

Instanţa reţine că reclamanta a făcut dovada calităţii de proprietar în temeiul contractului de donaţie cu rezerva abitaţiei viagere autentificat sub nr. 781 de către BNP …, filele 6, 7 dosar, al imobilului situat în Bucureşti, ..., Sector 1, drept de proprietate înscris în Cartea funciară nr. 251390-C1-U16, fila 9 dosar.

Instanţa reţine că reclamanta a procedat la notificarea pârâtei (notificare nr. 42N/09.04.2019 – fila 12) prin Biroul executorului judecătoresc …, solicitându-i acesteia să elibereze, în termen de 30 de zile, imobilul situat în Bucureşti, ..., Sector 1, proprietatea reclamantei. 

Instanţa arată că nu este incidentă situaţia de excepţie prevăzută de art. 896 C.pr.civ., care arată că nicio evacuare din imobilele cu destinaţie de locuinţă nu poate fi făcută de la data de 1 decembrie şi până la data de 1 martie a anului următor, decât dacă creditorul face dovada că, în sensul dispoziţiilor legislaţiei locative, el şi familia sa nu au la dispoziţie o locuinţă corespunzătoare ori că debitorul şi familia sa au o altă locuinţă corespunzătoare în care s-ar putea muta de îndată. În cauză evacuarea are loc în afara perioadei exceptate de legiuitor.

Instanţa constată că pârâta nu a făcut dovada existenţei a unui titlu valabil pentru ocuparea imobilului, prin urmare aceasta are calitatea de ocupant fără titlu conform art. 1034 alin. 1 lit e Cod de procedură civilă.

Pe cale de consecinţă, pentru toate aceste considerente, pârâta nejustificând existenţa unui titlu în vederea ocupării imobilului situat în mun. Bucureşti, ..., Sector 1, instanţa va admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta A în contradictoriu cu pârâta B, va dispune evacuarea pârâtei din imobilul situat în Bucureşti, str. ….., Sector 1, ocupat fără titlu.

În ceea ce priveşte plata cheltuielile de judecată, instanţa reţine că, potrivit 453 C.pr.civ., partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată. Aşa cum rezultă din art. 451 C.pr.civ., cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru şi timbru judiciar, onorarii avocaţi sau experţi, sume cuvenite martorilor pentru deplasare, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

Având în vedere culpa procesuală a pârâtei, instanţa urmează să oblige pârâta să plătească reclamantei suma de 100 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată pentru taxa judiciară de timbru, iar în lipsa unor dovezi în acest sens, instanţa respinge cererea reclamantei de obligarea a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată cu onorariul de avocat, ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta A cu domiciliul ales în ….  în contradictoriu cu pârâta B cu domiciliul în …..

Dispune evacuarea pârâtei din imobilul situat în Bucureşti, …., Sector 1, ocupat fără titlu.

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 100 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată pentru taxa judiciară de timbru.

Respinge capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată pentru onorariu de avocat, ca neîntemeiat.

Executorie.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare, care se va depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti sub sancţiunea anulării.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin. 2 Cod de procedură civilă, azi, data de 26.07.2019.

PREŞEDINTE, GREFIER,