Contestatie la executare

Sentinţă civilă 2675 din 11.06.2019


Data publicare portal: 13.02.2020

Prin Sentinta civila nr. …. din data de … pronuntata de Judecatoria …. s-a respins cererea de suspendare a executării silite formulată de către contestatoare. S-a respins contestaţia la executare aşa cum a fost modificată, formulată de către contestatoare ..., CNP ..., domiciliată în ...în contradictoriu cu intimat ..., CNP ..., domiciliat în ..., ..., cu sediul în ... şi ..., cu sediul în ...ca neîntemeiată. S-a respins cererea privind întoarcere a executării silite formulată de către contestatoare, ca neîntemeiată. A fost obligată contestatoarea către intimatul ... la plata sumei de ... lei, reprezentând cheltuieli de judecată. A fost obligată contestatoarea la plata sumei de ... lei reprezentând contravaloarea dosarului de executare nr. ... în contul deschis nr. ..., beneficiar BEJ „...”. Prezenta hotărâre se va comunica, din oficiu către  Biroul Executorului Judecătoresc „ ...”, după rămânerea definitivă.

Pentru a se pronunţa astfel Judecătoria a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrata sub nr. ... pe rolul Judecătoriei ... contestatoarea ... în contradictoriu cu intimaţii ..., în calitate de creditor, ... cu sediul în localitatea ..., în calitate de terţ poprit şi ..., în calitate de terţ poprit a formulat contestaţie la executare solicitând anularea tuturor actelor de executare ce fac obiectul dosarului de executare silita nr. ...înregistrat la BEJ ..., cu sediul in ..., pentru punerea în executare" a sentinţei civile nr. ..., pronunţată de Judecătoria ... în dosarul civil nr. ..., respectiv:

-somaţia de executare din data de ...;

-adresa de înştiinţare a declanşării executării silite din data de ...;

-adresa de înfiinţare a popririi către ...din data de ...;

-adresa de înfiinţare a popririi către ...din data de ...;

-încheierea de încuviinţare a executării silite nr. ..., pronunţată de Judecătoria ... în dosarul nr. ...;

-în temeiul dispoziţiilor prevăzute de art. 719 C.pr. civ., până la soluţionarea contestaţiei solicită suspendarea executării silite,

-în temeiul dispoziţiilor prevăzute de an. 719 alin. 7 C.pr.civ., prin încheiere dată fără citarea părţilor să se dispună suspendarea provizorie a executării silite până la soluţionarea cererii de suspendare

-obligarea intimatului creditor la plata cheltuielilor de judecată.

In motivarea cererii, contestatoarea a arătat că această executare silită este declanşată în baza unui titlu executoriu ce emană de la Judecătoria ..., ca instanţă de fond, titlu care a fost desfiinţat de instanţa de apel. Mai mult cererile ulterioare pronunţării deciziei instanţei de apel, de lămurire a dispozitivului deciziei nr. ...a Tribunalului..., si care au avut ca obiect tocmai aceste pretenţii derivate din întreţinere neutru perioada ..., au fost respinse de tribunal ca neîntemeiate.

Având în vedere această situaţie, contestatoarea a solicitat suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei şi, având în vedere că a fost plă¬tită cauţiunea în cuantum de ... lei, prin încheiere dată fără citarea părţilor, să se dispună suspendarea provizorie a executării silite până la soluţionarea cererii de suspendare.

De altfel, dincolo de elementele de nelegalitate ce caracterizează această executare, pot afirma că pe de o parte această executare îmi afectează subzistenţa, iar pe de altă parte s-ar produce o pagubă ce ar fi greu de reparat într-o procedură viitoare de întoarcere a executării.

Dezvoltând aceste argumente arătăm că prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Judecă¬toria ... la data de ..., sub nr. ... a cerut, în contradictoriu cu pârâtul ..., ca locuinţa minorului ..., născut la data de ..., să fie stabilită la mine, autoritatea părinteasca să fie exercitată în comun, iar pârâtul să fie obligat la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului.

În cauză, pârâtul ...a formulat cerere reconvenţională prin care a solicitat ca locuinţa minorului să fie stabilită la tată, autoritatea tutelară să fie exercitată în mod exclusiv de tata iar mama să fie obligată la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului.

Prin sentinţa civilă nr. ...pronunţată de Judecătoria ..., ca instanţă de fond în acea cauză, a fost admisă în parte acţiunea reclamantei şi în parte cererea reconvenţională, mai exact:

- s-a dispus ca autoritatea părintească să fie exercitată în comun de către ambii părinţi;

- locuinţa minorului ...a fost stabilită la domiciliul tatălui;

- sub aspectul obligaţiilor de întreţinere s-a dispus ca tatăl să execute această obligaţie în natură, iar mama a fost obligată la plata unei pensii de întreţinere lunare, în cuantum total de 1/4 din venitul lunar net obţinut începând cu data formulării cererii reconvenţionale (...) şi până la majoratul minorului, iar daca acesta va continua studiile, până la terminarea acestora dar nu mai mult de 26 de ani;

- au fost compensate cheltuielile de judecată.

Împotriva acestei hotărâri mama reclamantă a declarat apel care a fost admis prin decizia nr. ...de către Tribunalul ..., iar sentinţa instanţei de fond a fost schimbată în parte în sensul că:

- locuinţa minorului a fost stabilită la mamă;

- obligaţia de întreţinere a minorului se va executa în natură de către mamă, iar tatăl pârât a fost obligat în favoarea minorului la plata unei pensii de întreţinere lunare în cuantum de 1/4 din venitul lunar net obţinut, începând cu data pronunţării deciziei instanţei de apel şi până la intervenirea unei cauze de stingere sau de modificare a obligaţiei.

Celelalte dispoziţii ale instanţei de fond au fost păstrate.

După pronunţarea deciziei instanţei de apel, tatăl s-a adresat aceleiaşi instanţe cu o cerere ce avea ca obiect lămurirea deciziei nr. ...pronunţată de Tribunalul ... ca instanţă de apel, cerere care viza două aspecte:

- acordarea unui program de vizită întrucât printr-o încheiere interlocutorie a instanţei de fond mama ar fi fost de acord cu stabilirea unui program de vizită şi;

- sub aspectul obligaţiei de întreţinere, deşi instanţa de apel a reţinut că mama va onora această obligaţie în natură, iar tatăl va executa această obligaţie odată cu pronunţarea deciziei instanţei de apel, această hotărâre nu ar fi lămurit situaţia obligaţiei de întreţinere pentru perioada în care minorul s-a aflat la tată, respectiv pe perioada ....

Această cerere formulată de tatăl ..., ce avea ca obiect lămurirea dispozitivului deciziei nr. ...pronunţată de instanţa de apel, a fost respinsă de Tribunalul ... prin încheie¬rea nr. ....

Între argumentele ce au stat la baza acestei soluţii de respingere a cererii de lămurire a dispozitivului hotărârii, tribunalul a reţinut că intimatul s-a declarat nemulţumit de faptul că, deşi până la pronunţarea deciziei din apel, miorul s-a aliat în grija sa, tribunalul nu a dispus obligarea mamei să plătească întreţinerea acestuia pentru perioada anterioară.

Tribunalul a menţionat că această solicitare nu necesita o lămurire a dispozitivului, care era cât se poate de explicit, şi dat fiind faptul că cererea avea un temei nou, învederează că tatăl petent are la îndemână alte mijloace juridice.

Deşi această motivare a tribunalului făcea referire la un temei de drept nou faţă de cel dedus jude¬căţii ce tocmai se finalizase, şi deci că tatăl ar fi putut eventual formula o nouă cerere de chemare în judecata, tatăl pârât se adresează executorului judecătoresc cu cerere de executare pentru punerea în executare a sentinţei civile nr. ..., cerere ce avea ca obiect executarea silita a obligaţiei de plată a întreţi¬nerii pe perioada cuprinsă între data formulării cererii sale reconvenţionale în faţa instanţei de fond şi data pronunţării deciziei instanţei de apel (...).

După depunerea cererii de executare silită, cu toate că această sentinţa nr. ...mai avea valoare de titlu executoriu, prin încheierea nr. .... Judecătoria Slatina dispune încuviinţarea executării silite, autorizând totodată creditorul să treacă la executarea silită pentru încasarea de la mamă a cotei de ... din venitul net realizat de aceasta pe perioada ....

Contestatoarea a apreciat că toate actele ce au fost emise în baza acestui dosar de executare silită sunt nelegale.

Înainte de a dezvolta argumentele ce ţin de nelegalitatea acestei executări silite, trebuie precizat ca minorul nu s-a aflai la tată doar pe perioada mai sus menţionată ci mult peste data pronunţării acestei decizii, mai exact până la data de ..., când a fost predat prin executare silită.

Din punct de vedere al normelor de procedură civilă, în momentul la care tatăl a formulat cererea de executare a sentinţei civile ..., această hotărâre nu mai întrunea condiţiile legale pentru a fi titlu executor, sens în care invocă.

Admiţând apelul, instanţa de apel a schimbat sentinţa instanţei de fond doar prin prisma a 2 capete de cerere, cel referitor la stabilirea locuinţei minorului şi cel referitor la obligaţiile de întreţinere şi a men¬ţinut doar dispoziţia referitoare la exercitarea comună a autorităţii părinteşti.

Cele două capete ce au fost schimbate în apel sunt tranşate clar si fără vreo menţiune de menţinere în parte a unor anume pretenţii referitoare la întreţinere, sau pentru vreo anume perioadă de timp.

Dacă s-ar fi dorit ca din dispoziţiile referitoare la întreţinere să fie menţinute o parte din cele men¬ţionate de către instanţa de fond, fie si pe perioada solicitată acum de tată, ar fi trebuit ca instanţa de apel să facă referire expresă, în sensul menţinerii in parte a unei astfel de obligaţii de întreţinere.

Ori, daca desfiinţarea unui titlu executoriu face ca acesta să fie lipsit de efecte în condiţiile in care a fost pus în executare, cu atât mai mult un astfel de titlu deja desfiinţat nu mai poate produce efecte in condiţiile în care nu a fost pus în executare.

După pronunţarea deciziei instanţei de apel ce stabilea locuinţa minorului la mamă, aceasta a solicitat tatălui predarea de bună-voie a minorului, înaintând o notificare prin intermediul execu¬torului judecătoresc, iar ulterior a formulat cerere de executare silită.

Constatând însă refuzul expres al tatălui de a-l preda pe minor, mama s-a adresat executorului judecătoresc solicitându-i acestuia ca în tern ei ii 1 dispoziţiilor speciale prevăzute de art. 910 alin. 3. C.pr.civ., raportat la art. 906 C.pr.civ., ce reglementează executarea obligaţiei de a face referitoare la minori, să sesi¬zeze Judecători ... cu cerere de acordare de penalităţi, cerere ce a fost înregistrată sub nr. ...

In perioada ce a urmat, tatăl a formulat tot felul de cereri pentru a împiedica predarea minorului (cerere lămurire dispozitiv, contestaţii la executare, cereri de strămutare, etc.) apărându-se de maniera că minorul nu vrea să meargă la mamă, refuzând categoric să părăsească domiciliul tatălui, aşa încât preluarea efectivă a minorului de către mamă s-a produs doar ca urmare a pronunţării încheierii nr. ...în dosarul nr. ...şi obligării tatălui de către Judecătoria ... la o pe¬nalitate de ...lei pe fiecare zi de întârziere în favoarea mamei până la predarea efectivă a minorului.

De îndată ce această hotărârea de acordare de penalităţi i-a fost comunicată tatălui (dată de la care curgea penalitatea), tatăl debitor l-a contactat pe executorul judecătoresc, iar executorul la rândul său a contactat-o pe mamă, aşa încât în aceeaşi zi - ...- minorul a fost preluat de mamă.

Această stare de fapt expus mai sus, probată cu hotărâri judecătoreşti, demonstrează că menţinerea minorului în domiciliul tatălui a fost una abuzivă şi chiar daca această stare de fapt i-a generat anumite costuri pentru întreţinerea minorului, nu poate fi imputată vreo culpă unei terţe persoane câtă vreme un astfel de prejudiciu este generat de propria sa faptă.

A nu da eficienţă acestei norme ce este reglementată în art, 1352 C.civ., care exonerează de răspundere atunci când vorbim de însăşi fapta victimei, ar însemna să fie încurajat abuzul de drept, ori în speţa de faţă. în cei aproape 5 ani de judecată ce a avut loc între aceste părţi, tatăl minorului a dat dovadă in nenumărate rând de abuz de drept.

Importantă este şi împrejurarea că în prezent tatăl, pretins creditor, se foloseşte deja de această situaţie incertă pentru a-i transmite că după ce se va executa această pretinsă creanţă pentru perioada ..., o va acţiona în judecată şi pentru perioada ulterioară pronunţării deciziei in-stanţei de apel, mai exact până la data de ...când minorul a fost efectiv predat mamei, chiar dacă această predare a fost ca urmare a executării silite.

Nu în ultimul rând, invocă şi că executarea se face asupra tuturor veniturilor nete pe care le are petenta, venituri care includ şi norma de hrană şi care, potrivit unei decizii în interesul legii sunt exceptate de la baza de calcul a unei astfel de obligaţii.

În drept au fost invocate dispoz. art. 712 şi următ. C.p.civ, art. 719 C.p.civ, art. 643 C.p.civ., art. 1352 C.civ. şi art. 451 şi următ. C.p.civ.

În susţinerea cererii, contestatoarea a depus la dosar înscrisuri (f.14-51).

Intimatul ... a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiata cu obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecata.

In drept, au fost invocate dispoziţiile art.205 Cp.c.

 În susţinerea întâmpinării intimatul a depus la dosar împuternicirea avocaţială (f.61) şi în copie înscrisuri (f. 62-86).

Prin rezoluţia din data de ... instanţa a dispus citarea părţilor pentru termenul de judecată din data de ..., comunicarea către contestatoare a întâmpinării depusă de către intimat  şi a înscrisurilor, în vederea depunerii răspunsului la întâmpinare  în termen de 10 zile de la comunicare, precum şi emiterea unei adrese Biroul Executorului Judecătoresc ..., pentru a se înainta la dosar o copie certificată de pe dosarul de executare nr. ....

La data de ... BEJ ... a înaintat, la solicitarea instanţei, copii de pe actele din dosarul de executare nr. ... (f.100-132).

Contestatoarea a depus la dosar la data de ... cerere completatoare a acţiunii principale în sensul că solicită ca pe lângă capetele de cerere deja formulate, să se dispună şi întoarcerea executării şi restabilirea situaţiei anterioare acesteia, urmând să se dispună ca intimatul ...sa fie obligat să restituie reclamantei ... suma de ... lei, sumă ce a fost încasată până la această dată prin poprire pe veniturile salariale; cu obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt, după formarea dosarului de executare nr. ... la BEJ ..., pentru punerea în executare silită a sentinţei civile nr. ... pronunţată de Judecătoria ..., s-a trecut la executarea silită prin poprirea veniturilor salariale.

Până la această dată a fost achitată suma totală de ... lei aşa cum reiese şi din adeverinţa nr. ... emisă de terţul poprit ..., pe care o ataşează.

În condiţiile date, solicită ca admiţând contestaţia la executare să se dispună şi întoarcerea executării silite.

În drept au fost invocate dispoziţiile prevăzute de art. 204, art. 723 şi urm. şi art. 451 şi urm. C.pr.civ.

Instanţa la termenul din data de ... a dispus comunicarea cererii completatoare depusă de către contestatoare către intimaţi şi a dispus plata de către  contestatoare a taxei judiciare de timbru în sumă de ... lei pentru cererea având a obiect suspendarea executării silite şi ...lei pentru întoarcerea executării silite.

Intimatul ... a depus la data de ... întâmpinare la cererea completatoare formulata de contestatoarea ..., solicitând respingerea acesteia ca neîntemeiata, motivat de faptul ca nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 723 C.p.c. , întrucât aşa după cum a învederat si prin întâmpinarea depusa la dosar, nu exista nici un motiv pentru a se desfiinţa executarea silita .

Prin încheierea de încuviinţare a executării silite nr. ..., s-a încuviinţat in mod corect executarea silita a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civila ..., schimbata in parte prin decizia Tribunalului ... nr. ..., in sensul ca s-a autorizat creditorul sa treacă la executarea silita a debitoarei ..., pentru suma de 1/4 din venitul lunar net realizat, reprezentând pensie de întreţinere pentru perioada ..., la care se adaugă cheltuielile de executare .

Încheierea de încuviinţare a executării silite ca si toate actele de executare din dosarul de executare nr. ... au fost legal emise având in vedere ca prin sentinţa civila ... s-a stabilit locuinţa minorului ... la tatăl sau si obligarea mamei acestuia la plata unei pensii de întreţinere in cuantum de 1/4 din venitul net lunar începând cu ....

Ulterior, prin decizia Tribunalului ... nr. ...s-a schimbat in parte sentinţa Judecătoriei, in sensul ca s-a stabilit locuinţa minorului la mama sa , iar tatăl sau a fost obligat la plata pensiei de întreţinere in favoarea minorului începând cu data pronunţării deciziei, menţinându-se restul dispoziţiilor din sentinţa .

In condiţiile in care titlul executoriu, reprezentat de sentinţa civila ..., a fost schimbat in parte sub aspectul stabilirii locuinţei minorului si obligării tatălui minorului la plata pensiei de întreţinere începând cu ...si s-au păstrat restul dispoziţiilor din sentinţa, este mai mult decât cert faptul ca s-au păstrat inclusiv dispoziţiile din titlul executoriu privind obligaţia debitoarei ... la plata pensiei de întreţinere in favoarea minorului pentru perioada cuprinsa intre data formulării cererii reconvenţionale si data pronunţării deciziei Tribunalului ... (...).

In drept au fost invocate dispoziţiile art. 205 C.pr.civ.

Instanţa în temeiul art.255 C.pr.civ. rap. la art.258 C.pr.civ. a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisuri, ca fiind pertinentă, concludentă şi utilă cauzei.

Analizând probele administrate în vederea soluţionării contestaţiei la executare, instanţa constată următoarele:

Instanţa reţine că între contestatoare şi intimat anterior, a avut loc un proces având ca obiect „stabilire domiciliu minori”, ce a făcut obiectul dosarului nr. ..., în care contestatoarea  a chemat în judecată pe intimat pentru a  se dispune stabilirea domiciliului minorului la mamă, obligarea tatălui (intimatul) la plata pensiei de întreţinere şi alte cererii accesorii.

Judecătoria ..., prin sentinţa civilă nr. ... din data de  ...a stabilit domiciliul minorului la tată, a dispus obligarea mamei (contestatoarei) la plata în favoarea minorului „[…] a unei pensii de întreţinere lunare, în cuantum total de 1/4 din venitul lunar net obţinut, începând cu data formulării cererii reconvenţionale, respectiv ... si până la împlinirea de către minor a vârstei majoratului, iar daca minorul îşi va continua studiile, pana la terminarea acestora, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 ani […]”.

Împotriva sentinţei civile, contestatoarea a declarat apel, iar Tribunalul ..., prin decizia civilă nr. ... pronunţată la data de ...a admis apelul, a schimbat în parte sentinţa în sensul că a stabilit locuinţa minorului ...la domiciliul mamei, a dispus obligaţia de întreţinere a minorului se va executa în natură de către mamă şi a obligat pe tată la plata în favoarea minorului a unei pensii de întreţinere lunare în cuantum de 1/4 din venitul net lunar obţinut, începând cu data pronunţării prezentei decizii şi până la intervenirea unei cauze de modificare sau stingere a obligaţiei. Păstrează restul menţiunilor din sentinţă […]”.

La data de ..., intimatul a formulat cerere de executare silită împotriva contestatoarei, pe temeiul titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. ... din data de  ... în vederea achitării pensiei de întreţinere stabilită în favoarea minorului începând cu data de ... până la data de ... (f.103).

Prin încheierea nr. ... pronunţată la data de ... în dosarul nr. ... Judecătoria ..., a încuviinţat executarea silită a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. ... din data de  ... pronunţată de către Judecătoria ..., în dosarul nr. ....

Instanţa reţine că prin prezenta contestaţie la executare, contestatoarea a solicitat anularea executării silite în dosarul de executare nr. ..., invocând faptul că sentinţa civilă nr. ... din data de  ... nu este titlu executoriu.

Aceasta fiind situaţia de fapt, instanţa reţine că, potrivit art.712 alin. 1 Cod procedură civilă, împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. Contestaţia la executare este o cale specială de atac aplicabilă în faza executării silite prin care se poate obţine anularea actelor de executare efectuate cu încălcarea dispoziţiilor legale”.

La art. 632  C.pr.civ. „ (1) Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu.(2) Constituie titluri executorii hotărârile executorii prevăzute la art. 633, hotărârile cu executare provizorie, hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare”.

Prin art.633 C.pr.civ. se prevede că „sunt hotărâri executorii: 1. hotărârile date în apel, dacă prin lege nu se prevede altfel […]”, iar art. 634 se arată că: sunt hotărârii definitive - 4. hotărârile date în apel, fără drept de recurs, precum şi cele neatacate cu recurs”.

De asemenea, potrivit art. 448 C.pr.civ.: (1) Hotărârile primei instanţe sunt executorii de drept când au ca obiect: 1. stabilirea modului de exercitare a autorităţii părinteşti, stabilirea locuinţei minorului, precum şi modul de exercitare a dreptului de a avea legături personale cu minorul; (2) Executarea hotărârilor prevăzute la alin. (1) are caracter provizoriu”.

În ceea ce priveşte caracterului provizoriu al hotărârilor, acesta presupune că se va consolida prin soluţionarea căilor de atac prevăzute de lege, în cazul confirmării hotărârii primei instanţe.

De asemenea, caracterului provizoriu al executării hotărârii decurge din autoritatea de lucru judecat provizorie, astfel cum prevede art.430 alin.4 C.pr.civ.

Prin urmare, prin raportare la dispoziţiile legale menţionate mai sus, rezultă că prin sentinţa civilă nr. ... din data de  ..., s-a dispus obligarea contestatoarei la plata în favoarea minorului „[…] a unei pensii de întreţinere lunare, în cuantum total de 1/4 din venitul lunar net obţinut, începând cu data formulării cererii reconvenţionale, respectiv ... şi până la împlinirea de către minor a vârstei majoratului, iar daca minorul îşi va continua studiile, până la terminarea acestora, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 ani, iar prin decizia civilă nr. ...  pronunţată la data de ... de către Tribunalul ..., s-a dispus obligarea intimatului către contestatoare la plata pensiei de întreţinere începând cu data pronunţării deciziei (...) şi până la intervenirea unei cauze de modificare sau stingere a obligaţiei, păstrându-se restul menţiunilor din sentinţa civilă […]”.

Astfel, prin decizia civilă nr. ... pronunţată la data de ... s-au confirmat menţiunile din sentinţa civilă nr. ...  din data de  ... privind obligaţia contestatoarei pentru perioada anterioară (data formulării cererii reconvenţionale-...şi pronunţarea deciziei civile nr. ...- ...) de a achita pensia de întreţinere în favoarea minorului.

În acest sens, instanţa reţine că prin decizia civilă mai sus menţionată, nu s-au schimbat menţiunile privind plata pensiei de întreţinere pentru perioada anterioară, fapt pentru  care s-a şi dispus obligarea intimatului la plata pensiei de întreţinere de la data pronunţării deciziei civile şi s-a inserat păstrarea celorlalte menţiunii din sentinţa civilă.

Instanţa apreciază că menţinerea obligaţiei contestatoarei a presta întreţinere pentru trecut, este în acord cu prevederile art.499 alin.1 C.civ. care prevăd că părinţii (ambii) au obligaţia de a da întreţinere copilului, procurându-i cele necesare traiului, aspect care rezultă şi din dispoziţiile Legii nr.272/2004, în care se mai statuează că părinţii sunt titularii principali ai responsabilităţii creşterii copilului.

Or, ar fi injust ca numai tatăl să presteze întreţinere, pentru perioada anterioară, iar mama să nu-şi achite obligaţiile către copilul său minor.

Faţă de argumentele de drept şi de fapt, expuse mai sus, instanţa urmează să respingă contestaţia la executare formulată de contestatoare, ca neîntemeiată.

Referitor la cererea de suspendare a executării silite, având în vedere soluţia de respingere a contestaţiei la executare, precum şi dispoziţiile art. 719 alin.1 C.pr.civ. care prevăd posibilitatea suspendării executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare, instanţa va respinge cererea de suspendare, ca neîntemeiată.

Potrivit art.723 C.pr.civ., alin.1 „În toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăşi executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare acestuia [...]”.

Or, în prezenta cauză instanţa apreciază că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.723 C.pr.civ. raporta la soluţia dispusă  în cererea având ca obiect „contestaţia la executare”, împrejurare pentru care, instanţa va respinge cererea de întoarcere a executării silite, ca neîntemeiată.

În temeiul art.453 C.pr.civ. instanţa va obliga contestatoarea către intimatul ...la plata sumei de ... lei, reprezentând cheltuieli de judecată (chitanţa nr. ... din data de ...).

De asemenea, în baza art.717 C.pr.civ. va obliga contestatoarea să achite suma de ... lei reprezentând contravaloarea dosarului de executare nr. ... în contul deschis nr. ..., beneficiar BEJ „...”

În temeiul art.720 alin.4 C.pr.civ.,prezenta hotărâre se va comunica, din oficiu, Biroului Executorului Judecătoresc „...”, după rămânerea definitivă.