Contestaţie la executare – anulare act, respect decizie debit, emisă de pârâtă, în temeiul prevederilor art. 179 din Legea 263/2010, urmare a faptului că reclamanta, beneficiară a unei pensii anticipate parţiale, a realizat venituri dintr-o convenţie civi

Sentinţă civilă 58/LMA din 12.02.2015


 Cod operator: 11276

R O M Â N I A

TRIBUNALUL SATU MARE

SECŢIA I CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ  Nr. 58/LMA/2015

Şedinţa publică de la 12 Februarie 2015

Completul compus din:

Pe rol  se află soluţionarea litigiului de asigurări sociale privind pe reclamantul X, domiciliată în …, în contradictoriu cu pârâta Y, cu sediul în …, având ca obiect contestaţie la executare – anulare act.

Se constată că judecarea cauzei în fond a avut loc în şedinţa publică din data de 05.02.2015, dată la care, concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea din aceea zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, amânându-se pronunţarea pentru şedinţa de azi, când în urma deliberării.

INSTANŢA

DELIBERÂND

Asupra litigiului de asigurări sociale de faţă, constată următoarele:

Prin contestaţia înregistrată la această instanţă sub dosar cu nr. de mai sus, reclamanta X a chemat în judecată pârâta Y, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa în cauză să se dispună anularea Deciziei nr. … /17.10.2014 emisă de pârâtă.

În motivare, reclamanta arată că în data de 12.11.2014 a primit prin agentul poştal adresa nr.15966/20.10.2014 prin care a fost somată să returneze pensia aferentă perioadei 01.05.2014-31.05.2014 pe motiv că ar fi necuvenită.  Învederează că în data de 17.10.2014 s-a emis de către pârâtă decizia cu numărul … prin care se motivează că reclamanta ar fi încasat pensia de 823 lei necuvenit, deoarece figurează că ar fi realizat venituri pentru care asigurarea la sistemul de pensii ar fi obligatorie.  Menţionează că a realizat prin Contractul de prestări servicii cu Firma Z SRL pentru o zi de lucru suma de 200 Iei net. Acest contract de o zi a constat din examinarea cursanţilor ce au absolvit cursul de calificare Lucrător în tâmplărie ce a fost organizat la Penitenciarul …, ca membru al comisiei de examinare. Conform Contractului nr. … /23/05/2014 reclamanta avea datoria de a examina cunoştinţele teoretice şi practice ale cursanţilor, contractul fiind încheiat pe o zi, respectiv 23.05.2014, conform art.2.

Consideră că decizia luată este nedreaptă, întrucât reclamanta a prestat muncă o singură zi, iar prin decizia atacată se suspendă pensia o lună întreagă.

Prin întâmpinarea formulată pârâta Y, solicită respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

În fapt, arată că prin Decizia nr. …/25.07.2013 emisa de Y petenta a fost înscrisă la pensie anticipată parţială.

Potrivit art.65 alin.1 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare:

„(1) Pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani."

Legiuitorul a gândit pensia anticipata parţiala ca o facilitate pe care a acordat-o unor persoane, de a se pensiona anterior vârstei standard de pensionare, şi care, fie că sunt în imposibilitatea de a mai desfăşura o activitate remunerata din cauza vârstei, fie ca nu îşi mai găsesc un loc de muncă, înţeleg să apeleze la aceasta prestaţie de asigurări sociale. Din aceasta perspectiva, acordarea acestei prestaţii de asigurări sociale tocmai in considerarea pierderii veniturilor asigurate, anterior vârstei standard de pensionare, (cu îndeplinirea, desigur, a condiţiei privind stagiul de cotizare) nu poate fi cumulata cu obţinerea de venituri de către beneficiar. Pensia anticipata parţiala este o facilitate derogatorie de la regula vârstei standard de pensionare si nu neapărat un drept al persoanei.

Art.118 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare prevede expres si limitativ care sunt categoriile de pensionari care pot cumula pensia cu venituri pentru care asigurarea este obligatorie, iar printre aceştia nu este şi categoria beneficiarilor de pensie anticipata parţială. Astfel:

"(1) În sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie, în condiţiile legii, următoarele categorii de pensionari:

a) pensionarii pentru limită de vârstă;

b) nevăzătorii;

c)  pensionarii de invaliditate gradul III, precum şi copiii, pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate;

d) copiii, pensionari de urmaş, prevăzuţi la art.84 lit.a) şi b)."

Sancţiunea cumulării pensiei cu alte venituri este prevăzută la art.114 din legea amintită:

"(1) În sistemul public de pensii, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:

b) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni;"

Potrivit art. 6 alin. 1 pct. I lit. d din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare:

„(1) În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

d) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele sa la riale, din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13*1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil (...)"

Având în vedere ca reclamanta a încheiat un contract de prestări servicii cu Z S.R.L., cod fiscal …, respectiv contractul nr. …/23.05.2014, pe care l-a şi depus în probaţiune, în baza căruia a încasat un venit în luna mai 2014, astfel că se regăseşte în situaţia persoanelor pentru care asigurarea este obligatorie, respectiv se încadrează în prevederile art.6 alin.1 pct.I lit.d din Legea nr.263/2010.

Din aceasta perspectiva, reclamanta, beneficiara a unei pensii anticipate parţiale, nu putea sa realizeze venituri de natură profesională, din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil.

Potrivit art.7 alin.1 din Legea nr.263/2010 persoanele juridice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art.6 alin.1 pct.I sunt obligate să întocmească şi să depună declaraţia nominala de asigurare. Acest lucru s-a si întâmplat, persoana juridica cu codul unic de identificare …, respectiv Z S.R.L. a depus declaraţie nominala de asigurare aferenta lunii mai 2014 pentru reclamanta.

Acest lucru rezulta din adeverinţa nr. …/08.10.2014 privind datele necesare determinării stagiului de cotizare şi a punctajului mediu, în vederea stabilirii pensiei pentru asiguratul X eliberată de Direcţia Economic, Stagii de Cotizare şi Arhive din cadrul Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, adeverinţa care se extrage informatic din baza de date privind asiguraţii sistemului public de pensii. Potrivit acestei adeverinţe persoana juridica cu codul unic de identificare … a declarat-o pe reclamanta cu un număr de 21 de zile lucrate, nu cu o singura zi, cum susţine reclamanta, şi cu un venit brut, venit realizat de 294 lei.

Învederează că art.179 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările si completările ulterioare prevede: „(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asisurari sociale se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripţie de 3 ani.

(...) (4) Sumele plătite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii şi al caselor de pensii sectoriale se recuperează de la beneficiari în baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.(...)"

Potrivit art.141 alin.3 din H.G. nr.257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice debitele se constituie pentru luni întregi, prin urmare, nu se pot constitui debite pentru o zi, aşa cum susţine reclamanta

Menţionează că instituţia pârâtă a procedat la suprapunerea bazei de date a pensionarilor cu cea a asiguraţilor si a constatat faptul ca in luna mai 2014 reclamanta a realizat venituri din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil. Astfel, s-a constatat indubitabil faptul ca reclamanta s-a aflat într-o situaţie de incompatibilitate şi că a încasat drepturi de pensie necuvenit în perioada 01.05.2014 - 31.05.2014. În aceasta situaţie s-a făcut aplicabilitatea art.179 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările si completările ulterioare şi, drept urmare, prin decizia nr. …/17.10.2014 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale s-a constituit pe seama reclamantei un debit în suma totala de 823 lei.

Precizează că această decizie constituie titlu executoriu şi a fost comunicată debitoarei la data de 12.11.2014, împreună cu somaţia nr. …/20.10.2014, conform dovezii de primire.

Consideră că debitul a fost legal constituit, că procedura de executare silita s-a demarat potrivit prevederilor legale.

În considerarea celor de mai sus, solicită respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiată.

Prin răspunsul la întâmpinare, reclamanta X arată că, aşa cum prevede Legea nr.263/2010 - pensia anticipata parţial se cuvine  persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, este un drept câştigat prin cotizarea la sistemul de pensii cum rezultă şi din decizia de pensionare nr. …, iar alegerea reclamantei de a opta pentru acest mod de pensionare a fost motivată de pierderea capacităţii parţiale de muncă în paralel cu intrarea în insolvenţă a Societăţii S. Deci, în opinia reclamantei, este greşită şi tendenţios formulată afirmaţia reprezentantului casei de pensii cum că reclamanta ar beneficia de o facilitate, atâta timp cât are stagiul complet de cotizare, iar pensia cuvenită i-a fost diminuată cu 36.75%.

Menţionează că are cunoştinţă despre faptul că nu are dreptul să-şi suplimenteze veniturile prin prestarea unei munci la care asigurarea este obligatorie, deşi consideră că este o măsura discriminatorie faţă de această categorie de pensionari care nu se deosebesc mult cu pensionarii cu incapacitate de muncă de gradul III.

Precizează că, Contractul de prestări servicii nr. …/23.05.2014, încheiat în data de 23.05.2014 arată clar la art.2 că „Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 1 zi, respectiv 23.05.2014. Acesta încetează de drept la data precizată ca fiind ultima zi prestare a serviciilor. Astfel, arată că munca prestată are caracter ocazional, nu este contract pe perioada determinată.

Învederează că într-adevăr firma Z SRL a depus declaraţia de venit lunara, deoarece aşa se depune, legea nu prevede obligativitatea depunerii declaraţiilor zilnice. În formularul depus conform normativelor se transmit datele lunar, dar se poate observa ca venitul brut realizat este de 294 ron, din care s-au achitat impozitul de 16% sănătatea şi contribuţia la sistemul de pensii, rămânând o sumă netă de 200 ron de încasat. Contractul a fost încheiat în data de 23, deci nicidecum nu putea să fie pe o lună.

Consideră că îi este încălcat dreptul prevăzut in Constituţie - la un trai decent - dacă pentru prestarea unei munci de o zi i se taie pensia pe o lună, iar un asistat social care nu a lucrat nicio zi are dreptul la o suma minima de 350-400 lei. 

Legea prevede ca pensionarul cu pensie anticipata nu poate avea calitatea de angajat, însă nu prevede nicăieri explicit că nu are dreptul la munca ocazionala. De asemenea, arată că potrivit legii pe perioada în care pensionarul are calitatea de asigurat se suspendă de drept pensia, în cazul reclamantei o zi, respectiv în data de 23.05.2014, şi nu pe perioada de 01.05-31.05.2014, cum greşit a procedat casa de pensii.

Potrivit art.141 al.3 din HG nr.257/2011, la care face referire casa de pensii pârâtă, debitele se constituie pentru luni întregi, deci casa de pensii a interpretat eronat alineatul folosindu-l favoarea ei şi aducând reclamantei un prejudiciu de 823 lei. Precizează că ea nu se regăseşte la art.141, debitul fiind de o zi.

Analizând contestaţia din perspectiva motivelor invocate, a probatoriului administrat şi a apărărilor formulate în cauză, instanţa reţine în fapt următoarele:

Prin Decizia nr. …/17.10.2014 emisă de pârâtă s-a stabilit în sarcina contestatoarei  un debit de 823 lei reprezentând drepturi de asigurări sociale încasate necuvenit pe perioada 01.05.2014 – 31.05.2014.

Din cuprinsul deciziei rezultă că în calitate de pensionară - beneficiară a unei pensii anticipate parţiale, contestatoarea a realizat venituri, pe luna mai 2014, pentru care asigurarea este obligatorie.

Prin Decizia …/25.07.2013 contestatoarea a fost înscrisă la pensie anticipată parţială conform Legii nr. 263/2010.

Conform adeverinţei nr. …/08.10.2014 emisă de Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, contestatoarea  a realizat în luna mai 2014 un venit brut de 294 lei.

Dispoziţiile art. 118 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 prevăd că „în sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie în condiţiile legii, următoarele categorii de pensionari:

a)pensionari pentru limită de vârstă;

b)nevăzătorii;

c)pensionarii de invaliditate gradul III, precum şi copiii pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate;

d)copiii pensionari de urmaş, prevăzuţi la art. 84 lit. a şi b”.

Având în vedere situaţia de incompatibilitate în care se găseşte contestatoarea, în sensul că nu beneficiază de  dispoziţiile textului de lege de mai sus, aceasta se încadrează în prevederile art.6 alin.1 lit.d din Legea nr.263/2010 potrivit cărora, asigurarea este obligatorie pentru persoanele care realizează venituri din convenţii civile.

Potrivit art. 179 din Legea nr. 263/2010 (cu modificările şi completările ulterioare) „Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţie de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripţie de 3 ani”. În acest sens a fost emisă decizia contestată.

Pentru motivele mai sus arătate Tribunalul în temeiul art. 153 din Legea nr. 263/2010 va respinge contestaţia.

Asistenţii judiciari, participând la deliberare în condiţiile art. 55 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu vot consultativ, au exprimat aceeaşi opinie profesională în cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge contestaţia formulată de reclamanta X, domiciliată în …, în contradictoriu cu pârâta Y, cu sediul în  …, având ca obiect anularea deciziei de debit nr. …/17.10.2014.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare; apelul se depune la Tribunalul Satu Mare.

Pronunţată azi, 12.02.2015, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.