Executarea silita

Sentinţă civilă 4397 din 30.09.2019


Data publicare portal: 13.02.2020

Prin încheierea nr. …. din data de … pronuntata de Judecatoria …. s-a respins, ca neîntemeiată, cererea de încuviinţare a executării silite a titlului executoriu reprezentat de contractul de arendare nr. ..., formulată de executorul judecătoresc P.G., din cadrul BEJ P.G., cu sediul în ....., la solicitarea creditorului A.D., domiciliată în .....

Pentru a se pronunţa astfel Judecătoria a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei .... la data de ...., sub nr. ...., BEJ P.G., la solicitarea creditorului A.D., a solicitat încuviinţarea executării silite în temeiul titlului executoriu reprezentat de contractul de arendare nr. ....

În dovedire, au fost depuse înscrisuri, respectiv cererea creditorului înregistrată la sediul executorului judecătoresc, încheierea executorului judecătoresc, alături de copia conformă cu originalul a titlului executoriu.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de .... lei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, rezultă că s-a solicitat încuviinţarea executării silite a unui contract de arendare, care, conform art. 1845 NC.civ. este executoriu, fiind încheiat în lumina noului Cod civil, pe baza datei încheierii sale – ... şi data intrării în vigoare a noului Cod civil, având în vedere că Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a noului Cod civil.

În drept, instanţa reţine că, potrivit dispozitiilor art. 663 C.pr.civ., nicio urmărire asupra bunurilor mobile sau imobile nu poate avea loc decât pentru o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, iar potrivit dispoz. art. 3 alin. 1 din Legea nr. 76 din 2012 (legea de punere în aplicare a noului cod), cu modificările ulterioare, dispoziţiile codului se aplică doar executărilor silite începute după intrarea în vigoare a noii reglementări.

Dreptul de a porni executarea silită aparţine, în raport de cele expuse anterior, creditorului, dacă prin lege nu se dispune altfel, persoană care nu poate proceda la această procedura decât cu respectarea unor cerinţe de ordin procedural expres reglementate de legiuitor.

În considerarea noilor dispoziţii procedurale execuţionale, în temeiul dispoz. art. 665 alin. 1 C.pr.civ., executorul judecătoresc este obligat ca la demararea procedurii execuţionale să pronunţe o încheiere, iar acest act procedural se comunică creditorului, sens în care trebuie să existe o dovadă în acest sens.

Procesul civil constituie activitatea desfăşurată de instanţă, părţi, organe de executare şi alte persoane sau organe care participă la înfăptuirea de către instanţele judecătoreşti a justiţiei în cauzele civile, în vederea realizării sau stabilirii drepturilor şi intereselor civile deduse judecăţii şi executării silite a hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii. Aşadar, procesul civil parcurge două faze: judecata şi executarea silită, aceasta din urmă intervenind în cazul hotărârilor susceptibile de a fi puse în executare cu ajutorul forţei de constrângere a statului sau a altor titluri executorii, în măsura în care debitorul nu îşi execută de bunăvoie obligaţia.

Caracterul unitar al procesului civil impune respectarea garanţiilor ce caracterizează dreptul la un proces echitabil atât în faza judecăţii, cât şi a executării silite, cea mai importantă dintre aceste garanţii fiind "dreptul la un tribunal" în sensul art. 21 din Constituţie şi al art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adică liberul acces la o instanţă independentă şi imparţială, stabilită prin lege, şi controlul actelor efectuate în ambele faze ale procesului de către instanţele judecătoreşti.

În acelaşi sens s-a pronunţat şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a statuat în jurisprudenţa sa că "dreptul la un tribunal garantat de art. 6 alin. 1 din Convenţie ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică internă a unui stat contractant ar permite ca o hotărâre judecătorească definitivă şi obligatorie să rămână inoperantă în detrimentul unei părţi. Executarea unei sentinţe, a oricărei instanţe, trebuie considerată ca făcând parte integrantă din «proces» în sensul art. 6". (cauzele SC Ruxandra Trading împotriva României, 2007, Hornsby împotriva Greciei, 1997).

Scopul procedurii de încuviinţare a executării silite constă în analizarea legalităţii şi temeiniciei cererii de executare silită, instanţa de executare urmând a efectua verificări privind competenţa de soluţionare a cererii, existenţa titlului executoriu, legalitatea acestui titlu, dacă acesta întruneşte toate condiţiile de fond şi de formă pentru existenţa sa valabilă, caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei.

În materia încuviinţării executării silite instanţa trebuie să verifice dacă creditorul deţine un titlu executoriu împotriva debitorului constând într-o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, fără ca în cadrul acestei proceduri necontencioase să se statueze asupra fondului raportului juridic dintre părţi.

Conform art. 632 şi urm. C.pr.civ., executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu. Creditorul din acest dosar a depus un contract de arendare nr. ..., ce reprezintă un înscris care este semnat olograf de către debitor, dar care cuprinde clauze ce nu pot fi executate silit în contextul în care suma pretinsă de creditoare – .... kg grâu sau contravaloarea acesteia în sumă de ... lei pe anii agricoli 2015-2019, întrucât nu cuprinde o creanţă lichidă în accepţiunea art. 663 alin. 3 C.pr.civ.

Astfel, conform art. 6 al contractului, (1) nivelul arendei este de 25% (cantitate produse, produse şi bani sau numai bani). (2) Plata arendei în natură se face imediat după recoltarea culturii, dar nu mai târziu de 45 de zile. Produsul livrat de către arendator va corespunde din punct de vedere calitativ. (3) Plata arendei în bani se face la un preţ stabilit prin înţelegerea părţilor. Plata se face până la 45 de zile de la recoltarea produsului respectiv. Plata în bani se va face direct la sediul arendaşului sau prin mandat poştal la adresa arendatorului. (4) Contractele de arendare încheiate în scris şi înregistrate la consiliul local constituie titluri executorii pentru plata arendei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract. (5) Nivelul arendei nu poate fi modificat de arendator ca urmare a unor pierderi datorate unor factori naturali (calamităţi). Arendaşul va acoperi pierderile prin asigurarea culturilor împotriva unor factori de risc. (6) Părţile sunt obligate să notifice primăriei la care a fost înregistrat contractul de arendare orice modificare a nivelului arendei.

Drepturile şi obligaţiile arendaşului sunt, printre altele, conform art. 8 lit. e) din contract, să plătească arenda la termenul şi în condiţiile prevăzute la cap. V.

Din cele anterior expuse, în considerea art. 663 alin. 3 C.pr.civ., rezultă că partea creditoare nu are o creanţă lichidă, întrucât sumele pretinse cu titlu de arendă sau cele cu titlu de contravaloare pecuniară nu au suport contractual, respectiv 25% din “nimic” (conform contractului) nu poate fi reţinut de instanţă ca fiind 25% din cantitatea de recoltă de pe cele 2,34 ha aparţinând creditoarei, aşa cum aceasta a menţionat în cererea de executare silită, în cazul de faţă fiind nevoie de analizarea cuprinsului contractului părţilor conform art. 1266 şi urm. NC.civ., aspect care excede competenţei instanţei de executare în faza încuviinţării executării silite, dar care constituie un fine de neprimire pentru cererea de executare silită.

Cum instanţa poate respinge cererea de încuviinţare a executării silite numai dacă: 1. cererea de executare silită este de competenţa altui organ de executare decât cel sesizat; 2. hotărârea sau, după caz, înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu; 3. înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, nu întruneşte toate condiţiile de formă cerute de lege sau alte cerinţe în cazurile anume prevăzute de lege; 4. creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă; 5. debitorul se bucură de imunitate de executare; 6. titlul cuprinde dispoziţii care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silită; 7. există alte impedimente prevăzute de lege (art. 666 alin. 5 din codul de procedură civilă), cererea de faţă va fi respinsă.