Drept procesual civil. Contestatia in anulare

Decizie 3029 din 21.11.2019


Motivul  invocat in sustinerea contestatiei in anulare , respectiv cel intemeiat pe disp. art. 503 alin. 2 pct. 3 NCPC, priveste omisiunea instantei de recurs de a analiza unul din motivele de casare atunci cand a respins recursul sau cand acesta a fost admis in parte.

Dat fiind ca litigiul a fost declansat ulterior intrarii in vigoare a Noului Cod de Procedura Civila ( 15.02.2013), cererea de chemare in judecata  fiind introdusa la data de 13.04.2017, caii de atac extraordinare a contestatiei in anulare ii sunt aplicabile prevederile art. 503 NCPC, in forma in vigoare anterior modificarii prin Legea nr. 310/2018.

Astfel fiind se constata ca, in conformitate cu disp. art 503 alin 3 CPC ,  dispozitiile alin 2 pct 1, 2 si 4 se aplica in mod corespunzator hotararilor instantelor de apel care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs. 

Textul enuntat exclude, asadar, posibilitatea atacarii hotarilor definitive pronuntate de instanta de apel pentru motivul prevazut art. 503 alin. 2 pct. 3 NCPC, cum este cazul in speta, limitand sfera de aplicare doar la motivele prevazute de art. 503 alin. 2 pct. 1, 2 si 4.

Prin decizia civilă nr. 1751 din 12 iunie 2019, pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. ..., s-a respins apelul formulat de reclamanta ..., împotriva sentinţei nr. nr. 604 din data de 22 noiembrie 2018, pronunţate de Tribunalul Olt – Secţia I Civilă în dosarul nr. ..., în contradictoriu cu pârâţii ..., Şcoala Gimnazială "...", Inspectoratul Şcolar Judeţean ..., ..., ca nefondat.

A fost obligată apelanta reclamantă ... către intimatul ... la 750 lei cheltuieli de judecată, admiţându-se în parte această cerere.

Impotriva acestei decizii a formulat contestatie in anulare contestatoarea…………

Analizand contestatia in anulare formulata, s-a constatat ca aceasta este nefondata pentru considerentele ce succed.

Contestatoarea……  a formulat contestaţie în anulare împotriva  deciziei civile nr. 1751/12.06.2019  a Curtii de Apel Craiova, sustinand ca dezlegarea instantei de apel este rezultatul unei erori materiale si de interpretare a Legii educatiei nationale si a Codului Muncii si, de asemenea, faptul ca instanta de recurs, respingand recursul, a omis sa cerceteze vreunul dintre motivele invocate de recurent.

Potrivit art 503 alin.  2 pct 2 NCPC,  hotararile instantelor de recurs pot fi atacate cu contestatie in anulare atunci cand dezlegarea data recursului este rezultatul unei erori materiale,  iar  potrivit art. 503 alin. 2 pct. 3 NCPC, aceleasi hotarari pot fi atacate cu contestatie in anulare cand instanta de recurs, respingand recursul sau admitandu-l in parte, a omis sa cerceteze vreunul dintre motivele de casare invocate de recurrent in termen.

Mergand mai departe se retine ca,  potrivit art 503 alin 3 CPC ,  dispozitiile alin 2 pct 1, 2 si 4 se aplica in mod corespunzator hotararilor instantelor de apel care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs. 

Textul legal care sustine  contestatia in anulare  are  în vedere erori materiale evidente referitoare la aspectele formale ale judecării recursului sau apelului.

Pe această cale nu se pot valorifica greşeli de judecată, cum sunt cele privind aprecierea probelor sau interpretarea unor dispoziţii legale, întrucât contestaţia în anulare nu implică reexaminarea fondului sau reaprecierea probelor.

Chiar dacă soluţia instanţei ar cuprinde greşeli de judecată, ele nu pot fi îndreptate pe calea contestaţiei în anulare, deoarece aceasta este o cale de atac de retractare , iar nu de reformare a solutiei atacate, urmărind repararea neregularităţilor evidente privind actele de procedură, în afara problemelor de fond legate de probele administrate şi a stării de fapt la care se referă litigiul.

În ceea ce priveşte eroarea materială, legea se referă la greşeli materiale evidente de ordin procedural, pe care instanţa le-a comis prin omiterea ori confundarea unor elemente sau a unor date materiale importante, nu la pretinse erori de fond în legătură cu aprecierea probelor şi cu modul în care instanţa a stabilit situaţia de fapt.

În speţă, contestatorul nu a invocat erori materiale în sensul art. 503 alin . 2 pct 2 NCPC , ci a apreciat ca  instanta de apel, in pronuntarea deciziei contestate, a apreciat in mod gresit probele administrate si normele de drept incidente in speta, respectiv Legea Educatiei Nationale si Codul Muncii , fiind asadar invocate  erori de judecata, ipoteza ce nu se incadreaza in textul legal sus enuntat.

In ceea ce priveste cel de al doilea motiv invocat in sustinerea contestatiei in anulare , respectiv cel intemeiat pe disp. art. 503 alin. 2 pct. 3 NCPC, se retine ca acesta priveste omisiunea instantei de recurs de a analiza unul din motivele de casare atunci cand a respins recursul sau cand acesta a fost admis in parte.

Dat fiind ca litigiul a fost declansat ulterior intrarii in vigoare a Noului Cod de Procedura Civila ( 15.02.2013), cererea de chemare in judecata  fiind introdusa la data de 13.04.2017, caii de atac extraordinare a contestatiei in anulare ii sunt aplicabile prevederile art. 503 NCPC, in forma in vigoare anterior modificarii prin Legea nr. 310/2018.

Astfel fiind se constata ca, in conformitate cu disp. art 503 alin 3 CPC ,  dispozitiile alin 2 pct 1, 2 si 4 se aplica in mod corespunzator hotararilor instantelor de apel care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs. 

Textul enuntat exclude, asadar, posibilitatea atacarii hotarilor definitive pronuntate de instanta de apel pentru motivul prevazut art. 503 alin. 2 pct. 3 NCPC, cum este cazul in speta, limitand sfera de aplicare doar la motivele prevazute de art. 503 alin. 2 pct. 1, 2 si 4.

Pe cale de consecinta, hotararile acestor din urma instante nu pot fi atacate cu contestatie in anulare pe temeiul omisiunii cercetarii unuia din motivele de apel.

Pentru considerentele ce preced, in temeiul art. 508 NCPC, contestatia in anulare urmeaza a fi respinsa ca nefondata.