Reziliere contract comodat

Sentinţă civilă 1809 din 18.09.2020


Pe rol se află soluţionarea acţiunii civile având ca obiect reziliere contract, formulate de reclamanta S.C. M… C… I… S.R.L., cu sediul în …, la administrator P… C…, în contradictoriu cu pârâtele S.C. … A… S.R.L., cu sediul în … şi S.C. M… … S.R.L., cu sediul în ….

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 11.09.2019, fiind consemnate în încheierea de la acel termen de judecată, când instanţa a amânat pronunţarea la data de astăzi, când a dispus următoarele:

INSTANȚA,

Deliberând asupra prezentei cereri, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 26.02.2018, sub nr…/740/2018, reclamanta S.C. M… C… I… S.R.L a chemat în pârâtele S.C. … A… S.R.L şi S.C. M… … S.R.L., pentru ca prin hotărârea ce se va pronunța, să se dispună rezilierea contractului de comodat încheiat între S.C. M… … S.R.L și S.C. … A… S.R.L., la data de 07.04.2015; anularea contractului de locațiune între S.C. … A… S.R.L. şi S.C. M… … S.R.L., la data de 20.11.2017; evacuarea pârâtelor de pe imobilul aflat în proprietatea reclamantei; în subsidiar, restituirea anticipată a bunului.

S-au solicitat cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta arătat că, reclamanta este o societate deţinută de către P… C… în calitate de asociat unic şi administrator.

În data de 07.04.2015 între S.C. M… C… I… SRL şi S.C. … A… SRL a fost încheiat contractul de comodat care obiectul prezentului litigiu.Conform contractului şi actului adiţional nr.l obiectul contractului este reprezentat de: " cedarea cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă asupra imobilului CI şi teren aferent în suprafaţă de 400 mp ..." , or, astfel, cum rezultă din încheierea O.C.P.I. Teleorman nr. … din 26.01.2016 şi din extrasul de carte funciară ataşat, imobilul CI a fost desfiinţat şi radiat din cartea funciară.

Mai mult, S.C. … A… SRL, prin administrator F… C…, foloseşte contractul de comodat pentru a solicita rezilierea contractului de furnizare energie electrică, încheiat între reclamantă şi CEZ.

în data de 20.11.2017, între pârâta S.C. … A… SRL şi pârâta S.C. M… … SRL se încheie un contract, în aprecierea reclamantei, ilegal de locaţiune, prin care S.C. … A… SRL a dat în folosinţă S.C. M… … SRL, fără acordul proprietarului, bunuri aparţinând reclamantei.

Prin înstrăinarea bunului dat în folosinţă S.C. … A… SRL, a apreciat reclamanta că s-au încălcat obligaţiile contractuale, cauzând în acest fel prejudicii.

Mai mult, arată că, deşi S.C. … A… SRL are calitatea de comodatar îşi atribuie ilegal calitatea de locator, în care calitate, semnează contractul de locaţiune cu S.C. M… … SRL.

Arată că pârâtele au ocupat ilegal şi abuziv sediul reclamantei de unde au sustras acte ale firmei, au înlocuit uşile, numitului P… C…, în calitate de administrator al reclamantei interzicându-i-se accesul.

În ce privește rezilierea contractului de comodat, a arătat reclamanta că obiectul contractului îl reprezintă cedarea unui drept de folosinţă cu titlu gratuit.

În ceea ce priveşte obiectul obligaţiei de a ceda dreptul de folosinţă, acesta este reprezentat de imobilul CI şi terenul aferent conform art. 2 al contractului aşa cum a fost el modificat prin actul adiţional nr. 1.

Având în vedere că în momentul de faţă nu mai există imobilul care a făcut obiectul acestei obligaţii, contractul nu mai poate fi executat conform clauzelor sale, iar comodatarul nu mai poate folosi bunul în conformitate cu destinaţia contractuală. Mai mult, comodatarul a înstrăinat si terenul aflat în folosinţă.

În consecinţă a solicitat rezilierea contractului în temeiul art. 1549 şi urm. Cod civil.

În ce privește anularea contractului de locaţiune, a menționat că a fost încheiat cu nesocotirea dispoziţiilor imperative ale legii.

De asemenea, a arătat că prin procesul de predare - primire din 20.11.2017 pârâţii se fac stăpâni pe o suprafaţă chiar mai mare (500 mp) decât cea pe care S.C. … A… SRL avea drept de folosinţă, cât şi pe clădirea unde îşi are sediul si biroul reclamanta.

Referitor la capătul de cerere privind restituirea anticipată a bunului, conform art. 2148 Cod civil "comodatarul este ţinut să păzească şi să conserve bunul împrumutat cu prudenţa şi diligenta unui bun proprietar". Pârâta nu a respectat această obligaţie, având în vedere că a înstrăinat bunul împrumutat, încălcând în acest fel obligaţiile contractuale.

În consecinţă, reclamanta este îndreptăţită să solicite restituirea anticipată a bunului în temeiul art. 2156 Cod civil. Conform acestei prevederi "Comodantul poate cere restituirea bunului înainte de momentul prevăzut la art. 2155, alin. (1) atunci când are el însuşi nevoie urgentă şi neprevăzută de bun, atunci când comodatarul decedează sau atunci când acesta i-şi încalcă obligaţiile".

Mai mult, încălcarea de către pârâtă a art. 2148 Cod civil şi a clauzelor contractuale prin conduita sa abuzivă aceasta creează reclamantei şi o nevoie urgentă şi neprevăzută de bun.

În acest sens, a arătat că reclamanta nu putea să prevadă la încheierea contractului de comodat conduita abuzivă pe care urma să o aibă dl. F… C…. Astfel pentru a evita producerea în continuare a unor prejudicii reclamantei a învederat că există o nevoie urgentă a bunului.

Drept urmare, a solicitat să se dispună restituirea anticipată a bunului.

În concluzie, având în vedere ansamblul argumentelor prezentate a solicitat reclamanta rezilierea contractului de comodat încheiat între S.C. M… C… I… SRL şi S.C. … A… SRL la data de 07.04.2015; anularea contractului de locaţiune încheiat între L&D AULOGAS SRL şi S.C…. … SRL la data de 20.11.2017; în subsidiar restituirea anticipată a bunului; evacuarea pârâtelor de pe imobilul aflat în proprietatea reclamantei; obligarea pârâtelor la suportarea cheltuielilor de judecată  ocazionate cu prezentul litigiu.

În temeiul art. 222, Cod proc. Civ. s-a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

În drept cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 194, Cod proc. Civ., alte prevederi legale incidente, precum şi principiile în care îşi are sediul materia.

În dovedire s-au depus la dosarul cauzei înscrisuri, respectiv Contract de comodat din 07.04.2015; act adiţional nr. 1; Contract de locaţiune nr. …, din 20.11.2017; încheierea O.C.P.I. Teleorman, nr. … / 26.01.016; extras de carte funciară; autorizaţie de desfiinţare din 27.10.2015; adresă C… V… S.A. din 21.12.2016 și s-a solicitat proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriul pârâtelor, cercetarea la faţa locului, precum şi orice alte probe a căror utilitate ar reieşi din dezbateri.

La data de 16.07.2018 pârâta S.C. … A… SRL a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecata, pentru toate capetele de cerere formulate, acţiunea reclamantei fiind în totalitate neîntemeiată, obligarea la cheltuielile de judecata ocazionate de prezentul proces.

A arătata că în data de 16.04.2015, numitul C… F…, în calitate de administrator al societăţii pârâte S.C. … A… SRL, împreuna cu P… C…, administratorul societăţii reclamante M… C… I… SRL, au înființat societatea S.C. … A… SRL, acesta din urma, P… C…, având calitatea de administrator alături de C… F…, cu drepturi depline. înţelegerea constând în faptul că M… … I… SRL să pună la dispoziţia societăţii noi înființate S.C. … A… SRL suprafaţa de teren, prin contract de comodat, iar administratorul societăţii pârâte S.C. … A… SRL sa vină cu aport propriu de capital în cuantum de 50.000 de lei, aspect ce s-a și întâmplat.

Astfel a luat naştere societatea S.C. … A… SRL, al căror administratori cu puteri depline erau C… F… și P… C….

La o perioada de timp, după înființarea societăţii S.C. … A… SRL, P… C… în calitate de administrator, a mers la sucursala C… B… Alexandria, unde aveau contul societăţii si a retras din acest cont suma de 1000 de lei fără nici o justificare pentru contabilitate si fără acordul administratorul societăţii pârâte S.C. … A… SRL.

În momentul în care a fost întrebat despre motivul pentru care a retras aceasta suma de bani, P… C… i-a spus ca a avut nevoie de cei 1000 de lei pentru probleme personale.

Ulterior, a arătat administratorul societăţii pârâte S.C. … A… SRL, având grave probleme cu alcoolul și aflându-se în nenumărate rânduri în stare de ebrietate, sustrăgea din încasările zilnice diverse sume de bani, fără acordul său si fără a avea o justificare pentru aceste sume.

De la acest moment au apărut si discuţiile dintre ei, iar P… C…, i-a solicitat, de mai multe ori, să părăsească terenul pe care își desfăşoară activitatea societatea, întrucât este proprietatea lui.

Prin acţiunea principala s-a solicitat de către societatea reclamanta, rezilierea contractului de comodat încheiat la data de 07.04.2015, intre M… C… I… SRL si S.C. … A… SRL. Obiectul contractului de comodat a constat în cedarea cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţa asupra imobilului Ci si teren aferent în suprafaţa de 400 de mp.

A solicitat să se observe faptul ca societatea reclamanta pentru capătul unu de cerere nu justifică, în concret, motivele pentru care solicită rezilierea contractului de comodat încheiat între părți, si nici nu face o descriere completa a motivelor pentru care acest contract de comodat ar trebui reziliat.

Din analiza aspectelor învederate de către societatea reclamanta, a dedus pârâta că se solicită rezilierea contractului pentru că societatea pârâta, S.C. … A… SRL a folosit contractul de comodat pentru a solicita rezilierea contractului de furnizare energie electrica si pentru că a intervenit un contract de locațiune intre S.C. … A… SRL si SC M… … SRL.

In ceea ce priveşte faptul ca societatea pârâta  S.C. … A… SRL, a folosit contractul de comodat pentru a solicita rezilierea contractului de furnizare energie electrica, a solicitat să se aibă în vedere răspunsul din partea C.. în urma sesizării nr. … din 08.12.2016, de unde reiese faptul ca societatea pârâtă, în urma facturilor mari pentru energia electrica consumata, a dorit pentru a beneficia de costuri mai mici, sa schimbe furnizorul de energie electrica începând cu data de 01.12.2015.

Mai mult decât atât, a precizat că branșamentul iniţial la energia electrica a fost plătit de către S.C. … A… SRL si tot societatea a fost cea care a achitat lunar facturile emise de către C….

A mai precizat că, comodatarul suportă cheltuielile necesare folosinţei lucrului, neavând dreptul să ceară restituirea acestor cheltuieli, care sunt un accesoriu al folosinţei, iar nu echivalentului ei, pentru a transforma comodatul în locaţiune. Acesta operaţiune de schimbare a furnizorului de energie electrica nu încalcă în nici o modalitate clauzele contractuale prevăzute în contractul de comodat încheiat intre părți.

La data de 20.11.2017, între S.C. … A… SRL si M… … SRL a intervenit contractul de locaţiune nr. … din data de 20.11.2017, obiectul contractului de locaţiune a constat în închirierea unei staţii de distribuție GPL auto cu capacitatea de 5000 de litrii, cu suprafaţa aferenta de 500 de mp, sistem managerial si sistem de supraveghere video, cabina operator GPL si birou societate mobilier si birotica.

In ceea ce priveşte acest contract de locaţiune, a solicitat a se observa faptul ca atât administratorul C… F…, cat si administratorul P… C… au fost de acord cu încheierea acestui contract.

Mai mult, analizând clauzele contractuale, si raportându-se la contractul de comodat, se constată faptul ca nici una dintre acestea nu prevede interdicţia pentru comodatarul S.C. … A… SRL, sa încheie contract de locaţiune în interesul societăţii.

Referitor la capătul 2 din cererea de chemare în judecata, prin care societatea reclamanta M… C… I…SRL a solicitat anularea contractul de locaţiune nr. … din data de 20.11.2017, încheiat intre S.C. … A… SRL si M… … SRL, a arătat că locaţiunea este un contract nou si în consecinţă, locaţiunea şi comodatul sunt două contracte distincte.

Astfel, sunt două raporturi juridice diferite: raportul de locaţiune dintre locator şi locatar, respectiv raportul de comodat dintre comodant şi comodatar.

Faţă de cele precizate de mai sus, rezultă că, comodantul şi locatarul se găsesc în raporturi juridice diferite (unul numai în raportul de locaţiune, iar celălalt numai în raportul de comodat), fapt pentru care comodatul nu produce efecte faţă de locator.

Drept urmare, comodantul şi locatarul nu au acţiune directă unul împotriva celuilalt, societatea reclamanta M… … I… SRL, putând cere anularea contractului de locațiune în calitate de proprietar al terenului imobil pe cale unei acţiuni civile distincte.

Mai mult decât atât, având în vedere faptul ca P… C…, are calitatea de administrator în societatea reclamanta M… C… I… SRL, cat si calitatea de administrator cu puteri depline în societatea pârâta  S.C. …A… SRL, având în vedere faptul ca reclamanta nu și-a precizat în fapt si în drept motivele pentru care solicita anularea contractului mai sus menţionat, si nici calitatea în care solicita anularea contractului (administrator M… C… I… SRL sau administrator S.C. … A… SRL ), pârâta nu a făcut apărări.

În ce privește punctul 3 din acţiunea principala, respectiv că reclamanta a solictat restituirea anticipata a bunului, fiind invocate, în drept, dispoziţiile art. 2148 Cod Civil, în sensul că, comodatarul este ţinut sa păzească si sa conserve bunul împrumutat cu prudenta si diligenta unui bun proprietar, însă societatea pârâta  nu ar fi respectat aceasta obligaţie, având în vedere ca a înstrăinat bunul împrumutat, încălcând obligaţiile contractuale, s-a solicitat să se observe faptul ca nici dispoziţiile art. 2148 Cod Civil si nici art. 2156 Cod Civil, nu își au aplicabilitate față de motivele invocate de societatea reclamanta.

S.C. … A… SRL, si-a îndeplinit în totalitate obligaţiile contractuale prevăzute în contractul de comodat si nici nu a încălcat vreuna din aceste dispoziţii. a menționat că din probele ce se vor administra va reieși faptul ca societatea pârâta a conservat bunul împrumutat cu titlu gratuit, ca un adevărat proprietar, iar în ceea ce priveşte contractul de locațiune acesta nu a îmbrăcat forma înstrăinării așa cum se afirma de către societatea reclamanta, fiind încheiat un simplu contract de locațiune.

A mai precizat că, cât timp nu a fost interzisă prin contract închirierea de către comodatar al obiectului contractului de comodat, nu se poate pune în discuţie încălcarea unei dispoziţii sau clauze contractule în mod abuziv.

Societatea reclamanta a invocat faptul ca restituirea anticipata a bunului se întemeiază pe dispoziţiile art. 2156 Cod Civil, în sensul ca comodantul poate cere restituirea bunului înainte de seanţa termenului contractului, atunci când el însuși are nevoie urgentă și neprevăzuta de bun.

A mai arătat că nu se motivează, în concret, de către comodant care este nevoia urgenta si neprevăzuta pentru a putea cere restituirea anticipata a bunului. Mai mult decât atât, societatea reclamanta a solicitat, pe cale de ordonanţa președințială evacuarea S.C. … A… SRL, de pe terenul său, motivată tot de către o presupusă urgență, însă s-a apreciat de către instanța de judecată faptul ca această acţiune este neîntemeiată, în acest sens fiind pronunţata sentinţa civila nr. … din data de 12.04.2018, sentinţa menţinută de Tribunalul Teleorman în urma apelului societăţii reclamante, prin Decizia civila nr. … din data de 30.05.2018.

In ceea ce priveşte punctul 4 din cererea de chemare în judecata, societatea reclamanta M… C… I… SRL, a solicitat evacuarea pârâtelor de pe terenul aflat în proprietatea sa.

Față de acest aspect s-a precizat faptul ca nu a fost motivată cererea de chemare în judecata în nici o modalitate, nefiind indicat motivul pentru care s-a solicitat evacuarea si nici temeiul de drept pe care se sprijină acest capăt de cerere.

Având în vedere toate aceste considerente, în concluzie, pârâta a solicitat respingerea cererii de chemare în judecata formulata de către reclamanta M… C… I… SRL, pentru toate capetele de cerere, ca fiind neîntemeiată, cu obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul proces.

In drept, a fost întemeiată pe dispozițiile art. 205 Cod Procedura Civila.

In dovedire, s-a solicitat încuviințarea probei testimoniale, proba cu înscrisuri si interogatoriul societăţii reclamante pe care l-a anexat întâmpinării.

Analizând actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Din contractul de vânzare-cumpărare nr. 1966 din 11.10.1996 (f.12,13), instanţa reţine că SC M… C… I… SRL este proprietara imobilelor  locuinţă construită din pământ bătut, acoperită cu ţiglă, compusă din 5 camere, anexe, beci, bucătărie, baie, magazie cu o suprafaţă totală de 84,20 mp. şi teren în suprafaţă de 461 mp., situate în …, descrise în contractul de vânzare-cumpărare nr. … din 11.10.1996 (f.12,13).

Din înscrisul de la fila 9, instanţa reţine că la data 07.04.2015 s-a încheiat contractul de comodat între SC M… C… I… SRL şi SC … A… SRL, prin care reclamanta SC M… COM I… SRL în calitate de comodant i-a cedat cu titlu gratuit folosinţa pe termen de 10 ani pârâtei SC … A… SRL cu privire la imobilele– C2 – locuinţă construită din pământ bătut, acoperită cu ţiglă compusă din 5 camere şi 2 holuri în suprafaţă de 88,13 mp. şi terenul în suprafaţă de 400 mp. situat în …, imobile individualizate şi descrise în contractul de comodat, procesul verbal de predare primire din 17.04.2015 (f.11) şi anexe.

Ulterior, la data de 08.04.2015, părţile au încheiat un act adiţional (f.16) la contractul de comodat, prin care au îndreptat anumite „erori de redactare” în sensul că obiectul contractului este cedarea de către comodant cu titlu gratuit a dreptului de folosinţă a imobilului C1 şi teren aferent de 400 mp. situat …, având destinaţia de sediu social cu activitate pentru SC … A… SRL. Comodantul a delarat că “spaţiul pus la dispoziţie firmei SC … A… SRL nu se suprapune cu sediul altei firme, imobilul fiind compus din 5 camere, 2 houri, şi dvedeşte dreptul de propreiate asupra imobilului cu contractul de vânzare-cumpărare nr. …/11.10.1996”.

Din încheierea de carte funciară nr. … din 26.02.2016 (f.22) rezultă că s-au radiat construcţiile C1 şi C3 ale proprietarei SC M… C… I… SRL ca urmare a desfiinţării. 

Din mărturisirile judiciare din întâmpinare ale pârâtei SC … A… SRL (F.51) şi din  înscrisul de la fila 17 instanţa reţine că la data de 20.11.2017 a intervenit contractul de locaţiune nr. … din 20.11.2017 încheiat între  pârâta SC … A… SRL (comodatarul din contractul de comodat cu SC M… C… I… SRL) şi pârâta SC M… … SRL, pe o durată de 10 ani, cu privire la aceleaşi imobile pentru care s-a încheiat contractul de comodat între  SC M… C.. I… SRL şi SC … A… SRL.

Cu privire la primul capăt de cerere având ca obiect rezilierea contractului de comodat încheiat la data de 07.04.2015 între SC M… C… I… SRL şi SC … A… SRL, instanţa reţine că potrivit art. 2146 C.civ. împrumutul de folosinţă este contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numită comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte părţi, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligaţia de a-l restitui după un anumit timp.

De asemenea, conform art. 2148 alin. 2 C.civ. comodatarul nu poate folosi bunul împrumutat decât în conformitate cu destinaţia acestuia determinată prin contract ori, în lipsă, după natura bunului. El nu poate permite unui terţ să îl folosească decât cu aprobarea prealabilă a comodantului.

Din mărturisirile judiciare din întâmpinare ale pârâtei SC … A… SRL (F.51) şi din  înscrisul de la fila 17 instanţa reţine că pârâta comodatară SC … A… SRL  nu şi-a respectat obligaţia contractuală şi legală împusă de art. 2148 alin. 2 C.civ. şi a închiriat imobilele pe care le primise în temeiul contractului de comodat către o terţă persoană pârâta SC M… … SRL prin contractul de locaţiune nr. … din 20.11.2017 încheiat între  pârâta SC … A… SRL (comodatarul din contractul de comodat cu SC M… C… I… SRL) şi pârâta SC M… … SRL, pe o durată de 10 ani, în schimbul unei chirii.

Instanţa va înlătura apărările pârâtei SC …  A… SRL potrivit cărora comodantul ar fi fost de acord cu încheierea contractului de închiriere, întrucât pârâta nu a dovedit în niciun fel existenţa unui astfel de consimţămând din partea reclamantei. De asemenea, instanţa nu poate ţine seama nici de susţinerile pârâtei potrivit cărora nu exista o interdicţie de închiriere în contractul de comodat. Instanţa nu poate primi astfel de apărări întrucât există o obligaţie legală clară în acest sens stabilită de art. 2148 alin. 2 C.civ., iar în contractul de comodat nu s-a stipulat vreo derogare în sens contrar.

Potrivit art. 1549 C.civ. rezilierea este sancţiunea care intervine în cazul neexecutării culpabile a unei obligaţii legale sau contractuale de către una dintre părţi.

Întrucât comodatara SC … A… SRL  nu şi-a respectat obligaţia contractuală şi legală împusă de art. 2148 alin. 2 C.civ. şi a închiriat imobilele pe care le primise în temeiul contractului de comodat către o terţă persoană, instanţa apreciază că sunt îndeplinite condiţiile pentru a se dispune rezilierea contractului de comodat încheiat la data de 07.04.2015 între SC M… C… I… SRL şi SC … A… SRL.

Cu privire la cererea de anulare a contractului  de locaţiune nr. 1 din 20.11.2017 încheiat între  pârâta SC … A… SRL (comodatarul din contractul de comodat cu SC M… C… I… SRL) şi pârâta SC M… … SRL, instanţa apreciază că o astfel de solicitare nu poate fi admisă întrucât reclamanta nu dovadit şi nici măcar nu a invocat o cauză de nulitatea absoluă a contractului.

Într-adevăr, potrivit art. 1246 şi urm. C.civ., nulitatea este sancţiunea care intervine pentru nerespectarea la momentul încheierii sale a unor condiţii de validitate a contractului iar potrivit art. 1179 C.civ. condiţiile de validitate ale unui contract sunt capacitatea, consimţământul părţilor, obiectul şi cauza.

Reclamanta nu a indicat şi nu a dovedit în niciun fel, aşa cum îi revenea în sarcină potrivit art. 249 C.pr.civ., că la încheierea contractului de locaţiunea au fost nesocotite vreuna din condiţiile de validitate pentru care poate interveni sancţiunea nulităţii.

Faptul că pârâta comodatară nu şi-a respectat obligaţiile ce îi reveneau în temeiul contractului de comodat şi nu a folosit bunul conform destinaţiei şi l-a închiriat unei terţe persoane nu poate atrage nulitatea contractului de închiriere întrucât o asemenea împrejurare nu echivalează cu nerespectarea la momentul încheierii sale a unor condiţii de validitate a contractului de închiriere potrivit art. 1179 C.civ., o asemenea situaţie atrăgând o altă sancţiune – cea a rezilierii contractului de comodat. Situaţia contractului de închirere este o situaţie indiferentă pentru reclamantă, iar dacă, urmare a rezilierii contractului de comodat, locatorul din contractul de locaţiune nu mai poate asigura folosinţa imobilelor faţă de locatar, această împrejurare vizează exclusiv părţile acestui contract şi numai  executarea contractului de închiriere şi nu validitatea lui.

Susţinerea conform căreia contractul de locaţiune a avut o cauză ilicită nu poate fi primită întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile art. 1238 alin. 2 C.civ., reclamanta nedovedind în niciun fel că presupusa cauză ilicită a fost comună pârâtelor sau cel puţin că pârâta SC M… … SRL a cunoscut sau trebuia să o cunoască.

Nici aplicarea principiului resolute iure dandis resovitur accipientis (anularea actului principal atrage anularea actelor subsecvente) nu poate duce la anularea contractului de închiriere întrucât art. 1254 C.civ. se referă la efectele nulităţii, or în cauza de faţă contractul de comodat nu a fost anulat ci a fost reziliat, sancţiuni cu totul diferite.

Pe de altă parte, reclamanta nu are niciun folos practic ca urmare a unei eventuale anulări a contractului de locaţiune atâta timp cât contractul de comodat a fost reziliat şi reclamanta păstrează calitatea de proprietar a imobilelor în cauză, având în această calitate toate mijloacele juridice de protecţie a dreptului său de proprietate.

Cu privire la cererea reclamantei de restituire anticipată a bunurilor date în comodat, instanţa apreciază că nu poate fi admisă întrucât o asemenea măsură presupune potrivit art. 2156 C.civ. un contract de comodat încă în fiinţă. Or, în cauza de faţă, contractul de comodat a fost reziliat, iar resttituirea bunurilor/evacuarea pârâtelor, nu este una anticipată ci tocmai ca urmare a rezilierii contractului de comodat.

În legătură cu cererea de evacuare a pârâtei SC … A…SRL, instanţa consideră că această solicitare este întemeiată întrucât, ca urmare a rezilierii contractului de comodat, SC … A… SRL a pierdut orice drept de folosinţă asupra imobilelor iar în temeiul  contractul de vânzare-cumpărare nr. … din 11.10.1996 (f.12,13), reclamanta SC M… C… I… SRL este proprietara imobilelor, având în temeiul art. 555 şi 563 C.civ. dreptul de poseda şi folosi bunul saău şi de a reintra în posesia lui de la orice persoană îl deţine fără drept.

De asemenea, cererea de evacuare a pârâtei M… … SRL este întemeiată, întrucât contractul de închiriere încheiat între SC … A… SRL şi M… C… I… SRL fără consimţământul reclamantei nu poate crea pentru reclamantă niciun fel de obligaţie potrivit art. 1280 C.civ. iar pârâta M… …SRL nu are niciun drept de folosinţă a imobilelor care să fie opozabil reclamantei. În temeiul  contractul de vânzare-cumpărare nr. 1966 din 11.10.1996 (f.12,13), reclamanta SC M… C… I… SRL este proprietara imobilelor, având în temeiul art. 555 şi 563 C.civ. dreptul de poseda şi folosi bunul saău şi de a reintra în posesia lui de la orice persoană îl deţine fără drept. Dacă locatorul SC … A… SRL din contractul de locaţiune nu mai poate asigura folosinţa imobilelor faţă de locatar M… … SRL, această împrejurare vizează exclusiv părţile acestui contract de închirere şi în niciun caz pe reclamanta proprietară, eventuala situaţie litigioasă dintre locator şi locatar urmând a se tranşa numai între aceştia din urmă pe tărmul contractului încheiat între ei. 

Prin prisma acestor consideraţii, instanţa va admite în parte acţiunea având ca obiect reziliere contract.

Va dispune rezilierea contractului de comodat încheiat la data de 07.04.2015 între SC M… C… I… SRL şi SC … A… SRL.

Va dispune evacuarea ambelor pârâte SC … A… SRL şi SC M… … SRL din imobilul proprietatea reclamantei ce face obiectul contractului de comodat reziliat – C2 – locuinţă construită din pământ bătut, acoperită cu ţiglă compusă din 5 camere şi 2 holuri în suprafaţă de 88,13 mp. şi terenul în suprafaţă de 400 mp. situat în …, imobile individualizate şi descrise în contractul de comodat, procesul verbal de predare primire din 17.04.2015 şi anexe.

Va respinge ca neîntemeiate celelalte capete de cerere.

În temeiul art. 453 C.pr.civ., instanţa va obliga pârâtele în solidar la plata către reclamantă a sumei 50 de lei, reprezentând parţial cheltuieli de judecată. 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

Admite în parte acţiunea având ca obiect reziliere contract, formulate de reclamanta S.C. M… C… I… S.R.L., cu sediul …, la administrator P… C…, în contradictoriu cu pârâtele S.C. … A…S.R.L., cu sediul în … şi S.C. M… …S.R.L., cu sediul în …

Dispune rezilierea contractului de comodat încheiat la data de 07.04.2015 între SC M… C… I… SRL şi SC … A… SRL.

Dispune evacuarea ambelor pârâte SC … A… SRL şi SC M… … SRL din imobilul proprietatea reclamantei ce face obiectul contractului de comodat reziliat – C2 – locuinţă construită din pământ bătut, acoperită cu ţiglă compusă din 5 camere şi 2 holuri în suprafaţă de 88,13 mp. şi terenul în suprafaţă de 400 mp. situat în …, imobile individualizate şi descrise în contractul de comodat, procesul verbal de predare primire din 17.04.2015 şi anexe.

Respinge ca neîntemeiate celelalte capete de cerere.

Obligă pârâtele în solidar la plata către reclamantă a sumei 50 de lei, reprezentând parţial cheltuieli de judecată. 

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Cererea de apel va fi depusă la Judecătoria Alexandria.

Pronunţată azi 18.09.2019 şi pusă la dispoziţie prin grefa instanţei.