Creanţă bugetară. Dovedirea caracterului garantat al creanţei.

Decizie 260 din 13.03.2018


Potrivit art. 104 alin.2 din Legea nr. 85/2014 cererea de creanţă va avea anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă cel mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei.

Deşi textul prevede că documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă trebuie depuse odată cu declaraţia de creanţă sau cel mai târziu la termenul stabilit de judecătorul sindic prin hotărârea de deschidere a procedurii, având în vedere că în cadrul activităţii de verificare a creanţelor practicianul în insolvenţă poate solicita creditorului informaţii şi documente suplimentare în conformitate cu dispoziţiile art. 106 alin.3 din Legea nr. 85/2014, se poate trage concluzia că documentele justificative ale creanţei şi ale garanţiilor pot fi depuse şi ulterior termenului stabilit pentru depunerea declaraţiilor de creanţă.

Conform art. 111 alin.3 din Legea nr. 85/2014 contestaţia la tabelul preliminar de creanţe trebuie însoţită sub sancţiunea anulării de dovada achitării taxei de timbru şi de toate înscrisurile de care partea înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe pe care le solicită, cu excepţia acelor probe care nu se află în posesia părţii sau pe care partea nu le cunoaşte la momentul formulării contestaţiei.

În ceea ce priveşte caracterul garantat al creanţei dovada trebuie făcută cu documente justificative referitoare la constituirea cauzei de preferinţă.

Aplicarea dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, în temeiul cărora procesul verbal de sechestru valorează gaj/ipotecă legală, este condiţionată de îndeplinirea condiţiilor legale privind instituirea valabilă a  garanţiei referitoare la asigurarea opozabilităţii acesteia prin înscrierea în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

La data de 10.08.2017, AJFPO, în numele şi pentru DGRFPC, a formulat contestaţie împotriva tabelului preliminar al debitoarei SCTP&GSRL, solicitând înscrierea în tabel cu suma de 305.890 lei, din 236.239 lei creanţă garantată.

Prin sentinţa nr. 735/25.09.2017, Tribunalul Olt – Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal a respins contestaţia ca tardiv formulată, reţinând că, în speţa dedusă judecăţii, contestaţia a fost depusă la data de 10.08.2017, deşi publicarea tabelului s-a efectuat în data de 01.08.2017, cu depăşirea termenului de 7 zile prevăzut de art. 111 alin. 2 din Legea 85/2014.

Împotriva acestei hotărâri a promovat apel AJFPO, în numele şi pentru DGRFPC, solicitând anularea sentinţei apelate, admiterea contestaţiei şi refacerea tabelului preliminar, cu consecinţa înscrierii creanţei DGRFPC- AJFPO în sumă totală de 305.870 lei din care suma de 236.239 lei creanţă garantată.

Prin decizia nr.1029 din data de 12.12.2017, Curtea de Apel Craiova – Secţia a II-a Civilă a admis apelul declarat de creditoarea AJFPO în numele şi pentru DGRFPC, împotriva sentinţei nr.735 din 25 septembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Olt – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr.1334/104/2017/a1, în contradictoriu cu intimatul IGFECIPURL - lichidator judiciar  al debitoarei SCTP&GSRL. A anulat sentinţa nr.735/25.09.2017 a Tribunalul Olt - Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal şi a reţinut cauza spre rejudecare pe fond.

Analizând contestaţia pe fond, Curtea a reţinut următoarele:

Contestaţia creditoarei AJFPO  în numele şi pentru D.G.R.F.P.C priveşte, în esenţă, faptul că practicianul în insolvenţă a înscris această credtioare cu o creanţă în sumă de 305.870 lei creanţă bugetară fără a se reţine caracterul de creanţă garantată al sumei de 236.239 lei din creanţa totală de 305.870 lei.

Contestaţia a fost depusă la TO fără a fi însoţită de înscrisuri care să dovedească susţinerile contestatoarei cu privire la creanţa garantată în cuantum de 236.239 lei.

Ulterior reţinerii spre rejudecare pe fond, urmare a greşitei reţineri a tardivităţii, Curtea a solicitat Tribunalului Olt înaintarea declaraţiei de creanţă formulate de creditoarea AJFPO în numele şi pentru D.G.R.F.P.C şi a documentelor depuse în dovedirea creanţei. Totodată a solicitat contestatoarei să depună înscrisurile ce dovedesc caracterul garantat al creanţei şi să facă dovada înscrierii garanţiei în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

Tribunalul Olt a comunicat cererea de înscriere la masa credală formulată de AJFP Olt, procesul- verbal de sechestru pentru bunuri mobile încheiat la data de 09.01.2008 şi titlul executoriu nr. 1123 din 15.06.2017.

Cu adresa nr. 4424/31.01.2018 contestatoarea creditoare AJ.F.P.O în numele şi pentru D.G.R.F.P.C a depus cererea de înscriere la masa credală, procesul - verbal de sechestru pentru bunuri mobile încheiat la data de 09.01.2008 şi titlul executoriu nr. 1123 din 15.06.2017.

Potrivit art. 104 alin.2 din Legea nr. 85/2014 cererea de creanţă va avea anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă cel mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei.

Deşi textul prevede că documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă trebuie depuse odată cu declaraţia de creanţă sau cel mai târziu la termenul stabilit de judecătorul sindic prin hotărârea de deschidere a procedurii, având în vedere că în cadrul activităţii de verificare a creanţelor practicianul în insolvenţă poate solicita creditorului informaţii şi documente suplimentare în conformitate cu dispoziţiile art. 106 alin.3 din Legea nr. 85/2014, se poate trage concluzia că documentele justificative ale creanţei şi ale garanţiilor pot fi depuse şi ulterior termenului stabilit pentru depunerea declaraţiilor de creanţă.

Conform art. 111 alin.3 din Legea nr. 85/2014 contestaţia la tabelul preliminar de creanţe trebuie însoţită sub sancţiunea anulării de dovada achitării taxei de timbru şi de toate înscrisurile de care partea înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe pe care le solicită, cu excepţia acelor probe care nu se află în posesia părţii sau pe care partea nu le cunoaşte la momentul formulării contestaţiei.

Din interpretarea textului art. 111 alin.3 din Legea nr. 85/2014 rezultă că legiuitorul a prevăzut  sancţiunea anulării contestaţiei în cazul în care aceasta nu este însoţită de înscrisurile de care partea înţelege să se folosească în dovedirea contestaţiei.

Sancţiunea prevăzută în materia insolvenţei este mai dură decât sancţiunea reglementată în dreptul comun în articolul  254  Cod procedură civilă, care stabileşte sancţiunea decăderii în situaţia în care probele nu sunt propuse de reclamant prin cererea de chemare în judecată cu excepţiile enumerate expres şi limitativ în alineatul 2 al art.254 Cod procedură civilă.

Faţă de cele reţinute şi de dispoziţiile legale menţionate, Curtea a constatat că, în ceea ce priveşte caracterul garantat al creanţei în cuantum de  236.239 lei, contestatoarea creditoare nu a făcut dovada celor susţinute cu documente justificative referitoare la constituirea cauzei de preferinţă.

Contestatoarea creditoare nu a probat faptul că garanţia reală asupra bunurilor mobile indicate în anexa procesului – verbal de sechestru încheiat la data de 09.01.2008 a fost înscrisă în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

Aplicarea dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, în temeiul cărora procesul verbal de sechestru valorează gaj/ipotecă legală este condiţionată de îndeplinirea condiţiilor legale privind instituirea valabilă a  garanţiei referitoare la asigurarea opozabilităţii acesteia prin înscrierea în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

Ca urmare,  pentru considerentele expuse, Curtea, apreciind că nu este incidentă sancţiunea anulării contestaţiei în contextul în care au fost depuse o parte a înscrisurilor, a respind contestaţia formulată de contestatoarea creditor A.J.F.P.O în numele şi pentru D.G.R.F.P.C.