Sechestru asigurător neîndeplinirea condițiilor prevăzute de lege – acțiune în nulitatea unui contract

Sentinţă civilă .. din 01.01.2020


Obiect: sechestru asigurător – neîndeplinirea condițiilor prevăzute de lege – acțiune în nulitatea unui contract

Dosar nr. ....

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANȚA – SECȚIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

ÎNCHEIERE nr

Ședința din Camera de Consiliu din data de ....

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: Ș.O.

GREFIER: N.L.A.

(...)

INSTANȚA

Deliberând asupra prezentei cauze civile, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanța la data de 13.08.2019, sub nr. de dosar ..., reclamantul ... a solicitat instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța în contradictoriu cu pârâtul ..., să dispună asupra următoarelor aspecte:

•Să se constate nulitatea absolută a Contractului ... nr. 3328/06.07.2001 încheiat la BNP Cristina Budei, cu consecința anulării actelor subsecvente și revenirea părților la situația anterioară;

•Să se instituie sechestrul asigurător asupra părților sociale deținute în ... de către numitul ... sau a oricărui bun prezent/viitor deținut de acesta;

Prin încheierea din data de 20.08.2019, instanța a disjuns capătul de cerere privind instituirea sechestrului asigurător, formându-se dosarul civil nr. ....

În motivarea cererii de instituire a sechestrului asigurător, prin precizările depuse la data de 27.08.2019, reclamantul a arătat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 953 alin. (3) raportat la art. 952 C.proc.civ.. Astfel, a menționat acesta, acțiunea de fond vizează constatarea nulității absolute a Contractului de cesiune părți sociale nr. ..., anularea actelor subsecvente și revenirea la situația anterioară, întrucât acesta are o cauză ilicită și falsă, fiind încheiat în scopul garantării unui împrumut cu camătă și cu încălcarea prevederilor actului constitutiv al societății ... în materia înstrăinării părților sociale.

Potrivit susținerilor sale, în raport de obiectul și motivele de anulare ce vizează un contract de cedare 5% părți sociale, rezultă fără echivoc creanța constată în scris, dar care nu este exigibilă; a mai precizat reclamantul că numitul creditor al împrumutului cu dobândă mascată nu a dat asigurările promise de a primi restituirea împrumutului la împlinirea termenului scadent de 3 luni, modalitate juridică de a prelua părțile sociale la o valoare derizorie în raport de valoarea de piață a acestora, aspect ce arată caracterul ilicit de dobândire a părților sociale, ce îl face pasibil de a se sustrage de la urmărire și chiar de a-și ascunde averea.

În drept, reclamantul a invocat prevederile art. 953 alin. (3) raportat la art. 952 C.proc.civ..

În dovedire, reclamantul a depus înscrisuri.

Cererea este legal timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 100 lei, conform dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 80/2013 (fila 8).

Instanța a dispus din oficiu atașarea dosarului nr. ..., aflat pe rolul Judecătoriei Constanța.

Analizând cererea de instituire a sechestrului asigurător, prin prisma materialului probator și a dispozițiilor legale aplicabile, reține următoarele considerente:

În fapt, reclamantul a solicitat înființarea sechestrului asigurător asupra părților sociale deținute în ... de către numitul ... sau a oricărui bun prezent/viitor deținut de acesta, în temeiul prevederilor art. 952 și art. 953 alin. (3) C. proc. civ..

În drept, conform art. 952 C. proc. civ., ,,Sechestrul asigurător constă în indisponibilizarea bunurilor mobile sau/și imobile urmăribile ale debitorului aflate în posesia acestuia sau a unui terț în scopul valorificării lor în momentul în care creditorul unei sume de bani va obține un titlu executoriu.”

Potrivit art. 953 alin. (3) C. proc. civ., ,,Instanța poate încuviința sechestrul asigurător chiar și atunci când creanța nu este exigibilă, în cazurile în care debitorul a micșorat prin fapta sa asigurările date creditorului sau nu a dat asigurările promise ori atunci când este pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să își ascundă ori să își risipească averea. În aceste cazuri, creditorul trebuie să dovedească îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute la alin. (1) și să depună o cauțiune, al cărei cuantum va fi fixat de către instanță.” În conformitate cu alin. (1),,Creditorul care nu are titlu executoriu, dar a cărui creanță este constatată în scris și este exigibilă, poate solicita înființarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale debitorului, dacă dovedește că a intentat cerere de chemare în judecată. El poate fi obligat la plata unei cauțiuni în cuantumul fixat de către instanță.”

În lumina prevederilor legale expuse, rezultă că este necesară îndeplinirea următoarelor cerințe pentru admiterea cererii de instituire a sechestrului asigurător: 1) creditorul deține o creanță constatată printr-un înscris; 2) creanța constă într-o sumă de bani; 3) creanța nu este exigibilă; 4) creditorul a făcut dovada intentării cererii de chemare în judecată; 5) condiția specială: debitorul a micșorat prin fapta sa asigurările date creditorului sau nu a dat asigurările promise ori este pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să își ascundă ori să își risipească averea.

În cauza de față, reclamantul a înregistrat pe rolul Judecătoriei Constanța o cerere de chemare în judecată prin care a solicitat instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța în contradictoriu cu pârâtul ..., să constate nulitatea absolută a Contractului de cesiune părți sociale ...., cu consecința anulării actelor subsecvente și revenirea părților la situația anterioară, fiind format dosarul civil nr. ...

Analizând condițiile stipulate de lege pentru instituirea sechestrului asigurător, în temeiul dispozițiilor art. 953 alin. (3) C.proc.civ., instanța apreciază că acestea nu sunt îndeplinite în mod cumulativ, astfel cum se prevede de textul de lege expus.

Sub un prim aspect, măsura asiguratorie se poate aplica exclusiv în cazul în care litigiul principal are ca obiect plata unei sume de bani. Or, pentru că obiectul cererii principale este reprezentat de ,,constatarea nulității absolute a Contractului de cesiune părți sociale nr. ...”, se reține că acesta nu se subsumează domeniului de aplicare al sechestrului asigurător. Eventualele legături dintre Contractul de cesiune părți sociale ...  și contractul de împrumut la care se face referire de către reclamant sunt aspecte ce țin de fondul cauzei și nu pot fi antamate în susținerea cererii de instituire a sechestrului asigurător.

Pe de altă parte, reclamantul nu a făcut nici dovada îndeplinirii condiției speciale ce este prevăzută de lege, deși această sarcină îi revenea în temeiul dispozițiilor art. 249 C.proc.civ.. Din mijloacele de probă administrate, respectiv înscrisurile depuse la dosarul cauzei, nu reiese vreun element care să sugereze faptul că debitorul a micșorat prin fapta sa asigurările date creditorului sau nu a dat asigurările promise ori este pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să își ascundă ori să își risipească averea.

Pentru considerentele de fapt și de drept expuse, instanța va respinge cererea de instituire a sechestrului asigurător, ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

 ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

Respinge cererea de instituire a sechestrului asigurător formulată de reclamantul ...  ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Constanța.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței, astăzi ....