Modificare regim matrimonial – acțiune revocatorie – momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție

Sentinţă civilă 6242 din 28.05.2019


Dosar nr. ____/212/____

Modificare regim matrimonial – acțiune revocatorie – momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANȚA

SECȚIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

SENTINȚA CIVILĂ NR. 6242

Ședința publică din data de 28 Mai 2019

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE : Ș.-A. T.

GREFIER : C. A.

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta G. M. și pe pârât P. C., pârât P. A., având ca obiect partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial.

Dezbaterile și susținerile părților au avut loc în ședință publică din data de 21.05.2019, fiind consemnate în încheierea de la acea dată, parte integrantă din prezenta când, având în vedere prevederile art. 396 alin. 1 și alin. 2 Cod procedură civilă, instanța a amânat pronunțarea la data de 28.05.2019, hotărând următoarele:

INSTANȚA:

Deliberând asupra prezentei cauze civile, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanța la data de 01.08.2017, reclamanta M. G. a solicitat, în contradictoriu cu pârâții P. C. și P. A., revocarea convenției de înlocuire/modificare a regimului matrimonial dintre soții pârâți, perfectată în frauda intereselor acesteia, în calitate de creditor, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamanta a arătat, în esență, că are calitatea de creditor al pârâtei P. A. conform sentinței civile nr. 4453/20.04.2015 pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr. ___/212/____, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 405/12.04.2016 pronunțată de Tribunalul Constanța.

Întrucât pârâta nu a dorit să îi plătească sumele de 27.144 euro și 10.878 lei, s-a adresat executorului judecătoresc Cristea Nicolae. În cadrul procedurii execuționale a aflat din extrasul de carte funciară că imobilul apartament situat în municipiul Constanța, str. C. B. nr. __, et. __, ap. __, jud. Constanța, despre care știa că este bun comun al soților, că este deținut în cotă de 1/1 de către pârâtul P. C., soțul pârâtei P. A., în baza actului notarial nr. 1244/10.05.2016 realizat de către notarul public Ș. M. L., notat în cartea funciară la data de 11.05.2016.

Pârâta a mai învederat faptul că perfectarea convenției matrimoniale nu i-a fost adusă la cunoștință de către pârâți nici anterior și nici ulterior perfectării sau chiar notării acesteia în cartea funciară.

În drept, reclamanta s-a întemeiat pe prevederile art. 369 alin. (3) C. civ., solicitând judecarea cauzei și în lipsă.

În dovedire, reclamanta a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri și a probei cu interogatoriul pârâților. În cadrul probei cu înscrisuri, a solicitat emiterea unei adrese către notarul public Ș. M. L. în vederea depunerii la dosar a unui duplicat al actului notarial nr. 1244/10.05.2016.

Prin încheierea nr. 17951 din data de 07.11.2017 pronunțată în dosarul nr. ___/212/___/a1.1, instanța a admis cererea de reexaminare formulată de reclamantă, a admis cererea de ajutor public judiciar și a scutit reclamanta de obligația de plată a taxei judiciare de timbru în cuantum de 6.202,49 lei.

Pârâta P. A. a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepția prescripției dreptului material la acțiune în raport de dispozițiile art. 369 alin. (3) C. civ..

În motivarea excepției, pârâta a arătat că termenul de 1 an prevăzut de art. 369 alin. (3) C. civ. este un termen de prescripție, ce poate începe să curgă de la două momente distincte, însă reclamanta interpretează eronat dispoziția legală, apreciind că momentul subiectiv al curgerii termenului poate să aibă loc după data publicității actului. Astfel, a susținut că în ipoteza în care creditorul nu a aflat anterior realizării formalităților de publicitate despre existența convenției, atunci data de la care începe să curgă termenul este data notării convenției în cartea funciară.

În speță, convenția a fost notată la data de 11.05.2016, astfel că reclamanta avea dreptul de a exercita acțiunea sa revocatorie până cel târziu la data de 11.05.2017. În condițiile în care reclamanta a formulat cererea la data de 17.08.2017, rezultă că este prescrisă.

Pe fondul cauzei, reclamanta a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca nefondată.

În drept, pârâta s-a întemeiat pe art. 334, art. 359, art. 369 C. civ., și art. 205 – 208 C. proc. civ..

În dovedire, pârâta a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, interogatoriul reclamantei și al pârâtului P. C., precum și proba testimonială.

Pârâtul P. C. a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepția lipsei dovezii calității de reprezentant al persoanei care a semnat acțiunea, iar pe fondul cauzei a cerut respingerea cererii de chemare în judecată ca nefondată, cu cheltuieli de judecată.

În drept, pârâtul s-a întemeiat pe art. 334, art. 359, art. 369 C. civ., și art. 205 – 208 C. proc. civ..

În dovedire, pârâtul a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, interogatoriul reclamantei și al pârâtei P. A., precum și proba testimonială.

La termenul de judecată din data 10.01.2019, instanța:

-a luat act de renunțarea pârâtului la susținerea excepției lipsei dovezii calității de reprezentant;

-a unit cu fondul excepția prescripției dreptului material la acțiune;

-a încuviințat pentru toate părțile proba cu înscrisuri, precum și proba cu interogatoriul reclamantei, al pârâților și al copârâtului.

-în cadrul probei cu înscrisuri, a dispus emiterea unei adrese către BNP Ș. M. L. cu mențiunea de a înainta dosarul întocmit și care a stat la baza încheierii și autentificării convenției de modificare a regimului matrimonial autentificată sub nr. 1244/10.05.2016.

La data de 29.01.2019, notarul public a depus la dosar înscrisurile solicitate.

Proba cu interogatoriile încuviințate a fost administrată la termenul de judecată din data de 21.05.2019.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

În temeiul art. 248 alin. (1) C. proc. civ., instanța va analiza cu prioritate excepția prescripției dreptului material la acțiune invocată de pârâta P. A. prin întâmpinare.

Analizând excepția invocată, instanța reține că aceasta este întemeiată, având în vedere următoarele considerente:

În fapt, prin cererea de chemare în judecată, reclamanta a solicitat, în temeiul art. 369 alin. (3) C. civ., revocarea convenției de înlocuire/modificare a regimului matrimonial încheiată de pârâți.

Convenția a cărei revocare s-a cerut a fost autentificată sub nr. 1244/10.05.2016 la BIN Ș. M. – L. (f. 45 – 47 vol. II), formalitățile de publicitate fiind îndeplinite la data de 11.05.2016, prin înscriere în cartea funciară, așa cum rezultă din extrasul de carte funciară din dosarul de executare silită (f. 53 dosar de executare nr. __/CN/___).

Potrivit art. 369 alin. (3) C. civ., ,,Creditorii prejudiciați prin schimbarea sau lichidarea regimului matrimonial pot formula acțiunea revocatorie în termen de un an de la data la care au fost îndeplinite formalitățile de publicitate sau, după caz, de când au luat cunoștință mai înainte de aceste împrejurări pe altă cale.”

Termenul de 1 an reglementat de art. 369 alin. (3) C. civ. este un termen de prescripție, având în vedere faptul că acesta vizează dreptul material la acțiunea în revocarea convenției de schimbare sau lichidare a regimului matrimonial. Această calificare este impusă și de dispozițiile art. 2547 C. civ..

Referitor la momentul de început al curgerii termenului de prescripție, instanța reține că legiuitorul a reglementat două momente distincte:

-un moment obiectiv, reprezentat de îndeplinirea formalităților de publicitate;

-un moment subiectiv, reprezentat de data luării la cunoștință de încheierea actului, pe altă cale.

Din modul de formulare utilizat de legiuitor rezultă cu claritate faptul că momentul subiectiv este relevant numai dacă data luării la cunoștință despre schimbarea sau lichidarea regimului matrimonial este situată din punct de vedere temporal anterior îndeplinirii formalităților de publicitate (,,de când au luat cunoștință mai înainte de aceste împrejurări pe altă cale”). Din momentul îndeplinirii formalităților de publicitate începe să curgă în mod automat termenul de 1 an, creditorul având obligația să formuleze acțiunea revocatorie înainte de împlinirea acestuia, indiferent de data la care a luat cunoștință de împrejurările ce ar justifica introducerea acțiunii. Așadar, legiuitorul prezumă în mod absolut că, prin îndeplinirea formalităților de publicitate, toți creditorii au posibilitatea să afle despre schimbarea sau lichidarea regimului matrimonial, pentru consultarea cărții funciare nefiind necesar să se justifice vreun interes, așa cum dispune art. 883 alin. (1) C. civ.. De asemenea, conform art. 883 alin. (3) C. civ., ,,Nimeni nu va putea invoca faptul că nu a avut cunoștință de existența vreunei înscrieri efectuate în cartea funciară sau, după caz, a unei cereri de înscriere înregistrate la biroul de cadastru și publicitate imobiliară.” În mod similar dispune și Legea nr. 7/1996 care prevede la art. 6 alin. (4) faptul că orice persoană poate consulta situația cadastral-juridică a unui imobil înregistrat în baza de date, cererile pentru obținerea de informații putându-se face și în format electronic, conform alin. (5).

Revenind la prezenta cauză, având în vedere că reclamanta a susținut în cererea de chemare în judecată faptul că a luat cunoștință despre actul a cărui revocare a cerut-o pe parcursul procedurii execuționale, ce a început la data de 28.06.2016, respectiv ulterior datei de 11.05.2016, rezultă că termenul de prescripție a început să curgă la data de 11.05.2016, data înscrierii în cartea funciară a actului de partaj autentificat sub nr. 1244/10.05.2016 la BIN Ș. M. – L., împlinindu-se, în conformitate cu art. 2552 alin. (1) C. civ. la data de 11.05.2017.

Având în vedere faptul că cererea de chemare în judecată a fost înregistrată pe rolul instanței la data de 01.08.2017, rezultă că acțiunea a fost introdusă ulterior împlinirii termenului de prescripție de 1 an.

Față de considerentele expuse, instanța va admite excepția prescripției dreptului material la acțiune invocată de pârâta P. A. prin întâmpinare și va respinge, ca prescrisă, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta M. G. în contradictoriu cu pârâții P. C. și P. A..

Cu privire la cheltuielile de judecată, instanța reține că, în conformitate cu art. 453 alin. (1) C. proc. civ., ,,Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată.”

Având în vedere că pârâta P. A. a solicitat cheltuieli de judecată, dovedind plata unui onorariu de avocat în cuantum de 4.760 lei (f. 74 – 75 vol. II), iar reclamanta se află în culpă procesuală, acțiunea sa urmând să fie respinsă, instanța va obliga reclamanta la plata către pârâta P. A. a sumei de 4.760 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat.

Pârâtul P. C. a învederat în cadrul dezbaterilor faptul că va cere cheltuieli de judecată pe cale separată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

 ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

Admite excepția prescripției dreptului material la acțiune invocată de pârâta P. A. prin întâmpinare.

Respinge, ca prescrisă, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta M. G. în contradictoriu cu pârâții P. C. și P. A..

Obligă reclamanta la plata către pârâta P. A. a sumei de 4.760 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Constanța.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, conform art. 396 alin. (1) și (2) C. proc. civ., astăzi, 31.05.2019.

 PREȘEDINTEGREFIER

Ș.-A. T. C. A. 

 

 Red.thred. Jud. T.S.A./01.07.2019

Tehnored. Gref.C.A./ 5ex/01.07.2019

Comunicări./3 ex/01.07.2019