Acțiune revocatorie. Prescripție

Sentinţă civilă 7074 din 19.06.2019


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANȚA – SECȚIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Acțiune revocatorie – prescripție

Dosar nr. 22444/212/2017

SENTINȚA CIVILĂ NR. 7074

Ședința publică din data de  19.06.2019

Instanța constituită din:

Președinte : XXXXXX

Grefier : XXXXXX

Pe rol judecarea cauzei Civile privind pe reclamanta XXXXX și pe pârâții XXXX, având ca obiect acțiune în constatare inopozabilitate.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în ședința din data de 03.06.2019, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, dată la care instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de 19.06.2019, când a pronunțat următoarea hotărâre:

I N S T A N Ț A

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecatoriei Constanta in dosarul nr. 22444/212/2017, astfel cum a fost precizata, reclamanta XXXX a formulat, în contradictoriu cu pârâții XXXX,  actiune revocatorie prin care a solicitat declararea inopozabilitatii  actul notarial nr.1400/14.07.2016 autentificat de S.P.N. XXX.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat, în esență, că are calitate de creditoare a pârâtului XXX  și că deține o creanță certă, aspect ce îl dovedește cu actele de executare silită, somație și titlu executoriu pentru suma de 92030 lei. Prin actul notarial nr.1400/14.07.2016 autentificat de S.P.N. XXX, pârâtul în calitate de debitor a transmis cota sa de proprietate de 1/3 din suprafețele de 32.000 mp și 18.000 mp reprezentând teren arabil. Reclamanta a sustinut că debitorul și-a cauzat cu bună știință starea de insolvabilitate în fața iminentei executări silite.

În drept,  au fost invocate prevederile art.1562 și urmatoarele Cod civil, iar in probatiune, reclamanta a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri și interogatoriul pârâtului.

Prezenta cerere este scutită de taxă judiciară de timbru conform art.30 din OUG 80/2013 și art.343 din Cod procedură fiscală.

Față de nedepunerea de catre reclamanta a actului notarial contestat, prin incheierea din data de 21.05.2018, instanța a suspendat cauza în temeiul art.242 alin 1 din Cod Procedura Civila.

La data de 15.06.2018, a fost depus la dosar contractul de vânzare cumpărare nr. .. autentificat de S.P.N. XXX, iar cauza a fost repusa pe rol prin incheierea din data de 03.12.2018.

La data de 07.01.2019 s-a solicitat introducerea în cauză a numiților XXXX, în calitate de pârâți.

Acestia din urma au formulat întâmpinare la data de 05.04.2019 prin care au solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată. S-a arătat că în baza contractului nr.1400/14.07.2016 autentificat de S.P.N. XXX au cumpărat de la XXX cota de 1/3 din dreptul de proprietate asupra unui teren arabil în suprafață de 100.000 mp situat în extravilanul satului XXX, cu mențiunea că la momentul vânzării terenul nu era sechestrat. La data încheierii contractului, s-a înmânat vînzătorului XXX suma de 49.920 lei. Din actele depuse la dosar de către reclamantă rezultă că  pârâtul XXX era asociat unic si administrator la XXX, iar prin Decizia nr..... s-a angajat răspunderea solidară a societății și a administratorului și asociatului unic, iar la data de 30.12.2012 s-a emis o somație și titlu executoriu. După mai bine de patru ani, la data de 17.08.2016, reclamanta a emis proces - verbal de sechestru pentru bunurile imobile, respectiv pentru cota de 1/3 din terenul arabil în suprafață de 10 ha detinut de pârâtul XXX. În acest sens, în luna august 2017, reclamanta a promovat acțiunea de declarare a inopozabilității contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1400/14.07.2016. Paratii au apreciat că, prin încheierea actului de vânzare cumpărare nu numai că nu a cauzat sau mărit starea de insolvabilitate a pârâtului, ci au contribuit la întărirea stării de solvabilitate a acestuia, motiv pentru care au solicitat respingerea acțiunii formulată de reclamantă ca neîntemeiată.

În drept,  au fost invocate prevederile art.1562 și urmatoarele Cod civil.

La data de  08.04.2019, pârâții  XXX au depus note scrise prin care au invocat excepția prescriptiei dreptului la acțiune al reclamantei prin care se solicită declararea ca inopozabil a contractului de vânzare cumparare nr. ....

În drept,  au fost invocate prevederile art.1564 Cod civil.

La termenul de judecata din data de 03.06.2019, instanta a pus in discutie, cu prioritate, exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, ramanand in pronuntare asupra acesteia.

Analizand actele si lucrarile dosarului, din perspectiva exceptiei analizate, instanta reține următoarele:

Reclamanta a investit instanta cu o actiune revocatorie, intemeiata pe dispozitiile art. 1562 si urmatoarele Cod Civil.

Actiunea pauliana sau revocatorie este una patrimoniala prin care creditorul cere revocarea actelor juridice incheiate de debitor in vederea prejudicierii intereselor sale.

Prin cererea de chemare in judecata dedusa judecatii se reclama prejudicierea reclamantei prin incheierea actului contestat, aceasta invocand impotriva debitorului sau, XXX, in temeiul deciziei nr..., o creanta de 92030 lei, pentru care a fost emis titlul executoriu nr.... si somatia nr. ....

Potrivit art. 1564 Cod Civil, „Dacă prin lege nu se prevede altfel , dreptul la acțiune se prescrie în termen de un an de la data la care creditorul a cunoscut sau trebuia să cunoască prejudiciul ce rezultă din actul atacat.”

Deci, in aceasta materie, norma mai sus citata stabileste un termen special de prescriptie, de un an, dar si momentul de la care acesta incepe sa curga, anume „data de la care creditorul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca prejudiciul ce rezulta din actul atacat”. 

Potrivit art. 2500 alineat 1 Cod Civil, dreptul material la acțiune se stinge prin prescripție, dacă nu este exercitat în termenul stabilit de lege. 

Actul contestat este reprezentat de contractul de vanzare – cumparare incheiat intre parati, autentificat sub nr.1400/14.07.2016 la S.P.N. XXX.

Astfel cum rezulta din incheierea nr.62691 (fila 121 din dosar), prin incheierile nr.51755 si, respectiv, nr.51753, emise la data de 15.07.2016, a fost inscris in cartea funciara transferul dreptului de proprietate operat prin contractul de vanzare – cumparare mentionat mai sus.

Deci, la data de 15.07.2016, s-a asigurat, prin inscrierea in cartea funciara, publicitatea transferului de proprietate contestat de reclamanta prin actiunea revocatorie.

In aceste conditii, in situatia dedusa judecatii, in care, in cursul executarii silite, debitorul XXX a instrainat bunuri din patrimoniul sau, termenul de prescriptie curge de la data la care s-a realizat publicitatea privind iesirea din patrimoniul sau a bunurilor respective, deoarece acesta reprezinta momentul la care creditoarea – reclamantă a putut lua cunostinta de actul incheiat de debitor si, pe cale de consecinta, de prejudiciul rezultat din incheierea acestuia act.

Aceasta data marchează momentul de început al termenului special de 1 an al prescripției extinctive, pentru dreptul la acțiunea revocatorie.

În speță, dreptul la acțiune al reclamantei pentru actiunea formulata s-a stins prin prescripție la împlinirea unui termen de 1 an de la data de 15.07.2016, cand a fost inscris in cartea funciara transferul proprietatii de la debitorul XXX la ceilalti doi pârâți, in temeiul contractului de vanzare autentificat sub nr.1400/14.07.2016.

Cererea de chemare în judecată a fost formulată de reclamanta și înregistrată la Judecătoria Constanța la data de 11.08.2017, ulterior împlinirii termenului de prescripție de 1 an, fără ca aceasta să facă dovada vreunui caz de întrerupere a acestui termen.

Deci, la data la care reclamanta s-a adresat instanței cu actiunea revocatorie,  dreptul la acțiune al acesteia era stins, ca urmare a intervenirii prescripției extinctive.

În considerarea acestor argumente, instanța apreciază ca întemeiată excepția prescripției extinctive, urmând a o admite, cu consecința respingerii ca prescrisă a cererii de chemare in judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Admite excepția prescripției dreptului material la acțiune.

Respinge ca prescrisă cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta XXXX cu sediul în XXX, în contradictoriu cu pârâții XXX cu domiciliul în XXX, XXX  cu domiciliul în XXX și XXX cu domiciliul în XXX.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria Constanța.

Pronunțată azi, 19.06.2019, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

PREȘEDINTE, GREFIER,

XXXXXXXXX   XXXXXXX