3.Contencios administrativ. Acţiune în anularea Raportului de evaluare întocmit de Agenţia Naţională pentru Integritate. Deţinerea simultană a funcţiei de consilier local şi cea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al pr

Sentinţă comercială 65 din 20.02.2018


3.Contencios administrativ. Acţiune în anularea Raportului de evaluare întocmit de Agenţia Naţională pentru Integritate. Deţinerea simultană a funcţiei de consilier local şi cea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului. Nerelevanţa naturii atribuţiilor exercitate. Încălcarea regimului juridic al incompatibilităţii.

- Legea nr.161/2003, art.88, art. 91.

În cauză, este realizată ipoteza legală prevăzută de art. 88 alin. 1 lit. c din Legea nr. 161/2003, în raport de care funcţia de consilier local este incompatibilă cu cea de angajat cu Contract individual de muncă în cadrul aparatului propriu al Primăriei or. Ungheni (fila 71), prezumţia instituită de legiuitor fiind aceea că o persoană fizică nu poate exercita, concomitent, imparţial, atât funcţia de consilier local cât şi cea de angajat cu Contract individual de muncă în aparatul de specialitate al Primarului, întrucât se poate ca acesta să nu-şi îndeplinească cu obiectivitate atribuţiile ce-i revin în dubla calitate.

Rezultă, aşadar, că dată fiind natura prezumţiei instituite de legiuitor, simpla realizare a ipotezei legale, aşa cum aceasta este prevăzută în textul legal precitat, atrage sancţiunea încetării de drept a mandatului de ales local, potrivit art. 91 alin. 4 din Legea nr. 161/2003.

Chiar dacă contestatorul invocă imposibilitatea existenţei unei stări de incompatibilitate, ca urmare a dublei sale calităţi, prin prisma atribuţiilor ce-i reveneau în cadrul aparatului tehnic al Primarului (legate strict de calitatea de consilier personal al Primarului), este de observat că, legiuitorul nu face vreo distincţie cu privire la natura atribuţiilor ce trebuie să le îndeplinească persoana în cauză pentru a atrage starea de incompatibilitate, acestea putând fi atât de decizie, cât şi de execuţie, după cum este cazul în speţă.

Asupra contestaţiei de faţă,

Prin contestaţia formulată de I.G. s-a a solicitat, în contradictoriu cu intimata A.N.I. – Inspecţia de Integritate, anularea Raportului de evaluare nr. x, în cuprinsul căruia s-au reţinut următoarele:

Persoana evaluată a exercitat funcția de consilier local pentru mandatul 2012-2016 și exercită funcția de consilier local pentru mandatul 2016-2020, iar în intervalul 15.02.2016-24.06.2016 a exercitat funcția contractuală de consilier personal al primarului or. Ungheni.

Potrivit proceselor verbale de ședință ale Consiliului Local Ungheni din intervalul 15.02.2016-24.06.2016, a rezultat că I.G. a exercitat funcția de consilier participând la ședințe, în calitate de membru, încasând, potrivit adreselor AJFP Mureș, în anul 2016 venituri atât ca angajat în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei cât și în calitate de consilier local al or. Ungheni.

S-au reţinut, aşadar, ca fiind incidente în cauză dispoziţiile art. 88 alin. 1 lit. c și art. 91 alin. 1 teza I din Legea nr. 161/2003 şi ale art. 132 și 61 alin. 3 din Legea nr. 215/2001.

În motivarea contestaţiei, s-a susţinut că persoana evaluată şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Consiliului local al or. Ungheni,  în mod imparţial şi că, starea de incompatibilitate nu poate fi atrasă în cazul acestuia, întrucât nu este realizată ipoteza prezumţiei de lipsă de obiectivism. Mai mult, acesta nu a avut cunoștință de prevederile legale încălcate, exercitând funcția de consilier personal al primarului pe o durată determinată – 4 luni- având contract de muncă cu jumătate de normă.

Prin întâmpinare, intimata A.N.I. – a solicitat respingerea contestaţiei, arătând că din interpretarea sistematică a textelor de lege, rezultă faptul că reclamantul, în calitate de ales local, este supus regimului juridic privind incompatibilităţile aşa cum sunt reglementate de dispoziţiile Legii nr. 161/2003.

Examinând cauza, prin prisma acestor considerente, precum şi în baza materialului probator administrat în  cauză, Curtea a reținut următoarele:

Prin Raportul de evaluare, s-a reţinut în sarcina contestatorului întrunirea dublei calităţi de consilier local în cadrul Consiliului local al or. Ungheni şi de angajat al aparatului de specialitate al Primarului, respectiv consilier personal al acestuia.

Aceasta întrucât, potrivit Dispoziţiei nr. 193/11.02.2016 a Primarului or. Ungheni (fila 70), cu începere de la data de 15.02.2016, contestatorul I.G. a fost angajat cu timp parțial (4 ore/zi), în funcția de consilier personal al Primarului, pe durata exercitării mandatului acestuia din urmă.

Simultan, acesta a îndeplinit şi mandatul de consilier local ca urmare a HCL Ungheni nr. 3/29.06.2012, respectiv nr. 3/24.06.2016 pentru validarea mandatelor consilierilor aleşi (fila 67 și 69).

În raport de această stare de fapt, necontestată de către părţi, este de observat că, în acord cu art. 47 din Codul muncii, potrivit căruia „drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s-a dispus angajarea”, contestatorul a beneficiat de venituri de natură salarială, potrivit Adresei DGRFP Brașov – AJFP Mureș din 14.07.2017 (fila 112).

Aşa fiind, este de observat că în cauză este realizată ipoteza legală prevăzută de art. 88 alin. 1 lit. c din Legea nr. 161/2003, în raport de care funcţia de consilier local este incompatibilă cu cea de angajat cu Contract individual de muncă în cadrul aparatului propriu al Primăriei or. Ungheni (fila 71), prezumţia instituită de legiuitor fiind aceea că o persoană fizică nu poate exercita, concomitent, imparţial, atât funcţia de consilier local cât şi cea de angajat cu Contract individual de muncă în aparatul de specialitate al Primarului, întrucât se poate ca acesta să nu-şi îndeplinească cu obiectivitate atribuţiile ce-i revin în dubla calitate.

Rezultă, aşadar, că dată fiind natura prezumţiei instituite de legiuitor, simpla realizare a ipotezei legale, aşa cum aceasta este prevăzută în textul legal precitat, atrage sancţiunea încetării de drept a mandatului de ales local, potrivit art. 91 alin. 4 din Legea nr. 161/2003.

Chiar dacă contestatorul invocă imposibilitatea existenţei unei stări de incompatibilitate, ca urmare a dublei sale calităţi, prin prisma atribuţiilor ce-i reveneau în cadrul aparatului tehnic al Primarului (legate strict de calitatea de consilier personal al Primarului), este de observat că, legiuitorul nu face vreo distincţie cu privire la natura atribuţiilor ce trebuie să le îndeplinească persoana în cauză pentru a atrage starea de incompatibilitate, acestea putând fi atât de decizie, cât şi de execuţie, după cum este cazul în speţă.

Și, nu în ultimul rând, împrejurarea că persoana evaluată a susținut că nu avea cunoștință despre dispozițiile legale relative la interdicția cumulului de calități –cea de consilier local și cea de consilier personal al Primarului - nu este de natură să conducă la anularea raportului de evaluare, în condițiile în care, întrucât nemo consetur legem ignorare, nici contestatorului nu îi este permisă nerespectarea legii pentru acest motiv.

Pentru aceste considerente, Curtea a apreciat ca nefondată contestaţia promovată în cauză, urmând ca potrivit art. 22, 24 din Legea nr. 176/2010 să o respingă, ca atare, menţinând ca legal Raportul de evaluare contestat.