Anulare dispozitie

Decizie 1069 din 14.09.2006


Asupra  recursului civil de fata, constata ca prin cererea înregistrata initial la  Tribunalul Bucuresti-Sectia A VIII-A Conflicte de Munca,  Asigurari Sociale, Contencios Administrativ si Fiscal sub nr. 7774/CA/16.09.2004, reclamantii SEULEAN IOAN, SEULEAN ELENA SISILA  si SC CHAMP 91 SRL au chemat în judecata pe pârâta PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI solicitând  anularea Dispozitiei nr.7251/09.09.2004 emisa de pârâta prin care se ordona desfiintarea pe cale administrativa a celor trei spatii comerciale aflate la parterul imobilului situat în str. Lt. Aurel Botea nr.45 B, sector 3 Bucuresti si sistarea lucrarilor de desfiintare mentionate în dispozitia contestata, constatându-se ca aceasta dispozitie este suspendata de drept prin introducerea actiunii conform art.91 alin.2 din Legea nr.50/1991, modificata si republicata.

Prin sentinta civila nr.5491/10.12.2004 pronuntata în dosarul nr.7774/CA/2004 al  Tribunalului Bucuresti-Sectia A VIII-A Conflicte de Munca,  Asigurari Sociale, Contencios Administrativ si Fiscal, a fost admisa exceptia de  prematuritate a cererii si  respinsa actiunea formulata de reclamanti ca prematur formulata, fata de dispozitiile art.5 din Legea nr.29/1990.

Împotriva acestei sentinte au declarat recurs reclamantii criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie, iar prin decizia civila nr.1039/27.05.2005 pronuntata în dosarul nr.789/2005 a fost admis recursul casata sentinta civila recurata si trimisa cauza spre rejudecare aceleiasi instante.

Cauza a fost înregistrata pe rolul Tribunalului  Tribunalul Bucuresti-Sectia A VIII-A Conflicte de Munca,  Asigurari Sociale, Contencios Administrativ si Fiscal sub nr.7458/CA/2005, iar prin sentinta civila nr.4182/24.10.2005 a Tribunalului Bucuresti-Sectia A VIII-A Conflicte de Munca,  Asigurari Sociale, Contencios Administrativ si Fiscal a fost respinsa actiunea  pentru lipsa calitatii procesuale pasive.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca actul atacat a fost emis de primar, acesta raspunzând de administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat al unitatii administrativ-teritoriale conform art.68 lit. v din Legea nr.215/2001, iar desfiintarea lucrarilor reprezinta o atributie a primarului potrivit art.28 alin.2 din Legea nr.50/1991. Primaria nu reprezinta decât o structura functionala care deserveste autoritatile executive si deliberative ale unitatii administrativ-teritoriale, deci nu are calitatea de emitent al dispozitiei de desfiintare.

Instanta a apreciat ca în conditiile în care reclamantii, care au beneficiat de asistenta juridica, nu au înteles sa cheme în judecata emitentul actului pentru a solicita anularea acestuia, în conditiile art.1 din Legea nr.29/1990, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive este întemeiata.

De asemenea, la data de 20.02.2006 reclamantii au solicitat îndreptarea erorii materiale strecurate în încheierea de dezbateri din data de 17.10.2005 si în sentinta civila nr.4182/24.10.2005 pronuntata de Tribunalul Bucuresti-Sectia A VIII-A Conflicte de Munca,  Asigurari Sociale, Contencios Administrativ si Fiscal sub nr. 7458/CA/2005, în sensul aratat în cerere, prin încheierea din data de 06.03.2006, data în Camera de consiliu fiind respinsa aceasta cerere ca neîntemeiata.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta de fond a retinut în esenta ca nu a existat nici o eroare în încheierea din data de 17.10.2005 ori în sentinta pronuntata  la data de 24.10.2005, nefiind deci îndeplinite conditiile prevazute de art.281 C.pr.civ..

Împotriva acestei sentinte au declarat recurs  reclamantii criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie aratând în esenta ca  hotarârea pronuntata este lipsita de temei legal ori a fost data cu încalcarea si aplicarea gresita a legii pentru urmatoarele motive:

1. Instanta de fond a ramas în pronuntare cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Primariei municipiului Bucuresti, exceptie invocata din oficiu dar nepusa în discutia partilor.

2. instanta de fond a procedat în mod gresit la respingerea actiunii ca fiind îndreptata împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva, fara a pune în discutie modificarea cadrului procesual, având în vedere ca era primul termen de judecata în fond dupa casare, în conditiile în care la prima judecata  instanta de fond a respins actiunea ca prematur formulata, deci era prima zi de înfatisare în sensul legii si se putea acorda un termen pentru modificarea actiunii, conform art.132 alin.1 C.pr.civ.

3. Instanta de fond a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei printr-o gresita aplicare a legii, având în vedere dispozitiile art.2 alin.1, art.4 lit.d si art.8 alin.2 din Legea nr.50/1991, modificata si republicata.

4. Instanta de fond nu s-a pronuntat asupra cererii de trimitere a dosarului cauzei la completul nr.1 din data de 04.11.2005 în vederea discutarii conexarii la dosarul nr.9996/2004, întrucât ambele procese aveau acelasi obiect, aceleasi parti si aceeasi cauza juridica.

Prin întâmpinare, intimata-pârâta a solicitat respingerea recursului ca fiind nefundat si mentinerea sentintei pronuntate de instanta de fond ca fiind legala si temeinica aratând în esenta ca institutia denumita Primarie nu are personalitate juridica neavând capacitate procesuala de folosinta.

Mai arata intimata-pârâta ca pe rolul Tribunalul Bucuresti-Sectia A VIII-A Conflicte de Munca,  Asigurari Sociale, Contencios Administrativ  s-a aflat dosarul nr.9996/2004 ce a avut ca obiect anularea dispozitiei nr.7251/09.09.2004 emisa de Primarul Sectorului 3 Bucuresti, instanta respingând actiunea ca fiind neîntemeiata, existând astfel autoritate de lucru judecat potrivit art.1201 C.civ.

În faza recursului, la data de 15.02.2006 si 04.05.2006, recurentii-reclamanti au depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Împotriva încheierii din data de 06.03.2006 au formulat recurs reclamantii criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie, cauza facând obiectul dosarului nr.44375/3/2005 al acestei instante.

În motivarea cererii de recurs recurentii-reclamanti au aratat ca instanta de fond a pronuntat cererea de îndreptare a erorilor materiale strecurate în încheierea de dezbateri din data de 17.10.2005 numai pe baza consemnarilor grefierului din caietul de sedinta, care, de altfel cum este de notorietate, scrie astfel cum îi dicteaza presedintele completului de judecata.

Instanta de fond trebuia sa dispuna citarea partilor si cel putin solicitarea punctului de vedere al reprezentantei Primariei Sectorului 3 Bucuresti pentru a se edifica asupra continutului real al dezbaterilor, mai ales ca de la data mentiunilor din caietul grefierului de sedinta, 17.10.2005, si pâna la data pronuntarii asupra cererii de îndreptare a erorilor materiale, 06.03.2006, a trecut suficient de mult timp pentru a se sterge din memorie detaliile dezbaterilor.

Nu exista nici o justificare logica si legala de a se amâna pronuntarea pentru ca aparatorul reclamantilor sa depuna concluzii scrise, de vreme ce la acest prim termen de judecata în fond dupa casare reclamanta nu s-a putut prezenta asistata de avocat si nici nu a depus la dosarul cauzei o împuternicire avocatiala din care sa rezulte ca are aparator angajat în cauza.

Gresit a retinut tribunalul în încheierea recurata faptul ca a depus în termenul stabilit pentru pronuntare o cerere de repunere pe rol pentru discutarea exceptiei de litispendenta, în realitate, din viza de primire a cererii privind exceptia de litispendenta, depusa în ziua de 24.10.2005, cererea a fost primita la orele 1040 dupa pronuntare si nu exista la dosarul cauzei nici o cerere de repunere pe rol.

În solutionarea cererii Tribunalul a ignorat total cererea scrisa de conexare a dosarului nr.7458/2005 la dosarul nr.9996/CA/2004.

În sedinta publica din data de 14.09.2006 recurentii-reclamanti au invocat exceptia de conexitate a dosarului de fata la dosarele nr.25787/3/2004 si nr.44375/2/2005 aflate pe rolul acestei instante, Curtea admitând în parte aceasta cerere si dispunând conexarea dosarului nr.44375/2/2005, având ca obiect recursul declarat împotriva încheierii din data de 06.03.2006, prin care a fost respinsa cererea de îndreptare a erorilor materiale strecurate în  sentinta civila nr.4182/24.10.2005, ce face obiectul recursului civil din Dosarul nr.110/2/2006, la acest din urma dosar.

De asemenea, Curtea a respins cererea de conexare a  dosarului nr.25787/3/2004 la dosarul nr.110/2/2006, nefiind îndeplinite conditiile prevazute de art.164 C.pr.civ.

 Analizând actele si lucrarile dosarului, sentinta si încheierea recurate, atât prin prisma motivelor de recurs invocate cât si în limitele prevazute de art. 3041 C.pr.civ., Curtea  a retinut urmatoarele:

În ceea ce priveste recursul declarat împotriva sentintei civile nr.4182/24.10.2005, Curtea retine ca în  mod gresit instanta de fond a apreciat ca fiind întemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Primariei Sectorului 3 Bucuresti, chiar daca Dispozitia nr.7251/09.09.2004 apartine Primarului Sectorului 3 Bucuresti, ca reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale respectiv Sectorul 3 Bucuresti, conform art.67 alin.1 din Legea nr.215/2001, care are dreptul sa emita dispozitii cu caracter normativ sau individual potrivit art.71 alin.1 din lege, el este si  seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, pe care îl conduce si îl controleaza, potrivit art.66 alin.1.

Potrivit art. 91 din Legea nr.215/2001, Primarul, viceprimarul, respectiv viceprimarii, secretarul comunei, al orasului sau al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului, împreuna cu aparatul propriu de specialitate al consiliului local, constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita primaria comunei sau orasului, care aduce la îndeplinire hotarârile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionând problemele curente ale colectivitatii locale.

Prin urmare, Primarul face parte din structura functionala cu activitate permanenta denumita primarie, care aduce la îndeplinire dispozitiile primarului, astfel încât actiunea îndreptata împotriva primariei se considera ca este îndreptata împotriva Primarului însusi ca reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale si  sef al administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate, pe care îl conduce si îl controleaza.

În speta, se observa ca dispozitia primarului poarta antetul " Municipiul Bucuresti; Primaria Sectorului 3; Cabinet Primar", poarta semnatura secretarului primariei si a arhitectului sef si are mentionata în cuprinsul sau obligatia compartimentelor prevazute la articolul 3 de aducere la îndeplinire.

Fata de aceste considerente, vazând dispozitiile art.312 alin.3 si 5 C.pr.civ., constatând ca instanta de fond a solutionat pricina fara a intra în cercetarea fondului, Curtea urmeaza sa admita recursul, sa caseze sentinta civila recurata si sa trimita cauza spre rejudecare aceleiasi instante, care urmeaza sa aiba în vedere si celelalte sustineri ale partilor.

În privinta recursului declarat împotriva încheierii din data de 06.03.2006, Curtea apreciaza ca analiza punctuala a motivelor de nelegalitate si netemeinicie ale acestei hotarâri nu mai prezinta eficienta juridica în contextul în care sentinta civila în care s-au strecurat erorile materiale si omisiunile invocate de recurentii-reclamanti-petenti a fost casata iar cauza a fost trimisa spre solutionare aceleiasi instante.

În plus, aceasta solutie se impune cu atât mai mult cu cât cererea privind îndreptarea erorilor materiale si omisiunilor mentionate a fost respinsa de instanta de fond si prin urmare aceasta hotarâre nu modifica cu nimic dispozitiile sentintei la care se raporta.

Astfel, Curtea urmeaza, vazând dispozitiile art.312 C.pr.civ. si art.281 C.pr.civ sa respinga recursul declarat împotriva încheierii din data de 06.03.2006, ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDe

Admite recursul declarat de recurentii-reclamanti SEULEAN IOAN, SEULEAN ELENA SISILA  si SC CHAMP 91 SRL împotriva sentintei civile nr. 4182/24.10.2005 pronuntata în dosarul nr.7458/CA/2005 al Tribunalului Bucuresti-Sectia A VIII-A Conflicte de Munca, Asigurari Sociale, Contencios Administrativ si Fiscal  în contradictoriu cu intimata-pârâta  PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI.

Caseaza sentinta civila recurata si sa trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante.

Respinge recursul declarat de recurentii-reclamanti-petenti SEULEAN IOAN, SEULEAN ELENA SISILA  si SC CHAMP 91 SRL împotriva încheierii din data de 06.03.2006 pronuntata în dosarul nr.7458/CA/2005 al Tribunalului Bucuresti-Sectia A VIII-A Conflicte de Munca, Asigurari Sociale, Contencios Administrativ si Fiscal, ca nefondat.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica azi 14.09.2006

PRESEDINTE  JUDECATOR JUDECATOR

Horatiu Patrascu Carmen Valeria Cosma Gheorghe Grecu