Actiune in constatare

Sentinţă civilă 4012 din 12.12.2008


Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. 1427/204/3.04.2008, reclamanta VM a chemat în judecata pe pârâtele VL si DM, pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se constate dreptul sau de proprietate asupra terenului în suprafata de 2500 mp situat în com.Filipestii de Padure, urmare conventiei de vânzare-cumparare din 1.08.1993, hotarârea ce se va pronunta urmând sa tina loc de act de vânzare-cumparare.

în motivarea actiunii reclamanta a aratat ca a cumparat de la numitul DI terenul în suprafata de 2500 mp situat în com.Filipestii de Padure (în spatele stadionului), teren pentru care a achitat vânzatorului suma de 1 mil.lei rol, sens în care a încheiat chitanta sub semnatura privata din 1.08.1993.

Reclamanta a mai aratat ca stapâneste si foloseste acest teren, aducându-i si unele îmbunatatiri,precizând ca vânzatorul DI este în prezent decedat, mostenitoarele acestuia fiind pârâtele din prezenta cauza.

în drept, reclamanta a invocat art.969, 1294 si urm.cod civil.

în dovedirea actiunii, reclamanta a depus la dosar înscrisul sub semnatura privata intitulat chitanta datat 1.08.1993 (f.5).

La termenul din 19.09.2008 pârâtele prezente în instanta au aratat ca recunosc vânzarea consfintita prin chitanta sub semnatura privata datata 1.08.1993, precizând ca nu solicita probe în combaterea actiunii (f.29),

în cauza au fost solicitate si administrate la propunerea reclamantei proba testimoniala, fiind audiati martorii SG si AG(f.44,45) si proba cu expertiza topometrica ce a fost efectuata de expert PD (f.37-40).

Totodata a fost administrata proba cu înscrisuri.

în sedinta publica de astazi, reclamanta si-a precizat actiunea, solicitând sa se constate dreptul sau de proprietate asupra terenului în suprafata de 3183 mp situat în com.Filipestii de Padure, conform expertizei topometrice efectuate în cauza.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta retine în fapt urmatoarele:

La data de 1.08.1993 a fost încheiat între reclamanta VM si autorul pârâtelor, DI, actul sub semnatura privata intitulat "chitanta" (f.5) ce constituie un antecontract de vânzare-cumparare prin care acesta din urma, în calitate de vânzator, înstraina reclamantei cumparatoare suprafata de 2500 mp, teren situat în com.Filipestii de Padure, "în spatele stadionului" pentru pretul de 1 milion lei rol consemnat în act si achitat la data încheierii acestuia, teren identificat de expertul PD ca având în fapt suprafata de 3183 mp, fiind situat în com.Filipestii de Padure, str.X nr.Y

Instanta mai retine ca vânzatorul DI dobândise terenul mai sus mentionat prin Titlul de proprietate nr.XXXX/22.04.2008 eliberat de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Prahova (f 19) ,acesta decedând la data de 28.06.2002 conform certificatului de deces depus la dosar ( f 18).

Verificând continutul actului sub semnatura privata, apreciat ca fiind o promisiune de vânzare a terenului în litigiu, se va retine ca acesta întruneste toate conditiile cerute de lege unui antecontract de vânzare-cumparare, deoarece în cuprinsul sau sunt mentionate numele si adresele partilor contractante, obiectul înstrainarii, pretul acesteia, suprafata terenului, amplasarea acestuia, semnatura partilor si a martorului participant.

Având în vedere ca dupa încheierea antecontractului partile au procedat la predarea-preluarea imobilului în stapânire, iar folosinta acestuia de catre reclamantul cumparator a continuat, se va aprecia potrivit disp.art.1294, 1295 cod civil ca în momentul semnarii chitantei s-a împlinit acordul de vointa al partilor contractante.

Cum antecontractul de vânzare-cumparare genera în sarcina partilor obligatia de a încheia contractul asumat în forma autentica, fapt nerealizabil în conditiile în care autorul pârâtelor si ulterior acestea nu au raspuns demersurilor întreprinse de reclamanta, instanta va

pronunta o hotarâre care sa tina loc de act autentic de vânzare-cumparare, solutie ce se impune în temeiul principiului executarii în natura a obligatiei, prev.de art.1073 cod civil, care permite creditorului îndreptatit sa obtina executarea întocmai a obligatiei asumate de debitorul sau si care potrivit disp.art.1077 cod civil poate fi autorizat sa o aduca la îndeplinire prin intermediul instantei de judecata care, prin suplinirea consimtamântului debitorului obligatiei de a face, izvorâta din antecontract, poate pronunta o hotarâre care sa tina loc de act autentic de înstrainare.

De altfel, pârâtele prezente în instanta la termenul din 19.09.2008 au aratat ca recunosc vânzarea consfintita prin chitanta sub semnatura privata datata 1.08.1993 (f.29).

Astfel fiind, instanta va constata ca fiind întemeiata actiunea , astfel cum a fost precizata, urmând a fi admisa în conf.cu disp.art.lll cod proc.civila rap.la art.1294-1295 cod civil si a constata dreptul de proprietate al reclamantei asupra terenului în suprafata de 3183 mp situat în com.Filipestii de Padure, str.X nr.Y, jud.Prahova, identificat prin perimetrul A.B.C.D. pe schita de plan anexa la raportul de expertiza PDf.37-40), urmare conventiei de vânzare-cumparare încheiata cu autorul pârâtelor, DI la data de 1.08.1993.

în baza disp.art.54 alin.2 din Legea nr.7/1996, dupa ramânerea definitiva si irevocabila a prezentei hotarâri, un exemplar de pe aceasta se va comunica Oficiului Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova - Biroul de Carte Funciara Câmpina.

Pentru aceste motiveîn numele legiiHOTARASTE: Admite actiunea precizata formulata de reclamanta VM, împotriva pârâtelor VL si DM..Constata dreptul de dreptul de proprietate al reclamantei asupra terenului în suprafata de 3183 mp situat în com.Filipestii de Padure, str.X nr.Y, jud.Prahova, identificat prin perimetrul A.B.C.D. pe schita de plan anexa la raportul de expertiza PD(f.37-40), urmare conventiei de vânzare-cumparare încheiata cu autorul pârâtelor, DI, la data de 1.08.1993.Dupa ramânerea definitiva si irevocabila a prezentei hotarâri, un exemplar de pe aceasta se va comunica Oficiului Judetean de Cadastru si publicitate Imobiliara Prahova - Biroul de Carte Funciara Câmpina.Cu drept de recurs