Suspendare executare silită

Sentinţă civilă 0 din 04.06.2019


În cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 719 alin.1 C.proc.civ., conform cărora până la soluționarea contestației la executare, la solicitarea părții interesate și numai pentru motive temeinice, instanța competentă poate suspenda executarea, cu plata unei cauțiuni în cuantumul prevăzut de art. 719 alin. (2) C.proc.civ.

Aşadar, pentru a se admite o cerere de suspendare în temeiul art. 719 alin.1 C. proc. civ., trebuie întrunite cumulativ următoarele cerinţe: formularea unei contestaţii la executare silită, existenţa unor motive temeinice şi achitarea cauţiunii aferente cererii de suspendare.

Instanţa reţine că s-a achitat cuantumul cauţiunii, în sumă de 1.758 lei, consemnată la CEC Bank potrivit recipisei de consemnare depuse la dosar de contestator, reţinând în acest sens faţă de regula înscrisă în art. 719 alin. 2 C. proc. civ. şi cuantumul cauţiunii stabilit în prezenta cauză, că a fost respectată de către contestator cerinţa preliminară impusă de lege constând în depunerea cauţiunii.

De asemenea, instanţa reţine că, potrivit actelor dosarului, contestatorul a formulat contestaţie la executare şi cerere de suspendare a executării silite până la soluţionarea contestaţiei, înregistrată pe rolul acestei instanţe sub acelaşi nr. ....

Analizând înscrisurile aflate la dosar, rezultă faptul că împotriva contestatorului s-a declanşat procedura executării silite în dosarul de executare silită nr. ... al BEJ ..., fiind încuviinţată executarea silită împotriva sa. Totodată, au fost efectuate acte de executare, fiind înființată poprirea asupra veniturilor salariale ale acestuia și asupra tuturor sumelor de bani, titlurilor de valoare și altor bunuri mobile incorporale pe care acesta le deține la ... SA, până la concurența sumei de 28.664,85 lei (f. 116-119, vol. 1).

Din cuprinsul adresei nr. 1122/2018 din data de 02.10.2018, rezultă faptul că terțul poprit nu a putut proceda la înființarea popririi, întrucât veniturile ce se plătesc periodic debitorului sunt mai mici decât jumătatea cuantumului salariului minim net pe economie (f. 170, vol. 1). De asemenea, terțul poprit ... a precizat faptul că la momentul primirii adresei de înființare a popririi contul deținut de debitor la această unitate nu prezintă disponibil suficient, urmând ca sumele provenite din încasările viitoare ale debitorului urmărit să fie transferate la dispoziția BEJ (f. 197).

Potrivit actelor din dosarul de executare silită, contestatorul debitor figurează în evidențele Primăriei Comunei T cu o motocicletă marca Honda, an fabricație 1998 (f. 173).

Aplicarea în favoarea debitorului – contestator a prevederilor înscrise în art. 719 C.proc.civ., departe de a fi lăsată la aprecierea pur subiectivă a instanţei, nu reprezintă un drept automat al debitorului, ci unul supus regulilor generale în materie de probaţiune şi de care, în contextul respectării principiului general de drept privat, al stabilităţii raporturilor juridice, contestatorul poate beneficia în condiţii excepţionale, care să justifice în mod obiectiv şi rezonabil, chiar fără o antamare a fondului cauzei, necesitatea dispunerii acestei măsuri.

Din textul legal menţionat mai sus, rezultă că suspendarea executării silite este o măsură cu caracter excepţional, ce poate fi justificată doar prin existenţa unei prejudicieri a debitorului prin continuarea executării silite începute împotriva sa şi care ar fi greu de reparat sau imposibil de reparat în viitor.

 Astfel, la analiza admisibilității unei cereri de suspendare a executării silite ceea ce interesează de principiu este riscul la care debitorul urmărit se expune prin continuarea unei executări contestate, respectiv în ce măsură întoarcerea executării silite ar fi o măsură reparatorie justă și echitabilă. Pe de altă parte, instanța va trebui să pună în balanță și prejudiciile pe care creditoarea le-ar suferi ca urmare a temporizării nejustificate a executării silite, având în vedere inclusiv posibilitatea acesteia de a solicita plata din cauțiune a despăgubirilor cuvenite ca urmare a încuviințării măsurii suspendării executării silite, în acord cu dispozițiile art. 1064 C. proc. civ.

În speță, astfel cum rezultă din dosarul execuțional, executarea silită vizează patrimoniul mobil al debitorului, existând posibilitatea de a fi demarată procedura urmăririi mobiliare a mijlocului de transport identificat în proprietatea acestuia, în condițiile în care veniturile salariale încasate sunt mai mici decât jumătatea cuantumului salariului minim net pe economie, nefiind posibilă înființarea unei popriri. În aceste condiții, prin vânzarea la licitație a mijlocului de transport există posibilitatea stabilirii unui preț neîndestulător pentru acoperirea debitului din prezenta cauză, care are un cuantum ridicat, fapt ce poate crea prejudicii contestatorului, iar întoarcerea executării silite în acest caz poate fi destul de anevoioasă și îndelungată și, în unele cazuri, lipsită de eficiență.

În ceea ce privește motivele de nelegalitate a executării silite invocate de contestator (lipsa încheierii contractului de către acesta, respectiv lipsa calității sale de debitor, lipsa unei creanțe certe, lichide și exigibile, lipsa comunicării cesiunii de creanță), motive ce vor fi analizate pe larg în cadrul contestației la executare formulate, instanța, pipăind fondul acestor motive, apreciază că pot constitui premisa dispunerii suspendării executării silite în cauză.

În principal, instanța are în vedere faptul că pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași a fost înregistrat dosarul cu numărul ..., în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 244 C. pen., art. 322 C. pen. Și art. 323 C. pen., ca urmare a plângerii formulate de contestator la data de 10.01.2018 (f. 141). Totodată, din analiza dosarului execuțional, instanța reține că există suspiciunea rezonabilă că au fost săvârșite anumite infracțiuni în legătură cu titlul executoriu din prezenta cauză, în condițiile în care copia cărții de identitate depuse la momentul formulării cererii de credit (f. 95), nu coincide cu copia cărții de identitate depuse de contestator împreună cu acțiunea ce face obiectul prezentului dosar (f. 10).

Având în vedere şi plata cauţiunii de către contestorul-debitor, măsura suspendării executării este proporțională, fără ca prin aceasta să i se producă creditorului un prejudiciu imposibil de recuperat.

În altă ordine de idei, instanța apreciază că se impune suspendarea executării silite, întrucât aceasta reprezintă o măsură de natură să prevină prejudicierea patrimoniului contestatorului, prin urmărirea silită a bunurilor sale în baza unui titlu ce se pretinde a fi fost încheiat ca urmare a săvârșirii unor infracțiuni.

Pe cale de consecinţă, reţinând ca îndeplinite condițiile cererii de suspendare a executării silite, instanţa va admite cererea formulată de contestator, și va dispune suspendarea executării silite pornite în dosarul de executare silită nr. ..., până la soluţionarea contestaţiei la executare înregistrate pe rolul Judecătoriei Iași sub nr. ....