Promovare cerere de revizuire şi contestaţie în anulare împotriva deciziei din apel prin care s-a admis excepţia insuficientei timbrări. Contestaţie în anulare respinsă ca tardiv introdusă. Revizuire respinsă ca inadmisibilă.

Decizie *** din 22.11.2018


Prin Decizia civilă nr. .../ZZ.LL.2018,  pronunţată de Tribunalul Satu Mare, în dosar nr. .../.../..., s-a dispus anularea ca insuficient timbrat a apelului declarat de apelanta S.C. A S.R.L., cu sediul în ..., cu sediul procedural ales în ..., împotriva sentinţei civile nr. .../ZZ.LL.2017 pronunţată de Judecătoria ... în dosar nr. .../.../..., în contradictoriu cu intimata DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET ..., cu sediul în ....

Pentru a pronunţa această decizie, instanţa a analizat cu prioritate excepţia netimbrării apelului invocată din oficiu, constatând următoarele:

Potrivit art. 23 alin.1 lit. b) din OUG nr. 80/2013, cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează cu 50% din taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani, dar nu mai puţin de 20 lei.

Raportat la aceste dispoziţii legale, tribunalul a stabilit în şedinţa din ZZ.LL.2018 în sarcina apelantei obligaţia de a achita suma de 794 lei cu titlu de taxă judiciară de timbru. Constatând plata unei taxe judiciare de timbru de 20 lei, instanţa a pus în vedere apelantei, prin reprezentantul său convenţional, achitarea diferenţei de 774 lei până la următorul termen de judecată, stabilit în data de ZZ.LL.2018.

Întrucât la termenul de judecată stabilit, respectiv până la închiderea dezbaterilor, apelanta nu a făcut dovada plăţii taxei judiciare de timbru în cuantumul prevăzut de lege, în temeiul art. 470 alin. 3 C.proc.civ., tribunalul a anulat ca insuficient timbrat apelul declarat de aceasta.

Împotriva acestei hotărâri a formulat cerere de revizuire apelanta S.C. A S.R.L., solicitând instanţei admiterea cererii de revizuire şi, pe cale de consecinţă, modificarea Deciziei civile nr. .../Ap în sensul admiterii apelului astfel cum a fost el formulat.

În motivarea cererii revizuenta a arătat că a achitat diferenţa de taxă judiciara de timbru în cuantum de 774 lei prin chitanţa ..., din data de ZZ.LL.2018, dovada achitării acesteia fiind depusă la serviciul registratură al Tribunalului Satu Mare, însă, se pare că dovada achitării taxei judiciare de timbru, împreună cu adresa de înaintare a acesteia au ajuns prea târziu la dosarul cauzei.

Face precizarea că reprezentantul convenţional nu a putut depune personal dovada achitării taxei judiciare de timbru deoarece a avut de susţinut o altă cauză (dos. nr. .../.../...), într-o altă sală de judecată, unde s-a prezentat în substituire, iar, la momentul în care s-a prezentat în sala de judecată (aproximativ ora 9,55) în dos. nr. .../.../..., şedinţa de judecata era terminata (deşi pe lista de şedinţă apărea un număr de 34 de dosare ce urmau să fie soluţionate la acea dată).

 Faţă de cele de mai sus, revizuenta apreciază că în mod eronat a fost anulat apelul ca fiind insuficient timbrat, în condiţiile în care, până la data de ZZ.LL.2018 (stabilită de instanţa de apel), a achitat diferenţa de taxă judiciară de timbru, a depus dovada achitării acesteia prin serviciul registratura al Tribunalului Satu Mare, însă aceasta a ajuns prea târziu la dosarul cauzei, în condiţiile în care, se pare, pronunţarea s-a făcut direct în sala de judecată.

De asemenea, în ceea ce priveşte condiţiile de admisibilitate ale căii extraordinare de atac a revizuirii, apreciază acestea sunt îndeplinite în speţă în condiţiile în care, deşi a achitat taxa judiciară de timbru în conformitate cu dispoziţiile instanţei de apel nu a putut să prezinte dovada achitării din motive mai presus de voinţa sa, deoarece reprezentantul său convenţional se afla într-o altă sală de judecată la momentul la care a fost soluţionată excepţia insuficientei timbrări, iar dovada achitării taxei judiciare de timbru, deşi depusă prin serviciul registratură al instanţei, nu a ajuns în timp util la dosarul cauzei.

Per a conclusionem, solicită admiterea cererii de revizuire, modificarea în tot a Deciziei civile nr. .../Ap în sensul admiterii apelului şi schimbarea în tot a sentinţei apelate ca fiind netemeinică şi nelegată, ca consecinţa respingerii cererii introductive de instanţă.

Solicită judecarea cauzei şi în lipsa.

Prin întâmpinare (fila 17) intimata Direcţia Judeţeană pentru Tineret ... a solicitat respingerea acesteia ca fiind nelegala, pentru neîncadrarea in prevederile art. 509 pct. 9 CPC, pentru următoarele motive:

In fapt, prin cererea formulata, revizuenta parata, solicita instanţei de judecata, in temeiul art. 509 pct. 9 CPC, modificarea Deciziei nr..../Ap pronunţata de Tribunalul Satu Mare, in sensul admiterii apelului din dosarul nr. .../.../..., aşa cum a fost formulat.

Motivele invocate de către revizuenta sunt ca aceasta a depus la registratura Tribunalului Satu Mare dovada taxei judiciare de timbru in data de ZZ.LL.2018 dar aceasta nu a ajuns la timp la dosarul cauzei si reprezentantul convenţional al revizuentei (avocatul) nu a putut depune personal dovada achitării taxei de timbru, întrucât acesta se afla intr-o altă sala de judecată la momentul soluţionării excepţiei insuficientei timbrării.

In ceea ce priveşte motivele invocate de către revizuenta arată următoarele :

Conform art. 509 pct. 9 din CPC „Revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută daca:

9. partea a fost împiedicată să se înfăţişeze ia judecată şi să înştiinţeze instanţa despre aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa”.

Având in vedere prevederile exprese ale art. 509 pct. 9, consideră ca motivele de revizuire invocate de către SC A SRL nu pot fi reţinute de către instanţa de judecata, acestea neîncadrându-se in prevederile exprese ale textului de lege.

Faptul ca avocatul ales de către revizuenta nu s-a prezentat in cauza întrucât acesta se afla intr-o alta sala de judecata, nu poate constitui motiv de admitere a cererii de revizuire acesta nefiind subscris prevederilor art. 509 pct. 9 din CPC.

Atât interpretarea acestui text de lege cat si doctrina arata ca prevederile acestui articol se aplica in situaţia in care partea se afla in imposibilitatea sa se prezinte la dezbaterea cauzei, iar nu avocatul acesteia, iar condiţiile privind imposibilitatea de prezentare si imposibilitatea de înştiinţare a instanţei trebuie îndeplinite cumulativ. Revizuenta nu poate face dovada îndeplinirii cumulative a celor doua condiţii cerute de art. 509 pct. 9, de altfel aceasta nu poate face dovada îndeplinirii nici uneia din cele doua condiţii legale.

Mai mult, aşa cum rezulta din decizia atacata, cauza a fost apelata la ultima strigare conform art. 121 alin. 4 din R.O.I..J. aprobat prin Hotărârea CSM nr. 1375/2015, partea sau avocatul acesteia nefiind prezenta la strigarea cauzei, pentru a face dovada achitării taxei judiciare de timbru.

Intimata arată de asemenea, in acord cu motivarea instanţei de apel, ca in conformitate cu prevederile art. 470 alin. 3 din CPC, lipsa dovezii achitării taxei de timbru poate fi complinită pana la primul termen de judecata la care partea a fost legal citata in apel. Aşadar, in dosarul de apel formulat, apelanta ar fi trebuit sa depună taxa de timbru, conform prevederilor legale pana la primul termen la care a fost legal citata, si in situaţia insuficientei taxei, pana la următorul termen indicat de către instanţa pentru complinirea timbrării apelului,

In ceea ce priveşte susţinerea ca avocatul părtii a depus la registratura tribunalului dovada achitării taxei de timbru dar aceasta a ajuns prea târziu la dosarul cauzei, arată că, data chitanţei ... este ZZ.LL.2018 adică ziua termenului de judecata. Ori revizuenta nu poate face dovada ca a depus aceasta chitanţa pana la termenul de judecata (ZZ.LL.2018).

In fapt, revizuenta a depus taxa de timbru la registratura Tribunalului Satu Mare după închiderea dezbaterilor si după terminarea şedinţei de judecata, avocatul părţii văzând ca nu a ajuns la dosarul de apel nr. .../.../..., depunând taxa de timbru la serviciul de registratura.

Insa culpa părţii pentru neprezentarea la termenul de judecata la strigarea finala a cauzei pentru complinirea timbrării cererii de apel, nu poate constitui motiv de admitere a cererii de revizuire.

Pentru toate aceste considerente intimata solicită instanţei de judecata să respingă cererea de revizuire si să menţină decizia nr. .../Ap/ZZ.LL.2018 ca fiind legala.

SC A SRL a înregistrat la dosar la data de ZZ.LL.2018 PRECIZARE a cererii (fila 32), învederând instanţei faptul că înţelege să precizeze calea de atac ca fiind contestaţie în anulare împotriva Deciziei Civile nr. .../AP pronunţată de către Tribunalul Satu Mare în dos. nr. .../.../..., prin care solicită instanţei admiterea contestaţiei în anulare şi, pe cale de consecinţă, anularea Deciziei civile nr. .../Ap şi stabilirea unui termen pentru soluţionarea cauzei, potrivit prevederilor an. 508 alin. 3. teza a II-a C.pr.civ.

În motivare arată că, în fapt, prin Decizia civilă nr. .../Ap, Tribunalul Satu Mare a admis excepţia insuficientei timbrări a cererii de apel ce a făcut obiectul dos. nr. .../.../... şi, pe cale de consecinţă, a anulat ca atare apelul formulat de subscrisă împotriva Sentinţei civile nr. .../ZZ.LL.201 7 pronunţată de Judecătoria ...

In motivarea deciziei, instanţa de apel a reţinut că, deşi la termenul de judecată din data de ZZ.LL.2018, s-a stabilit în sarcina sa obligaţia de a achita, până fa următorul termen de judecată stabilit pentru data de ZZ.LL.2018, o diferenţă de taxă judiciară de timbru în cuantum de 774 lei, apreciind că până ia termenul stabilit subscrisa nu am făcut dovada plăţii taxei.

Faţă de cele de mai sus, contestatoarea învederează instanţei faptul că a achitat diferenţa de taxă judiciară de timbru în cuantum de 774 lei prin chitanţa ... din data de ZZ.LL.2018, dovada achitării acesteia fiind depusă la serviciul registratură al Tribunalului Satu Mare, însă, se pare că dovada achitării taxei judiciare de timbru, împreună cu adresa de înaintare a acesteia au ajuns prea târziu la dosarul cauzei.

Face precizarea că reprezentantul convenţional nu a putut depune personal dovada achitării taxei judiciare de timbru deoarece a avut de susţinut o altă cauza (dos. nr. .../.../...), într-o altă sală de judecată, unde s-a prezentat în substituire, iar, la momentul în care s-a prezentat în sala de judecată, aproximativ ora 9,55) în dos. nr. .../.../..., şedinţa de judecată era terminată (deşi pe lista de şedinţă apăreau un număr de 34 de dosare ce urmau să fie soluţionate la acea dată).

 Faţă de cele de mai sus apreciază că în mod eronat a fost anulat apelul ca fiind insuficient timbrat, în condiţiile în care, până la data de ZZ.LL.2018 (stabilită de instanţa de apel) a achitat diferenţa de taxă judiciară de timbru, a depus dovada achitării acesteia prin serviciul registratura  al Tribunalului Satu Mare, însă aceasta a ajuns prea târziu la dosarul cauzei (în condiţiile în care pronunţarea s-a făcut direct în sala de judecată).

De asemenea, în ceea ce priveşte condiţiile de admisibilitate ale căii extraordinare de atac a contestaţiei în anulare, contestatoarea apreciază că în speţă sunt aplicabile dispoziţiile art. 503 alin. 2 pct. 2 C.pr.civ., în sensul că hotărârea ce face obiectul contestaţiei este rezultatul unei greşeli materiale. În acest sens, înţelege să invoce şi jurisprudenţa CJUE, respectiv hotărârea dată în cauza împotriva României.

Per a condusionem, solicită admiterea contestaţiei în anulare, modificarea în tot a Decizie .../Ap şi  fixarea unui termen în vederea soluţionării cauzei.

Solicită judecarea cauzei şi în lipsa de la dezbateri.

Intimata Subscrisa Direcţia Judeţeană pentru Tineret ... a formulat ÎNTÂMPINARE (fila 36) fata de contestaţia in anulare formulata de către contestatoarea - parata din dosarul cu numărul menţionat mai sus, prin care solicită respingerea acesteia ca fiind nelegala, pentru neîncadrarea in prevederile art.503 alin.2 pct.2 CPC, pentru următoarele motive:

In fapt, prin cererea formulata, contestatoarea parata, solicita instanţei de judecata, in temeiul art. 503 alin.2 pct. 2 CPC, anularea Deciziei nr. .../Ap pronunţata de Tribunalul Satu Mare,

Motivele invocate de către contestatoare sunt ca aceasta a depus la registratura Tribunalului Satu Mare dovada taxei judiciare de timbru in data de ZZ.LL.2018 dar aceasta nu a ajuns la timp la dosarul cauzei si reprezentantul convenţional al revizuentei (avocatul) nu a putut depune personal dovada achitării taxei de timbru, întrucât acesta se afla intr-o alta sala de judecata la momentul soluţionării excepţiei insuficientei timbrării.

În ceea ce priveşte motivele invocate de către contestatoare arătam următoarele :

 Conform art. 503 alin. 2 pct. 2 din CPC „Hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când;

2. dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale”.

Având in vedere prevederile exprese ale art. 503 alin. 2 pct. 2, consideră ca motivele de contestaţie invocate de către SC A RL nu pot fi reţinut de către instanţa de judecata, acestea neîncadrându-se in prevederile exprese ale textului de lege.

Faptul ca avocatul ales de către parata nu s-a prezentat in cauza întrucât acesta se afla intr-o alta sala de judecata, nu poate constitui motiv de admitere a contestaţiei in anulare acesta nefiind subscris prevederilor art. 503 alin. 2 pct. 2 din CPC.

Acest motiv al contestaţiei in anulare speciale se refera la săvârşirea unei erori materiale, in sensul de greşeala de natura procedurala constând in confundarea unor elemente importante sau date materiale - cum ar fi respingerea recursului in mod greşit ca tardiv sau ca fiind introdus de o persoana fără calitate, soluţionarea recursului in absenta motivelor de recurs, care nu au fost transmise de către instanţa a cărei hotărâre se ataca, pronunţarea asupra unei alte hotărâri decât cea recurată. Aşadar acest motiv nu se refera la greşeli de judecata, de apreciere a probelor sau de interpretare si aplicare a dispoziţiilor legale.

Ca atare, netimbrarea suficienta a apelului de către parata apelanta nu poate constitui o eroare materiala. Aceasta întrucât in conformitate cu prevederile art.470 alin.3 din CPC, lipsa dovezii achitării taxei de timbru poate fi complinită pana la primul termen de judecata la care partea a fost legal citata in apel. Aşadar, in dosarul de apel formulat, apelanta ar fi trebuit sa depună taxa de timbru, conform prevederilor legale pana la primul termen la care a fost lega! citata, si in situaţia insuficientei taxei, pana la următorul termen indicat de către instanţa pentru complinirea timbrării apelului.

Mai mult, aşa cum rezulta din decizia atacata, cauza a fost apelata la ultima strigare conform art. 121 alin.  4 din R.O.I.I.J. aprobat prin Hotărârea CSM nr.1375/2015, partea sau avocatul acesteia nefiind prezenta la strigarea cauzei, pentru a face dovada achitării taxei judiciare de timbru.

In ceea ce priveşte susţinerea ca avocatul pârtii a depus la registratura tribunalului dovada achitării taxei de timbru dar aceasta a ajuns prea târziu Sa dosarul cauzei, arătam ca, data chitanţei ... este ZZ.LL.2018, adică ziua termenului de judecata. Ori revizuenta nu poate face dovada ca a depus aceasta chitanţa pana la termenul de judecata (ZZ.LL.2018).

In fapt, revizuenta a depus taxa de timbru la registratura Tribunalului Satu Mare după închiderea dezbaterilor si după terminarea şedinţei de judecata: avocatul părţii văzând ca nu a ajuns la dosarul de apel nr. .../.../..., depunând taxa de timbru la serviciul de registratura.

Însa culpa părţii pentru neprezentarea la termenul de judecata la strigarea finala a cauzei pentru complinirea timbrării cererii de apel, nu poate constitui motiv de admitere a contestaţiei in anulare.

Pentru toate aceste considerente, intimata solicită instanţei de judecata sa respingă contestaţia in anulare si sa menţină decizia nr. .../Ap/ZZ.LL.2018 ca fiind legala.

Intimata Direcţia Judeţeană pentru Tineret ... a înregistrat la dosar la data de ZZ.LL.2018, PRECIZĂRI faţă de faptul ca in dosarul de fata, revizuenta îşi menţine atât calea de atac a revizuirii cat si calea de atac a contestaţiei in anulare.

Astfel, consideră că SC A SRL ar fi trebuit sa precizeze in mod clar, in prezentul dosar, calea de atac extraordinara pe care înţelege sa o exercite.

Din prevederile Noului cod de procedura civila rezulta in mod clar ca o hotărâre rămasă definitivă, ca urmare a exercitării apelului sau. după caz, a recursului mai poate face obiectul controlului judecătoresc intern, prin intermediul revizuirii sau a contestaţiei în anulare.

Deci, conform NCPC o hotărâre definitiva poate fi atacata cu contestaţie in anulare, contestatorul arătând in mod clar ca motivul cererii sale se încadrează in una dintre prevederile art. 503 alin. 1 sau 503 alin. 2 pct. 1-4 din NCPC.

Sau, conform NCPC o hotărâre definitiva poate fi atacata cu revizuire, revizuentul arătând in mod clar ca motivul cererii sale se încadrează in una dintre prevederile art. 509 pct. 1-11 din NCPC.

Mai mult, conform art. 204 din NCPC, reclamantul poate sa îşi modifice cererea si sa propună noi dovezi, sub sancţiunea decăderii, numai pana la primul termen la care acesta este legal citat.

Ori in situaţia de fata SC ASRL întâi îşi modifica cererea de revizuire in cerere in contestaţie in anulare, iar ulterior înţelege sa le menţină pe amândouă. Consideră că prin aceste acţiuni ale sale SC A SRL nu face altceva decât sa tergiverseze soluţionarea dosarului in cauza, pentru o culpa a sa de a nu timbra suficient apelul declarat in dosarul nr. .../.../... si de a nu se conforma prevederilor art. 470 alin. 3 din NCPC.

Aşa cum a arătat atât în întâmpinarea depusa la cererea de revizuire cat si in întâmpinarea depusa la cererea de contestaţie in anulare, culpa părţii pentru neprezentarea la termenul de judecata la strigarea finala a cauzei pentru complinirea timbrării cererii de apel, nu poate constitui motiv de admitere a cererii de revizuire sau a contestaţiei in anulare.

Analizând actele şi lucrările de la dosar tribunalul reţine în fapt următoarele :

În cauză A SRL a formulat două cereri de chemare în judecată, ambele în materia căilor extraordinare de atac care s-a obiectivat împotriva Deciziei civile nr. .../AP de la ZZ LL 2018 a Tribunalului Satu Mare, pronunţată în dosarul nr. .../.../..., respectiv contestaţia în anulare formulată de către contestatoarea A SRL, cu sediul în ... şi sediul ales în ..., în contradictoriu cu intimata DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET ..., cu sediul în ..., şi cererea de revizuire formulată de către revizuenta A SRL, cu sediul în ... şi sediul ales în ..., în contradictoriu cu intimata DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET ..., cu sediul în ....

Cu privire la contestaţia în anulare formulată de către contestatoarea A SRL, în contradictoriu cu intimata DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET ..., în cauză a fost invocată din oficiu excepţia tardivităţii contestaţiei în anulare şi a  trecut la soluţionarea acesteia cu precădere în conformitate cu dispoziţiile art.248 al.1 c.pr.civ..

De asemenea în privinţa acestuia aspect instanţa a reţinut şi formularea unei cereri de repunere în termenul de formulare a contestaţiei în anulare, promovată de către contestatoarea A SRL verbal în şedinţa publică din data de ZZ.LL.2018, care nu a fost temeinic justificată aşa cum pretind în materie dispoziţiile art.186 al.1 c.pr.civ., faptul că iniţial petenta A SRL a formulat doar o cerere de revizuire în contradictoriu cu partea adversă nefiind apreciat un motiv justificat în speţă, drept pentru care tribunalul va respinge raportat la dispoziţiile art.186 al.3 c.pr.civ. cererea de repunere în termenul de formulare a contestaţiei în anulare, promovată de către contestatoarea A SRL.

Tribunalul găseşte excepţia întemeiată în condiţiile în care contestatoarei i s-a comunicat Decizia civilă nr. .../AP de la ZZ LL 2018 a Tribunalului Satu Mare, pronunţată în dosarul nr. .../.../... pe data de ZZ.LL.2018 ( fila 35 din dosarul nr. .../.../...) iar promovarea contestaţiei în anulare s-a făcut prin depunere în plic la data de ZZ.LL.2018 ( fila 3 din dosarul de faţă), aşa încât termenul legal de 15 zile prevăzut de dispoziţiile art.506 al.1 c.pr.civ., a fost depăşit cu 4 zile în condiţiile în care sunt incidente prin depunerea la serviciul de poştă şi dispoziţiile coroborate ale art.183 c.pr.civ. şi cele ale art.181 al.1 c.pr.civ. referitoare la calculul termenelor pe zile.

Termenul legal de 15 zile prevăzut de dispoziţiile art.506 al.1 c.pr.civ. pentru formularea unei contestaţii în anulare în raport cu hotărârea împotriva căreia se obiectivează - este termen general, care a fost stabilit în raport cu toate cazurile pentru care este îndreptăţită o parte a formula calea de atac referitoare la contestaţia în anulare reglementate de dispoziţiile art.503 c.pr.civ..

Formularea contestaţiei în anulare din speţă peste termenul legal antemenţionat este lovită de nulitate raportat la dispoziţiile art.185 c.pr.civ., ceea ce va conduce aşadar la respingerea ei ca efect al admisibilităţii excepţiei de tardivitate invocate în mod temeinic de instanţă din oficiu la dosar.

Faţă de admisibilitatea excepţiei de tardivitate instanţa nu va mai analiza fondul contestaţiei în anulare întrucât evocarea acestuia are caracter superfluu în aceste condiţii.

În ce priveşte cerea de revizuire instanţa reţine că aceasta a fost formulată în termenul legal de 30 de zile de la comunicarea hotărârii atacate, raportat la reperele de timp analizate mai sus în cadrul contestaţiei în anulare şi această revizuire este obiectivată pe dispoziţiile art.509 al.1 pct.9 c.pr.civ., în sensul că deşi în dosarul nr. .../.../... faza de apel i s-a pus în vedere la termenul din data de ZZ.LL.2018 obligaţia achitării taxei judiciare de 774 lei a achitat-o prin chitanţa scria ..., din data de ZZ.LL.2018, dovada achitării acesteia fiind depusă la serviciul registratură al Tribunalului Satu Mare, însă, se pare că dovada achitării taxei judiciare de timbru, împreună cu adresa de înaintare a acesteia au ajuns prea târziu la dosarul cauzei şi astfel prin Decizia civilă nr. .../ZZ.LL.2018,  pronunţată de  Tribunalul Satu Mare, în dosar nr. .../.../..., s-a dispus anularea ca insuficient timbrat a apelului  pe care l-a promovat.

Face precizarea că reprezentantul convenţional nu a putut depune personal dovada achitării taxei judiciare de timbru deoarece a avut de susţinut o altă cauză (dos. nr. .../.../...), într-o altă sală de judecată, unde s-a prezentat în substituire, iar, la momentul în care s-a prezentat în sala de judecată (aproximativ ora 9,55) în dos. nr. .../.../..., şedinţa de judecata era terminata (deşi pe lista de şedinţă apărea un număr de 34 de dosare ce urmau să fie soluţionate la acea dată).

 Faţă de cele de mai sus, revizuenta apreciază că în mod eronat a fost anulat apelul ca fiind insuficient timbrat, în condiţiile în care, până la data de ZZ.LL.2018 (stabilită de instanţa de apel), a achitat diferenţa de taxă judiciară de timbru, a depus dovada achitării acesteia prin serviciul registratura al Tribunalului Satu Mare, însă aceasta a ajuns prea târziu la dosarul cauzei, în condiţiile în care, se pare, pronunţarea s-a făcut direct în sala de judecată.

De asemenea, în ceea ce priveşte condiţiile de admisibilitate ale căii extraordinare de atac a revizuirii, apreciază acestea sunt îndeplinite în speţă în condiţiile în care, deşi a achitat taxa judiciară de timbru în conformitate cu dispoziţiile instanţei de apel nu a putut să prezinte dovada achitării din motive mai presus de voinţa sa, deoarece reprezentantul său convenţional se afla într-o altă sală de judecată la momentul la care a fost soluţionată excepţia insuficientei timbrări, iar dovada achitării taxei judiciare de timbru, deşi depusă prin serviciul registratură al instanţei, nu a ajuns în timp util la dosarul cauzei.

În cauză instanţa a pus în discuţie la termenul din data ZZ.LL.2018 jurisprudenţa Curţii europene a drepturilor omului din cauza HIETSCH vs. ROMANIA, şi ulterior pe acest aspect revizuienta şi-a modificat acţiunea în sensul suplimentării petitului şi cu contestaţia în anulare analizată mai sus.

În urma concluziilor pe marginea aspectului jurisprudenţial revizuienta arată că hotărârea Curţii europene a drepturilor omului din cauza HIETSCH vs. ROMANIA, nu a vizat calea de atac de urmat obligatorie în atacarea hotărârii definitive anulate pentru lipsa dovezii referitoare la achitarea taxei judiciare ci ea a reţinut în admisibilitate principiul potrivit căreia instanţa naţională a avut o conduită bazată pe un formalism rigid deoarece şi în acea cauza ca şi în cea de faţă în mod similar taxa judiciară a fost depusă la serviciul de registratură în ziua în care să pronunţat hotărârea de anulare pe motiv de neachitare a taxei judiciare.

Tribunalul consideră că aspectul invocat de revizuientă este cel reglementat de  dispoziţiile art.509 al.1 pct.9 c.pr.civ., care prevăd expres că : (1)Revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul*) poate fi cerută dacă: partea a fost împiedicată să se înfăţişeze la judecată şi să înştiinţeze instanţa despre aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa.

Ori motivul de mai sus nu poate fi primit ca admisibil în cauză atâta timp cât Decizia civile nr. .../AP de la ZZ LL 2018 a Tribunalului Satu Mare, pronunţată în dosarul nr. .../.../... nu s-a pronunţat, pentru că partea a fost împiedicată obiectiv să se înfăţişeze la judecarea apelului sau să înştiinţeze instanţa de apel  să înştiinţeze instanţa de apel despre aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa – în dosarul nr. .../.../... sau în dosarul de faţă nefiind dovedit cu nici un mijloc de probă acest aspect.

Participarea apărătorului revizuentei la termenul din data de ZZ.LL.2018 respectiv dos. nr. .../.../... într-o altă sală de judecată, unde s-a prezentat în substituire, este imputabilă chiar părţii care invocă acest motiv adică A SRL, care a ales singură mandatarul care să o reprezinte şi care am ales să participe la o altă cauză în substituire şi nu la cea din dosarul nr. .../.../... faza de apel a Tribunalului Satu Mare – dar nimeni în drept nu poate invoca în beneficiul său propria culpă, principiu de drept conturat de dispoziţiile art.14 c.civ. şi art.1 al.3 din Constituţie.

Prin urmare motivarea de fapt cum că revizuienta achita taxa judiciară pentru dosarul nr. .../.../... faza de apel a Tribunalului Satu Mare dar a depus taxa la registratura instanţei nu poate fi în speţă considerată ca echivalent al ipotezei legale în reglementarea dispoziţiilor art.509 al.1 pct.9 c.pr.civ., care vizează nu imposibilitatea depunerii unui act în timpul şedinţei de judecată ci imposibilitatea prezentării părţii sau înştiinţării instanţei de a participa la judecată, fiind diferite considerentele de fapt de cele de drept invocate de revizuientă la dosar, aspect sub care instanţa în dosarul de faţă va respinge ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată de către revizuenta A SRL în contradictoriu cu intimata DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET ....

În mod corect a făcut apărări la caerea de revizuire intimata arătând că au fost respectate dispoziţiile art.121 al.4 din Reg de ordine interioară a instanţelor de judecată cauza fiind lăsată procedural la doua strigare în condiţiile în care la prima strigare nu a fost prezentă nici o parte iar revizuienta trebuia să achite taxa judiciară conform art.470 al.3 c.pr.civ. până la primul termen la care a fost legal citată, dar din culpa sa a ales să o facă abia la termenul de judecată nou fixat din data de ZZ.LL.2018 când a depus cu întârziere la registratură dovada de achitare după ce completul de judecată investit cu soluţionarea apelului a deliberat vizavi de lipsa de complinire a timbrajului pus în sarcina revizuientei apelante la un termen anterior.

 Tribunalul mai reţine că în mod nefondat revizuienta a apreciat că în jurisprudenţa Curţii europene a drepturilor omului din cauza HIETSCH vs. ROMANIA nu s-a făcut de curte distincţia între calea de atac extraordinară ce trebuia urmată – pe de o parte curtea europeană nefiind investită cu soluţionarea acestei chestiuni, iar pe de altă parte revizuienta fiind avizată că în procedura căii extraordinare era incidentă calea de atac a contestaţiei în anulare pentru ipoteza anulării apelului pentru lipsa taxei judiciare, dezlegarea din apel în dosarul nr. .../.../... fiind evident rezultatul unei greşeli materiale în ce priveşte anularea ca insuficient timbrat a apelului conform Deciziei civile nr. .../AP de la ZZ LL 2018 a Tribunalului Satu Mare, întrucât partea a depus la termenul din data de ZZ LL 2018 dovada achitării acesteia către compartimentul registratură al instanţei – dar acest motiv nu est prevăzut de dispoziţiile art.509 al.1 pct.9 c.pr.civ. nou ci de dispoziţiile art.503 al.2 pct.2 c.pr.civ.nou,reţinut dealtfel şi prin reglementarea din vechea procedură civilă a art.318 în jurisprudenţa Curţii europene a drepturilor omului din cauza HIETSCH vs. ROMANIA fără ca acest aspect să fie de esenţa hotărârii adoptate.

Prin urmare în baza textelor de lege şi a considerentelor de fapt şi de drept expuse mai sus în cauza de faţă instanţa va respinge ca neîntemeiată cererea de repunere în termenul de formulare a contestaţiei în anulare, promovată de către contestatoarea A SRL, va admite ca fondată excepţia tardivităţii formulării contestaţiei în anulare şi pe cale de consecinţă va respinge ca tardiv introdusă contestaţia în anulare formulată de către contestatoarea ASRL, cu sediul în ..., în contradictoriu cu intimata DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET ..., cu sediul în ..., împotriva Deciziei civile nr. .../AP de la ZZ LL 2018 a Tribunalului Satu Mare, pronunţată în dosarul nr. .../.../....

Tot în baza textelor de lege şi a considerentelor de fapt şi de drept expuse mai sus în cauza de faţă instanţa va respinge ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată de către revizuenta ... SRL, cu sediul în ..., în contradictoriu cu intimata DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET ..., cu sediul în ..., împotriva Deciziei civile nr. .../AP de la ZZ 66 2018 a Tribunalului Satu Mare, pronunţată în dosarul nr. ZZ/LL/AA.

Hotărârea se va da fără cheltuieli de judecată nefiind nimic solicitat sau justificat în acest sens de către intimată.