Anulare proces verbal de constatare contravenţie. Reindividualizarea sancţiunii contravenţionale. Aplicare avertisment

Decizie 41 din 26.02.2020


Deliberând, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei XXXXX la data de XXXXX sub nr. XXXXX, petenta XXXXX a solicitat, în contradictoriu cu intimata XXXXX, anularea procesului-verbal seria XXXXX nr. XXXXX din data XXXXX.

În motivarea plângerii, petenta a arătat că în ziua de XXXXX ora XXXXX a anunţat D.S.V.S.A. XXXXX cu privire la faptul că în gospodărie are un porc care de două zile nu mănâncă, nu bea apă, are somnolenţă şi îi curg secreţii din rât, iar după câteva ore la faţa locului s-a deplasat o echipă de la D.S.V.S.A. XXXXX care a procedat la uciderea porcului.

S-a mai arătat că porcul era în evidenţa autorităţii sanitare de pe raza localităţii, fiindu-i montate crotalii de luare în evidenţă de către XXXXX, veterinar din comuna XXXXX, în anul XXXXX, crotalia având seria XXXXX, lucru ce nu a fost menţionat în procesul-verbal de constatare, acest animal fiind ucis ca şi cum nu ar fi fost înregistrat.

În ceea ce priveşte procesul-verbal de contravenţie s-a arătat că acesta a fost încheiat la sediul intimatei şi nu în comuna XXXXX, la faţa locului, iar la punctul 9, unde este rubrica contravenientul a avut următoarele obiecţiuni, agentul constatator a scris nu este de faţă, cu toate că ar fi avut.

Totodată s-a mai învederat că i s-a stabilit o amendă de XXXXX lei şi jumătate din minim s-a trecut ca fiind XXXXX lei, nerespectând art. 28 alin. 1 din OG nr. 2/2001 deoarece trebuia înscrisă suma de XXXXX lei ce reprezintă jumătate din minim, aşa cum prevede art. 16 alin. 1 din OG nr. 2/2001.

În continuare, s-a mai arătat că, potrivit art. 1 din OG nr. 2/2001, constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, petenta contestând faptul că nu ar fi respectat normele în vigoare, aşa cum susţine agentul constatator, arătând că porcul era înregistrat, iar intimata a tratat cu  superficialitate acţiunea de finalizare a uciderii porcilor, fără a consulta propriile evidenţe.

Petenta a mai precizat că s-a menţionat în procesul-verbal că în data de XXXXX s-a finalizat acţiunea de ucidere a suinelor în comuna XXXXX, iar dacă intimata avea o evidenţă clară cu privire la porcii din localitate treceau şi pe la petentă, care este în vârstă de 81 de ani.

La data de XXXXX intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată şi menţinerea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a cotravenţiilor.

În motivare, intimata a arătat că în data de XXXXX, la ora XXXXX, s-a primit la sediul instituţiei un apel telefonic de la o persoană care s-a recomandat XXXXX din comun XXXXX, judeţul XXXXX, care a anunţat existenţa unei scroafe bolnave, identificată în gospodăria mamei sale.

În continuare,  s-a arătat că funcţionarul care a primit acest apel a întocmit în regim de urgenţă adresa înregistrată sub nr. XXXXX, prin care a informat conducerea instituţiei despre această situaţie, în contextul evoluţiei galopante a pestei porcine africane în judeţul XXXXX, şi  în contextul în care la nivelul comunei XXXXX, acţiunea de ucidere preventivă a suinelor a fost finalizată la data de XXXXX, menţionând în această adresă că cetăţeanul care a sunat a menţionat că la data la care a fost finalizată acţiunea de ucidere preventivă în comuna XXXXX, porcina era sănătoasă, iar mama dumnealui nu a ştiut cum să procedeze.

S-a mai învederat că procesul-verbal de contravenţie seria XXXXX nr. XXXXX a fost întocmit de agentul constatator din cadrul intimatei, urmare a unui control de specialitate dispus de conducerea instituţiei, astfel că petenta a fost sancţionată contravenţional cu amendă de XXXXX lei, conform art. 2 lit. c pct. 4 din HG nr. 984/2005.

Faţă de criticile de nelegalitate invocate de petentă, s-a arătat că procesul-verbal de contravenţie are trecut corect şi legal cuantumul amenzii, conform art. 2 lit. c pct. 4 din HG nr. 984/2005 potrivit căruia amenda este de la XXXXX lei la XXXXX lei, în cazul faptelor săvârşite de persoane fizice, astfel că în mod corect a fost trecută amenda în cuantum de XXXXX lei, iar jumătate din minim este trecut corect XXXXX lei, fiind jumătate din minimul prevăzut de articolul menţionat mai sus.

Cu privire la susţinerea petentei în sensul că procesul-verbal a fost întocmit la sediul DSVSA XXXXX şi nu în comuna XXXXX, s-a menţionat că procesul-verbal a fost întocmit corect şi legal, fiindu-i comunicat prin poştă petentei, astfel că prin plângere a avut posibilitatea să formuleze critici.

Cu privire la susţinerea petentei în sensul că, contestă că ar fi nerespectat normele în vigoare, aşa cum susţine agentul constatator, s-a arătat că în mod corect acesta a aplicat legea, respectiv a aplicat amenda contravenţională în limitele prevăzute de HG nr. 984/2005.

În drept, au fost invocate dispoziţiile O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale HG nr. 984/2005.

La data de XXXXX petenta a formulat răspuns la întâmpinare prin care a solicitat respingerea apărărilor intimatei.

Aceasta a învederat că procesul-verbal de contravenţie a fost întocmit ilegal de către numitul XXXXX, coordonator XXXXX, deoarece prin Raportul oficial având nr. XXXXX, rezultă că la faţa locului, în comuna XXXXX s-a deplasat medicul veterinar XXXXX, pentru a întreprinde măsurile legale.

Petenta a mai învederat că în data de XXXXX nu a fost informată de autorităţi cu privire la pestă, iar când dumnealor spun că au mers din casă în casă pentru uciderea porcilor eram singură acasă şi nu a venit nimeni la poarta sa să o întrebe de porc sau să dea vreo declaraţie în acest sens, aşa cum s-a procedat în comuna XXXXX unde au mers din casă în casă întrebându-i pe oameni dacă au porci, au dat declaraţii cei care nu au, după care i-au amendat dacă au minţit.

Petenta a solicitat ca intimata să prezinte ca mijloc de probă situaţia suinelor înregistrate cu crotalii pe anul 2019, pe raza localităţii XXXXX, în vederea lămuririi cauzei.

În final, s-a solicitat să se ţină cont de faptul că petenta este o persoană în vârstă de 81 ani, bolnavă (accident vascular-cerebral cu semiparalizie la mână, hipertensiune, artroză la picioare, cu un picior strâmb), se deplasează foarte greu, dar de bună-credinţă, cu toate taxele plătite la zi şi cu o bună reputaţie, iar în cazul în care se va considera totuşi că aceasta este vinovată de săvârşirea contravenţiei, amenda contravenţională să fie înlocuită cu avertisment.

Prin sentinţa civilă nr. XXXXX Judecătoria XXXXX a admis în parte plângerea contravenţională formulată de petenta XXXXX, în contradictoriu cu intimata DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR XXXXX; a înlocuia sancţiunea amenzii în cuantum de XXXXX lei, aplicată prin procesul-verbal de constatare a contravenţie seria XXXXX nr. XXXXX din data de XXXXX, cu sancţiunea avertismentului pentru următoarele:

În fapt, prin procesul-verbal de contravenție seria XXXXX nr. XXXXX din data de XXXXX (f.6-7), emis de Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor XXXXX, petenta XXXXX a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de XXXXX lei pentru fapta prevăzută de art. 2 lit. c pct. 4 din HG nr. 984/2005, reţinându-se în sarcina sa că în data de XXXXX a notificat DSVSA XXXXX cu privire la faptul că deţine în gospodărie o suină, identificată, deşi în data de XXXXX s-a finalizat acţiunea de ucidere preventivă a tuturor suinelor din gospodăriile din localitate.

Sub aspectul legalității, instanța constată că acesta respectă dispozițiile imperative ale legii, nefiind incidentă niciuna dintre cauzele de nulitate absolută prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001. Astfel, procesul-verbal de contravenție seria XXXXX nr. XXXXX din data de XXXXX conține elementele obligatorii privitoare la numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, codul numeric personal al acestuia, descrierea faptei săvârșite, data comiterii acesteia și semnătura agentului constatator.

În ceea ce priveşte prima critică de nelegalitate invocată de petentă, în sensul că procesul-verbal a fost întocmit la sediul DSVSA XXXXX şi nu la faţa locului, instanţa reţine că agentul constatator nu era obligat să încheie procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei la locul constatării faptei, acesta putând fi încheiat, în mod legal, şi la sediul intimatei.

Analizând procesul-verbal contestat prin prisma acestei critici, instanţa reţine că acesta respectă dispoziţiile art. 19 din OG 2/2001 care prevede că, în cazul în care contravenientul nu este de faţă la încheierea procesului-verbal, agentul constatator va face menţiune despre această împrejurare, care trebuie confirmată de cel puţin un martor.

În acest caz, deşi contravenientul nu a putut formula obiecţiuni, el a avut posibilitatea de a formula critici cu privire la legalitatea şi temeinicia procesului-verbal prin intermediul plângerii contravenţionale formulate împotriva acestuia, în cauză nefiind incident niciun motiv de  nulitate care să ducă la anularea procesului-verbal.

În ceea ce priveşte a doua critică de nelegalitate formulată de petentă, în sensul că nu a fost trecut în mod corect minimul amenzii ce ar fi putut fi achit în termen de 48 de ore, instanţa reţine că, potrivit art. 28 alin. 1 din OG 2/2001, contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ.

În mod corect agentul constatator a trecut în procesul-verbal suma de XXXXX lei ca fiind minimul amenzii prevăzute de lege, având în vedere că, potrivit art. 2 lit. c pct.4 din HG nr. 984/2005 pentru fapta pentru care a fost sancţionată petenta se aplică o amendă de la XXXXX lei la 3600 lei.

Din dispoziţiile art. 28 alin. 1 din OG 2/2001 rezultă foarte clar că în procesul-verbal trebuie trecut jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, nu jumătate din cuantumul amenzii efectiv aplicate.

Totodată, instanţa reţine că, lipsa menţionării în procesul-verbal a seriei şi numărului crotaliei cu care suina era înregistrată în evidentele sanitar veterinare nu este un element care să atragă nulitatea procesului-verbal de contravenţie.

Faţă de aceste considerente, instanţa constată că procesul-verbal de contravenţie este legal întocmit, cu respectarea  dispoziţiilor ce reglementează conţinutul său.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanța reține că în cauză petenta a fost sancţionată pentru fapta prevăzută de art. 2 lit. c pct. 4 din HG nr. 984/2005, potrivit căruia constituie contravenţie nerespectarea restricţiilor sanitare veterinare în zonele de protecţie antiepizootică sau neaplicarea şi nerespectarea măsurilor de profilaxie generală şi specifică dispuse de autorităţile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente, în exploataţiile de animale şi în unităţile de procesare.

Instanţa reţine că petenta nu a făcut proba contrară celor reţinute în procesul-verbal de contravenţie. Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză reiese că deşi la nivelul comunei XXXXX s-a desfăşurat o acţiune de ucidere preventivă a porcilor, în gospodăria petentei a fost identificat, ulterior, un porc care prezenta simptomele pestei porcine africane.

În această situaţie, petenta, având cunoştinţă de acţiunea desfăşurată în comună, avea obligaţia de a anunţa faptul că deţine un porc în propria gospodărie, pentru ca autorităţile să îl poată ucide în vederea combaterii pestei porcine.

Afirmaţia martorului XXXXX, fiul petentei, în sensul că aceasta nu a avut cunoştinţă de acţiunea desfăşurată de autorităţi în vederea uciderii preventive a porcilor, nu va fi luată în considerare de către instanţă având  în vedere că martorul este membru de familie al petentei, fiind direct interesat cu privire la soluţia pronunţată în cauză.

Totodată, instanţa are în vedere şi răspunsul martorului XXXXX  la întrebarea adresată de reprezentanta intimatei, respectiv cum a motivat prezenta porcului viu în gospodărie în momentul în care a anunţat autorităţile, acesta omiţând să răspundă direct la întrebare, arătând că porcul era înregistrat în evidenţele autorităţii sanitar veterinare, iar aceasta trebuia sa vină la persoana care deţine porcul.

În aceste condiţii instanţa consideră că situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal de constatare a contravenţiei corespunde realităţii, petenta având cunoştinţă de acţiunea de ucidere a porcilor din localitate, a omis să anunţe autorităţile cu privire la faptul că deţine un porc în gospodărie, ulterior acest porc fiind identificat şi ucis de autorităţile sanitar veterinare.

Pentru aceste considerente instanţa reţine că prezumţia de temeinicie de care se bucură procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nu a fost răsturnată de către petentă.

În ceea ce priveşte sancţiunea aplicată petentei, în cuantum de XXXXX lei, instanţa reţine că aceasta se situează în limitele legale având în vedere că, potrivit art. 2 lit. c pct. 4 din HG nr. 984/2005 această contravenţie se sancţionează cu amenda de la 2400 lei la 3600 lei.

Cu toate acestea, având în vedere împrejurările săvârşirii faptei şi circumstanţele personale ale contravenientului, instanţa apreciază că în cauză nu se justifică aplicarea unei amenzi în cuantumul maxim prevăzute de lege.

Instanţa reţine că în cauză a fost vorba de un singur porc ce a fost deţinut într-o gospodărie de către o persoană fizică, în vârstă, care nu a ştiut cum să procedeze, respectiv dacă să sesizeze sau nu autorităţile.

Instanţa consideră că fapta nu prezintă un grad ridicat de pericol social care să impună aplicarea unei amenzii în cuantumul maxim prevăzut de lege, dimpotrivă, aplicarea unui avertisment este suficientă pentru atingerea scopului sancţiunii, respectiv atragerea atenţiei contravenientei ca pe viitor să nu mai săvârşească astfel de fapte.

Totodată, instanţa are în vedere că porcul se afla în evidenţa autorităţilor, având montată o crotalie în ureche. În aceste circumstanţe intimata putea verifica şi avea obligaţia de a verifica dacă pe raza localităţii XXXXX se mai află şi alte suine înregistrate, ce nu au fost declarate şi ucise cu ocazia acţiunii desfăşurate în vederea prevenirii răspândirii pestei porcine africane, în acest caz neputând fi reţinută o culpă exclusivă a petentei.

Prin apelul declarat împotriva acestei sentinţe apelanta DSVSA XXXXX a  solicitat admiterea apelului ,schimbarea sentinţei atacate în sensul respingerii plângerii contravenţionale ca nefondată, procesul verbal de contravenţie fiind legal şi temeinic, pentru următoarele:

Prima instanţă  în mod greşit ,analizând actele si lucrările dosarului, a reţinut faptul ca in cauza nu se justifica aplicarea unei amenzi in cuantumul maxim prevăzut de lege, ,,: fiind vorba, de un singur porc ce a fost deţinut intr-o gospodărie de către o persoana fizica, in vârsta".

Considera ca in mod greşit a apreciat prima instanţa faptul ca aceasta fapta nu prezintă un grad ridicat de pericol care sa impună aplicarea unei amenzi in cuantumul maxim prevăzut de lege. Asa cum am menţionat si in întâmpinarea depusa la dosarul cauzei, aceasta boala, Pesta porcina africana, este o boala care a avut fn ultimul an o evoluţie galopanta, in România, si mai ales in judeţul XXXXX. In localitatea XXXXX, aceasta boala a fost confirmata, urmare a suspiciunilor si a buletinelor de analiza emise care confirma existenta bolii, depuse la dosar. Astfel, fiind o boala cu difuzabilitate ridicata, a fost făcuta, asa cum a fost făcuta in cazul tuturor localităţilor din judeţul XXXXX cu existenta focare de Pesta porcina africana, o evaluare a riscului, de către specialişti ai DSVSA XXXXX, gestionarea riscului de prevenire a răspândirii bolii in teritoriu constând in eliminarea tuturor efectivelor de suine din gospodăriile aflate pe raza UAT XXXXX, gestionarea riscului de transmitere a bolii fiind condiţionat de momentul instituirii masurilor si de conştientizarea populaţiei privind consecinţele răspândirii acestei boli, aceste masuri de gestionare a riscurilor fiind obligatorii, indiferent daca exista un singur porc sau mai mulţi intr-o gospodărie de pe raza localităţii unde exista focare de Pesta porcina africana.

Astfel, petenta XXXXX avea obligaţia de a comunica existenta porcului , la data la care s-a realizat acţiunea de ucidere preventiva , in data de XXXXX.

De asemenea, in mod eronat, considera, a apreciat prima instanţa faptul ca ,, porcul se afla in evidenta autorităţilor.... , intimata putea verifica si avea obligaţia de a verifica daca pe raza localităţii XXXXX se mai afla si alte suine înregistrate ce nu au fost declarate si ucise cu ocazia acţiunii desfăşurate...., neputand fi reţinuta o culpa exclusiva a petentei", fara insa a detaila conform cărui act normativ ar reieşi aceasta obligaţie a instituţiei.

Conform planului de masuri de combatere a acestei boli-Pesta porcina africana, la aceste acţiuni de ucidere preventiva suine, in gospodăriile unde proprietarii de gospodarii au permis accesul reprezentanţilor DSVSA XXXXX, ai IJJ XXXXX, ai IPJ XXXXX, pentru ca fara a avea acordul proprietarilor, nu se poate intra in gospodăria vreunui cetăţean, au fost ucise preventiv suinele, atat cele cu crotalie, cat si cele care nu aveau crotalie.

Conform Ordinului nr. 40 din 29 aprilie 2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor ai ANSVSA, la art.20,21, 22,23 sunt prevăzute obligaţiile medicului veterinar de libera practica imputernicit, care are obligaţia de a inregistra suinele, si de a opera in baza de date SNIIA.

Apreciază ca datoria de a instiinta echipele care au efectuat acţiunea de ucidere preventiva , in XXXXX, este in mod exclusiv a petentei.

Precizează ca la data de XXXXX cand s-a realizat aceasta acţiune de ucidere preventiva a suinelor, in XXXXX, si cu ajutorul instituţiei Primăria XXXXX, XXXXX, care a avut antemergator in fata echipei DSVSA XXXXX, s-a mers din casa in casa pentru a se identifica gospodăriile cu porci, petenta neaducând la cunoştinţa echipajului antemergator si nici echipei DSVSA XXXXX faptul ca are porc. De asemenea, precizam faptul ca au mai fost situaţii in care, cu ocazia acţiunii de ucidere preventiva a suinelor, in alte localităţi, exemplu- XXXXX, XXXXX, reprezentanţii DSVSA XXXXX s-au confruntat cu unele probleme, proprietarii nu au permis accesul in gospodarii a reprezentanţilor instituţiei, pentru a identifica daca exista sau nu suine, crotaliate sau necrotaliate, fiind astfel intocmite cereri de chemare in judecata-ordonanţa presedintiala, respective la Judecătoria XXXXX -dosar nr. XXXXX pentru XXXXX si la judecătoria XXXXX -dosar nr. XXXXX pentru XXXXX.

Considera ca am făcut dovada temeiniciei celor constatate In procesul verbal de contravenţie,respectiv ca fapta constatata corespunde realităţii, aşa cum a constatat si prima instanţa in sentinţa civila apelata, la pagina 5.

Aceasta fapta pentru care a fost sancţionată petenta este prevăzuta de HG nr.984/2005 . modificata si completata,fiind sancţionată cu amenda de XXXXX lei,fiind considerata fapta cu grad de pericol social ridicat.

Apreciază ca prima instanţa a pronunţat greşit sentinţa civila nr. XXXXX, înlocuind sancţiunea amenzii cu cea a avertismentului, fără temei legal.

Prin întâmpinarea formulată intimata XXXXX a solicitat respingerea apelului ca nefondat, sentinţa atacată fiind legală şi temeinică, reiterând argumentele de la fond.

Examinând apelul declarat în limitele cererii de apel, Tribunalul constată următoarele:

Prin motivul de apel susţinut apelanta DSVSA XXXXX critică sentinţa civilă atacată  doar sub aspectul individualizării sancţiunii, în sensul înlocuirii greşite a sancţiunii contravenţionale petentului, cu sancţiunea avertismentului.

Motivul de apel este neîntemeiat, instanţa făcând o corectă aplicare a dispoziţiilor art. 21 alin. 3  şi 7 din OG nr 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Tribunalul retine ca sancţiunea trebuie sa fie proporţionala cu gradul de pericol social al faptei săvârşite (art. 5 alin 5 din O.G. nr. 2/2001), iar avertismentul se aplica în cazul în care fapta este de gravitate redusa ( art. 7 alin 2 din O.G. nr. 2/2001).

De asemenea, dispoziţiile art. 21 alin 3 din O.G. nr. 2/2001 prevăd că, la stabilirea sancţiunii trebuie sa se tina seama de împrejurările în care a fost săvârşita fapta, de modul si mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsa, precum si de circumstanţele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în procesul - verbal.

În mod corect, instanţa de fond a luat  în considerare gradul de pericol social concret al faptei,  împrejurările în care a fost săvârşita şi consecinţele acesteia precum şi aspectul că  nu au fost dovedite antecedente contravenţionale în acelaşi domeniu.

 În raport cu cele arătate, Tribunalul apreciază că scopul preventiv şi educativ al sancţiunii contravenţionale poate fi atins şi prin aplicarea unei sancţiunii cu avertismentul .

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 480 alin. 1 din noul Cod de procedură civilă, Tribunalul respinge apelul ca nefondat.