Obşti de moşneni. Persoane îndreptăţite la plata dividendelor .

Decizie 1091 din 19.11.2019


În cadrul unei acţiuni având ca obiect plată dividende nu poate fi valorificat un contract de vânzare cumpărare drepturi ,atâta timp cât în tabelele cu membri ai obştii figurează moştenitorii vânzătorului iar reclamanţii nu au solicitat înlăturarea lor din tabele după constatarea lipsei calităţii de persoane îndreptăţite într-un litigiu în contradictoriu cu aceştia.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Novaci la data de 09/03/2017, sub numărul 461/267/2017, reclamanţii S. I. şi P. V., în contradictoriu cu pârâtele  Obştea P. Ş.- P. şi-V. şi Obştea C. P.  şi intervenienţii C. I. şi C. E., au solicitat ca, prin sentinţa ce se va pronunţa, să se dispună obligarea pârâtelor să le plătească contravaloarea dividendelor începând cu anii 2013 până în prezent şi în continuare, actualizate cu indicele de inflaţie la data  plăţii efective şi dobânda legală, cu obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată potrivit art. 453 C.proc civ. Prin sentința civilă nr.494/23.05.2018, pronunţată de Judecătoria Novaci în dosarul nr.461/267/2017, a fost respinsă cererea reclamanţilor S. I. şi P. V.,  în contradictoriu cu pârâtele Obştea P. Ş. – P. – V. şi Obştea C. P.;A fost respinsă cererea intervenienţilor în nume propriu .

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel reclamanţii S. I. şi P. V., precum şi intervenienţii C. I. şi C. E., criticând sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Prin decizia civilă  nr. 306/01.03.2019, pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 461/267/2017 s-au respins apelurile declarate de apelanţii reclamanţi S. I.,  şi P. V.,  şi de apelanţii intervenienţi C. I. şi C. E.,  împotriva sentinţei civile nr.494/23.05.2018, pronunţată de Judecătoria Novaci în dosarul nr.461/267/2017, în contradictoriu cu intimatele pârâte Obştea P. Ş.- P.- V.,  şi  Obştea C. P.,  ca nefondate.Pentru a decide astfel, instanţa a reţinut:

Prin cererile de chemare în judecată reclamanţii S. I. şi P. V. şi intervenienţii C. I. şi C. E. au solicitat  obligarea pârâtelor Obştea P. Ş.- P.-V. şi Obştea C. P. să le plătească contravaloarea dividendelor începând cu anii 2013  și până în prezent, precum şi în continuare, actualizate cu indicele de inflaţie la data  plăţii efective şi dobânda legală, ce li se cuvin în calitate de moștenitori ai lui C. N, care a dobândit toate drepturile din munţii de pe raza comunei Novaci, de la vânzătoarele L. P. R. şi M. L. L.

S-a aratat că li s-a  recunoscut calitatea de persoane îndreptăţite la plata dividendelor  după  vânzătoarea L. P. R, însă, în ceea ce o priveşte  pe vânzătoarea M. L.  L., pârâtele au refuzat să le plătească contravaloarea dividendelor începând cu anul 2013, deşi  după  ambele vânzătoare a fost  valorificat acelaşi act  de vânzare din anul 1890.

Tribunalul a reţinut că în tabelul de înfiinţare a obştilor este menţionată autoarea M. L.  L., iar în tabloul de distribuire a drepturilor din arendă pe anul 1943 sunt trecuţi moştenitorii N. L., M. L., G. L. şi M. E.

Cu ocazia înfiinţării obştilor , în baza Legii nr.1/2000, au fost preluate menţiunile din tabelele de înfiinţare a obştilor din anul 1913, fiind menţionate vânzătoarele M. L. L. şi L. P. R.

Drepturile cuvenite în cadrul obştilor după L. P. R. nu au fost revendicate de moştenitorii legali ai acesteia, singurii care au pretins drepturi în cadrul formelor asociative fiind reclamanţii şi intervenienţii, calitatea de persoane îndreptăţite fiind recunoscută în dosarele nr..../267/2015 și nr. .../267/2015 ale judecătoriei  Novaci, unde au fost obligate cele două pârâte să plătească reclamanţilor şi intervenientelor  dividendele în baza actului de vânzare din anul 1890, instanţele având în vedere actul de vânzare din anul 1890 şi faptul că nu au  existat alte persoane care să pretindă drepturile la dividende în cadrul obştilor.

Referitor la calitatea reclamanţilor şi a intervenienţilor de persoane îndreptăţite la plata dividendelor după vânzătoarea  M. L. L., tribunalul a reţinut că, prin sentinţa civilă 365/2015 pronunțată de judecătoria Novaci, s-a respins acţiunea civilă formulată de reclamanţi  şi intervenienţi, având ca obiect constatarea calităţii  de continuator ai autoarei M. L. L. în ceea ce priveşte  drepturile  cu care aceasta figurează  în Obştea P. Ş. P. V. şi C. P. şi înlăturarea  persoanelor  înscrise în evidenţele  celor  două  obşti.

În considerentele  sentinţei s-a  reţinut că reclamanţii  şi intervenienţii au solicitat  să fie înscriși în evidenţele obștilor pârâte, cu consecinţa înlăturării pârâţilor din respectivele  evidente, în baza actului transcris sub nr.1416/1890  în Registrul de transcripţiuni, o asemenea  acţiune neputând fi soluţionată decât în contradictoriu cu membrii care compun Obştea P. Ş. P. V.

Astfel, tribunalul a reţinut că în evidenţele obştilor figurează moştenitorii autoarei M.L. L., iar aceştia au şi încasat dividendele cuvenite după această autoare, situaţia nefiind identitică cu cea pretinsă de reclamanţi după vânzătoarea L. P. R., în evidenţele obștilor  nefiind înscrise alte persoane, în calitate  de moştenitori legali.

S-a constatat că reclamanţii au pretins, în litigiu, că sunt îndreptăţiţi la plata  dividendelor după autoarea M. L. L., deşi  în evidenţele  pârâtelor sunt înscrise alte persoane, plata dividendelor făcându-se în raport de persoanele cărora li s-a stabilit calitatea de membru  în obşte.

Cât  timp reclamanţilor nu li s-a  recunoscut calitatea  de persoane îndreptăţite la plata dividendelor  în cadrul obştilor, prin înscrierea  în tabelele întocmite, și, dimpotrivă, sunt înscrise alte persoane,  nu se pot  achita dividendele decât în favoarea acestora din urmă.

A fost corectă motivarea instanţei în sensul că, creditorul aparent, în raport de evidenţele pârâtelor, este moştenitorul autoarei M. L. L, astfel că, în mod legal dividendele au fost plătite moştenitorului înscris în obşte, în calitate de membru, plata aceloraşi dividende făcută  reclamanţilor  şi intervenienţilor conducând la achitarea aceleiaşi sume de două ori.

Nu s-a făcut dovada că  reclamanţii şi intervenienţii sunt  adevărații creditori, cât timp persoanele menţionate în calitate de membre în obşte, ca moştenitoare ale autoarei M. L.  L., nu au fost  înlăturate.

Această soluţie nu a avut  nicio  relevanţă asupra actului de vânzare cumpărare invocat de reclamanţii  şi intervenienţi, act  prin care s-a pretins că autorul C. N. a cumpărat de la M. L. L. şi L. P. R. drepturile în munții din localitatea Novaci.

Actul nu poate fi valorificat în actualul litigiu cât timp în obşte sunt înscriși, ca membrii, moştenitorii legali ai autoarei M. L. L. şi nu s-a constatat calitatea de persoane neîndreptăţite, cu  consecinţa înlăturării din tabelele obştilor.

Sentința instanței de fond a fost apreciată ca  motivată în fapt și în drept, în acord cu prevederile art. 425 cod procedură civilă, nefiind încălcate prevederile art. 431 alin.2 cod procedură civilă cu privire la prezumția de lucru judecat, având în vedere faptul că în cele două cauze se dispută drepturile solicitate de apelanți după autori diferiți.

Pentru acest  considerente, în temeiul art. 480 alin.1 Cod procedură civilă, apelurile au  fost respinse ca nefondate.

Împotriva acestei decizii au formulat recurs intervenienţii C. I., C. E., criticând-o pentru nelegalitate.

Decizia recurata este nelegala pentru motivele de casare prevăzute de art. 488 alin.l pct. 6 si 8 Cod proc. Civ., instanţa de apel pronunţând o hotărâre care cuprinde motive străine de natura cauzei si cu o incalcare si aplicare greşita a normelor de drept material.

Se arată că prin cererea de chemare in judecata si cererea de intervenţie formulate recurenţii-intervenienţi au solicitat obligarea paratelor la plata contravalorii dividendelor incepand cu anii 2013 pana in prezent si in continuare, actualizate cu indicele de inflaţie si dobânda legala, arătând ca prin actul de vânzare inscris in Registrul de transcriptitini sub nr. 1416/1890, bunicul acestora C. N. N. a cumpărat alături de alte doua persoane de la vânzătoarele M. L. L. si L. P. R. toata partea acestora de pamant ce o aveau in hotarul comunei Novaci de pe urma defunctului lor tata, precum si partite din plaiu si părţile din munţi cu toate drepturile lor.

Au arătat ca pentru dividendele cuvenite ca urmare a cumpărării drepturilor de la vanzatoarea L. P. R. au obţinut sentinţa civila nr.988/23.11.2015 pronunţata de Judecătoria Novaci in dosarul nr. ../267/2015 prin care instanţa de judecata s-a pronunţat cu privire la drepturile ce decurg din actul de vânzare invocat, stabilindu-se cu putere de lucru judecat ca li se cuvin drepturile ce decurg din actul de vânzare menţionat. Au susţinut aşadar, ca prin sentinţa nr. 988/2015 s-a instituit o prezumţie de lucru judecat cu privire la persoanele îndreptăţite la drepturile cumpărate de către autorul părţilor prin actul de vânzare nr. 1416/1890, prezumţie pe care au invocat-o in prezenta cauza potrivit art. 431 alin. 2 Cod proc. Civ. Si ceilalţi moştenitori ai cumpărătorului C.N. N. au promovat la rândul lor si le-au fost admise acţiuni similare, existând cel puţin trei astfel de sentinţe prin care instanţele de judecata s-au pronunţat cu privire la drepturile ce decurg din actul de vânzare invocat, stabilindu-se cu putere de lucru judecat ca ni se cuvin aceste drepturi.

 Desi au arătat ca in prezentul litigiu, aceluiaşi act, respectiv actului de vânzare din 1890 nu i se poate atribui o alta valoare juridica si probatorie decât cea pe care a primit-o in dosarul nr. ../267/2015, ca urmare a prezumţiei de lucru judecat de care se bucura, judecătorul primei instanţe nu a fost preocupat sa răspundă acestui argument esenţial pe care intervenienţii l-au invocat, iar instanţa de apel a apreciat ca situaţia nu este identica cu cea pretinsa in ceea ce o priveşte pe vanzatoarea L. P. R., in evidentele obştilor parate nefiind înscrise alte persoane in calitate de moştenitori legali.

 Valoarea probatorie a aceluiaşi înscris nu poate sa difere în funcţie de aspecte extrinseci acestuia cum ar fi existenta unor moştenitori inscrisi in tabele, cum greşit a motivat instanţa de apel. Mai mult, trebuie subliniat ca in judecata anterioara in care am invocat acelaşi act de vânzare împotriva aceloraşi parate insa pentru drepturile provenind de la vanzatoarea L. P. R., care la fel ca si vanzatoarea M. L. L. figura in tabelele Obştilor parate, instanţa de judecata le-a recunoscut indreptatirea la drepturile pe care autorul lor le-a cumpărat de la aceasta conform Actului de vânzare din 1890, astfel ca nici din aceasta perspectiva forţa probatorie a actului nostru nu putea fi înlăturata.

 Se susţine, că in mod greşit, reevaluând aceleaşi probe, care au stat la baza analizei instanţei care a pronunţat sentinţa nr. 988/2015 din punct de vedere al efectelor actului de vânzare nr1416/1890, instanţa le-a interpretat in sens contrar instanţei din dosarul nr. .../267/2015,

 Concluzionând, considera ca interpretarea diferita a aceloraşi probe, asa cum a fost realizata in această cauza determina inechitatea procedurii si incalcarea dreptului acestora la un proces echitabil.

In alta ordine de idei, instanţa de apel a reţinut eronat in motivarea sa ca instanţele care au soluţionat acţiunile formulate pentru drepturile cuvenite de la vanzatoarea L. P. R. ar fi avut in vedere ca nu au existat alte persoane care sa pretindă drepturile la dividende in cadrul obştilor, nefiind reţinut un astfel de motiv in considerentele hotărârilor pronunţate ca argument pentru admiterea actinilor formulate. De altfel, nici n-ar fi contat acest lucru daca actul invocat de intervenienţi in sprijinul pretenţiilor formulate nu ar fi fost considerat ca fiind valabil si apt sa produca efecte juridice.

Se critică faptul că, în mod cu totul eronat a apreciat instanţa de apel ca, de vreme ce recurenţilor nu le-a fost recunoscuta calitatea de persoane indreptatite la plata dividendelor in cadrul obştilor, prin Înscrierea in tabelele întocmite, fiind inscrise alte persoane nu se pot achita dividendele decât in favoarea acestora din urma.

Aşadar, se apreciază ca este incident motivul de casare prev. de art. 488 pct. 6 Cod proc. Civ., hotărârea recurata cuprinzând motive straine de natura cauzei.

In mod greşit s-a motivat in hotărârea recurata ca dividendele au fost legal plătite moştenitorului inscris in obşte, ca plata aceloraşi dividende făcute reclamantei si intervenientilor ar conduce la achitarea aceleiaşi sume de doua ori, iar aceştia nu ar fi făcut dovada ca sunt adevăraţii creditori cat timp persoanele menţionate in calitate de membre in obşte ca moştenitoare ale autoarei M. L. L. nu au fost înlăturate.

De asemenea, interpretarea si aplicarea normei de drept material a art. 1478 Cod civil a fost in mod cu totul eronat realizata de către instanţe, incadrandu-ne si in motivul de casare prevăzut de art. 488 pct. 8 Cod proc. Civ.

Îin mod greşit, instanţa nu a recunoscut si nu a analizat forţa probatorie a actului de vânzare din 1890 pe care reclamanta si intervenientii si-au întemeiat pretenţiile, desi valabilitatea contractului si transferul drepturilor ce a operat in baza sa au fost tranşate in mod definitiv prin sentinţele pronunţate in favoarea recurenţilor, eronat considerând ca nişte simple tabele sunt apte sa anuleze efectele unui act translativ de proprietate. Împrejurarea ca in respectivele tabele apare menţionata tot vanzatoarea M. L. L. si moştenitorii acesteia si nu autorul nostru, nu este de natura sa lipsească de eficienta dreptul nostru de proprietate asupra drepturilor din munţi de pe raza comunei Novaci pe care aceasta le vanduse anterior.

Efectul translativ de proprietate al actului de vânzare menţionat nu poate fi înlăturat decât printr-un act de aceeaşi forţa juridica cu acesta, iar tabelele invocate de parate nu pot fi considerate in niciun caz ca având o atare putere translativa de proprietate, menţionarea vânzătoarei in aceste tabele dupa încheierea actului de vânzare poate fi urmarea unei anumite conjuncturi istorice, care a presupus doua războaie mondiale care au afectat inclusiv familiile cumpărătorilor si explica de ce cumpărătorii sau moştenitorii lor nu apar menţionaţi in tabele in locul vânzătoarei M. L. L. Chiar si in situaţia in care nu s-ar tine seama de acest lucru, reiterează faptul ca respectivele tabele au rol centralizator si nu doveditor de proprietate, nefiind susţinute de probe care sa ateste ca alte persoane sunt adevăraţii creditori si nu intervenienţii.

In concluzie, solicită instanţei de recurs a se  observa ca, desi aceştia au investit instanţele de fond cu o acţiune personala prin care au invocat calitatea de creditor al dividendelor in raport cu debitoarea obşte, aceasta fiind singura care efectuează plata dividendelor, instanţele s-au indepartat de la aspectele care trebuiau verificate raportat la obiectul si natura litigiului, invocând un pretins impediment legat de existenta unor evidente ale paratei care pe recurenţii-intervenienţi nu îi menţionează.

Chiar si asa, instanţele trebuiau sa faca o analiza a actelor si probelor si sa dea preferabilitate uneia dintre acestea. Nefacand acest lucru, practic instanţele au refuzat sa soluţioneze litigiul, realizând o motivare străina de natura cauzei si, totodată greşita, dispoziţiile art. 1478 Cod civil nefiind aplicabil asa cum au arătat mai sus, buna-credinta a paratelor încetând anterior introducerii primei acţiuni.

Totodată, greşit au fost inlaturate puterea de lucru judecat data de sentinţele anterioare unde s-au prezentat aceleaşi acte din partea recurenţilor-intervenienţi, iar paratele s-au aparat invocând aceleaşi tabele in care apar menţionate vânzătoarele. Dupa cum se va  observa, inscrisului prezentat de aceştia in litigii similare i s-a dat o valoare probatorie diferita, chestiune de neacceptat potrivit jurisprudentei CEDO, reprezentând o încălcare a dreptului la un proces echitabil.

Recursul este nefondat.

Prin cererea formulată reclamanţii recurenţi au solicitat ca prin hotărârea care se va pronunţa ,să fie obligate pârâtele la plata contravalorii dividendelor ce li se cuvin în calitate de succesori ai cumpărătorului C. N.N.  de la M. L. L.,începând cu anul 2013.

Reclamanţii recurenţi si-au justificat cererea arătând că autorul lor C. N.N. a cumpărat prin actul de vânzare înscris în registrul de transcripţiuni sub nr.1416 /1890 de la vânzătoarele M. L. L. şi L. P. R. toată partea acestora de pământ ce o aveau în hotarul comunei Novaci de pe urma tatălui lor iar prin sentinţele civile 166/2016 , 1188/2016 şi 988/2015  Judecătoriei Novaci s-a recunoscut dreptul acestora de pe urma vânzătoarei L. R .

În ceea ce priveşte susţinerea din recurs în sensul că în cauză s-a instituit o prezumţie de lucru judecat cu privire la persoanele îndreptăţite la drepturile cumpărate de către autor prin actul de vânzare 1416/1890 ,ca urmare a sentinţelor invocate ,Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.Hotărârile judecătoreşti invocate în susţinerea excepţiei vizează drepturile cuvenite reclamanţilor de pe urma vânzătoarei L. P. R. iar soluţiile pronunţate se bazează pe recunoaşterea  de către pârâte a calităţii de membri ai obştilor pentru reclamanţi în calitate de succesori ai acestei vânzătoare .

În cauză pârâtele au invocat şi dovedit  instanţei că atât  în tabelele cu membri  de  la reînfiinţarea  obştilor din anii 1911,1941 şi 1943 cât şi în evidenţele obştilor reînfiinţate conform legii 1/2000 figurează fie autoarea vânzătoare L. M.,fie moştenitorii acesteia.

Conform art.8 din statutul Obştei „P. Ş. şi V.” sunt membri toate persoanele fizice în baza acţiunilor pe care le deţin conform tabelului anexat la statut.

Potrivit aceluiaşi statut  acţiunile sunt numărul de întregi pe care fiecare cocetaş îl are în obşte iar dividendele sunt cote părţi repartizate din „usufruct”al suprafeţelor de teren gol alpin şi teren cu vegetaţie forestieră ,ale cocetaşilor în funcţie de numărul de întregi.

Dividendele pot fi obţinute numai de cei care sunt membri ai obştilor.

Prin tabelele de reînfiinţare a obştilor au fost stabiliţi atât membri obştilor cât şi drepturile fiecăruia.

Astfel în mod corect instanţele de fond au reţinut că în prezenta cauză nu poate fi valorificat inscrisul autentificat sub nr.1416/1890 ,atâta timp cât în tabelele cu membri ai obştii figurează moştenitorii vânzătoarei L. M. iar reclamanţii nu au solicitat şi înlăturarea  lor din tabele după  constatarea lipsei calităţii de persoane îndreptăţite, într-un litigiu în contradictoriu cu aceştia.

În consecinţă ,Curtea constată că în mod corect instanţele de fond au reţinut că atâta timp cât moştenitorii autoarei vânzătoare M. L. sunt membri ai obştii ca succesori ai acesteia ,reclamanţilor nu li se poate stabili calitatea de creditori ai dividendelor solicitate.

Urmare a acestei situaţii , se constată că dispoziţiile art.1478 Cod Civil sunt aplicabile în cauză,astfel cum au reţinut şi instanţele de fond , plata făcută conform evidenţelor pârâtelor fiind valabilă .

Astfel faţă de obiectul cauzei (plată dividende) ,Curtea constată că în mod corect instanţele de fond  au verificat calitatea reclamanţilor de creditori având în vedere tabelele cu menţiuni referitoare la  membrii obştii şi la drepturile fiecăruia ,criticile din recurs referitoare la nesoluţionarea  fondului fiind neîntemeiate.

Faţă de toate aceste considerente ,în baza art.496 cod procedură civilă recursul formulat urmează a fi respins.ca nefondat