Acţiune în constatarea dreptului de administrare asupra unui bun din domeniul public al statului. Respingere

Sentinţă civilă *** din 13.06.2018


„Prin acţiunea în contencios administrativ înregistrată iniţial la data de ZZ.LL.2016 la Judecătoria Satu Mare sub dosar nr. .../296/2016, reclamantul R a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa în cauză:

- să se constate că are un drept de administrare asupra imobilului (construcţie şi terenul aferent situată în ..., str. ... nr. ..., în temeiul prevederilor Anexei nr. ..., la HG nr.1705/2006, privind Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Statului Român prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1020 din 21 dec.2006, pag...., Nr. ..., Cod de clasificare ..., descrierea Tehnică: ..., vecinătăţii: proprietăţi particulare, anul dobândirii în folosinţă ..., statut juridic ...în administrare;

- radierea înscrisului existent în CF nr. ... a ..., privind dreptul de proprietate privată, naţionalizare în temeiul Adeverinţei nr. .../1975 a ..., proprietate privată potrivit încheieri de CF nr..../1975, încheiere de CF. .../2008, schimbare destinaţie prin încheiere CF nr. .../2008, deoarece o adeverinţă nu poate constitui, temei legal pentru intabularea dreptului de proprietate fiind în total dezacord cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi cu prevederile art. 112 alin.4 şi alin.5, din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- radierea actualului înscris în CF privitor la imobilul şi terenul aferent în analiză şi înscrierea dreptului de proprietate al Statului Român prin Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi dreptul de administrare al R în acord cu prevederile Anexei nr. ..., la HG. nr.1705/2006, pag. ..., nr. ..., Cod de clasificare ..., privind Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Statului prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1020 din 21 dec.2006.

- să se dispună înscrierea în Coala de Carte Funciară a ... privitor la imobilul şi terenul aferent în analiză a dreptului de proprietate a Statului Român prin Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi a dreptului de administrare în favoarea R;

- numirea de către instanţa de judecată a unui expert topografic judiciar autorizat, în acord cu prevederile art. 330-331 NCPC, care să identifice imobilul din litigiu raportat la existenţa identităţii între acesta şi datele cuprinse în Inventarul Statului Român, prevăzut în Anexa nr. ...la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006, pag. ..., Nr. ..., Cod de clasificare ... şi orice alte elemente oportune armonizării stării de fapt şi de drept în scopul parcurgerii procedurilor legale prealabile intabulării dreptului de proprietate al Statului Român prin MECS asupra imobilului şi terenului existent şi dreptul de administrare al R.

În motivare reclamantul arată faptul că este ordonator secundar de credite, entitate publică subordonată Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice ordonatorul lor principal de credite. În acest sens, arată că sunt şi prevederilor art.95 (1), din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare, text de lege pe care-l citează.

Mai arată că R are un drept de folosinţă asupra imobilului în care a funcţionat Grădiniţa ..., până în anul 1997, în mod conţinu şi public.

Învederează că R are nevoie de imobilul în analiză pentru funcţionarea I. Acest imobil a fost trecut în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului potrivit Anexei nr. ..., la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006, pag. ..., Nr. ..., având codul de clasificare ... document pe care îl anexează cererii, din care rezultă că imobilul (cu datele de identificare mai sus precizate) este în administrarea sa, motiv pentru care solicită instanţei să dispună înscrierea dreptului de administrare asupra imobilului în Cartea Funciară a Judeţului ....

Menţionează reclamantul faptul că potrivit prevederilor art.113 din Legea nr.1/2011 şi urmare textelor de lege mai sus invocate, ţinând seama de starea de fapt şi de drept existentă în speţă, solicită instanţei să observe că lipsa înscrierii în CF a dreptului lor de administrare asupra imobilului şi terenului aferent în analiză este un impediment major în atragerea fondurilor necesare administrării şi reabilitării imobilului motive pentru care solicită admiterea acţiunii şi înscrierea în CF a... a dreptului de administrare asupra construcţiei şi terenului aferent conform documentaţiei prezentate şi a motivărilor în fapt şi în drept.

Lasă la aprecierea instanţa oportunitatea introducerii în cauză a MECŞ şi ANAF prin DJFP în reprezentarea intereselor Statului Român.

În drept, invocă art.35 Cod de procedură civilă, art. 112 alin.4, şi art. 113 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, modificat prin OUG nr. 49/2014, anexa nr. 8, la HG. nr.1705/2006, pag. ..., nr. ..., Codul de clasificare: ..., privind Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Statului prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1020 din 21 dec.2006, Lege nr. 213/1998, privind bunurile proprietate public şi regimul juridic al acestora , cu modificările şi completările ulterioare, art. 330-331 NCPC, art.907, Cod Civil şi art.909, Art. 911 NCC, republicat, privind rectificarea notării în CF.

Prin Notele de şedinţă (filele 40-41), pârâtul P învederează faptul că în cauză sunt aplicabile prevederile art.166 alin.4 din Legea nr.84/1995, legea învăţământului, forma în vigoare la data adoptării HCL nr. .../ZZ.LL.2006 şi ţinând cont şi de avizul Consiliului de Administraţie al R comunicat cu adresa nr..../ZZ.LL.2006, Consiliul Local al P a aprobat trecerea grădiniţei situate în ... şi terenului aferent acesteia, din proprietatea Statului Român şi administrarea R în proprietatea publică a P şi administrarea Consiliului Local al P.

Precizează faptul că de la această dată P a dispus de bunul imobil considerându-se proprietarul acestuia.

Prin sentinţa civilă nr. .../ZZ.LL.2016 pronunţată de Judecătoria Satu Mare în dosar nr. .../296/2016, s-a admis excepţia de necompetenţă materială invocată din oficiu şi s-a dispus declinarea în favoarea Tribunalului Satu Mare a competenţei de soluţionare a cererii de chemare în judecată formulată de reclamant şi s-a trimis cauza acestei instanţe.

În urma declinării, cauza a fost înregistrată la Tribunalul Satu Mare sub dosar nr. .../296/2016, iar prin sentinţa civilă nr. .../CA/ZZ.LL.2017 s-a respins acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul R în contradictoriu cu pârâţii P şi Consiliul Local al P; fără cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recursul R şi prin decizia nr. .../CA/2017-R pronunţată în şedinţa publică din data de ZZ.LL.2017 de Curtea de Apel Oradea în dosar nr. .../296/CA/2016-R s-a admis recursul fiind casată hotărârea atacată cu trimiterea cauzei spre o nouă judecare la aceeaşi instanţă. S-a apreciat de către instanţa de recurs că este întemeiat motivul de casare de ordine publică prevăzut de art. 488 pct. 5 C.pr.civilă , întrucât prin sentinţa pronunţată au fost încălcate reguli de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii, în sensul că în faţa instanţei de fond procesul s-a judecat fără participarea Statului Român, proprietar al imobilului din litigiu, fiind astfel încălcate prevederile art. 78 C.pr.civilă.

Instanţa de recurs a stabilit în sarcina instanţei de fond din rejudecare să stabilească cadrul procesual al litigiului în conformitate cu prevederile legale.

În rejudecare, cauza a fost înregistrată la Tribunalul Satu Mare la data de ZZ.LL.2017  sub dosar nr. .../296/2016*.

Prin cererea formulată de reclamant (filele 15-16), acesta învederează faptul că îşi păstrează acţiunea în tot şi solicită totodată introducerea în cauză a MINISTERULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE, în calitate de proprietar de drept al imobilului şi terenului aferent situat în ..., aşa cum este prevăzut în HG nr.1705/2006, publicată în M.Of. nr.1020/21.12.2006, STATUL ROMÂN prin MEN, precum şi introducerea în cauză a ANAF prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, în reprezentarea intereselor STATULUI ROMÂN  aşa cum este şi recomandarea Curţii de Apel Oradea prin Deciziei civile nr. .../CA/2017-R, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal referitoare la dosarul nr. .../296/2016, trimis în rejudecare.

Precizează faptul că şi în această fază de judecată a cauzei în Cartea Funciară a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare figurează în calitate de proprietar STATUL ROMÂN prin P, înscris pe care îl consideră abuziv realizat printr-o adeverinţă şi nu în temeiul unei legi, încălcând grav prevederile art.166 alin.5 din Legea nr.84/1995, aplicabile la momentul de referinţă al speţei, prevedere legală întărită de art.122 alin.6 şi 7 şi art.113 din noua Lege a educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare.

Date fiind prevederile art. 501 alin. (1) C.pr.civilă, având în vedere dispoziţiile Deciziei civile nr. .../CA/ZZ.LL.2017 dată de Curtea de Apel Oradea, având în vedere şi art. 16 din Legea nr. 554/2004, prezenta instanţă, în vederea stabilirii cadrului procesual în conformitate cu normele legale reţinute în decizia de casare, a pus în discuţia părţilor şi a dispus introducerea în cauză a titularului dreptului de proprietate asupra imobilului în litigiu, respectiv Statul Român.

Statul Român a fost citat prin Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. 5 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.

Prin Întâmpinarea formulată (filele 49-50), pârâtul STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE învederează următoarele:

1. Bunurile care constituie obiectul cauzei sunt în proprietatea statului - domeniul public pag. ... nr. ..., ele fiind inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, titularul dreptului de proprietate al acestor bunuri este Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice;

2. Conform H.G. nr. 1705/2006 proprietar al imobilului care constituie obiectul acestui dosar este Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, administrator fiind R.

Având în vedere disp.art.11 din Legea 213/1998, reiese faptul că bunurile proprietate publică, nu pot fi în niciun caz înstrăinate, ci date în administrare, după cum s-a şi întâmplat în prezenta speţă. Şi, arată pârâtul, în niciun caz nu pot fi trecute în proprietatea privată a R chiar ca şi instituţie publică.

De aici reiese, arată pârâtul, faptul că acest act normativ este în vigoare, proprietarul imobilului este clar stabilit, adică în persoana Statului Român, şi totodată şi persoana administratorului este evidenţiata ca fiind R.

Aşadar, atâta timp cât actul normativ nu a fost anulat şi este în vigoare, arată că acesta este opozabil erga omnes, iar instanţa de judecată nu poate să depăşească atribuţiile puterii judecătoreşti şi nu poate dispune în privinţa unui imobil a cărui proprietate este stabilită ca efect al legii.

Având în vedere cele de mai sus, pârâtul arată că beneficiază de atributul de dispoziţie a dreptului de proprietate, atribut care nu a fost niciodată pierdut sau anulat, şi ca atare, orice intervenţie împotriva acestuia este nelegală şi abuzivă.

În drept, invocă dispoziţiile legale la care a făcut referire.

Prin Concluziile scrise (filele 65-66), pârâtul P învederează următoarele:

În opinia sa, speţei îi sunt aplicabile prevederile art. 166 alin. 4 din Legea nr. 84/1995 privind legea învăţământului, forma în vigoare la data adoptării Hotărârii Consiliului Local P cu nr. .../ZZ.LL.2006, text de lege pe care-l citează, şi având în vedere dispoziţiile acestuia şi ţinând cont de avizul Consiliului la Administraţie al R comunicat cu adresa nr. .../ZZ.LL.2006, Consiliul Local al P a aprobat trecerea grădiniţei situate în ..., şi terenului aferent acesteia, din proprietatea Statului Român şi administrarea R în proprietatea publică a P şi administrarea Consiliului Local al P. De la această dată P a dispus de bunul imobil, considerându-se proprietarul acestuia.

Precizează pârâtul faptul că pentru a fi admisibilă o acţiune în rectificare de carte funciară, trebuie şi fie îndeplinite cumulativ două condiţii: una pozitivă, aceea ca solicitantul rectificării să fie titularul unui drept real ce urmează a fi înscris/rectificat şi o condiţie negativa, aceea ca înscrierea deja existentă să nu fie una valabilă.

Ori, atâta vreme cât nu s-a constatat nevalabilitatea titlului în baza căruia s-a făcut înscrierea, iar solicitantul nu a făcut dovada că este titularul unui drept real, rectificarea de CF este inadmisibilă.

Consideră pârâtul faptul că cererile de înscriere şi acţiunile în justiţie întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 7/1996 indiferent de data introducerii lor trebuiesc soluţionate potrivit normelor materiale în vigoare la data încheierii actului ori, după caz, la data săvârşirii ori producerii faptului generator al dreptului supus înscrierii cu respectarea normelor procedurale în vigoare la momentul introducerii lor, astfel că prezenta cauză este guvernată de dispoziţiile  Decretului 115/1938.

Învederează că actul generator al dreptului supus înscrierii este reprezentat în cauză de Sentinţa civilă nr. .../2007, pronunţată de Judecătoria Satu Mare.

De asemenea, în conformitate cu prev.art.34 pct.3 teza I din Decretul 115/1938, rectificarea unei întabulări sau înscrieri provizorii se va cere de orice persoană interesată în cazul în care nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă ale dreptului înscris în cartea funciară. Aceste dispoziţii sunt aplicabile în temeiul art.77 din Legea 71/2011, care stipulează că înscrierile în cartea funciară efectuate în temeiul unor acte sau fapte juridice încheiate ori produse anterior intrării în vigoare a Codului Civil, vor produce efectele produse legea în vigoare la data încheierii acestor acte, ori după caz, la data săvârşirii sau producerii acestor fapte chiar dacă aceste înscrieri sunt efectuate după data intrării a codului civil. Art.35 stipulează că, rectificarea se va putea săvârşi numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti desăvârşite.

Mai arată că în conformitate cu prevederile art.33 alin.1 din Legea 7/1996, în cazul în care cuprinsul cărţii funciare nu corespunde în privinţa înscrierii cu situaţia juridică reală se poate cere rectificarea cărţii funciare în sensul radierii, îndreptării sau menţionării înscrierii oricărei operaţiuni susceptibile a face obiectul unei înscrieri în cartea funciară.

Precizează că potrivit prevederile art.34 din Legea nr.7/1996, orice persoană interesată poate cere rectificarea înscrierilor din cartea funciara dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă s-a constatat că: înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil; dreptul înscris a fost greşit calificat; nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea; înscrierea din cartea funciară nu mai este în concordanţă cu situaţia reală actuală a imobilului.

Totodată, potrivit art.37 din Decretul Lege nr.115/1938, acţiunea în rectificare bazată pe nevalabilitatea titlului îşi produce efectele şi faţă de terţele persoane care au dobândit cu bună credinţă şi prin act juridic cu titlu oneros un drept real, întemeindu-se pe cuprinsul cărţii funciare. Arată că textul instituie o normă specială care derogă de la cele două principii de fapt ce justifică menţinerea actului subsecvent în ciuda anulării actului iniţial: principiul ocrotirii bunei credinţe a subdobânditorului unui bun cu titlu oneros şi principiul asigurării stabilităţii circuitului civil. Ca atare, arată că acţiunea în rectificare prevăzută de dispoziţiile enunţate este nu este pe deplin justificată depăşindu-se termenul de 3 ani prevăzut în alineatul 2 al articolului, neputând fi invocată nici buna credinţă nici art.17 din Decretul Lege nr.115/1938 şi nici principiul asigurării raporturilor juridice consacrat de jurisprudenţa CEDO. Deci, arată că trebuie să existe o hotărâre judecătorească irevocabilă care, pe fond, să invalideze dreptul persoanei înscrise în cartea funciară.

În concluzie, atâta vreme cât nu s-a constatat nevalabilitatea titlului în baza căruia s-a făcut înscrierea, iar reclamantul nu a făcut dovada că este titularul unui drept real, arată că rectificarea de CF este inadmisibilă. Arată pârâtul faptul că nu s-a solicitat anularea actelor, ele având deplină putere, producând efecte, atestând o stare de fapt, iar înscrierea din CF a avut ca temei legal un contract care nu poate fi lipsit de efecte dacă este valabil.

Reclamantul R, depune Note de şedinţă prin care arată că îşi menţine acţiunea în tot astfel cum a fost formulată, învederând următoarele:

1. Arată faptul că P şi CONSILIUL LOCAL P vinovate fiind privind înscrisul abuziv în CF..., referitor la imobilul în analiză, nu şi-a formulat apărare în instanţa de fond şi nici ulterior, aşa cum prevede Codul de procedură civilă, astfel în prezent fiind decăzut din termenul legal de apărare.

1.1. Întăbularea imobilului în analiză situat în ..., efectuată de P la ZZ.LL.2008, este o procedură administrativă ilegală şi abuzivă ce trebuie anulată deoarece P şi Consiliul Local P invocă un presupus accept al R privind cedarea temporară a dreptului de administrare al imobilului dar nu şi Avizul MEN obligatoriu în astfel de situaţii.

1.2. Cu alte cuvinte P nu şi-a finalizat procedura necesară şi obligatorie prin Ministerul Educatei Naţionale, eludând prevederile art.166 alin.5, din Legea nr.84/1995, aplicabilă la momentul de referinţă al întăbulării contestate, prevedere legală întărită şi de art.122 alin.6 şi 7 şi art.113 din noua Lege a educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, motive pentru care Ministerul Educatei Naţionale prin HG nr.1705/2006, publicată în M.Of. nr.1020/21.12.2006, având Codul de clasificare: ...,deţine dreptul de proprietate asupra imobilului, act normativ în vigoare la momentul mistificărilor CF-ului de către P prin OCPI ..., înscris a cărui nulitate absolută consideră că trebuia să o constate prima instanţă.

1.3. În aceste condiţii, ţinând seama de inadvertenţele existente în CF în analiză mai sus menţionat, reclamantul solicită a se constata:

a) nulitatea absolută a tuturor actelor ce stau la baza întăbulării ilegale operate de Pşi Consiliul Local P cu privire la imobilul în analiză;

b) pe cale de consecinţă, admiterea acţiunea în constatare în sensul radierii din CF ...;

c) înscrierea dreptului de proprietate asupra imobilului situat în ... al Statului Român prin MEN cu drept de administrare a R pentru a restabili ordinea de drept în cauză printr-o sentinţă judecătorească în acord cu prevederile HG nr.1705/2006, publicată în M.Of. nr.1020/21.12.2006, având Codul de clasificare:  ....

1.4. De asemenea, solicită a se observa că în speţă nu există putere de lucru judecat deoarece nu există o sentinţă definitivă şi irevocabilă ci o întăbulare, ilegală în baza Dispoziţiei primarului P cu nr. ... din ZZ.LL.2008 în preambulul căreia îşi motivează procedura printr-o adresă R de renunţare la dreptul de administrare al imobilului, fără să facă dovada adresei şi a Avizul MEN în cauză. În aceste condiţii reclamantul arată că acţiunea în constatare este justificată, necesară şi oportună, motive pentru care solicită a fi admisă în tot.

2. Faţă de apărarea formulată prin întâmpinarea sa de ANAF prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare şi înregistrat la Tribunalul Satu Marea la data de ZZ.LL.2018, reclamantul arată că o consideră lacunară şi paralelă speţei faţă de care îşi exprimă dezacordul total şi pe care o găseşte limitată doar la prevederile Legii nr. 213/1998 fără să facă coroborările necesare şi obligatorii cu textele de lege invocate de R prin acţiunea introductivă prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2001 cu modificările şi completările ulterioare şi fără să aprofundeze sensul solicitării sale prin acţiunea în constatare referitor la protejarea imobilului în analiză aflat în proprietatea Statului Român prin MEN şi nu proprietatea publică locală prin P şi Consiliul Local P, cum ilegal este înscris în CF în prezent.

2.1. Cu alte cuvinte, reclamantul arată că nu solicită trecerea imobilului în analiză în altă proprietate decât a Statului Român dar prin Ministerul Educaţiei Naţionale şi nu prin P şi Consiliul Local al P, unitate administrativ teritorială care gestionează proprietatea publică locală şi nu proprietatea publică a Statului Român în acord cu prevederile HG nr.1705/2006, publicată în M.Of. nr.1020/21.12.2006, privind imobilul în analiză având Codul de clasificare: ... transmis în administrarea R şi nu aşa cum este în prezent în CF, Statului Român prin P şi Consiliul Local P.

2.2. De asemenea, arată că întăbularea imobilului în analiză situat în ..., efectuată de P la ZZ.LL.2008, este o procedură administrativă ilegală şi abuzivă ce trebuie anulată deoarece P şi Consiliul Local P invocă un presupus accept al R privind cedarea temporară a dreptului de administrare dar nu şi Avizul MEN obligatoriu în astfel de situaţii.

2.3. Cu alte cuvinte, arată că P nu şi-a finalizat procedura necesară şi obligatorie prin MEN, eludând prevederile art.166 alin.5, din Legea nr.84/1995, aplicabilă la momentul de referinţă al întăbulării contestate, prevedere legală întărită de art.122 alin.6 şi 7 şi art. 113 din noua Lege a educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

3. În opinia sa, arată reclamantul, sentinţa recurată se bazează pe interpretarea viciată a solicitării R şi a legislaţiei invocate şi aplicabilă în materie. Arată că proprietar asupra terenului şi imobilului este Statul Român dar nu este indiferent prin cine, ori cererea R exact acest aspect îl vizează, ceea ce motivează rejudecarea.

4.  Menţionează că interesul R constă în punerea în legalitate a CF conform HG. 1705/2006 în vigoare şi pentru obţinerea ulterioară a fondurilor financiare necesare reabilitării şi funcţionării în condiţii optime a depozitului de manuale şcolare în acest imobil şi respectarea normelor de drept în ceea ce priveşte legislaţia învăţământului preuniversitar de către autorităţile publice locale.

5. Arată reclamantul că aceste nuanţe procedurale şi legislative a dorit să le armonizeze prin intermediul primei instanţe de judecată obiectul esenţial al acţiunii sale constă în faptul că doreşte ca în CF SM, Statul Român în calitate de proprietar să figureze prin MEN potrivit prevederilor HG nr. 1705/2006, fiind vorba de proprietatea publică şi nu de proprietatea publică locală, motiv pentru care a iniţiat acţiunea.

În drept, invocă HG nr.1705/2006, publicată în M.Of. nr.1020/21.12.2006, art.166 alin.5, din Legea nr.84/1995; art.122 alin.6 şi 7 şi art.113 din Legea nr.1/201 l, cu modificările şi completările ulterioare; art.223 Cod procedură civilă.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

Examinând acţiunea reclamantului prin prisma motivelor de fapt şi de drept invocate de acesta, a apărărilor pârâţilor, a stării de fapt rezultate din probele administrate în cauză şi a dispoziţiilor legale aplicabile, tribunalul reţine următoarele:

Aşa cum s-a arătat, date fiind prevederile art. 501 alin. (1) C.pr.civilă, având în vedere dispoziţiile Deciziei civile nr. .../CA/ZZ.LL.2017 dată de Curtea de Apel Oradea, având în vedere şi art. 16 din Legea nr. 554/2004, în rejudecarea cauzei în fond a fost stabilit cadrul procesual al litigiului în conformitate cu normele legale reţinute în decizia de casare, prin introducerea în cauză a titularului dreptului de proprietate asupra imobilului în litigiu, respectiv Statul Român.

Statul Român a fost citat prin Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. 5 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.

Imobilul cu privire la care se poartă prezentul litigiu este situat în ... şi este înscris în Cartea Funciară nr. ... sub nr. top. .../....

Acest imobil este înscris în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Statului Român prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării, potrivit Anexei nr. ... la HG nr. 1705/2006 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 din 21.12.2006.

Prezentul litigiu este promovat de către reclamant în apărarea dreptului de proprietate publică al Statului Român, respectiv în apărarea dreptului său de administrare asupra imobilului, în contradictoriu cu pârâţii P  şi Consiliul Local al P care, în esenţă, invocă dreptul de proprietate publică al P şi dreptul de administrare al Consiliului Local al P asupra imobilului în baza art. 166 alin. 4 din Legea nr. 84/1995 privind legea învăţământului, forma în vigoare la data adoptării Hotărârii Consiliului Local P cu nr. .../ZZ.LL.2006. Aşadar, prezentul litigiu este un litigiu „...cu privire la delimitarea domeniului public al statului, judeţelor, comunelor, oraşelor sau al municipiilor...” în consens cu prevederile art. 23 din Legea nr. 213/1998, dar în limitele de investire ale instanţei de către părţi prin cererea de chemare în judecată şi apărările formulate.

Tribunalul reţine că reclamantul solicită „...Radierea înscrisului existent în CF nr. ... a ..., privind dreptul de proprietate privată, naţionalizare în temeiul Adeverinţei nr. .../1975 a P, proprietate privată potrivit încheieri de CF .../1975, Încheiere de CF .../2008, Schimbare destinaţie prin încheiere CF nr. .../2008, deoarece o adeverinţă nu poate constitui temei legal pentru întabularea dreptului de proprietate fiind în total dezacord cu prevederile Legii nr. 213/1998...”

Într-adevăr, de principiu, punctul de vedere exprimat de către reclamant ar fi în acord cu prevederile legale numai că, raportat la înscrierile de Carte Funciară nr. ..., aşa cum sunt acestea potrivit copiei colii cărţii funciare, reclamantul reţine o stare de fapt şi o evoluţie a situaţiei juridice a imobilului total eronată.

Se mai impune să precizăm că ceea ce se poate radia din cartea funciară sunt înscrierile făcute în baza unui titlu, şi nu înscrisul însuşi. Înscrisul care constituie titlul în baza căruia s-a făcut înscrierea poate fi, eventual, revocat sau anulat, după caz.

Raportat la înscrierile din Cartea Funciară nr. ..., imobilul din litigiu este înscris în foaia A (în care este descrisă proprietatea) sub nr. cadastral .../... şi după trecerea succesivă a dreptului de proprietate în patrimoniul mai multor persoane fizice de-a lungul anilor 1903-1936, ajunge în anul 1959 în proprietatea lui A.

Apoi, în anul 1975, în baza Decretului 92/1950 şi a adeverinţei nr. .../1975, imobilul proprietatea lui A de sub A+2, respectiv imobilul din litigiu trece din proprietatea persoanei fizice A în proprietatea Statului Român cu titlu naţionalizare, conform înscrierilor din foaia B (referitoare la înscrierile dreptului de proprietate şi alte drepturi reale) sub nr. B9.

Decretul 92/1950 a fost emis pentru naţionalizarea unor imobile, iar în baza art. 3 din decret imobilele naţionalizate au trecut „...în proprietatea Statului ca bunuri ale întregului popor...”. Conform art. 7 din decret „Imobilele naţionalizate prin efectul prezentului decret trec în administrarea Comitetului Provizoriu al Sfatului Popular al comunei pe al carei teritoriu se află.”, aceasta fiind raţiunea pentru care a fost emisă adeverinţa şi adresa nr. .../1975 eliberată de fostul Consiliu popular al P. Altfel spus, Tribunalul constată că în anul 1975 nu P este cel ce a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului din litigiu, ci Statul Român, iar dreptul de proprietate nu a fost dobândit în baza unei adeverinţe sau adrese, ci prin naţionalizare în baza Decretului nr. 92/1950.

Aşadar, solicitarea reclamantului formulată la pct. I.2 este netemeinică atât timp cât în anul 1975 imobilul din litigiu nu a devenit proprietatea P, ci a Statului Român.

Referitor la evoluţia ulterioară a situaţiei juridice a imobilului, instanţa reţine că în anul 1978, în baza Deciziei nr. .../1978 dată de Consiliul popular al judeţului Satu Mare, s-a întabulat dreptul de administrare al imobilului în favoarea Grădiniţei ... (înscrierea de sub B10), apoi în anul 2008 în baza declaraţiei autentice nr. .../2008 asupra terenului s-a notat faptul că este în proprietatea privată a P şi tot în acelaşi an, în baza certificatului .../2008 s-a schimbat destinaţia în clădire parter cu birouri iar în baza Dispoziţiei .../2008 a P s-a radiat B10, respectiv s-a radiat dreptul de administrare al Grădiniţie ... acordat în anul 1978 (înscrierile de sub B11 şi B12).

Din probele înscrisuri administrate de instanţă din oficiu, în baza rolului său activ,  solicitate de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare, înscrisuri care au stat la baza însrierilor de sub B11 şi B12, reies următoarele:

- prin Hotărârea de Consiliu Local al P nr. .../ZZ.LL.2006 s-a aprobat trecerea imobilului din litigiu din proprietatea Statului Român şi administrarea R în proprietatea publică a P;

- prin Dispoziţia nr. .../ZZ.LL.2008 emisă de P a fost revocată parţial Decizia fostului Consiliu Popular al Judeţului Satu Mare nr. .../1978, cu privire la transmiterea în favoarea Grădiniţei ... a dreptului de administrare operativă asupra imobilului îndiscuţie şi s-a dispus radierea acestui drept;

- prin Declaraţia nr. .../ZZ.LL.2008 autentificată de BNP ..., P declară terenul din imobilul din litigiu este proprietatea privată a P în temeiul art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991.

Or, toate aceste înscrisuri, acte administrative,  ce reprezintă titlurile juridice ce au stat la baza înscrierilor în Cartea Funciară nr. ...sub B 11 şi B12 nu au fost contestate în faţa prezentei instanţe aşa încât instanţa să verifice legalitatea lor prin prisma prevederilor art. 8 şi 9 din Legea nr. 213/1998, precum şi prin prisma prevederilor art. 166 alin. 4^1 din Legea nr. 84/24 iulie 1995 a învăţământului, republicată, în forma în vigoare la data emiterii HCL P nr. .../2006. Prezenta instanţă nu este investită cu o cerere de anulare a acestora. De asemenea, nu s-a făcut dovada contestării înscrisurilor pe o cale separată.

Cât timp actul ce stă la baza înscrierii de carte funciară nu a fost anulat, nu poate fi dispusă radierea înscrierii în cartea funciară făcută în baza acestuia.

Pe de altă parte, referitor la solicitarea reclamantului ca instanţa să constate dreptul său de administrare asupra imobilului din litigiu, tribunalul reţine că, într-adevăr, prin Anexa nr. ... a HG nr. 1.705/2006 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 din 21.12.2006, acest imobil situat în ... este înscris în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Statului Român prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi în administrarea R.

Capătul de acţiune de constatare a dreptului de administrare va fi însă respins deoarece instanţa este investită cu o acţiune în constatare, în timp ce dreptul de administrare al reclamantului este deja realizat, fiind înscris în Cartea Funciară nr. ...nr. cadastral .../...,  sub B13. Potrivt acestei înscrieri, R are întabulat dreptul de administrare asupra imobilului în baza HG nr. 525/2015, hotărâre a Guvernului României prin care potrivit art. 1 „Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare a unor bunuri imobile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Faţă de considerentele expuse, în baza art. 1,8,10,18 din Legea nr. 554/2004 şi a textelor normative enunţate în prezenta hotărâre, instanţa va respinge acţiunea reclamantului conform dispozitivului.

În baza art. 453 C.pr.civilă şi a principiului disponibilităţii părţii nu vor fi acordate cheltuieli de judecată, nefiind ocazionate în sarcina reclamantului.”