Scheme de plăţi în agricultură. Nerespectare criterii.

Sentinţă civilă *** din 18.04.2018


Prin acţiunea în contencios administrativ înregistrată la instanţă sub dosar nr. …/83/2017 şi precizată, în termenul legal, la data de ZZ.LL.2017 (filele 13-19 din dosar, vol.II), reclamanta ASOCIAŢIA R, solicită în contradictoriu cu pârâţii MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE, AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ, CENTRUL JUDEŢEAN SATU MARE şi DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR anularea Deciziei nr. …/ZZ.LL.2017 de soluţionare a contestaţiei formulate împotriva Procesului verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. …/ZZ.LL.2016 şi a Deciziei de plată nr. …/ZZ.LL.2016 cu consecinţa admiterii contestaţiei; anularea actelor/operaţiunilor administrative ce au stat la baza emiterii Deciziei de plată nr. …/ZZ.LL.2016, respectiv a actelor emise de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară si pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitară Veterinară si pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare, în activitatea de inspecţie şi control; suspendarea executării Procesului verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. …/ZZ.LL.2016 şi a Deciziei de plată nr. …/ZZ.LL.2016,  cu cheltuieli de judecată.

În motivare reclamanta arată că prin Procesul verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. …/ZZ.LL.2016, urmare a aprecierii existenţei cazului de neconformitate, s-a dispus în sarcina ei, obligaţia de plată a sumei de 7n.nnn,nn lei, reprezentând după cum urmează: FEGA SAPS – 4n.nnn,nn lei; FEGA PPABCM – 3n.nnn,nn lei; FEGA PR-nnn,nn lei.

Arată că în contextul în care în conţinutul actului de constatare nu este descrisă fapta reţinută în sarcina sa şi a cărei nesocotire, în accepţiunea legii, reprezintă un caz de neconformitate, a apreciat, inclusiv faţă de menţiunile din procesul verbal, că măsura dispusă este consecinţa valorificării controlului efectuat de ANSVSA la data de ZZ.LL.2016, a căror concluzii sunt redate în conţinutul Fişei de inspecţie nr. …/ZZ.LL.2016.

Învederează reclamanta faptul că prin contestaţia formulată, înregistrată la intimată sub nr. …/ZZ.LL.2017, a invocat critici de nelegalitate ce ţin de modul neconform de apreciere a inspectorilor din cadrul ANSVSA faţă de faptele constatate şi faţă de lipsa fundamentului legal în aprecierea existenţei unui caz de neconformitate faţă de care s-ar impune aplicarea unei sancţiuni administrative.

Contestaţia pe care a formulat-o a fost soluţionată cu respingere, prin Decizia nr. …/ZZ.LL.2017, intimata refuzând efectiv să analizeze aspectele de nelegalitate pe care le-a invocat prin contestaţia formulată, motivându-şi soluţia dată în procedura administrativ jurisdicţională printr-o înşiruire de norme care reglementează în materia identificării şi înregistrării animalelor şi a competenţei intimatei de a efectua un supracontrol în acest domeniu.

Dat fiind că în procedura administrativ jurisdicţională a avut parte doar de o aparentă dispută faţă de argumentele prezentate în susţinerea aspectelor de nelegalitate pe care le-a identificat reclamanta, precizează că instanţa de judecată, faţă de faptul că a fost privată de un grad de jurisdicţie, va trebui să analizeze inclusiv aspectele semnalate de ea în contestaţia înaintată şi care vizează implicit nelegalitatea deciziei de soluţionare a contestaţiei, a procesului verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare şi a Deciziei de plată nr. …/ZZ.LL.2016.

Arată că aşa cum rezultă din conţinutul Procesului verbal, echipa de control desemnată de intimată, în urma controlului efectuat în perioada septembrie - octombrie 2016, a analizat conţinutul documentaţiei întocmite faţă de cererea de plată înaintată şi, în valorificarea, conţinutului Raportului de control întocmit de ANSVSA, a Deciziilor de plată nr. …/ZZ.LL.2015; nr. …/ZZ.LL.2016; nr. …/ZZ.LL.2016 şi nr. …/ZZ.LL.2016, a apreciat nevoia aplicării unei reduceri liniare prin stabilirea unei obligaţi de plată în cuantum de 7n.nnn,nn lei.

Astfel, arată că activitatea de verificare, în realitate, a constat doar în implementarea efectivă a concluziilor rapoartelor de control întocmite de A.MS/V.S.A. şi astfel, faţă de aceste constatări s-a considerat existenţa cazului de nerespectare a ecocondiţionalităţii şi implicit nevoia aplicării unor sancţiuni în procent de 15%, concretizată prin obligaţia de plată a sumei de 7n.nnn,nn lei.

Învederează reclamanta faptul că inspectorii din cadrul Autorităţii Sanitar Veterinare şi Pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare, în urma controalelor efectuate la domiciliul personal a doi dintre membrii asociaţiei, au întocmit Fişa de inspecţie nr. …/ZZ.LL.2016 şi Fişa de inspecţie nr. …/ZZ.LL.2016, cu anexele la acestea, acte constatatoare din care rezultă următoarea stare de fapt:

► În urma controlului efectuat în data de ZZ.LL.2016, la gospodăria unuia din membrii asociaţiei, respectiv dl.A, finalizat cu întocmirea Fişei de inspecţie nr. …/ZZ.LL.2016, inspectorii A.N.S.V.S.A., au valorificat următoarele aspecte:

Efective de animale

- numărul de animale înregistrate în exploataţie în perioada 18.03.2015 - 18.03.2016 (raport "registru exploataţie" din BND) - 378 buc. OVINE

- numărul de animale existente la data inspecţiei - 261 buc.

- conform registrului de exploataţie - 261 buc.

- conform Bazei Naţionale de Date - 261 buc;

- numărul de animale verificate în exploataţie - 261 buc.

Registru de exploataţie

- numărul de animale intrate în exploataţie în perioada inspectată, identificate prin formular, scriptic sau electronic - 280 buc. ovine; prin formular/document de mişcare/certificat Traces - 98 buc. Ovine;

- numărul de animale ieşite din exploataţie în perioada inspectată prin formular/document de mişcare/certificat TRACES - 260 buc; prin formular scriptic sau electronic de declarare eveniment (total) - 2 buc. Ovine; Sacrificate pentru consum propriu - 2 buc. ovine.

Identificare animale

-  animale care şi-au pierdut mijlocul/mijloacele de identificare în perioada 18.03.2015 -18.03.2016:

o 1 mijloc (crotatiu) -3 buc.ovine

o 2 mijloace (crotalii) - O buc. ovine.

- număr de crotalii şi paşapoarte predate medicului veterinar de liberă practică împuternicit/MVO pentru animale sacrificate pentru consum propriu, dispărute sau moarte în perioada 18.03.2015- 18.03.2016-2 buc.ovine.

Concluzii/Observaţii.

-  Trei cap.ovine. Au o singură crotatie …; …;…; pentru care se va cere duplicat. Cele 2 suine au fost sacrificate dar nu a fost scăzut din 180 de miei neînmatriculaţi sub vârsta de înmatriculare. BND.

Măsuri dispuse şi data remedierii

- Se va cere duplicat pentru crotatiile pierdute în termen de 1 lună.

Restricţii impuse

- Fără restricţii.

Sancţiuni aplicate

FĂRĂ SANCŢIUNI.

> În urma controlului efectuat în data de ZZ.LL.2016, la gospodăria unuia din membrii asociaţiei, respectiv dl. B, faţă de care a fost întocmită Fişa de inspecţie nr. …/ZZ.LL.2016, au fost constatate următoarele:

Efective de animale

- numărul de animate înregistrate în exploataţie în perioada 13.04.2015 — 13.04.2016 (raport "registru exploataţie” din BND)-2 buc. Bovine şi 192 buc.ovine;

- numărul de animale existente fizic în exploataţie - 4 buc. bovine şi 169 buc. ovine;

- conform registrului de exploataţie - 4 buc. bovine şi 169 buc. ovine;

- conform Bazei Naţionale de Date - 4 buc. bovine şi 174 buc ovine;

- numărul de animale verificate în exploataţie - 4 bac. bovine şi 169 buc. ovine.

Registru de exploataţie

- numărul de animale intrate în exploataţie în perioada inspectată, identificate prin formular, scriptic sau electronic - 2 buc. bovine şi 184 buc.ovine; prin formular/document de mişcare/certificat Traces - 8 buc. ovine;

- numărul de animale ieşite din exploataţie în perioada inspectată prin formular/document de mişcare/certificat TRACES - 3 buc. bovine şi 79 buc. ovine;

Identificare animale

- animale care şi-au pierdut mijlocul/mijloacele de identificare în perioada 13.04.2015 -13.04.2016:

o 1 mijloc (crotatiu) -7 buc. ovine

o 2 mijloace (crotalii) - O buc. ovine.

Sancţiuni aplicate

FĂRĂ SANCŢIUNI.

Aşa cum a învederat, arată reclamanta, aspectele redate în conţinutul cele două Fişe de control şi care în accepţiunea intimatei se identifică cu existenţa unui caz de nereguli, au fost constatate ca urmare a controlului efectuat la domiciliul personal a doi dintre cei 20 de membrii ai subscrisei, inspectorii A.N.S.V.S.A. valorificând aspecte semnalate la specii de animale faţă de care ea nu a beneficiat de plăţi în cadrul schemelor de sprijin faţă de care a primit finanţare prin cererea de plată nr. SM-….

Arată că această susţinere este dovedită cu raportul de control A.N.S.V.S.A. SMR …, act din conţinutul căruia rezultă faptul că inspectorii au verificat 2 proprietari de animale, membri ai asociaţiei, iar animalele verificate sunt din specia suinelor, bovinelor şi porcinelor. Astfel, cu toate că nu a depus cerere privind acordarea de sprijin financiar în cadrul schemei de sprijin pentru categoria suinelor şi bovinelor, raportul inspectorilor vizează inclusiv această specie de animale, influenţând astfel nevoia aplicării unor sancţiuni, urmare a aprecierii nerespectării ecocondiţionalităţii.

În continuare reclamanta solicită a se vedea în acest sens faptul că în conţinutul Raportului de control ANSVSA SMR …, procentul stabilit pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii se prezintă conform tabelului din petit.

Raportul de control, reiterează reclamanta, prezintă concluzii cu privire la un efectiv de animale de 435 buc, animale, a celor doi fermieri - membrii ai asociaţiei, deşi efectivul de animale declarat de asociaţie, cel faţă de care a primit finanţarea în cadrul schemei de sprijin este de 1,760 buc. ovine. Alături de aceste aspecte, reclamanta arată că se impune a se considera inclusiv faptul că exploataţiile verificate identificate de inspectorii A.N.S.V.S.A. prin card exploataţie RO … (A) şi RO … (B), au declarat în vederea beneficiului plăţilor acordate în cadrul schemei de sprijin un efectiv de animale mai mic decât cel verificat de către inspectorii A.N.S.V.S.A. şi faţă de care a fost aplicată sancţiunea.

Ca atare, reclamanta precizează faptul că activitatea de verificare trebuia să se limiteze strict la numărul de animale faţă de care a fost depusă cererea de plată, respectiv 111 buc. în ceea ce priveşte "exploataţia" RO … şi 243 buc. în ceea ce priveşte "exploataţia" RO … şi nu cum în mod eronat au considerat inspectorii A.N.S.V.S.A.

Precizează că în condiţiile în care beneficiara plăţilor efectuate în cadrul schemei de sprijin este Asociaţia R, procentul aferent neconformităţilor identificate de A.N.S.V.S.A. trebuia raportat la efectivul de animale declarat şi faţă de care a fost depusă cererea de plată nr. …, respectiv la 1.760 buc. ovine şi nu la efectivul de 435 buc. ovine identificate în cele două exploataţii din cele 20 de exploataţii ale asociaţiei.

Astfel, în condiţiile în care se va aprecia că există neconformitate, cu toate că doar una buc. crotalie a fost identificată lipsă, reclamanta arată că trebuie să se ţină cont de faptul că numărul de animale cu neconformităţi este de 10 buc. ovine din totalul de 1.760 buc. faţă de care a avut beneficiul de plată în cadrul schemei de sprijin, ceea ce înseamnă că, aplicând prevederile art. 17 alin.1 din Ordinul 476/2016, rezultă: 10 x 100 : 1.760 - 0,57%. Cu alte cuvinte, mergând la prevederile art.17 alin.3 lit.b din Ordinul nr.476/2016, procentul de reducere putea fi de cel mult 0,57% şi nu de 15% cum în mod eronat a stabilit A.P.I.A.

Ca atare, chiar şi în măsura în care, faţă de aprecierea existenţei unor neconformităţi, procesul verbal se impune a fi anulat în contextul în care acesta reprezintă titlu de creanţă faţă de un procent de 15% şi nu de 0,57 % cum ar fi corect din perspectiva prevederilor art. 17 alin.3 lit.b din Ordinul 476/2016.

Arată că nelegalitatea măsurii dispuse de intimată se impune a fi apreciată inclusiv faţă de faptul că au fost încălcate prevederile Ordinului nr.1828/2011, potrivit cărora, în cazul în care neconformităţile se referă la mai mult de 3 animale, fără a depăşi 10% din efectiv, cuantumul sprijinului nu se reduce cu 15%, cum greşit s-a procedat, ci cu un procentaj în care se va ţine cont de faptul că asociaţia nu se află în situaţia repetării unei astfel de neconformităţi, respectiv prin stabilirea raportului dintre numărul de animale găsit cu neconformităţi şi efectivul de animale determinat.

Practic reclamanta se află în situaţia aplicării unei sancţiune administrative extinse pe o eroare de identificare a efectivului de animale faţă de care a fost depusa cererea de plată. Potrivit art.30 din Regulamentul 640/2014 animalele prezente în exploataţie sunt considerate determinate numai dacă sunt identificate în cererea de ajutor sau în cererea de plată.

Alături de aspectele mai sus arătate, reclamanta precizează faptul că în prezenta cauză trebuie valorificat şi aspectul conform căruia, inspectorii A.N.S.V.S.A. nu au verificat dacă, cu privire la acelaşi efectiv de animale, conform evidenţelor proprii ale agentului constatator, au mai fost identificate neconformităţi, identificate cu ocazia unui control efectuat anterior, ca astfel să fie respectată cerinţa legii privind constatarea aceloraşi neconformităţi, pe parcursul a două controale, efectuate în decurs de 24 de luni.

În cazul de faţă, reclamanta învederează că nu poate fi reţinută existenţa cazului de neconformitate în contextul în care cele două controale vizează exploataţii şi efective de animale distincte, astfel că nu se poate aprecia că a fost respectată cerinţa legii.

Arată reclamanta faptul că la fel de relevante în prezenta cauză în susţinerea cazului de nelegalitate ale actelor emise de intimată, sunt şi prevederile art.31 din acelaşi Regulament, prin care legiuitorul statuează faptul că, dacă neconformităţile constatate nu depăşesc 10% din efectiv, schema de ajutoare pentru animale se diminuează cu procentul rezultat din împărţirea la numărul animalelor rămase determinate a numărului de animale neconforme, ceea ce nu s-ar realizat.

Menţionează că din perspectiva prevederilor art.39 din Regulament, în măsura în care se poate aprecia că asociaţiei îi este imputabilă existenţa unui caz de nereguli, este evident că suntem în situaţia în care rezultatul unei acţiuni sau omisiuni nu este generat de existenţa unui caz de omisiune, ci a unui caz de neglijenţă şi astfel, reducerea aplicată putea fi de cel mult 3% din cuantumul total rezultat din plăţile şi primele anuale menţionate la art.92 din Regulamentul 1306/2013 şi nicidecum de 15% cum a dispus intimata.

Faţă de toate aceste aspecte, reclamanta solicită a se considera caracterul fondat al cererii formulate şi, pe cale de consecinţă, să se dispună în sensul petitului formulat.

În drept, invocă dispoziţiile art.204 Cod de procedură civilă.

Prin Întâmpinarea formulată (filele 91-108 din dosar vol.I), pârâtul MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE – AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ CENTRUL JUDEŢEAN SATU MARE solicită respingerea acţiunii reclamantei, ca netemeinică şi nelegală, având în vedere următoarele:

În fapt, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, reclamanta a depus la A.P.I.A - Centrul Judeţean Satu Mare, cererea de sprijin nr.SM …/ZZ.LL.2015 pentru următoarele scheme de plăţi: SAPS - nnn,nn ha; ANTI; Plata redistributivă - nnn,nn ha; Plată pentru practice agricole benefice pentru clima şi mediu - nnn,nn ha.

În continuare, pârâtul face referire la dispoziţiile art.1, alin.2 şi 3, art.7 din OUG nr.3/2015 şi arată că pentru a beneficia de sprijin pentru schemele de plăţi directe în baza cererii unice de plată, reclamanta avea obligaţia să îndeplinească condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de Ordonanţă de Urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, condiţiile impuse de Ordinul M.A.D.R., M.M.A.P., A.N.S.V.S.A. nr. 352, 636, 54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocoudiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, precum şi toată legislaţia comunitară şi naţională în vigoare aplicabilă schemelor de plăţi directe.

Întrucât, condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute pentru schemele de plăţi directe sunt extrem de numeroase, pârâtul prezintă în continuare numai condiţiile generale de eligibilitate şi cerinţele de ecocondiţionalitate pe care reclamanta avea obligaţia să le respecte pe întreaga perioadă a anului de cerere, respectiv art.8 din OUG nr.3/2015 şi art.3-6 din Ordinul nr.352/2015 (texte de lege pe care le citează), arătând că o condiţie esenţială pe care statul român trebuie să o îndeplinească pentru a putea absorbi fondurile, este crearea unui sistem care să asigure administrarea şi controlul riguros al cererilor de plată ale fermierilor. Acesta este Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), iar crearea, implementarea şi gestionarea lui intră în atribuţiile Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) - art.3l lit. m) din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare.

Învederează că „Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS)" - instrument tehnic de gestionare şi control, creat pentru administrarea şi controlul cererilor unice de plată depuse de fermieri, care se aplică schemelor de plăţi, în conformitate cu prevederile art.67, alin.(l) din Regulamentul CE nr.1306/2013 cu modificări şi completări ulterioare. Elementele componente conform art.68 din regulamentul menţionat sunt: o bază de date electronică, un sistem de identificare a parcelelor agricole (LPIS-GIS), cereri de ajutor, un sistem integrat de control, un sistem unic de înregistrare a fiecărui beneficiar care depune o cerere de ajutor.

Mai arată că prin sistemul IACS sunt gestionate: schemele de plăţi directe (schema de plată unică pe suprafaţa; plata redistributivă; plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu; plata pentru tinerii fermieri; schema de sprijin cuplat; schema simplificată pentru micii fermieri, precum şi ajutoarele naţionale tranzitorii.

De asemenea, Sistemul Integrat de Administrare şi Control este format dintr-un ansamblu de componente reunind personal, proceduri, tehnica de calcul şi telecomunicaţii în vederea gestionării cererilor de plată depuse de fermieri şl verificării corectitudinii Informaţiilor declarate de aceştia - art.2, lit.w) din Ordinul 619/2015.

Arată că de la înregistrare şi până la autorizare sunt introduse în sistem toate datele ce au legătură cu cererea depusă: declaraţia de suprafaţă, modificările de suprafaţă, retragerile de suprafaţă, datele din rapoartele de control în tocmite de instituţie şi de instituţii ale statului cu care APIA are acorduri de delegare., etc. În urma procesării şi verificării acestor date, se stabilesc drepturile la plată, reducerile excluderile de la plată precum şi sancţiunile aplicate.

Astfel, arată că reclamanta a depus la A.P.I.A - Centrul Judeţean Satu Mare pentru campania anului 2015, cerere unică de plată 2015 - IPA Online nr.SM …/ZZ.LL.2015 pentru următoarele scheme de plăţi: SAPS - nnn,nn ha; Plata redistributivă - nnn,nn ha; Plată pentru practice agricole benefice pentru clima şi mediu - nnn,nn ha, potrivit Declaraţiilor anexă la cerere şi însoţită de documentele necesare accesării acestor forme de sprijin.

Odată cu depunerea cererii unice de plată - 2015 şi a documentelor anexate reclamantul a digitizat în sistem parcelele agricole utilizate, şi a semnat de luare la cunoştinţă formularele: V. 1 Angajamente şi Declaraţii , V.2 l Angajamente şi Declaraţii - Cerinţe de Ecocondiţionalitate, prin care s-a obligat la respectarea angajamentelor asumate precum şi la respectarea normelor de ecocondiţionalitate reglementate prin legislaţia naţională.

Totodată, arată că reprezentantul legal al asociaţiei a depus la dosarul cererii unice de plată, hotărârea adunării generale al membrilor asociaţiei, document prevăzut la art.7 din OUG nr.3/20015 din care rezultă că fiecare membru al asociaţiei a luat la cunoştinţă pe baza de semnătură respectarea legislaţiei cu privire la sprijinul solicitat.

Ca urmare a cererii înregistrate de către reclamantă, funcţionarul APIA din cadrul Centrului Judeţean Satu Mare, responsabil de gestionarea dosarului a procedat la operarea în baza de date IACS a datelor cuprinse în solicitarea de plată în vederea prelucrării şi verificării lor.

Precizează pârâtul faptul că în urma introducerii şi procesării în sistem a tuturor datelor din cerere, a importării în sistem a dalelor din rapoartele de control în tocmite de ANSVA, precum şi în urma efectuării tuturor controalelor administrative care au ca scop identificarea de nereguli ca urmare a controalelor efectuate pentru verificarea condiţiilor de eligibilitate, a respectării cerinţelor şi standardelor relevante pentru ecocondiţionalitate, conform art.24 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.809/2014; etc. au fost generate de sistem:

- Decizia de plată în avans nr. …/ZZ.LL.2015 prin care s-a stabilit reclamantei suma de plată în avans de 1nnnnn.nn lei, pentru plata unica pe suprafaţă (SAPS);

- Decizia de plată nr. …/ZZ.LL.2016 prin care s-a stabilit reclamantei restul de plată pentru schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS) de 8n.nnn,nn lei şi plata redistributivă de n.nnn,nn lei;

- Decizia de plata nr. …/ZZ.LL.2016 prin care s-a stabilit reclamantei plata pentru practici agricole benefice pentru clima şi mediu de nnn.nnn,n lei;

- Decizia de plată nr. …/ZZ.LL.2017 prin care s-au stabilit reclamantei sancţiunii în procent de 15% din valoarea totală acordată pentru plăţile directe pe suprafaţă (SAPS), plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu.

Învederează că potrivit art.II din deciziei de plată nr. …/ZZ.LL.2017, reclamantei i-au fost aplicate sancţiuni în procent de 15% din valoarea totală acordată pentru plăţile directe pe suprafaţă (SAPS), plata redistributivă şi plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu.

De asemenea, sancţiunile au fost aplicate în conformitate cu art. 39 şi art. 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, art. 99 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013  şi a Ordinului comun MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/201 datorita nerespectării cerinţelor de ecocondiţionalitate, în materie de gestionare-SMR(6-8), fiind fundamentate pe actele de control emise de A.N.S.V.S.A - D.S.V.A Satu Mare.

Precizează că aplicarea procentului de 100% este rezultatul datelor consemnate în actele întocmite de către A.N.S.V.S.A - D.S.V.A Satu Mare şi procesate în sistemul de date informatic al instituţiei, motiv pentru care Apia Centrul Judeţean Satu Mare nu se poate exprima potrivit competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin Legea de organizare şi funcţionare, asupra neconformităţilor care au condus la stabilirea procentului de sancţiuni, neconformităţi asupra căruia reclamanta susţine că a refuzat să le analizeze în urma contestaţiei depuse împotriva procesului verbal de constatare şi stabilirea creanţelor bugetare nr. …/ZZ.LL.2016

Arată că APIA Centrul Judeţean Satu Mare a importat în sistem în baza acordului de delegare „APIA/ANSVSA nr. …/…/2014 privind verificarea respectării de către agricultori a cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR … şi SMR …), şi a cerinţelor minime şi specifice pentru măsurile de agromediu" toate neconformităţile în materie de ecocondiţionalitate constatate la cei doi membri ai asociaţiei, respectiv la exploataţia domnului A - RO … şi la exploataţia dl. B - RO …., după care sistemul informatic pe baza formulelor de calcul din aplicaţie a stabilit valoarea sancţiunilor potrivit art.II din Decizia de plată nr. …/ZZ.LL.2017.

Mai arată că sancţiunile au fost stabilite în conformitate cu Anexa 5 - Sistemului de sancţiuni pentru ecocondiţionalitale din Ordinul nr.1828/2015 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 10 "Plăţi pentru agromediu şi climă”, 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice", prevăzute în PNDR 2014-2020, şi pentru măsura 214 "Plăţi de agromediu", prevăzută în PNDR 2007-2013 şi dispoziţiile art. 3-6 din Ordinul 352/2015, pentru nerespectarea cerinţelor de ecocondiţionalitate, în materie de gestionare - SMR 6-8 în mod repetat.

Menţionează că prima nerespectare a cerinţelor de ecocondiţionalitate a fost constatată pentru prima dată în anul de cerere 2013, reclamanta fiind sancţionată cu 5 % pentru Tipul de neconformitate „neglijenţă", urmând ca această nerespectare să se constate să se repete mai apoi şi în această campanie (2015), astfel încât potrivit anexei nr.5 la Ordinului nr.1828/2015, reclamanta s-a încadrat la tipul de neconformitate repetiţie, fiindu-i stabilite sancţiunii de 15%.

Învederează pârâtul faptul că potrivit anexei nr.5 la Ordinul nr.1828/2015, sistemul de sancţiuni administrative pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţile constatale:

- neglijenţa presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă fermierului i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite, alte sancţiuni administrative, şi se datorează acţiunii neintenţionate a fermierului de nerespectare a unei norme de ecocondiţionalitate;

- repetiţia presupune nerespectarea aceleiaşi cerinţe sau a aceluiaşi standard, în cazul în care acestea se constată de mai multe ori în cursul unei perioade de 3 ani calendaristici consecutivi, în condiţiile în care beneficiarul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare şi a avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia anterioară de neconformitate;

Nerespectarea datorată neglijenţei - Dacă nerespectarea se datorează neglijenţei unui fermier, sancţiunea administrativă calculată la suma totală este de 3% din suma totală. Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control, se decide să se reducă acest procent la 1% sau să crească până la 5% din suma totală sau să nu se aplice nicio sancţiune în cazul în care dispoziţia normei referitoare la cerinţa sau standardul în cauză lasă o marjă de toleranţă în limitele căreia nu trebuie luat în considerare un caz de neconformitate constatat.

Precizează că dacă au fost stabilite nereguli repetate, cu excepţia celor considerate intenţionate, sancţiunea administrativă stabilită în cazul primei nerespectări repetate a aceleiaşi neconformităţi se triplează. În cazul repetiţiilor viitoare ale aceleiaşi nereguli, rezultatul reducerii fixate pentru repetarea precedentă se va înmulţi de fiecare dată cu trei. Reducerea maximă nu va depăşi 15% din suma totală a plăţilor legate de schema/măsura/ajutorul/sprijinul solicitat.

Sancţiuni administrative pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii - în cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi neglijenţă situaţia în care în rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani nu apare acea condiţie ca fiind neconformă.

Arată că în cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi repetiţie situaţia în care în cel puţin unul dintre rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani apare aceea condiţie ca fiind neconformă.

Raportându-se la aceste definiţii şi având în vedere cele mai sus menţionate, pârâtul consideră că această repetiţie se justifică în condiţiile în care prima nerespectare a cerinţelor de ecocondiţionalitate, în materie de gestionare - SMR … a fost constatată în cererea depusă pentru anul 2013, urmând ca această nerespectare să se constate, să se repete mal apoi şi în cererea pentru anul 2015, reclamanta fiind înştiinţată despre nerespectarea cerinţelor de ecocondiţionalitate, în materie de gestionare - SM R ...

Învederează pârâtul că potrivit sistemului de sancţiuni pentru ecocondiţionalitate aplicabil măsurilor 10 "Plăţi pentru agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" compensatorii de dezvoltare rurală prevăzute în PNDR 2014 - 2020 şi pentru măsura 214 "Plăţi de agromediu" - angajamente în derulare din programarea 2007 - 2013, precum şi schemelor de sprijin pe suprafaţă (schema de plată unică pe suprafaţă - SAPS, ajutoare naţionale tranzitorii - ANT, pentru culturile amplasate în teren arabil, în pentru fibră, cânepă pentru fibră, hamei, tutun, sfecla de zahăr, schema de plată separată pentru zahăr, precum şi schema de sprijin pentru orez din zone defavorizate, altele decât zona montană), sistemul de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate se aplică beneficiarilor măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală prevăzute în PNDR 2014 - 2020 (măsura 10 - Apromediu şi climă, măsura 11 - Agricultura ecologică şi măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice), măsurii 214 "Plaţi de agromediu" - angajamente în derulare din programarea 2007 – 2013, precum şi schemelor de plăţi directe (schema de plată unică pe suprafaţă – SAPS, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plata pentru tinerii fermieri, schema de sprijin cuplat, schema simplificată pentru micii fermieri) şi ajutoare naţionale tranzitorii - ANT pentru culturile amplasate în teren arabil, în pentru fibra, cânepă pentru fibră, hamei, tutun, sfecla de zahăr, schema de plată separată pentru zahăr, precum şi schema de sprijin pentru orez din zone defavorizate, altele decât zona montană şi care se acordă în domeniul vegetal şi zootehnic în limita prevederilor bugetare anuale alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care au depus cereri unice de plată pentru anul 2015.

Arată că potrivit art.93 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr.1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.709/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr.1.290/2005 şi (CE) nr.485/2008 ale Consiliului, ecocondiţionalitatea cuprinde cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) şi standardele privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC).

Având în vedere cele mai sus menţionate şi ţinând cont de dispoziţiile Ordinului de sancţiunii nr. 1.828 2015, reclamanta a fost sancţionată pentru nerespectarea cerinţelor legale în materie de gestionare deoarece suprafeţele de teren solicitate de asociaţie sunt utilizate de toţi membrii declaraţi în lista nominală a utilizatorilor de pajişti depusă de asociaţie, aceşti membri asigurând şi încărcătura cu animale pe suprafaţa solicitată potrivit reglementărilor în vigoare, în cadrul cererii unice, drept pentru care afirmaţia reclamantei cu privire la „nu poate fi reţinută existenţa cazului de neconformitate în contextul în care cele două controale vizează exploataţii şi efective de animale distincte, nu se justifică".

În ceea ce priveşte prevederile art.17 din Ordinul 476/2016 şi a art.30 din Regulamentul (CE) nr. 640/2014, pârâtul menţionează faptul că aceste articole nu sunt aplicabile speţei întrucât fac referire la schemele de plată în sector zootehnic pe care asociaţia nu le-a solicitat prin cererea unică de plată şi prin urmare toate menţiunile reclamantei cu privire la modul de calcul al procentului de reducere stabilit de aceasta, nu se justifică.

Pentru toate aceste motive, pârâtul consideră că nu au fost încălcate prevederile Ordinului nr.1828/2015 aşa cum susţine reclamanta, deoarece Asociaţia se afla în situaţia de nerespectare a condiţiilor legale în materie de gestionare a doua oară, ceea ce înseamnă "prima repetiţie", iar sancţiunea pentru prima repetiţie cu gravitate "mare" (procentul de nerespectare este 100% conform tabel 2 (din petit) - Criterii de gravitate - nivel şi descriere pentru SMR la nivel de parcelă/exploataţie care se determină prin raportarea suprafeţei/animalelor neconforme la suprafaţa determinată/animalele verificate din ordin) este de 15% (conform tabel l (din petit) - Sancţiunile administrative pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii: Neglijenţă + Limitare la fermă + Mare + Nepermanentă).

Precizează pârâtul faptul că după emiterea deciziilor de plată în avans nr. …/ZZ.LL.2015; deciziei de plată nr. …/ZZ.LL.2016 şi deciziei de plată nr. …/ZZ.LL.2016, în care au fost stabilite drepturile de plată şi sancţiunile pentru plăţile directe solicitate, a avut loc în sistem ultimul control administrativ care a avut ca scop verificarea corectitudinii plăţilor acordate şi sancţiunilor stabilite. Astfel a fost emisă decizia de plată …/ZZ.LL.2016, în care restul de plată a fost de 0 lei faţă de asociaţia reclamantă, în cuprinsul acesteia fiind prezentat istoricul tuturor drepturilor şi sancţiunilor stabilite în sarcina reclamantei prin deciziile emise anterior: decizia de plată în avans nr. …/ZZ.LL.2015; decizia de plată nr. …/ZZ.LL.2016; decizia de plată nr. …/ZZ.LL.2016.

Împotriva deciziilor de plată mai sus menţionate reclamanta nu a depus contestaţie potrivit articolului IV, ceea ce presupune că reclamanta a fost de acord cu suma acordată şi sancţiunile stabilite.

De asemenea, întrucât reclamantei i-au fost stabilite şi acordate plăţi pentru schemele de plăţi directe înainte de a fi importate în sistem rapoartele întocmite de ANSVSA, mai exact înainte de aplicarea sancţiunilor, s-a impus recuperarea sumei acordate în mod necuvenit în baza dispoziţiilor art.7, astfel fiind emisă din sistem nota de fundamentare nr. …/ZZ.LL.2016, după care o echipă constituită din cadrul A.P.I.A.- Centrul Local Satu Mare, a procedat, în baza împuternicirii nr. …/ZZ.LL.2015 emise de Directorul A.P.I.A.- CJ Satu Mare, la o analiză documentară ce a avut drept scop individualizarea obligaţiei de plată sub forma unui titlu de creanţă, ca urmare a nerespectării legalităţii, conformităţii şi regularităţii obţinerii şi utilizării fondurilor europene şi a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

Arată că după finalizarea tuturor etapelor procedurale, s-a încheiat de către echipa de verificare în termen de 90 zile de la data emiterii Notei de fundamentare, Procesul verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. … /ZZ.LL.2016 pentru suma de 7n.nnn,nn lei.

Precizează că motivul de fapt care a stat la baza întocmirii procesului verbal consta în stabilirea de sume necuvenite în sarcina reclamantei în cuantum de 7n.nnn,nn lei, ca urmare a importării în sistem a neconformităţilor în materie de ecocondiţionalitate constatate la cei doi membri ai asociaţiei, respectiv la exploataţi a domnului A - RO … şi la exploatata dl.B- RO …, membrii în asociaţia care a depus Cererea unică de plată 2015 - IPA Online nr.SM …/ZZ.LL.2015.

Învederează că suma de recuperat în cuantum de 7n.nnn,nn lei este suma calculată de sistem pe baza formulelor de calcul din aplicaţie, la stabilirea căruia s-a avut în vedere datele declarate de fermier în raport cu datele consemnate în actele întocmite de către A.N.S.V.S.A - D.S.V.A Satu Mare şi sumele acordate în baza deciziile de plată emise: Decizia de plată în avans nr. …/ZZ.LL.AA; Decizia de plată nr. …/ZZ.LL.AA; Decizia de plată nr. …/ZZ.LL.2016.

De asemenea, împotriva Procesului verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. …/ZZ.LL.2016 reclamanta a depus contestaţie motivată pe critici de nelegalitate ce ţin de modul neconform de apreciere a inspectorilor din cadrul ANSVA faţă de faptele constatate şi faţă de lipsa fundamentului legal în aprecierea existenţei unui caz de neconformitate faţă de care s-ar impune aplicarea unei sancţiuni administrative. Analizând contestaţia depusă, APIA constată că asupra motivele invocate de către reclamantă şi care ţin de actele întocmite de către ANSVSA nu se poate pronunţa potrivit competenţelor pe care le are, comunicându-i acesteia prin Decizia de soluţionare a contestaţiei nr. …/ZZ.LL.2017 normele care trebuiau respectate în materia şi înregistrarea animalelor precum şi modul în care s-a ajuns la aplicarea codului de sancţiune 15% potrivit Ordinului de sancţiuni.

În drept, invocă Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare; O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul M.A.D.R. nr. 620/2015 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2015 şi a modului de aplicare a anumitor cerinţe ale măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile în anul 2015 pe terenurile agricole prevăzute la art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, pentru anul 2015; H.G. nr. 900/2015 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de plată în agricultură, precum şi a ajutoarelor specifice care se finanţează din Fondul european de garantare agricolă; Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul comun MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România; Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, versiunea consolidată 2014; Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, versiunea aprobată în 26 mai 2015; Ordinul M.A.D.R. nr. 1.828/2015 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 10 „Plăţi pentru agro-mediu şi clima"; 11 „Agricultura ecologica" şi 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în PNDR 2014 - 2020 şi pentru măsura 214 „Plăţi de agro-mediu" prevăzute în PNDR 2007 - 2013 precum şi pentru aprobarea sistemului de sancţiuni pentru eco-condiţionalitate aplicabil acestora şi schemelor de sprijin pe suprafaţa; - Regulamentul (UE) nr. 65 din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecoconditionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurala, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 1305 din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr.1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr.73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul delegat (UE) nr. 807 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de introducere a unor dispoziţii tranzitorii, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808 din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR); Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809 din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.2333 din 14 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurala şi ecocondiţionalitatea; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 747 din 11 mai 2015 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce priveşte data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor cererii unice sau ale cererii de plată şi data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creştere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de baza pentru anul 2015; Regulamentul delegat (UE) nr. 907 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiara, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908 din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 775 din 18 mai 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 în ceea ce priveşte verificarea conformităţii; Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al COMISIEI din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilite a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al COMISIEI din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integral de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plaţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecoconditionalităţii; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014 al COMISIEI din 16 iunie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune; Regulamentul delegat (UE) nr. 1367 din 4 iunie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 807/2014 în ceea ce priveşte dispoziţiile tranzitorii pentru programele de dezvoltare rurala pentru perioada 2007 - 2013; Regulamentul delegat (UE) nr. 1383 din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 în ceea ce priveşte condiţiile de eligibilitate legate de cerinţele de identificare şi înregistrare a animalelor în vederea sprijinului cuplat prevăzut de Regulamentul (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1748 din 30 septembrie 2015 de derogare, pentru anul de cerere 2015, de la articolul 75 alineatul (l) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte nivelul avansurilor pentru plăţile directe şi pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafaţă şi de animale, precum şi de derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din respectivul regulament în ceea ce priveşte plăţile directe; Ordinul MADR nr. 476/2016 privind sistemul de sancţiuni aplicabil schemelor de plaţi directe şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, aferente cererilor unice de plată depuse la Agenţia de Plaţi şi Intervenţie pentru Agricultură, începând cu anul de cerere 2015; H.G nr. 216/2016 privind stabilirea pentru anul 2015 a cuantumului plăţii unice pe suprafaţă, plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acorda aceasta, plăţii pentru practici agricole benefice pentru clima şi mediu, plăţii pentru tinerii fermieri, precum şi a plafonului şi cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil.

La data de ZZ.LL.2017, pârâtul MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE – AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL JUDEŢEAN SATU MARE depune Întâmpinare (filele 24-26 din dosar, vol.II) prin care solicită respingerea acţiunii reclamantei ca inadmisibilă şi nelegală, având în vedere următoarele:

1. Pe cale de excepţie invocă excepţia inadmisibilităţii cererii având ca obiect anularea deciziei de plată nr. …/ZZ.LL.2016, motivată fiind de faptul că împotriva deciziei de plată nr. …/ZZ.LL.2016 reclamanta nu a depus contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare.

Astfel, arată că pentru a fi îndeplinită condiţia procedurii prealabile prevăzută de dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 554/2004, este necesar, înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, ca persoana care se consideră vătămată prin actul administrativ unilateral să se adreseze autorităţii publice emitentă cu o plângere prealabilă, în termenul legal, ceea ce reclamanta nu a efectuat.

Admisibilitatea acţiunii în contencios administrativ este condiţionată fie de existenţa unui act administrativ tipic sau asimilat - refuzul nejustificat de a rezolva o cerere, fie de situaţia nesoluţionării în termen legal al unei cereri.

Or în situaţia dată, pârâta arată că reclamanta nu s-a adresat anterior cu o astfel de solicitare pentru a fi în măsură să investească instanţa cu o acţiune întemeiată fie pe motivul nesoluţionării în termenul legal a cererii, fie pe motivul refuzului nejustificat de rezolvare a acesteia.

Arată că în acest sens s-a pronunţat ÎCCJ, Secţia de contencios administrativ şi fiscal prin Decizia nr.208 din 20.01.2010.

Învederează că obligativitatea îndeplinirii procedurii prealabile este reglementată si de dispoziţiile art.12 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, pe care reclamanta îşi întemeiază acţiunea.

Cum reclamanta nu a îndeplinit procedura prealabilă prevăzută de art.7 din Legea nr.544/2004, în termenul legal, având în vedere că efectuarea procedurii prealabile prevăzută de art. 7 din Legea nr. 544/2004 este obligatorie şi constituie o condiţie de admisibilitate a acţiuni în contencios administrativ, în conformitate şi cu prevederile art. 193 alin. (1) şi (2) din Nou Cod de procedură civilă, pârâta solicită a se constata că excepţia plângerii prealabile este întemeiată, iar acţiunea formulată de reclamanta cu privire la acest capăt de cerere este inadmisibilă.

2. Excepţia lipsei de obiect a cererii pentru anularea Deciziei de plată nr. …/ZZ.LL.2016, motivată fiind de faptul că prin decizia de plată a cărei anulare se cere, nu au fost stabilite în sarcina reclamantei plăţi pe niciuna din formele de sprijin solicitate, aşa cum rezultă din art.1 a deciziei a cărei anulare se cere respectiv „rest de plată (în prezenta decizie) 2015, 0,00 lei, in litere zero lei", şi nici sancţiunile aplicate datorită nerespectării ecoconditionalităţii.

Arată că suma de plată faţă de societatea reclamantă în cuantum de 4nn.nnn,nn lei a fost stabilită prin decizia de plată în avans nr. …/ZZ.LL.2015, decizia de plată nr. …/ZZ.LL.2016 si decizia de plată nr. …/ZZ.LL.2016 iar sancţiunile în procent de 15% din valoarea totală acordată pentru plăţile directe pe suprafaţă (SAPS), plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu în cuantum de 7nnnn,nn lei prin decizii de plată nr. …/ZZ.LL.2017, acte administrative emise pentru Cererea de sprijin nr.SM …/ZZ.LL.2015, împotriva cărora reclamanta putea depune contestaţie potrivit articolului IV, Măsurile dispuse prin prezenta decizie pot fi contestate în termen de 30 de zile de la data confirmării de predare primire a acesteia de către beneficiar, la sediul APIA unde a fost depusă cererea de sprijin.

Mai arată că Deciziei de plată nr. …/ZZ.LL.2016, a fost emisă ca urmare a efectuării în sistem a ultimului control administrativ, control care a avut ca scop verificarea corectitudinii plăţilor acordate şi sancţiunilor stabilite, în cuprinsul acesteia fiind prezentat istoricul tuturor drepturilor şi sancţiunilor stabilite în sarcina reclamantei prin actele administrative emise anterior: decizia de plată în avans nr. …/ZZ.LL.2015; decizia de plată nr. …/ZZ.LL.2016; decizia de plată nr. …/ZZ.LL.2016. Fiind vorba de acte administrative diferite, arată că anularea deciziei cu nr. …/ZZ.LL.2016, nu poate avea ca efect anularea plăţilor şi sancţiunilor stabilite anterior emiterii acesteia prin cu totul si cu totul alte acte administrative.

Pentru toate aceste motive, pârâta solicită admiterea excepţiei formulată de instituţie şi respingerea capătului de cerere privind anularea Deciziei de plată nr. …/ZZ.LL.2016.

În drept, invocă art.204 Cod de procedură civilă.

Pârâta DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR SATU MARE, prin Întâmpinarea formulată (filele 134-145), invocă excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive în ceea ce priveşte cererea de chemare în judecată iar în subsidiar, în cazul respingerii excepţiilor invocate, solicită respingerea cererii de chemare în judecată ca fiind neîntemeiată, cu consecinţa obligării acesteia la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare pârâta arată, în susţinerea excepţiei lipsei calităţii sale procesuale pasive a cererii de chemare în judecată, având în vedere obiectul cererii de chemare în judecată - anularea Deciziei nr. …/ZZ.LL.2016, privind acordarea primei pentru schemele de sprijin pentru animalele eligibile deţinute în exploataţie, că aceste atribuţii revin APIA Centrul judeţean Satu Mare, deoarece aşa cum prevede Ordinului MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015 APIA este autoritatea responsabilă de coordonarea activităţii de control privind respectarea normelor de ecocondiţionalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri. Această instituţie este singura responsabilă de emiterea actului administrativ (Deciziei nr. …/ZZ.LL.2016).

Precizează că aşa cum prevede legislaţia „actul administrativ, constituie forma principală prin care se realizează administraţia publică şi constă într-o manifestare expresă de voinţă prin care se creează, se modifică sau se sting raporturi de drept administrativ" deosebindu-se de toate celelalte categorii de acte juridice printr-o serie de trăsături specifice:

a. actul administrativ este forma principală a activităţii autorităţilor administraţiei publice,

b. actul administrativ este, în principiu, o manifestare de voinţă juridică unilaterală, ce aparţine autorităţii publice care le-a emis.

În ceea ce priveşte anularea actelor administrative ce au stat la baza emiterii Deciziei nr. …/ZZ.LL.2016, respectiv fişa de inspecţie, pârâta consideră că aceasta nu reprezintă un act administrativ.

Învederează că potrivit art.2 lit.c din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ noţiunea de act administrativ este definită ca - actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice.

Ori în situaţia dată, arată pârâta, fişa de inspecţie este un document intern întocmit conform unor instrucţiuni, şi nu produce efecte juridice şi orice act administrativ care produce efecte juridice este semnat de către reprezentantul legal al autorităţilor administraţiei publice.

Apreciază pârâta că cererea de chemare în judecată a instituţiei nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă pentru plata despăgubirilor şi nu înţelege în ce condiţii reclamanta apreciază că DSVSA Satu Mare ar avea atribuţii în acest stins, având în vedere că în conformitate cu Ordinului MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România în acord cu reglementările comunitare în domeniu, responsabilitatea revine în totalitate APIA-Centrul judeţean Satu Mare care are atribuţii în acest sens.

Astfel, pârâta apreciază că potrivit normelor legale în vigoare Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare nu are atribuţii în vederea stabilirii condiţiilor de eligibilitate privind acordarea primei pentru schemele de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare.

În condiţiile în care se vor respinge excepţiile mai sus susţinute, în subsidiar, pe fond, pârâta solicită respingerea cererii de chemare în judecată ca fiind inadmisibilă pentru următoarele considerente:

Conform Ordinului MADR/MMAP/ANSVSA nr.35/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în câtimi schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin unităţile din subordine, efectuează controlul cerinţelor legale în materie de gestionare privind identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România, conform următoarelor documente conexe: Regulamentul CE 1082/2003, Regulamentul CE nr. 494/98, Regulamentul 1505/2006, Hotărârea nr. 964 din 25 august 2005, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113 din 10 septembrie 2002, privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 23 din 24 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.191/2012, Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 85 din 06 octombrie 2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 40 din 29 aprilie 2010 cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului MADR/MMAP/ANSVSA nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România.

Învederează pârâta faptul că aceste controale se efectuează conform procedurii stabilite prin Nota de Serviciu nr. …/2016, pe care o citează în continuare.

Mai arată pârâta faptul că verificările în exploataţiile cuprinse în eşantioanele primite de la APIA sunt efectuate Conform Ordinului MADR/MMAP/ANSVSA nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin unităţile din subordine, efectuează controlul şi supracontrolul cerinţelor legale în materie de gestionare privind identificarea şi înregistrarea animalelor, siguranţa alimentară, bolile animalelor şi bunăstarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România.

Conform procedurii elaborate de ANSVSA inspecţia în exploataţii se efectuează la toate animalele existente din acea exploataţie.

Astfel, cu privire la dl.B pârâta arată că s-a constatat o diferenţă de 5 capete ovine între cele înregistrate în BND şi cele existente în teren, proprietarul nu poseda documente justificative pentru lipsa lor ( F2, F3). De asemenea, au fost găsite 7 capete ovine cu o singură crotalie lipsă, proprietarul având obligaţia de a comanda în termen de 30 zile crotaliile pierdute.

Referitor la dl.A, pârâta arată faptul că s-a constatat o diferenţă de 2 capete suine între cele înregistrate în BND şi cele existente în teren, proprietarul nu poseda documente justificative pentru lipsa lor (F2, F3) şi au fost găsite 3 capete ovine cu o singură crotalie lipsă, proprietarul având obligaţia de a comanda în termen de 30 de zile crotaliile pierdute.

În consecinţă, pârâta consideră că Fişele de Inspecţie au fost completate corect, în conformitate cu datele existente scriptic (SNIIA) şi faptic şi cele stabilite în procedura operaţională. Face precizarea pârâta că potrivit procedurii, la SMR6 lit.e şi şi lit.f, SMR 7 lit.f, lit.g şi lit. h şi SMR 8 lit.d, lit.e şi lit.f, la rubrica „efectiv verificate" în sistemul electronic de completare a anexei 2 a fişei de inspecţie, nu se poate înscrie efectivul de animale verificat, din care animale sunt cu probleme, doar numărul de animale total efectiv, şi animalele cu deficienţe, (exemplu: 196 animale total, din care 16 animale cu probleme de identificare, reprezintă doar 8,16 %, însă procedura şi sistemul informatic, permite înscrierea doar a animalelor cu probleme, din care câte rezolvate şi câte nerezolvate (exemplu: 16 animale cu probleme de identificare, 16 animale nerezolvate = 100%).

Precizează faptul că aspectul privind disfuncţionalitatea din sistemul electronic, a fost transmis la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti, prin adresa cu nr. …/ZZ.LL.2017.

Conform Regulamentului delegat nr. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii şi Ordinului nr.47672016 privind sistemul de sancţiuni aplicabil schemelor de plăţi directe şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, aferente cererilor unice de plată depuse la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, începând cu anul de cerere 2015, procentul fiind sub 10 %, efectivul se considera conform şi nu se aplica sancţiuni şi restricţii sanitare veterinare.

Având în vedere argumentele de fapt şi de drept invocate prin prezenta întâmpinare, pârâta solicită respingerea cererii de chemare în judecată ca netemeinică şi nelegală, întrucât Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare nu are atribuţii în vederea stabilirii condiţiilor de eligibilitate privind acordarea primei pentru schemele de plăţi în sectorul zootehnic acestea revenindu-i în totalitate Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul judeţean Satu Mare.

În drept, invocă Ordinul 40/2010 al Preşedintelui ANSVSA, privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor cu modificările şi completările ulterioare; OUG 42/2004, privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor actualizată; Ordonanţa nr.28/27.08.2008 privind registrul agricol, actualizată; OUG 80/26.06.2013 privind taxele judiciare de timbre actualizată; Regulamentul delegat nr.640/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală, şi al ecocondiţionalităţii; Ordinul nr.476/2016 privind sistemul de sancţiuni aplicabil schemelor de plăţi directe şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, aferente cererilor unice de plată depuse la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, începând cu anul de cerere 2015.

Prin notele scrise de la dosar şi concluziile scrise, părţile reiterează în esenţă aceleaşi motive precizate anterior.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri şi interogatoriul pârâţilor.

Prin Sentinţa civilă nr. …/CA/ZZ.LL.2017 pronunţată de Tribunalul Satu Mare, definitivă prin Decizia nr. …/CA/2018-R dată de Curtea de Apel Oradea la ZZ.LL.2018 a fost soluţionată cererea de suspendare a executării, în sensul respingerii acesteia.

Examinând acţiunea reclamantei prin prisma motivelor de fapt şi de drept invocate de aceasta, a apărărilor pârâţilor, inclusiv sub aspectul excepţiilor invocate,  raportat la starea de fapt rezultată din probele administrate în cauză şi a dispoziţiilor legale aplicabile, tribunalul reţine următoarele:

Reclamanta a depus la A.P.I.A - Centrul Judeţean Satu Mare, cererea unică de plată  2015 nr.SM-…/ZZ.LL.2015 prin care a solicitat sprijin financiar pentru o suprafaţă  de pajişti utilizate de 7nn,nn ha de către un număr de 20 exploataţii zootehnice (filele 110-116 vol. I). Cererea a fost depusă pentru Campania 2015.

În baza Cererii de plată nr. SM-…/ZZ.LL.2015, reclamanta a beneficiat de sprijin financiar în sumă totală de 4nn.nnn,nn lei, plătite acesteia în baza deciziilor de plată nr. …/ZZ.LL.2015; nr. …/ZZ.LL.2016 şi nr. ../ZZ.LL.2016.

Urmare a unui control efectuat de către ANSVSA prin DSVSA SATU MARE, la data de ZZ.LL.2016 şi având la bază raportul de control întocmit de această autoritate publică (fişa de inspecţie nr. …/ZZ.LL.2016), pârâtul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin APIA –Centrul Judeţean Satu Mare a efectuat o verificare a cazului de suspiciune de nereguli, în baza aspectelor menţionate în Nota de fundamentare nr. … emisă de Centrul Judeţean Satu Mare. Verificarea s-a desfăşurat în perioada septembrie-octombrie 2016.

 S-a constatat că reclamanta nu respectă cerinţele în domeniul sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor conform raportului de control, astfel că, în urma implementării în sistemul integrat de administrare şi control a raportului de control întocmit de ANSVSA, „...s-a recalculat suma cuvenită reclamantei şi s-a stabilit în baza deciziei de plată nr. …/ZZ.LL.2016 ca fiind o sumă de 4nnnnn,nn lei, ceea ce înseamnă că s-au efectuat plăţi necuvenite în sumă de 7n.nnn,nn lei”.

Astfel, la data de ZZ.LL.2106 este emisă Decizia de plată nr. … prin care se decide, în urma analizării cererii de plată antemenţionată şi a controalelor efectuate, că suma de plată ce se cuvine reclamantei în campania 2015 este de 4nn.nnn,nn lei. Apoi, a fost emisă de către APIA Decizia de plată nr. …/ZZ.LL.2016 prin care s-a stabilit un rest de plată 0 lei în favoarea reclamantei pentru Campania 2015, deoarece totalul de plată în sumă de 4nn.nnn,nn lei a fost plătit anterior, prin deciziile plată menţionate mai sus.

Cum, prin deciziile de plată nr. nnn/ZZ.LL.2015; nr. …/ZZ.LL.2016 şi nr. …/ZZ.LL.2016 a fost plătită o sumă totală de 4nn.nnn,nn lei, a fost întocmit Procesul verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. …/ZZ.LL.2016, prin care s-a stabilit că reclamanta datorează Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură un debit în sumă de 7n.nnn,nn lei, sumă primită de către reclamantă necuvenit în Campania 2015.

Reclamanta a contestat Decizia de plată nr. …/ZZ.LL.2016 şi Procesul verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. …/ZZ.LL.2016 prin contestaţia înregistrată la APIA Centrul Judeţean Satu Mare sub nr. …/ZZ.LL.2017, soluţionată prin Decizia nr. …/ZZ.LL.2016 în sensul respingerii contestaţiei.

Excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de pârâtul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru Centrul Judeţean Satu Mare este nefondată, urmând a fi respinsă pentru cele ce preced:

Tribunalul reţine că pârâtul a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru neîndeplinirea condiţiei procedurii prealabile prevăzută de dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 554/2004, arătând că reclamanta nu a formulat o plângere prealabilă împotriva deciziei de plată …/ZZ.LL.2016, or prin contestaţia înregistrată la pârâtă sub nr. …/ZZ.LL.2017, şi care reprezintă plângerea prealabilă în sensul art. 7 din Legea nr. 554/2004, soluţionată prin Decizia nr. …/ZZ.LL.2017, reclamanta solicită şi anularea Deciziei de plată nr. …/ZZ.LL.2016 alături de Procesul verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. …/ZZ.LL.2016.

Există posibilitatea ca plângerea prealabilă nr. …/ZZ.LL.2017 să fi fost tardiv formulată, raportat la data comunicării acesteia către reclamantă, însă pârâta nu a invocat excepţia tardivităţii plângerii prealabile, ci excepţia inadmisibilităţii cauzate de lipsa plângerii prealabile.

Excepţia lipsei de obiect a capătului de acţiune prin care se solicita anularea Deciziei de plată …/ZZ.LL.2016, invocată de pârâtul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru Centrul Judeţean Satu Mare este nefondată, urmând a fi respinsă pentru cele ce preced:

Pârâtul a invocat excepţia lipsei de obiect motivat de împrejurarea că prin această decizie de plată nu au fost stabilite în sarcina reclamantei plăţi pe nici una din formele de sprijin solicitate, după cum nu au fost nici aplicate sancţiuni datorită nerespectării ecocondiţionalităţii.

Corespunde realităţii că prin Decizia de plată nr. …/ZZ.LL.2016 nu au fost stabilite în sarcina reclamantei sume de plată sau sancţiuni aplicate datorită nerespectării ecocondiţionalităţii dar acest fapt nu determină lipsa de obiect a acţiunii în anularea actului. O acţiune judiciară rămâne fără obiect atunci când pretenţia dedusă judecăţii încetează să existe. Aşadar, acţiunea reclamantei referitoare la anularea acestui act ar deveni ca lipsită de obiect doar în cazul în care actul ar ieşi din vigoare într-o anumită modalitate, fie revocarea actului, fie anularea sau constatarea nulităţii lui, fie în orice altă modalitate prevăzută de lege.

Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâta Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare  este nefondată, urmând a fi respinsă pentru cele ce preced:

Reclamanta a precizat obiectul cererii de chemare în judecată la data de ZZ.LL.2017, în termenul legal prevăzut de art. 204 C.pr.civilă, în sensul că solicită anularea actelor/ operaţiunilor administrative ce au stat la baza emiterii Deciziei de plată nr. …/ZZ.LL.2016, respectiv a actelor emise de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară si pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitară Veterinară si pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare, în activitatea de inspecţie şi control. Or, calitatea pârâtei de emitent al actelor/operaţiunilor administrative ce au stat la baza emiterii Deciziei de plată nr. …/ZZ.LL.2016 atrage calitatea sa procesuală pasivă în cauză.

Referitor la fondul cauzei, tribunalul găseşte ca nefondată acţiunea reclamantei urmând a fi respinsă pentru cele ce preced:

Tribunalul reţine că prin Cererea de plată nr. SM-…/ZZ.LL.2015, în baza căreia reclamanta a beneficiat de sprijin financiar în sumă totală de 4nn.nnn,nn lei, a fost depusă pentru suprafaţa de 7nn,nn ha, iar reclamanta a solicitat următoarele tipuri de scheme de plăţi directe: schema de plată unică pe suprafaţă; plata redistributivă; plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu (fila 115,116 vol. I), prevăzute de art. 36 alin. (1), art. 41 alin. (1) şi art. 43 alin. (1) dinRegulamentul UE nr. 1307/2013, respectiv de art. 1 alin. (2) din OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere.

 Or, potrivit art. 16 alin. (1) din Ordinul nr. 476/2016 privind sistemul de sancţiuni aplicabil schemelor de plăţi directe şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, aferente cererilor unice de plată depuse la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, începând cu anul de cerere 2015 (1) Pentru a beneficia de plată în cadrul schemei de plată pentru sprijinul cuplat în sectorul vegetal, fermierii trebuie să respecte condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 8 din Ordonanţă şi la art. 5 - 7 şi art. 9 - 15, precum şi condiţiile specifice prevăzute la cap. VIII din Ordinul nr. 619/2015.

Art. 8 lit. m) din OUG nr. 3/2015 impune, în vederea beneficiului de plăţi directe prevăzute de art. 1 alin. (2), obligaţia respectării normele de ecocondiţionalitate prevăzute la art. 93 şi anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, pe întreaga exploataţie.

Transpunerea în România a prevederilor Regulamentului(UE) nr. 1.306/2013 a fost realizată prin Ordinul nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, aşa cum rezultă din preambului acestui ordin, iar prin art. 1 au fost aprobate normele privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, prevăzute în anexă. Normele privind ecocondiţionalitatea sunt obligatorii pentru fermierii care solicită plăţi directe şi cuprind conform art. 3 alin. (2) „...cerinţele legale în materie de gestionare, denumite în continuare SMR, şi standardele privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor, denumite în continuare GAEC, referitoare la următoarele domenii: mediu, schimbări climatice şi bunele condiţii agricole ale terenurilor; sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor; bunăstarea animalelor.”

Obligaţia respectării normelor de către orice fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin, pe întreaga exploataţie agricolă şi pe tot parcursul anului calendaristic în cauză este reglementată şi de art. 4 din Ordinul nr. 352/2015, iar nerespectarea 

normelor privind ecocondiţionalitatea, ca urmare a unei acţiuni sau a unei omisiuni direct imputabile fermierului care a solicitat plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin în anul calendaristic în cauză, conduce la aplicarea sancţiunilor administrative, conform art. 6.

În conformitate cu anexa la Ordinul nr. 352/636/54/2015, printre normele de  ecocondiţionalitate se regăsesc şi cele referitoare prevăzute de art. II pct. 2 lit. c)„Identificarea şi înregistrarea animalelor, SMR 8 - Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovină şi caprină.”

În privinţa respectării acestei cerinţe de ecocondiţionalitate au fost găsite nereguli la două din exploataţiile ce fac parte din Asociaţia R. Neregulile au fost identificate, aşa cum s-a arătat, ca urmare a controlului efectuat de către pârâta de ordinul II, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) lit. b) din Ordinul 352/2015. Rezultatul controlului, consemnat în fişele de inspecţie nr. …/ZZ.LL.2016 şi nr. …/ZZ.LL.2016, cu anexele lor (filele 49 vol I) au fost raportae pârâtei de ordinul I, în consens cu prevederile art. 5 alin. (7) din Ordin.

Independent de împrejurarea arătată de pârâta DSVSA Satu Mare cum că, sistemul electronic de completare a anexei 2 a fişei de inspecţie permite doar înscrierea numărului de animale cu probleme, nu efectivul de animale verificat, fapt ce generează o raportare procentuală de deficienţe de 100%, instanţa reţine că sancţiunea aplicată reclamantei de către pârâta de ordinul I este determinată de nerespectarea repetată a normelor de ecocondiţionalitate, nu de procentul animalelor cu probleme identificat de pârâta de ordinul II.

Sancţiunea reclamantei a fost determinată de faptul că în privinţa sa, prima nerespectare a cerinţelor de ecocondiţionalitate a avut loc în anul 2013, când reclamanta a fost sancţionată cu 5% pentru tipul de neconformitate „neglijentă” (fila 222 vol III).

Or, o nerespectare a cerinţelor de ecocondiţionalitate în anul 2015 duce la o sancţiune administrativă deoarece se ţine seama de „repetiţia” neconformităţilor constatate, în sensul accepţiunii acestei noţiuni aşa cum este prevăzută în Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1828/2015, respectiv „-repetiţia presupune nerespectarea aceleiaşi cerinţe sau a aceluiaşi standard, în cazul în care acestea se constată de mai multe ori în cursul unei perioade de 3 ani calendaristici consecutivi, în condiţiile în care beneficiarul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare şi a avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia anterioară de neconformitate;”

Potrivit regulilor stabilite în Anexa 5 a Ordinului nr. 1828/2015, dacă au fost stabilite nereguli repetate, cu excepţia celor considerate intenţionate, sancţiunea administrativă stabilită în cazul primei nerespectări repetate a aceleiaşi neconformităţi se triplează. În cazul repetiţiilor viitoare ale aceleiaşi nereguli, rezultatul reducerii fixate pentru repetarea precedentă se va înmulţi de fiecare dată cu trei. Reducerea maximă nu va depăşi 15% din suma totală a plăţilor legate de schema/măsura/ajutorul/sprijinul solicitat. În privinţa reclamantei, sancţiunea administrativă de reducere cu 15% a fost aplicată prin triplarea primei sancţiuni de 5%, reclamanta aflăndu-se în situaţia primei nerespectări repetate a cerinţei de ecocondiţionalitate.

Referitor la nelegalitatea invocată de reclamantă în sensul că Procesul Verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. …/ZZ.LL.2016 nu cuprinde descrierea faptei reţinută în sarcina sa, tribunalul apreciază că, într-adevăr, circumstanţierea elementelor factuale nu este suficient de evidentă astfel încât la o simplă lecturare a acestui act administraiv să se desprindă cu uşurinţă motivul pentru care s-a aplicat reclamantei o sancţiune administrativă. Totuşi, Procesul verbal indică elementul de fapt ce a dus la aplicarea sancţiunii, respectiv implementarea în sistemul integrat de administrare şi control a rapoartelor de control întocmite de către ANSVSA, fapt ce face posibilă analiza temeiniciei acestui act administrativ.

Pentru considerentele expuse, în baza art. 1,2,8,10,18 din Legea nr. 554/2004 şi a dispoziţiilor legale cuprinse în prezenta hotărâre, acţiunea reclamantei este nefondată, motiv pentru care va fi respinsă.

În baza art. 453 C.pr.civilă nu vor fi acordate cheltuieli de judecată părţilor câştigătoare, nefiind făcută dovada acestora.