Contestației formulată de creditoare, împotriva raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitoarei

Sentinţă comercială 66 din 24.02.2020


Asupra cauzei de faţă;

Constată că la data de 20.08.2019, contestatoarea ........................, în calitate de creditor al debitoarei .............................. în temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2014, a formulat contestaţie împotriva raportului asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei .........................., publicat în BPI nr. ........................./12.08.2019.

A solicitat să se dispună completarea / refacerea Raportului, întrucât administratorul judiciar desemnat provizoriu nu a procedat la prezentarea amănunţită a cauzelor si împrejurărilor care au condus la apariţia stării de insolventa a societăţii debitoare, cu încălcarea atribuţiilor prevăzute de art. 58 alin (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014.

În subsidiar, în situaţia în care instanţa retine ca este inadmisibila contestaţia împotriva Raportului prevăzut dc art. 97 din Legea tir. 85/2014, a solicitat să se dea eficientă  prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 si să se verifice daca Raportul în discuţie răspunde cerinţelor legale, astfel cum este criticat.

Consideră că în exercitarea controlului judiciar asupra activităţii administratorului judiciar, instanţa poate să pună in discuţia părtilor acest Raport si sa dispună refacerea/completarea acestuia. În motivare a susţinut că prin raportul prevăzut la art. 97, administratorul judiciar trebuie să prezinte creditorilor o imagine amănunţită, completă asupra cauzelor si împrejurărilor care au condus la apariţia stării de insolventa.

Or, în speţă în cauză, administratorul judiciar se limitează la a menţiona “factori obiectivi” care au determinat o “conjunctura nefavorabila debitoarei”. Administratorul judiciar face o analiza economico-financiara sumara, limitandu-se la a prezenta cifrele din bilanţ, nu indica în concret care sunt datoriile companiei, care sunt veniturile acesteia si nici care sunt posibilităţile reale de reorganizare efectiva a activităţii.

A învederat că administratorul judiciar nu procedează la indicarea in concret a cauzelor apariţiei stării de insolventa a debitoarei, iar cifrele prezentate indica o evoluţie favorabila a societăţii, incompatibila cu starea de insolventa a acesteia: cifra de afaceri a societăţii a crescut de la an la an, nefiind relevanta ponderea cheltuielilor totale în veniturile totale, întrucât societatea a înregistrat profit.

Administratorul judiciar indica drept o prima cauza “evoluţia imprevizibila a pieţei de afaceri”, factor care nu e ancorat în realitatea economico-financiara a societăţii.

Consideră ca un astfel de factor general nu poate fi retinut drept cauza a apariţiei stării de insolventa, daca nu e ancorat in realitatea economico-financiara a societăţii. Asa fiind, a solicitat completarea raportului cauze cu prezentarea în concret a modului în care “evoluţia imprevizibila a pieţei de afaceri'' a afectat activitatea societăţii debitoare, întrucât, astfel cum a aratat mai sus, cifra de afaceri a acesteia a crescut de la an la an, iar din situaţiile financiare prezentate, societatea a suferit o simpla diminuare a profitului, nicidecum o adâncire a pierderilor care sa reclame din acest punct de vedere (financiar) o cauza a stării de insolventa si implicit încetarea plaţilor.

Fata de concluziile administratorului judiciar potrivit cărora, deşi debitoarea a înregistrat o cifra de afaceri si un cuantum al veniturilor totale la un nivel ridicat, in acest scop s-a văzut nevoita să efectueze cheltuieli majore in vederea desfăşurării obiectului de activitate si menţinerii capacitatii de generare a unui profit la nivelul fiecărui an, face următoarele precizări:

Cu alte cuvinte, administratorul judiciar susţine ca societatea a fost nevoita sa cheltuie mai mult pentru a-si menţine starea de profitabilitate. O astfel de concluzie este irelevanta cat timp societatea a obtinut profit, nefiind o concluzie valabila din punct de vedere economic. Daca cheltuielile efectuate ar fi fost excesive, acestea s-ar fi reflectat în înregistrarea de pierderi Financiare de către societate, ceea ce nu este cazul în speţa de fată, societatea înregistrând profit în toata perioada analizata de administratorul judiciar. Nu poate fi pusa pe seama scăderii profitului starea de insolventa a debitoarei. A solicitat instanţei completarea Raportului cu indicarea în concret a “cheltuielilor majore” pe care societatea a fost nevoita sa le efectueze pentru a-si menţine starea de profitabilitate.

Contestatoarea a acordat societăţii debitoare în luna Mai a anului 2018 un credit în valoarea de 1.000............... LEI, moment la care si contestatoarea a procedat la analiza economico-financiara a societăţii. Concluziile administratorului judiciar sunt în contradicţie cu analiza efectuata de Banca la acea data: Daca în luna Mai a anului 2018 societatea era eligibila pentru obţinerea unui credit, care au fost elementele majore (cheltuielile majore) care au condus la apariţia stării de insolventă.

A solicitat o detaliere completa a cheltuielilor pe care administratorul judiciar le-a avut în vedere pentru reţinerea acestei concluzii, care sunt datoriile societăţii pe termen scurt, mediu si lung. A mai arătat că administratorul judiciar desemnat provizoriu se limitează doar la a menţiona aceste creanţe, fara a indica în concret ce reprezintă.

A solicitat completarea raportului cu situaţia detaliata a creanţelor de recuperat si materialul documentar suport (Fisa analitica a contului 411 “Clienţi”, la 31.12.2018).

Totodată a solicitat si prezentarea unei analize a evoluţiei acestui cont pana la data deschiderii procedurii de insolventa. A solicitat să fie obligat administratorul judiciar să prezinte creditorilor materialul documentar în susţinerea afirmaţiei de mai sus, inclusiv, situaţia veniturilor pe care societatea le-a realizat după data deschiderii procedurii de insolventa si un extras al contului unic de insolventa care sa conţină toate operatiunie efectuate de societatea debitoare de la data deschiderii procedurii de insolventa si pană în prezent.

De asemenea, a solicitat să i se pună în vedere administratorului judiciar să prezinte creditorilor disponibilităţile băneşti (casa/conturi) identificate la data deschiderii procedurii de insolventă, în vederea identificării unor potenţiale distribuiri care s-ar putea realiza în temeiul art. 75 alin (7) din Legea nr. 85/2014. A precizat că a adresat administratorului judiciar o astfel de solicitare, însă răspunsul sau, comunicat după mai mult de 30 de zile, prezintă în mod trunchiat situaţia solicitata, argumentându-si răspunsul prin raportare numai la conturile societăţii deschise la ........................., fara a verifica toate conturile societăţii, indiferent de banca la care sunt deschise, inclusiv Casa.

A mai susţinut .......................... S.A. a acordat .................... S.R.L. un credit in suma maxima de 1.000.000 LEI, pentru finanţarea deficitului de lichidităţi si acoperirea nevoilor generale de finanţare ale societăţii. Creditul este garantat cu ipoteca mobiliara asupra creanţelor prezente si viitoare izvorand din contractele comerciale incheiate cu Carrefour Romania S.A. si ......................... potrivit Contractului de ipoteca mobiliara asupra creanţelor nr. C1...........................7/11.05.2019.

Pe cale de consecinţă, a solicitat să se aibă în vedere că, contestatoarea este creditor titular al unei creanţe care beneficiază de o cauza de preferinţă, sens în care:  sumele existente în conturile societăţii la data deschiderii procedurii de insolventa si provenite din contractele comerciale sus menţionate, precum si sumele încasate după data deschiderii procedurii de insolventa sau care se vor încasa din contractele comerciale sus menţionate, undează a fi folosite pentru diminuarea creanţei garantate.

A precizat că, deşi a solicitat administratorului judiciar aceste informaţii încă din 09.07.2019, acesta a răspuns abia în data de 13.08.2019, însă nu în mod complet: acesta s-a limitat la a verifica conturile debitoarei deschide la ......................, or, ipoteca mobiliara instituita în sarcina contestatoarei poarta asupra creanţelor izvorand din contractele comerciale încheiate de societatea debitoare cu ..................... si ........................, indiferent de contul în care acestea au fost încasate sau vor fi încasate. Pentru toate considerentele expuse mai sus, a solicitat completarea/refacerea raportului cauze, astfel încât creditorii sa aiba o imagine completa si corecta asupra cauzelor si împrejurărilor care au condus la apariţia stării de insolvenţă.

În drept, au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

Analizând contestaţia formulată, judecătorul sindic reţine următoarele :

Articolul 58 din Legea 85/2014 stabileşte  principalele atribuţii ale administratorului judiciar . În speţă interesează în special  lit a) şi b), care au următorul conţinut :

a) examinarea situaţiei economice a debitorului şi a documentelor depuse şi întocmirea unui raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale şi supunerea acelui raport aprobării judecătorului-sindic, într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăşi 20 de zile de la desemnarea administratorului judiciar;

b) examinarea activităţii debitorului şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă şi cu privire la existenţa premiselor angajării răspunderii acestora, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea şi depunerea la dosarul cauzei, într-un termen stabilit de judecătorul-sindic, dar care nu va putea depăşi 40 de zile de la desemnarea administratorului judiciar;

Judecătorul sindic reţine  că,  potrivit art. 59 al. 1 din lege , administratorul judiciar va depune un raport lunar de activitate în care descrie modul în care şi-a îndeplinit atribuţiile , justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii , şi dacă este cazul stadiul efectuării inventarierii.

Potrivit art. 59 al. 5 din lege, debitorul persoana fizica, administratorul special al debitorului, oricare dintre creditori precum si orice alta persoana interesata pot face contestatie împotriva masurilor luate de administratorul judiciar .

Potrivit art.  58 din Lg 85/2014,  administratorul judiciar, …, va întocmi si supune  judecatorului sindic în termenul stabilit de acesta dar care nu va putea depăşi 40 de zile de la data desemnării administratorului un raport asupra cauzelor si împrejurarilor care au dus la aparitia stării de insolventa a debitorului cu mentionarea persoanelor cărora  le-ar fi imputabila .  In raport se  va indica dacă există o posibilitate reală de reorganizare a activitatii debitorului ori, după caz motivele care nu permit reorganizarea si în acest caz va propune trecerea la faliment .

Asadar, trebuie observat ca în cadrul raportului prevăzut de art . 58 din lege practicianul în insolventa prezinta opinia sa cu privire la cauzele care au determinat starea de insolventa si persoanele cărora le-ar fi imputabile actuala stare de insolvenţă a persoanei juridice. Prin urmare, nu este vorba de o măsura luata de practicianul în insolventa, în accepţiunea legii,  ci de un punct de vedere strict asupra aspectelor mentionate la art . 58.

Judecătorul sindic apreciază, că în speţă , creditoarea are dreptul de a formula contestatie doar împotriva rapoartelor întocmite lunar de către administratorul judiciar, si doar împotriva acelora prin care administratorul judiciar ia masuri cu privire la procedura si averea debitoarei

Mai mult decât atât , în speţă administratorul judiciar a depus la termenul din 30.09.2019 o completare a Raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au generat starea de insolvenţă a debitoarei,  şi face o analiză a activităţii economico – financiare a  societăţii debitoare , susţinând că această analiză reflectă în mod corect , complet şi fidel activitatea desfăşurată de debitoare , privitor la evoluţia acesteia , în perioada anterioară deschiderii procedurii de insolvenţă.

Astfel , se arată că societatea deţinea la 31.12.2019 active imobilizate în valoare de 617.413 lei , cuantumul urmând un trend crescător , în primul trimestru al anului 2019 , înregistrând o valoare de .................. lei la data de 30.06.2019.

Cu privire la activele circulante aparţinând societăţii , acestea au urmat un curs descendent în perioada analizată , acestea având o valoare declarată  la 30.06.2019 la un cuantum de 7.037.205 lei, în contextul în care la data de 31.12.2018 aceste active circulante erau declarate cu o valoare de 8.008.030 lei.

În ceea ce  priveşte datoriile societăţi acestea au înregistrat la finele anului 2018 o valoare de 7.................... lei, iar în primul semestru al anului 2019 au înregistrat o creştere constantă, fiind declarate cu suma de 8.829.263 lei , din care datorii ce trebuiau plătite într-o perioadă de până la un an erau în cuantum de 8.............. lei, adică 96% din totalul datoriilor. Cuantumul mare al datoriilor este susţinut şi de compunerea masei credale , conform tabelului preliminar al creanţelor , întocmit în cadrul procedurii de insolvenţă . Administratorul judiciar a concluzionat că societatea a încheiat  ultimul exerciţiu financiar cu un profit în cuantum de 71.628 lei , dar în primul semestru al anului 2019 valoarea cheltuielilor să o depăşească pe cea a veniturilor , ceea ce a dus la înregistrarea unei pierderi în cuantum de 746.264 lei.

Judecătorul sindic reţine că atât raportul iniţial asupra cauzelor şi împrejurărilor care au generat starea de insolvenţă a socieăţii debitoare , cât şi completarea depusă în  cursul procesului, au avut la bază documentele contabile , anexate , nefiind rodul unei simple aprecieri subiective , ci se întemeiază pe criterii obiective , pentru a fundamenta concluziile de mai sus.

Faptul că după comunicarea completării raportului către contestatoare , acesta a depus note scrise în care îşi manifestă nemulţumirea  , susţinând în continuare că administratorul nu a răspuns tuturor solicitărilor sale , nu duce la concluzia că în  raportul întocmit în baza art.58 din lege nu a examinat în mod detaliat situaţia debitoarei din punct de vedere economico - financiar în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii , raportat la actele si documentele depuse , filele 29-118 din dosar.

În primul raport asupra cauzelor care au generat starea de insolvenţă , administratorul arată că obiectul de activitate principal – este comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carene , dar societatea a întâmpinat greutăţi datorită crizei economice, iar faptul că în perioada anterioară deschiderii procedurii insolvenţei a reuşit să îşi păstreze cifra de afaceri împreună cu veniturile realizate la un nivel foarte ridicat , nu poate conduce decât la concluzia că există posibilitatea redresării societăţii printr-un plan de reorganizare adecvat situaţiei în care se află, şi situaţiei economice actuale . Administratorul arată că blocajul financiar al societăţii debitoare a fost generat în mare parte de acumularea unui pasiv ce nu mai  poate fi acoperit , în condiţiile în care are datorii faţă de organele fiscale, instituţii bancare , chiar dacă a înregistrat profit în ultimii ani (2016-2018) , astfel încât cauzele care au generat starea de insolvenţă se datorează unor factori obiectivi , care împreună au dus la crearea unei conjuncturi nefavorabile şi la încetarea de plăţi .

Pe de altă parte, faptul că , contestatoarea este creditor titular al unei creanţe care beneficiază de o cauza de preferinţă nu conduce nelegalitatea raportului contestat. 

Judecătorul sindic apreciază că  prezentul raport conţine toate  elementele prevăzute de lege si reprezintă constatări si concluzii exprimate potrivit atribuţiunilor  administratorului judiciar prevăzute de art. 58 din lege , în  baza documentelor analizate , depuse şi la dosar,  si nu masuri luate de administratorul judiciar  pentru a putea fi contestate , astfel încât va respinge contestaţia formulată , apreciind că raportul întocmit nu contine elemente de nelegaliate, fiind analizate aspectele prevazute de lege . 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia, formulată de contestatoarea ..........................., împotriva raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei S......................., în contradictoriu cu administratorul judiciar C.I.I. ...........................