Termenul de contestare a tabelului preliminar al creanţelor

Decizie 432 din 28.02.2011


Termenul de contestare a tabelului preliminar al creanţelor

- art.73 şi 75 din Legea nr.85/2006, modificată;

 Potrivit art. 73 din legea insolvenţei, debitorul, creditorii şi orice persoană interesată pot  formula contestaţie cu privire la creanţele şi drepturile  de preferinţă din tabelul preliminar, în termen de 5 zile de la publicarea acestuia în B.P.I. sau până la închiderea procedurii, conform art. 75 din Legea nr.85/2006, în cazul descoperirii unui fals, dol sau eroare esenţială ce au determinat admiterea creanţei sau dreptului, nereprezentând eroare esenţială în acest sens o creanţă cu un cuantum mai mic decât cel din decizia emisă de organele fiscale.

Decizia nr.432 din data de 28 februarie 2011 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti - Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal

 În dosarul de faliment nr. 1607/105/2010, prin contestaţia la tabelul preliminar, înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova la data de 09.09.2010, debitoarea SC V. T.  S.R.L, prin administrator special, a solicitat rectificarea tabelului preliminar, în sensul înscrierii creanţei AFP Ploieşti la valoarea de 461.734 lei în loc de 474.229 lei.

În motivarea cererii, debitoarea a arătat că societatea datora la 30.04.2010 suma de 461.734 lei, iar la data de 26.04.2010 s-a admis cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, astfel că, începând cu această dată, nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel nu mai trebuia să curgă conform art. 41 din Legea 85/2006.

La termenul din 25.10.2010, tribunalul a pus în discuţia părţilor excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la tabelul preliminar.

După administrarea probei cu înscrisuri, prin sentinţa nr. 1552 din data de 29 octombrie 2010, Tribunalul Prahova a admis excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la tabelul preliminar de către debitoarea SC V. T. SRL şi a respins contestaţia la tabelul preliminar, formulată de debitoare, ca tardiv introdusă.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că potrivit art. 73 din legea 85/2006 debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar/lichidator în tabelul preliminar de creanţe, contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar, atât în procedura generală, cât şi în procedura simplificată, iar în conformitate cu articolul precizat, coroborat cu raţiunea legii ce implică celeritatea procedurii insolvenţei, introduce un termen de decădere din dreptul de a depune o astfel de contestaţie pentru toate părţile ce pot introduce o astfel de cerere, depăşirea acestuia fiind sancţionată cu tardivitatea, or, tabelul preliminar al creanţelor a fost publicat în BPI la 19.08.2010 , iar contestaţia a fost depusă la 09.09.2010, deci la mai mult de 20 de zile de la publicare.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs debitoarea SC V. T.SRL, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând admiterea căii de atac, casarea hotărârii judecătorului sindic, admiterea contestaţiei şi înscrierea în tabelul creditorilor societăţii a creanţei AFP Ploieşti cu suma de 461.734, în loc de 474.229 lei.

În motivarea recursului, s-a arătat că la 9.09.2010, recurenta-debitoare a formulat contestaţie la tabelul preliminar întocmit de administratorul judiciar şi publicat în BPI nr.6445 din 19.08.2010, întrucât a fost înregistrată greşit în tabelul preliminar creanţa AFP Ploieşti în cuantum de 474.229 lei, în loc de 461.734 lei, s-a apreciat ca tardiv formulată  contestaţia, însă s-a solicitat repunerea în termenul de a formula contestaţie la tabelul preliminar întrucât, datorită unor cauze temeinic justificate, SC V.T. SRL a fost în imposibilitate obiectivă de a formula contestaţie, administratorul special al acesteia este cetăţean străin, iar în perioada 11.08.2010 – 7.09.2010 nu a fost în ţară.

S-a mai arătat că judecătorul sindic a admis în mod greşit excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la tabelul preliminar, în loc să facă aplicarea art. 75 din Legea 85/2006, potrivit căruia în cazul descoperirii unui fals, dol sau unei erori esenţiale care a determinat admiterea creanţei sau a dreptului de preferinţă, orice parte interesată poate face contestaţie, în prezenta cauză existând eroare în înregistrarea creanţei AFP Ploieşti, care are un cuantum corect de 461.734 lei.

După analizarea criticilor formulate, Curtea de Apel Ploieşti a pronunţat Decizia nr.432 din 28.02.2011, prin care a respins recursul, ca nefondat.

Pentru a decide astfel, s-a reţinut că administratorul judiciar desemnat în cadrul procedurii insolvenţei debitoarei SC V. T. SRL, în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, a întocmit tabelul preliminar al creanţelor acestei societăţi, în care intimata-creditoare AFP Ploieşti a fost înscrisă cu creanţa în cuantum de 474.229 lei, tabelul preliminar fiind publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă la data de 19.08.2010.

Acest tabel preliminar a fost contestat de societatea debitoare la 9.09.2010, deşi  art. 73 din Legea nr.85/2006 prevede că o atare contestaţie trebuie depusă la tribunal în termen de 5 zile de la publicare, contestaţia formulată de SC V. T. SRL fiind depusă tardiv, cum corect s-a constatat de judecătorul sindic.

Este adevărat că Legea nr.85/2006 se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă, fiind aplicabile prev. art. 103, ce statuează asupra repunerii în termen a părţii care a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa să exercite o cale de atac sau să îndeplinească un alt act de procedură în termenul legal, însă o atare cerere se putea formula în faţa instanţei de fond ce a fost investită cu soluţionarea contestaţiei la tabelul preliminar al creanţelor, numai în situaţia în care judecătorul sindic respingea cererea de repunere în termen, instanţa de control judiciar putea analiza temeinicia acesteia reprezentată de împrejurarea ce a împiedicat administratorul special al debitoarei să promoveze contestaţia în termen, respectiv  faptul că este cetăţean străin, iar în perioada 11.08.2010 - 7.09.2010 nu a fost în ţară, acest administrator având atribuţia legală de a formula contestaţii în cadrul procedurii reglementată de legea insolvenţei, conform art. 18 din alin.2 lit.c din Legea 85/2006,  motivul de recurs fiind nefondat.

De asemenea, nu este fondat nici motivul de recurs ce vizează aplicabilitatea dispoziţiilor art. 75 din legea insolvenţei, ce statuează că orice parte interesată poate face contestaţie după expirarea termenului prev. de art. 73 alin.2 din lege, atunci când există o eroare esenţială ce a determinat admiterea creanţei şi trecerea acesteia în tabelul de creanţe, întrucât în prezenta cauză, intimata-creditoare AFP Ploieşti a formulat cerere de înscriere în tabloul creditorilor la data de 14.06.2010, pentru suma de 474.229 lei, titlul de creanţă ce justifică această sumă fiind reprezentat de decizia nr.924 din 7.06.2010, referitoare la obligaţii de plată aferente obligaţiilor fiscale înregistrate la 26.04.2010, dată la care a fost admisă cererea de deschidere a procedurii insolvenţei SC V. T. SRL, fiind respectate întru totul disp. art. 41 din legea 85/2006, în cauză nefiind dovedită existenţa vreunei erori.

Faţă de aceste considerente, Curtea a constatat că în mod corect judecătorul sindic a respins ca tardiv formulată contestaţia la tabelul preliminar promovată de societatea debitoare, prin administratorul său special, întrucât nu au fost respectate prevederile art. 73 din Legea 85/2006, hotărârea instanţei de fond nu este afectată de nelegalitate sau netemeinicie, recursul nu este fondat, iar în conformitate cu art. 312 alin.1 Cod procedură civilă, a fost respins.

Domenii speta